Om händelser

Använd händelser när du vill samla in data om interaktioner med ditt innehåll.

Händelser är användares interaktioner med innehåll som kan spåras fristående från en inläst webbsida eller skärm. Nedladdningar, klick på mobilannonser, gadgetar, Flash-element, inbäddade AJAX-element och videouppspelningar är exempel på åtgärder som kan spåras som händelser.

Innehåll i artikeln:

Se händelsedata

Du måste lägga till händelsespårningskod på din webbplats eller i din app innan du kan se data i dina händelserapporter. Läs Ställa in händelsespårning.

Så här visar du händelserapporter:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Leta reda på vyn.
 3. Öppna Rapporter.
 4. Välj Beteende > Händelser.

Händelsernas anatomi

En händelse består av följande komponenter. En händelseträff innehåller ett värde för varje komponent, och dessa värden visas i dina rapporter.

 • Kategori
 • Åtgärd
 • Etikett (valfritt men rekommenderas)
 • Värde (valfritt)

Du kan till exempel konfigurera en Spela upp-knapp för en video på din webbplats så att den skickar händelseträffar med följande värden:

 • Kategori: Videor
 • Åtgärd: Spela upp
 • Etikett: Bebisens första födelsedag

Kategori

Kategorier är ett sätt att gruppera objekt som du vill spåra. Vanligtvis använder du samma kategorinamn flera gånger för relaterade objekt som du vill gruppera under en given kategori.

Anta att du också vill spåra hur många gånger videon laddas ned. Då kan du använda

 • Kategori: Videor
 • Åtgärd: Nedladdad
 • Etikett: Borta med vinden

I det här fallet innehåller dina rapporter en enda kategori, Videor, och sammanställda mätvärden för användarinteraktion med samtliga element för det enda videoobjektet.

Troligen kommer du att ha fler än ett objekt som du vill spåra med hjälp av händelsespårning. Då kan det vara bra att fundera på hur du vill kategorisera dina rapporter innan du implementerar anropet. Du kanske till exempel vill spåra alla separata filmer under kategorin Videor, så att du får det sammanställda antalet videointeraktioner oavsett vilken video användarna tittar på.

Du kan också skapa separata kategorier utifrån typen av video: en för filmer och en för musikvideor. Du kanske dessutom vill ha en separat kategori för videonedladdningar:

 • Videor – Filmer
 • Videor – Musik
 • Nedladdningar

I det här fallet visas det totala antalet kombinerade händelser för alla tre kategorierna i dina rapporter. Mätvärdet Totalt antal händelser visar alla händelser för alla kategorier som du skapade när du implementerade händelsespårningen. Däremot kan du inte se kombinerade mätvärden för alla Videor separat från Nedladdningar, eftersom detaljerade händelsemätvärden kombineras under respektive kategori.

Även om objektmodellen för händelsespårning är helt flexibel bör du planera vilken rapportstruktur du vill använda innan du bestämmer dina kategorinamn. Om du planerar att använda samma kategorinamn på flera platser bör du vara noga med att hänvisa till kategorin med rätt namn. Om du till exempel planerar att kalla din videospårningskategori Video och senare glömmer detta och i stället använder pluralformen Videor, får du två separata kategorier för videospårning. Om du ändrar kategorinamnet för ett objekt som redan har spårats under ett annat namn bearbetas inte tidigare data för originalkategorin på nytt. Det innebär att du ser mätvärden för samma webbplatselement under två kategorier i rapportgränssnittet.

Åtgärd

Normalt använder du åtgärdsparametern för att ange vilken typ av händelse eller interaktion du vill spåra för ett visst webbobjekt. Med den enstaka kategorin Video kan du till exempel spåra en rad specifika händelser med den parametern, som

 • tidpunkten då videon läses in
 • klick på Spela upp-knappen
 • klick på Stoppa-knappen
 • klick på Pausa-knappen.

