[UA] Om händelser (Universal Analytics)

Använd händelser för att samla in data om interaktioner med ditt innehåll.
I den här artikeln beskriver vi händelser i Universal Analytics. Motsvarande information om Google Analytics 4 finns i följande resurser:

I Universal Analytics utgörs händelser av andra användarinteraktioner med innehåll än sidhämtningar (sidvisningar). Nedladdningar, klick på länkar, inskickade formulär och videouppspelningar är exempel på åtgärder som kan analyseras som händelser.

Innehåll i artikeln:

Se händelsedata i rapporter

För att kunna se data i dina händelserapporter måste du lägga till kod på din webbplats eller i din app. Läs Ställa in händelsemätning.

Så här visar du händelserapporter:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Gå till vyn.
 3. Öppna Rapporter.
 4. Välj Beteende > Händelser.

Händelsernas anatomi

En händelse består av följande komponenter. En händelseträff innehåller ett värde för varje komponent, och dessa värden visas i dina rapporter.

 • Kategori
 • Åtgärd
 • Etikett (valfritt men rekommenderas)
 • Värde (valfritt)

Du kan till exempel konfigurera en Spela upp-knapp för en video på din webbplats så att den skickar händelseträffar med följande värden:

 • Kategori: Videor
 • Åtgärd: Spela upp
 • Etikett: Bebisens första födelsedag

Kategori

En kategori är ett namn som du väljer för att gruppera objekt som du vill analysera. Vanligtvis använder du samma kategorinamn flera gånger för relaterade objekt som du vill gruppera under en viss kategori.

Anta att du vill mäta hur många gånger videon laddas ned. Då kan du använda

 • Kategori: Videor
 • Åtgärd: Nedladdad
 • Etikett: Borta med vinden

I detta fall innehåller dina rapporter en enda kategori, Videor, och sammanställda mätvärden för användarinteraktion med samtliga element för det enda videoobjektet.

Det är dock troligt att du har fler än ett objekt som du vill mäta. Fundera också på hur du vill kategorisera rapporterna innan du implementerar anropet. Du kanske till exempel vill analysera alla separata filmer under kategorin Videor, så att du får det sammanställda antalet videointeraktioner oavsett vilken video användarna tittar på.

Du kan även skapa separata kategorier utifrån typen av video: en för filmer och en för musikvideor. Du kanske dessutom vill ha en separat kategori för videonedladdningar:

 • Videor – Filmer
 • Videor – Musik
 • Nedladdningar

I detta fall visas det totala antalet kombinerade händelser för alla tre kategorierna i dina rapporter. Mätvärdet Totalt antal händelser visar alla händelser för alla kategorier som du skapade vid implementeringen. Däremot kan du inte se kombinerade mätvärden för alla Videor separat från Nedladdningar, eftersom detaljerade händelsemätvärden kombineras under respektive kategori.

Även om objektmodellen för händelser är helt flexibel bör du planera vilken rapportstruktur du vill använda innan du bestämmer dina kategorinamn. Om du planerar att använda samma kategorinamn på flera platser bör du vara noga med att hänvisa till kategorin med rätt namn. Om du till exempel planerar att kalla din videokategori Video och senare glömmer detta och i stället använder pluralformen Videor, får du två separata kategorier. Om du ändrar kategorinamnet för ett objekt som redan har registrerats under ett annat namn bearbetas inte tidigare data för originalkategorin på nytt. Det innebär att du ser mätvärden för samma webbplatselement under två kategorier i rapportgränssnittet.

Åtgärd

Vanligtvis använder du åtgärdsparametern för att ange vilken typ av händelse eller interaktion du vill mäta för ett visst webbobjekt. Med den enstaka kategorin Videor kan du exempelvis analysera en rad specifika händelser med denna parameter, som

 • tidpunkten då videon läses in
 • klick på Spela upp-knappen
 • klick på Stoppa-knappen
 • klick på Pausa-knappen.

