Osvojte si principy služby Analytics

Seznamte se s hlavními funkcemi a ovládacími prvky přehledů Analytics.

Začínáte se službou Analytics? Pomocí této mapy rozhraní a očíslovaných sekcí se můžete seznámit s hlavními nástroji a ovládacími prvky karty Přehledy.

Mapa rozhraní přehledů

Poznámka: Přístup k některým funkcím a stránkám ve službě Analytics se může lišit v závislosti na oprávněních. Určité funkce jsou navíc k dispozici pouze pro uživatele služby Analytics 360. Některé prvky nebo funkce, které jsou zde popsány, se vám proto nemusí zobrazit.

Obsah tohoto článku:
Navigation links

Odkazy v drobečkové navigaci v horní části každé stránky ve službě Analytics umožňují přístup k účtům produktů a organizací v sadě služeb Google Marketing Platform, a také k účtům, službám a výběrům dat spojeným s vašimi stávajícími přihlašovacími údaji.

 • Organizace: V rámci sady Google Marketing Platform představuje vaši firmu jako takovou a dále rámec pro správu jejích produktových účtů a uživatelů. Další informace
 • Účty služeb: Účty dalších služeb sady Google Marketing Platform, jako je správce značek a Optimalizace.
 • Účet: Váš přístupový bod pro službu Analytics a nejvyšší organizační úroveň v rámci této služby.
 • Služba: Web, mobilní aplikace nebo zařízení (např. kiosek nebo prodejní zařízení). Účet může obsahovat jednu nebo více služeb.
 • Výběr dat: Váš přístupový bod k přehledům; definované zobrazení údajů z určité služby.

Další informace o účtech, službách a výběrech dat

 

Pomocí vyhledávacího pole můžete v Analytics vyhledávat přehledy, pokládat dotazy a prohledávat obsah nápovědy.

Zpět na začátek

2 Účty Diagnostiky a účty Google

Každá stránka ve službě Analytics nabízí i přístup k upozorněním a k diagnostickým zprávám a umožňuje vám správu uživatelských nastavení služby Analytics a vašich účtů Google.

 • Kliknutím na tlačítko zobrazíte všechny zprávy generované automatizovanou diagnostikou služby Analytics.
 • Po kliknutí na tlačítko můžete změnit uživatelská nastavení, odeslat zpětnou vazbu společnosti Google nebo zobrazit nápovědu ke službě Analytics.
 • Tlačítko umožňuje spravovat účet Google a odhlásit se z Analytics.
Zpět na začátek

3 Navigace v přehledech

Zde si můžete otevřít kterýkoli ze svých přehledů.

 • Kliknutím na kategorii přehledů otevřete seznam přehledů.
 • Kategorie Přizpůsobení obsahuje položky Panely, ZkratkyVlastní přehledy.
 • Kliknutím na tlačítko otevřete stránku Správa, kde můžete spravovat své účty, služby a výběry dat.

V centru nápovědy služby Analytics můžete narazit na zmínky o přehledech, které jsou zapsány například takto: Akvizice > Veškerá návštěvnost. Jde o zkrácený zápis, kterým se myslí „přehled Veškerá návštěvnost umístěný v kategorii Akvizice“.

Zpět na začátek

4 Lišta akcí

Panel akcí se v Analytics zobrazuje v horní části přehledů. Obsahuje název přehledu, procentní podíl vzorku, ovládací prvky pro přehled jako celek a odkaz na panel Informace Analytics.

 • Procento vzorku udává, jaké procento návštěv během časového období bude v přehledu zahrnuto. Můžete přepínat mezi menšími vzorky (nabízejí rychlejší odezvu, ale nižší přesnost) a většími vzorky (vyšší přesnost, ale pomalejší odezva).
 • Kliknutím na Uložit uložíte aktuální konfiguraci přehledu.
 • Kliknutím na Exportovat exportujete data přehledu k použití v jiných aplikacích, jako je Excel.
 • Kliknutím na Sdílet můžete Sdílet přehledy i s příjemci, kteří nemají účty Analytics.
 • Kliknutím na položku Informace otevřete panel Informace, kde si prohlédnete statistiky z vašich dat generované strojovým učením systému Analytics a data můžete prohledávat.
Zpět na začátek

5 Přidání segmentů, nastavení období

All segments

Segment je určitá podmnožina údajů ve službě Analytics. Po přidání segmentů do přehledu můžete porovnávat různé podmnožiny údajů.

 • Kliknutím na možnost + Přidat segment můžete přidat stávající segmenty nebo vytvořit nové.
 • Po kliknutí na vybraný segment jej můžete upravit, kopírovat nebo odstranit. (Výchozí systémové segmenty nelze upravovat.)

Pomocí výběru období můžete změnit období přehledu a vybrat období k porovnání.

Zpět na začátek

6 Karty přehledů

Explorer tab

Přehledy Analytics zobrazují údaje na jedné nebo více kartách a poskytují několik výběrů dat na jednom místě. Většina standardních přehledů obsahuje kartu Průzkumník, která má obvykle dvě části: v horní části obsahuje graf s vašimi údaji a v dolní části datovou tabulku. Některé přehledy obsahují i další karty, například Souhrn nebo Vizualizace na mapě.