Precis som när det gäller kategorier bestämmer du själv åtgärdernas namn, men tänk på två viktiga egenskaper när det gäller hur händelseåtgärder används i rapporterna:

 • Alla åtgärder visas oberoende av överordnade kategorier. Detta ger dig ytterligare ett praktiskt sätt att segmentera händelsedata i dina rapporter.
 • Unika händelser identifieras via unika åtgärdsnamn. Du kan använda samma åtgärdsnamn i flera olika kategorier, men det kan påverka hur unika händelser beräknas. Se förslagen nedan och avsnittet Implicit sammanräkning för mer information.

Etikett

Med etiketter kan du ge ytterligare information om händelser som du vill spåra, som filmtiteln i videoexemplet ovan eller namnet på en fil när du spårar nedladdningar.

 • Kategori: Nedladdningar
 • Åtgärd: PDF
 • Etikett: /salesForms/orderForm1.pdf

Precis som när det gäller kategorier och åtgärder finns det en rapport som visar samtliga etiketter du skapar. Etiketterna är ett sätt att skapa ytterligare rapportdimensioner för användarnas interaktioner med objekt på sidan. Du kanske till exempel har fem videospelare på din sida som du vill spåra interaktioner med. Alla spelarna kan ingå i kategorin Videor med åtgärden Spela upp, men de kan även ha separata etiketter (som filmnamnet) så att de visas som separata element i rapporten.

 • Kategori: Videor, Åtgärd: Spela upp, Etikett: Borta med vinden
 • Kategori: Videor; Åtgärd: Spela upp, Etikett: Huckleberry Finn

Precis som när det gäller alla kategorier och åtgärder bestämmer du själv etiketternas namn, men tänk på två viktiga egenskaper när det gäller hur händelseetiketter används i rapporterna:

 • Alla etiketter visas oberoende av överordnade kategorier. Detta ger dig ytterligare ett praktiskt sätt att segmentera händelsedata i dina rapporter.
 • Unika händelser identifieras till en del av unika etikettnamn. Du kan använda samma etikettnamn för flera olika kategorier och åtgärder, men detta kan påverka hur unika händelser beräknas. Se förslagen nedan och avsnittet Implicit sammanräkning för mer information.

Rekommenderade metoder för åtgärder och etiketter

För bästa möjliga rapportering bör du tänka på följande rekommendationer när det gäller hur du ska använda åtgärder:

 • Åtgärdsnamn bör vara relevanta för din rapportdata. Händelsespårning kombinerar mätvärden för samma åtgärdsnamn i två olika kategorier. Om du till exempel använder åtgärdsnamnet Klick för både kategorin Nedladdningar och Videor, visas mätvärdena för Klick med alla interaktioner som har taggats med samma namn i rapporten Vanliga åtgärder. Sedan kan du dela upp analysen av Klick-åtgärden efter kategori på nästa rapportnivå. Om du använder åtgärden Klick godtyckligt i händelsespårningen blir det segmentet inte lika användbart i rapporterna. Överväg att använda åtgärdsnamn som har anknytning till dina datakategorier om du planerar att använda händelsespårning i stor skala på din webbplats. Du kan till exempel reservera namnet Klick för interaktioner med gadgetar, och reservera åtgärdsnamnen Spela upp, Pausa och Stoppa för interaktioner med videospelare.
 • Använd åtgärdsnamn globalt för att antingen sammanställa eller särskilja användarinteraktioner. Du kan till exempel använda Spela upp som åtgärdsnamn i kategorin Videor för alla videor på din webbplats. Med en sådan modell visar rapporten Vanliga åtgärder sammanställd data för händelser med åtgärden Spela upp, och du kan jämföra den händelsen med andra videohändelser, som Pausa eller Stoppa.