Precis som när det gäller kategorier bestämmer du själv åtgärdernas namn, men tänk på två viktiga egenskaper när det gäller hur händelseåtgärder används i rapporterna:

 • Alla åtgärder visas oberoende av överordnade kategorier. Detta ger dig ytterligare ett praktiskt sätt att segmentera händelsedata i dina rapporter.
 • Unika händelser identifieras via unika åtgärdsnamn. Du kan använda samma åtgärdsnamn i flera olika kategorier, men det kan påverka hur unika händelser beräknas. Se förslagen nedan och avsnittet Implicit sammanräkning för mer information.

Etikett

Med etiketter kan du ge ytterligare information om händelser som du vill analysera, som filmtitlar i videor eller namn på nedladdade filer.

 • Kategori: Nedladdningar
 • Åtgärd: PDF
 • Etikett: /salesForms/orderForm1.pdf

Precis som när det gäller kategorier och åtgärder finns det en rapport som visar samtliga etiketter du skapar. Etiketterna är ett sätt att skapa ytterligare rapportdimensioner för användarinteraktion med objekt på sidan. Anta till exempel att du har fem inbäddade videor på din sida som du vill analysera. Alla spelarna kan ingå i kategorin Videor med åtgärden Spela upp, men de kan även ha separata etiketter (som filmnamnen) så att de visas som separata element i rapporten.

 • Kategori: Videor, Åtgärd: Spela upp, Etikett: Borta med vinden
 • Kategori: Videor; Åtgärd: Spela upp, Etikett: Huckleberry Finn

Precis som när det gäller kategorier och åtgärder bestämmer du själv etiketternas namn, men tänk på två viktiga egenskaper när det gäller hur händelseetiketter används i rapporterna:

 • Alla etiketter visas oberoende av överordnade kategorier och åtgärder. Detta ger dig ytterligare ett praktiskt sätt att segmentera händelsedata i dina rapporter.
 • Unika händelser identifieras till en del av unika etikettnamn. Du kan använda samma etikettnamn för flera olika kategorier och åtgärder, men detta kan påverka hur unika händelser beräknas. Se förslagen nedan och avsnittet Implicit sammanräkning för mer information.

Rekommenderade metoder för åtgärder och etiketter

För bästa möjliga rapportering bör du tänka på följande rekommendationer när det gäller hur du ska använda åtgärder:

 • Åtgärdsnamn bör vara relevanta för din rapportdata. Händelsemätning kombinerar mätvärden för samma åtgärdsnamn i två olika kategorier. Om du till exempel använder åtgärdsnamnet Klick för både kategorin Nedladdningar och Videor, visas mätvärdena för Klick med alla interaktioner som har taggats med samma namn i rapporten Vanliga åtgärder. Sedan kan du dela upp analysen av Klick-åtgärden efter kategori på nästa rapportnivå. Om du använder Klick-åtgärden godtyckligt i händelsemätningen blir det segmentet inte lika användbart i rapporterna. Överväg att använda åtgärdsnamn som har anknytning till dina datakategorier om du planerar att använda händelsemätning i stor skala på din webbplats. Du kan till exempel reservera namnet Klick för interaktioner med gadgetar, och reservera åtgärdsnamnen Spela upp, Pausa och Stoppa för interaktioner med videospelare.
 • Använd åtgärdsnamn globalt för att antingen sammanställa eller särskilja användarinteraktioner. Du kan till exempel använda Spela upp som åtgärdsnamn i kategorin Videor för alla videor på din webbplats. Med en sådan modell visar rapporten Vanliga åtgärder samlad data för händelser med åtgärden Spela upp, och du kan jämföra den händelsen med andra videohändelser, som Pausa eller Stoppa.

  Anta däremot att du vill använda en videokategori för dina rapporter men att du vill se information om två olika videospelargränssnitt. Du kan använda åtgärdens namn för att skilja mellan de olika spelargränssnitten utan att behöva skapa separata videokategorier. I rapporten går det då att skilja mellan de två spelarna utan att förlora fördelen av att ha samlad data om alla videor för din webbplats.