Pomocí odkazů skupiny metrik pod štítkem karty se používají určíte, které metriky se zobrazí v tabulce dat (např. Souhrn, Používání webu, Sada cílů 1).

Zpět na začátek

7 Graf

V horní části většiny karet Průzkumník se zobrazuje grafické znázornění vašich dat. K dispozici máte například následující ovládací prvky grafů:

 • Nabídka pro výběr metrik grafu, která umožňuje změnit metriky znázorněné v grafu. Můžete srovnat dvě metriky v grafu, např. návštěvy oproti míře okamžitého opuštění. Nachází se pod odkazy skupiny metrik.
 • Tlačítka časové osy grafu, která umožňují měnit časové měřítko. Vybírat lze mezi dnem, týdnem a měsícem. Najdete je napravo vedle nabídky pro výběr metrik grafu.
 • Tlačítka typ grafu umožňují změnit způsob zobrazení grafu. Volit můžete mezi lineárním a pohyblivým grafem. Naleznete je vedle tlačítek časové osy grafu.
 • Kliknutím na tlačítko otevřete vysouvací panel Poznámky. Přímo v přehledu si pak můžete dělat poznámky. Tento ovládací prvek se nachází bezprostředně pod časovou osou grafu.
Když autoři poznámek odstraní své účty Google, vymažou se i poznámky, které vytvořili v jakýchkoli sdílených nebo soukromých výběrech dat Analytics.
Zpět na začátek

8 Tabulka dat

Ve spodní části karty Průzkumník se data zobrazují v tabulce. Zobrazená primární dimenze a metriky se liší podle typu přehledu a skupiny metrik vybrané na kartě Průzkumník.

K dispozici máte například následující ovládací prvky datové tabulky:

 • Odkazy primární dimenze, pomocí kterých lze změnit primární dimenzi v přehledu.
 • Tlačítko Zobrazit řádky v grafu, které umožňuje přidat vybrané řádky do zobrazení grafu.
 • Nabídka sekundárních dimenzí, pomocí níž lze přidat do přehledu další dimenze.

  Chcete-li odstranit sekundární dimenzi, klikněte na značku X v záhlaví sloupce dané dimenze.

 • Nabídka Typ řazení, která umožňuje změnit pořadí řádků v datové tabulce. Máte na výběr z následujících možností:
  • Výchozí: základní alfanumerické řazení. Výchozí pořadí je od nejvyššího po nejnižší. Tato nastavení lze změnit kliknutím na záhlaví sloupce.
  • Absolutní změna: řadí údaje srovnání časových období podle hodnoty změny (namísto absolutních hodnot).
  • Vážené: řadí procentuální hodnoty v pořadí podle důležitosti (namísto numerického pořadí).
 • Vyhledávání: zobrazuje pouze řádky odpovídající vyhledávacímu dotazu. Kliknutím na možnost pokročilé můžete definovat komplexnější filtry.
 • Tlačítka zobrazení tabulky mění způsob zobrazení tabulky. Máte k dispozici následující možnosti:
  • Data graph button icon Data zobrazí data ve formě tabulky. Toto je výchozí zobrazení tabulky.
  • Percentage graph button icon Procento zobrazuje výsečový graf, který vyjadřuje, nakolik vybraná metrika přispívá k celku.
  • Performance graph button icon Výkon zobrazí horizontální pruhový graf, který vyjadřuje relativní výkon zvolené metriky.
  • Comparison graph button icon Srovnání zobrazí pruhový graf, který znázorňuje výkon vybraných metrik vzhledem k průměru webu.
  • Term cloud button icon Mrak dotazů zobrazí vizualizaci výkonu klíčových slov (není k dispozici u všech přehledů).
  • Pivot graph button icon Kontingenční tabulka přeuspořádá u určitých přehledů informace v tabulce tím, že data ukotví k druhé dimenzi.

Zde je několik dalších ovládacích prvků, které na obrázku mapy rozhraní na začátku článku nejsou uvedeny:

 • Ovládací prvky stránkování umožňují změnit počet zobrazených řádků, přejít na konkrétní stránku údajů nebo stránkami po jedné listovat pomocí ovládacích prvků pod tabulkou.
 • Odkaz Aktualizovat přehled umožňuje aktualizovat údaje zobrazené v přehledu (odkaz naleznete ve spodní části stránky vedle data vygenerování a stačí na něj klinkout).

Interpretace a používání datové tabulky

Prvním sloupcem tabulky je primární dimenze. Podle tohoto sloupce jsou seskupeny ostatní údaje. Pokud vyberete sekundární dimenzi, zobrazí se v dalším sloupci a bude použita k dalšímu seskupení dat. Zbývající sloupce v tabulce jsou metriky přidružené k vybraným dimenzím.

Přímo v tabulce lze provádět celou řadu akcí, např.:

 • Vybrat řádek pomocí zaškrtávacího políčka před ním. Vybrané řádky lze následně zaskreslit do grafu (pomocí tlačítka Zobrazit řádky v grafu).
 • Umístěte kurzor myši nad ikonu ? ve štítku sloupce, čímž zobrazíte definici této dimenze nebo metriky.
 • Kliknutím na záhlaví určitého sloupce tabulku seřadíte podle něj. Jedná se o jednoduché řazení ASCII Pokud chcete použít sofistikovanější řazení, použijte tlačítko Typ řazení.
Zpět na začátek
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?