  Anta att du vill använda en videokategori för dina rapporter men att du vill se information om två olika videospelargränssnitt. Du kan använda åtgärdens namn för att skilja mellan de olika spelargränssnitten utan att behöva skapa separata videokategorier. I rapporten går det då att skilja mellan de två spelarna utan att förlora fördelen av att ha sammanställd data om alla videor för din webbplats.

  Kategori: Videor, Åtgärd: Spela upp – Mac Chrome
  Kategori: Videor, Åtgärd: Spela upp – Windows Chrome
 • Åtgärd innebär inte alltid ”åtgärd”. Du kan ange vilken sträng som helst som åtgärd. I vissa fall spelar det faktiska händelse- eller åtgärdsnamnet mindre roll, och då kan du använda åtgärdsparametern för att spåra andra element. Om du till exempel vill spåra sidnedladdningar kan du ange dokumentfiltypen som åtgärdsparameter för händelsen Nedladdning. Då delas kategorin Nedladdningar upp i filtyper (pdf, doc, xls) i rapporterna.
 • Unika händelser räknas upp med unika åtgärder. Varje gång en användare interagerar med ett objekt som har taggats med ett specifikt åtgärdsnamn registreras den ursprungliga interaktionen som en unik händelse för det åtgärdsnamnet. Ytterligare interaktioner med samma åtgärdsutlösare under samma session bidrar inte till räkningen av antalet unika händelser för åtgärden. Detta gäller även om användaren lämnar objektet och börjar interagera med ett annat objekt som har taggats med samma åtgärdsnamn.

  Detta ger två märkbara resultat i rapporterna. Anta att en användare interagerar med åtgärden Spela upp från två unika videospelare som har taggats med separata kategorier. Rapporten Vanliga åtgärder visar en unik händelse för kategorin Spela upp även om användaren använde två unika spelare. Dessutom visas en unik händelse i åtgärdsrapporten för varje kategori, eftersom det faktiskt finns en unik händelse per kategori/åtgärd-par. Se Implicit sammanräkning för mer information.

 

Värde

Värdet skiljer sig från de andra komponenterna eftersom det är ett heltal och inte en sträng. Det kan därför användas om du vill koppla ett spårat sidobjekt till ett numeriskt värde. Du kan till exempel använda det om du vill ange hur många sekunder det tar innan spelaren har läst in en video, eller om du vill ange ett belopp när en videospelare når en specifik uppspelningsmarkör.

Kategori: Videor, Åtgärd: Inläsningstid, Etikett: Borta med vinden, Värde: downloadTime

Värdet tolkas som ett tal och rapporten lägger till det totala värdet baserat på varje händelseantal (se Implicit sammanräkning nedan). Rapporten fastställer även genomsnittsvärdet för kategorin. I exemplet ovan anropas händelsen Inläsningstid när hela videon har lästs in. Videons namn anges som etikett och den beräknade inläsningstiden räknas upp för varje videonedladdning. Sedan kan du fastställa den genomsnittliga inläsningstiden för alla Inläsningstid-åtgärder för kategorin Videor. Anta att du fick fem unika nedladdningar av videorna på din webbplats med följande nedladdningstider i sekunder:

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
I rapporterna skulle värdena beräknas på följande sätt, där siffrorna anger nedladdningstiden i sekunder:
 • Besök med händelser: 5
 • Värde: 53
 • Genomsnittsvärde: 10,6

Det går inte att använda negativa heltal.

Händelser utan interaktion

”Utan interaktion” syftar på den sista och valfria booleska parametern som kan skickas med till metoden som skickar händelseträffen. Med den här parametern kan du bestämma hur du vill att avvisningsfrekvensen ska definieras för sidor på din webbplats som också har händelsespårning. Anta att du har en startsida med en inbäddad video. Självklart vill du veta avvisningsfrekvensen för startsidan, men hur vill du definiera den? Är besökarnas interaktion med videon på startsidan en viktig engagemangssignal? I så fall ska du ta med interaktion med videon i beräkningen av avvisningsfrekvensen, så att sessioner som bara inbegriper startsidan med klick på videon inte räknas som avvisningar. Å andra sidan kanske du föredrar en snävare beräkning av avvisningsfrekvensen för startsidan och vill veta hur stor procentandel av sessionerna som enbart inbegriper startsidan oavsett klick på videon. I så fall ska du inte ta med interaktion med videon i beräkningen av avvisningsfrekvensen.