  Kategori: ”Videor”, åtgärd: ”Spela upp – Mac Chrome”
  Kategori: ”Videor”, åtgärd: ”Spela upp – Windows Chrome”
 • Åtgärd innebär inte alltid ”åtgärd”. Du kan ange vilken sträng som helst som åtgärd. I vissa fall spelar det faktiska händelse- eller åtgärdsnamnet mindre roll, och då kan du använda åtgärdsparametern för att analysera andra element. Om du till exempel vill analysera sidnedladdningar kan du ange dokumentfiltypen som åtgärdsparameter för händelsen Nedladdning. Då delas kategorin Nedladdningar upp i filtyper (pdf, doc, xls) i rapporterna.
 • Unika händelser räknas upp med unika åtgärder. Varje gång en användare interagerar med ett objekt som har taggats med ett specifikt åtgärdsnamn registreras den ursprungliga interaktionen som en unik händelse för det åtgärdsnamnet. Ytterligare interaktioner med samma åtgärdsutlösare under samma session bidrar inte till räkningen av antalet unika händelser för åtgärden. Detta gäller även om användaren lämnar objektet och börjar interagera med ett annat objekt som har taggats med samma åtgärdsnamn.

  Detta ger två märkbara resultat i rapporterna. Anta att en användare interagerar med åtgärden Spela upp från två unika videospelare som har taggats med separata kategorier. Rapporten Vanliga åtgärder visar en unik händelse för kategorin Spela upp även om användaren använde två unika spelare. Dessutom visas en unik händelse i åtgärdsrapporten för varje kategori, eftersom det faktiskt finns en unik händelse per kategori/åtgärd-par. Se Implicit sammanräkning för mer information.

 

Värde

Värdekomponenten är ett heltal och används för att tilldela ett sidobjekt ett numeriskt värde. Du kan till exempel använda det om du vill ange hur många sekunder det tar innan en spelare har läst in en video, eller om du vill utlösa ett monetärt värde när en videospelare når en specifik uppspelningsmarkör.

Kategori: ”Videor”, åtgärd: ”Inläsningstid för video”, etikett: ”Borta med vinden”, Värde: downloadTime

Värdet tolkas som ett tal och rapporten lägger till det totala värdet baserat på varje händelseantal (se Implicit sammanräkning nedan). Rapporten fastställer även genomsnittsvärdet för kategorin. I exemplet ovan anropas händelsen Inläsningstid när hela videon har lästs in. Videons namn anges som etikett och den beräknade inläsningstiden räknas upp för varje videonedladdning. Sedan kan du fastställa den genomsnittliga inläsningstiden för alla Inläsningstid-åtgärder för kategorin Videor. Anta att du fick fem unika nedladdningar av videorna på din webbplats med följande nedladdningstider i sekunder:

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
I rapporterna skulle värdena beräknas på följande sätt, där siffrorna anger nedladdningstiden i sekunder:
 • Besök med händelser: 5
 • Värde: 53
 • Genomsnittsvärde: 10,6

Det går inte att använda negativa heltal.

Händelser utan interaktion

”Utan interaktion” syftar på den valfria booleska parameter som kan skickas med till metoden som skickar händelseträffen. Med denna parameter kan du bestämma hur du vill att avvisningsfrekvensen ska definieras för sidor på din webbplats som också har händelsemätning. Anta att du har en startsida med en inbäddad video. Naturligtvis vill du veta avvisningsfrekvensen för startsidan, men hur vill du definiera den? Är besökarnas interaktion med videon på startsidan en viktig engagemangssignal? I så fall ska du ta med interaktion med videon i beräkningen av avvisningsfrekvensen, så att sessioner som bara inbegriper startsidan med klick på videon inte räknas som avvisningar. Å andra sidan kanske du föredrar en snävare beräkning av avvisningsfrekvensen för startsidan och vill veta hur stor procentandel av sessionerna som enbart inbegriper startsidan oavsett klick på videon. I så fall ska du inte ta med interaktion med videon i beräkningen av avvisningsfrekvensen.