Det är här den valfria parametern utan interaktion kommer in i bilden. Kom ihåg att en avvisning definieras som en session som enbart innehåller en interaktionsträff. Som standard tolkas händelseträffen som en interaktionsträff, vilket innebär att den tas med i beräkningen av avvisningsfrekvensen. Men om värdet är sant tolkas den här typen av händelseträff inte som en interaktionsträff. Du kan använda dig av detta faktum för att anpassa beräkningen av avvisningsfrekvensen för sidor som innehåller händelser. Om du anger värdet till sant innebär det att en session som innehåller en enda sida taggad med en händelse utan interaktion räknas som en avvisning, även om besökaren även utlöser händelsen under sessionen. Om du inte använder det alternativet innebär det tvärtom att ett besök på en enstaka sida med händelsespårning inte räknas som en avvisning om besökaren även utlöser händelsen under samma session.

Implicit sammanräkning

Med händelsespårning räknas alla interaktioner med ett spårat webbplatsobjekt och kopplas sedan till en given användarsession. I rapporterna beräknas det totala antalet händelser som det totala antalet interaktioner med ett spårat webbplatsobjekt.

Om en användare till exempel klickar på samma knapp på en video fem gånger är det totala antalet händelser kopplade till videon 5 och antalet unika händelser 1.

Tabellen nedan visar hur data sammanställs i rapportgränssnittet för en given händelsekategori. I det här exemplet anropas samma kategorinamn från två separata videospelare, var och en med en unik etikett. Båda spelarna har åtgärderna Spela upp och Stoppa, som har programmerats in i Flash-gränssnittet för videospelaren.

Händelsespårning för kategorin Videor

Åtgärd Etikett: Borta med vinden Etikett: Mr Smith i Washington Totalt
Spela upp

22 klick totalt

10 sessioner med händelse

7 klick totalt

5 sessioner med händelse

29 händelser totalt och

15 unika Spela upp-händelser

Pausa

3 klick totalt

2 sessioner med händelse

16 klick totalt

8 sessioner med händelse

19 händelser totalt och 

10 unika Pausa-händelser

Stoppa

2 klick totalt

2 sessioner med händelse

4 klick totalt

3 sessioner med händelse

6 händelser totalt och 

5 unika Stoppa-händelser

Totalt

27 händelser totalt och

14 unika händelser för BMV

27 händelser totalt och

16 unika händelser för Mr Smith

54 händelser totalt och

30 unika händelser för kategorin Videor

Att tänka på vid implementering

Tänk på följande när du implementerar händelsespårning:

Effekten av avvisningsfrekvensen

En avvisning beskrivs normalt som ett besök på en enstaka sida på din webbplats. I Analytics beräknas en avvisning specifikt som en session som utlöser en enda GIF-begäran, till exempel när en användare kommer till en enstaka sida på din webbplats och sedan lämnar den utan att ha utlöst någon annan begäran till Analytics-servern för den sessionen. Om du inför händelsespårning på din webbplats kanske du märker en skillnad i mätvärdena för avvisningsfrekvens för sidorna med händelsespårning. Det beror på att händelsespårning, precis som sidspårning, klassas som en interaktionsbegäran.

Anta att du har en sida med en videospelare där avvisningsfrekvensen brukar vara hög, och att du inte har implementerat händelsespårning på sidan. Om du aktiverar händelsespårning för spelaren kanske du märker en minskning av avvisningsfrekvensen för sidan, eftersom Analytics registrerar användarnas interaktion med spelaren och skickar den till servern som ytterligare en GIF-begäran. Även om samma andel besökare på sidan fortfarande lämnar den utan att besöka någon annan sida på webbplatsen utlöser deras interaktion med videospelaren händelsespårningsanrop, vilket gör att deras session inte klassas som en avvisning.