Det är här den valfria parametern utan interaktion kommer in i bilden. Kom ihåg att en avvisning definieras som en session som enbart innehåller en interaktionsträff. Som standard tolkas händelseträffen som en interaktionsträff, vilket innebär att den tas med i beräkningen av avvisningsfrekvensen. Men om värdet är sant tolkas denna typ av händelseträff inte som en interaktionsträff. Du kan använda dig av detta faktum för att anpassa beräkningen av avvisningsfrekvensen för sidor som innehåller händelser. Om du anger värdet till sant innebär det att en session som innehåller en enda sida taggad med en händelse utan interaktion räknas som en avvisning, även om besökaren även utlöser händelsen under sessionen. Om du inte använder det alternativet innebär det tvärtom att ett besök på en enstaka sida med händelsemätning inte räknas som en avvisning om besökaren även utlöser händelsen under samma session.

Implicit sammanräkning

Med händelsemätning räknas alla interaktioner med ett webbplatsobjekt och kopplas sedan till en given användarsession. I rapporterna beräknas det totala antalet händelser som det totala antalet interaktioner med ett inriktat webbplatsobjekt.

Om en användare till exempel klickar på samma knapp på en video fem gånger är det totala antalet händelser kopplade till videon 5 och antalet unika händelser 1.

Tabellen nedan visar hur data sammanställs i rapportgränssnittet för en given händelsekategori. I detta exempel anropas samma kategorinamn från två separata videospelare, var och en med en unik etikett. Båda spelarna har åtgärderna Spela upp och Stoppa, som har programmerats in i Flash-gränssnittet för videospelaren.

Händelseanalys för kategorin Videor

Åtgärd Etikett: Borta med vinden Etikett: Mr Smith i Washington Totalt
Spela upp

22 klick totalt

10 sessioner med händelse

7 klick totalt

5 sessioner med händelse

29 händelser totalt och

15 unika Spela upp-händelser

Pausa

3 klick totalt

2 sessioner med händelse

16 klick totalt

8 sessioner med händelse

19 händelser totalt och 

10 unika Pausa-händelser

Stoppa

2 klick totalt

2 sessioner med händelse

4 klick totalt

3 sessioner med händelse

6 händelser totalt och 

5 unika Stoppa-händelser

Totalt

27 händelser totalt och

14 unika händelser för BMV

27 händelser totalt och

16 unika händelser för Mr Smith

54 händelser totalt och

30 unika händelser för kategorin Videor

En händelse tillskrivs värde för session med händelse endast om händelsen var den första under en session. Även om du har unika värden för varje händelsekategori, åtgärd och etikett kanske antalet unika händelser inte är lika med antalet sessioner med händelse.

Att tänka på vid implementering

Tänk på följande när du implementerar händelsemätning:

Effekten av avvisningsfrekvensen

En avvisning beskrivs normalt som ett besök på en enstaka sida på din webbplats. I Analytics beräknas en avvisning specifikt som en session som utlöser en enda GIF-begäran, till exempel när en användare kommer till en enstaka sida på din webbplats och sedan lämnar den utan att ha utlöst någon annan begäran till Analytics-servern för den sessionen. Om du inför händelsemätning på din webbplats kanske du märker en skillnad i mätvärdena för avvisningsfrekvens för sidorna med händelsemätning. Det beror på att händelsemätning, precis som sidmätning, klassificeras som en interaktionsbegäran.

Anta att du har en sida med en videospelare där avvisningsfrekvensen brukar vara hög, och att du inte har implementerat händelsemätning på sidan. Om du sedan konfigurerar händelsemätning för spelaren kanske du märker en minskning av avvisningsfrekvensen för sidan, eftersom Analytics registrerar användarnas interaktion med spelaren och skickar den till servern som ytterligare en GIF-begäran. Även om samma andel besökare på sidan fortfarande lämnar den utan att besöka någon annan sida på webbplatsen utlöser deras interaktion med videospelaren händelsemätningsanrop, vilket gör att deras session inte klassificeras som en avvisning.