Det betyder att avvisningar på sidor med händelsespårning inte betyder exakt samma sak, nämligen ett besök på en enstaka sida som inte omfattar någon användarinteraktion med spårade händelser.

Det är viktigt att tänka på att implementeringar av händelsespårning som körs automatiskt när en sida läses in resulterar i en avvisningsfrekvens på noll för den sidan.

Gräns för händelser per session

ga.js

De första tio händelseträffarna som skickas till Analytics behandlas omedelbart. Därefter begränsas bearbetningsfrekvensen till en händelseträff per sekund. Högst 500 träffar per session bearbetas.

analytics.js och gtag.js

De första 20 händelseträffarna som skickas till Analytics bearbetas omedelbart. Därefter begränsas bearbetningsfrekvensen till två händelseträffar per sekund. Högst 500 träffar per session bearbetas. Denna gräns gäller alla träffar utom e-handelsobjekt och transaktionsträffar.

Så här håller du antalet träffar under sessionsgränserna:

 • Undvik att programmera videor så att de skickar en händelse för varje sekund som spelas upp och undvik andra mycket frekventa händelseutlösare.
 • Undvik överdriven spårning av musrörelser.
 • Undvik intervallmekanismer som genererar ett stort antal händelser.

Rekommenderade metoder för att implementera händelser

Designmodellen för händelsespårning är mycket flexibel och har betydligt fler användningsområden än den vanliga modellen för användarutlösta händelser. Vilken design du väljer är upp till dig. För att rapporterna om händelsespårning ska bli användbara krävs därför att du samarbetar med personerna som ska använda dina rapporter och att du är noggrann under planeringen av rapporterna.

 • Bestäm i förväg vilka element du vill spåra data för. Även om du ursprungligen spårar ett enda objekt på din webbplats kan det vara bra att skaffa dig överblick över de olika objekt/händelser som du vill spåra. På så sätt kan du skapa en rapportstruktur som är enkel att utöka i takt med att du spårar fler händelser och händelsetyper.
 • Planera rapporterna om händelsespårning i samarbete med personerna som ska använda dem. Om du vet i förväg hur rapporterna ska se ut blir det enklare att strukturera händelsespårningen. Om rapporterna till exempel bara behöver visa interaktion med videogränssnittet kommer kategoristrukturen att se annorlunda ut än om rapporterna behöver spåra andra Flash-gränssnitt, som menyer, inbäddade gadgetar och inläsningstider. Dessutom kan du informera rapportanvändaren om de olika spårningsmöjligheter som är tillgängliga med händelsespårning, så att han eller hon får ut så mycket som möjligt av implementeringen. Personen kanske till exempel vill spåra användarbeteende i ett Flash-videogränssnitt, och dessutom latens vid inläsningstider. I så fall kan du planera i förväg och ge händelseanropen meningsfulla namn.
 • Använd en konsekvent och tydlig namnkonvention. Under implementeringen av händelsespårning visas alla namn på kategorier, åtgärder och etiketter i rapportgränssnittet. Kategori/åtgärd-par visas dessutom som unika element i rapportgränssnittet, så tänk först igenom hur du vill att mätvärdena ska beräknas för alla objekt som tillhör liknande kategorier.

Händelser kontra händelsemål

En händelse är en användares interaktion med din webbplats eller app som du definierar och samlar in data om genom att modifiera spårningskoden enligt anvisningarna i den här artikeln.

Ett händelsemål är ett mål som du definierar och som identifierar en specifik händelse som en konvertering.

Kom ihåg att du måste lägga till händelsespårningskod på din webbplats eller i din app innan du kan se data i dina händelserapporter. Läs Ställa in händelsespårning.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?