Det betyder att avvisningar på sidor med händelsemätning inte betyder exakt samma sak, nämligen ett besök på en enstaka sida som inte omfattar någon användarinteraktion med inriktade händelser.

Det är viktigt att tänka på att implementeringar av händelsemätning som körs automatiskt när en sida läses in resulterar i en avvisningsfrekvens på noll för den sidan.

Gräns för händelser per session

ga.js

De första tio händelseträffarna som skickas till Analytics behandlas omedelbart. Därefter begränsas bearbetningsfrekvensen till en händelseträff per sekund. Högst 500 träffar per session bearbetas.

analytics.js och gtag.js

De första 20 händelseträffarna som skickas till Analytics bearbetas omedelbart. Därefter begränsas bearbetningsfrekvensen till två händelseträffar per sekund. Högst 500 träffar per session bearbetas. Denna gräns gäller alla träffar utom e-handelsobjekt och transaktionsträffar.

Så här håller du antalet träffar under sessionsgränserna:

 • Undvik att programmera videor så att de skickar en händelse för varje sekund som spelas upp och undvik andra mycket frekventa händelseutlösare.
 • Undvik överdriven mätning av musrörelser.
 • Undvik intervallmekanismer som genererar ett stort antal händelser.

Rekommenderade metoder för att implementera händelser

Designmodellen för händelsemätning är mycket flexibel och har betydligt fler användningsområden än den vanliga modellen för användarutlösta händelser. Vilken design du väljer är upp till dig. För att rapporterna om händelsemätning ska bli användbara krävs därför att du samarbetar med personerna som ska använda dina rapporter och att du är noggrann under planeringen av rapporterna.

 • Bestäm i förväg för vilka element du vill analysera data. Även om du i början bara övervakar ett enda objekt på din webbplats är det en god idé att ha en allmän uppfattning om vilka olika objekt och händelser du vill analysera. Det gör det lättare att skapa en rapportstruktur som är enkel att utöka vid behov i samband med att du analyserar fler förekomster och typer av händelser.
 • Planera rapporterna om händelsemätning i samarbete med personerna som ska använda dem. Om du vet i förväg hur rapporterna ska se ut blir det enklare att strukturera händelsemätningen. Om rapporterna till exempel bara behöver visa interaktion med videogränssnittet kommer kategoristrukturen att se annorlunda ut än om rapporterna behöver spåra andra Flash-gränssnitt, som menyer, inbäddade gadgetar och inläsningstider. Dessutom kan du informera rapportanvändaren om de olika spårningsmöjligheter som är tillgängliga med händelsemätning, så att han eller hon får ut så mycket som möjligt av implementeringen. Personen kanske till exempel vill spåra användarbeteende i ett Flash-videogränssnitt, och dessutom latens vid inläsningstider. I så fall kan du planera i förväg och ge händelseanropen meningsfulla namn.
 • Använd en konsekvent och tydlig namnkonvention. Under implementeringen av händelsemätning visas alla namn på kategorier, åtgärder och etiketter i rapportgränssnittet. Kategori/åtgärd-par visas dessutom som unika element i rapportgränssnittet, så tänk först igenom hur du vill att mätvärdena ska beräknas för alla objekt som tillhör liknande kategorier.

Händelser kontra händelsemål

En händelse är en användares interaktion med din webbplats eller app som du definierar och samlar in data om genom att modifiera taggkoden enligt anvisningarna i denna artikel.

Ett händelsemål är ett mål som du definierar och som identifierar en specifik händelse som en konvertering.

Kom ihåg att du måste lägga till händelsemätningskod på din webbplats eller i din app innan du kan se data i dina händelserapporter. Läs Ställa in händelsemätning.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny