Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Udalosti (Universal Analytics)

Použite udalosti na zhromažďovanie údajov o interakciách s vaším obsahom.

Udalosti v službe Universal Analytics sú interakcie používateľov s obsahom odlišné od načítaní stránky (zobrazení stránky). Príkladmi akcií, ktoré je vhodné analyzovať ako udalosti, sú stiahnutia, kliknutia na odkaz, odoslania formulára a prehrania videa.

Obsah tohto článku:

Zobrazenie údajov udalostí v prehľadoch

Údaje sa budú v prehľadoch udalostí zobrazovať, iba ak na web alebo do aplikácie pridáte príslušný kód. Prečítajte si o nastavení merania udalostí.

Zobrazenie prehľadov udalostí:

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Prejdite na zobrazenie.
 3. Otvorte Prehľady.
 4. Vyberte položky Správanie > Udalosti.

Anatómia udalostí

Udalosť pozostáva z nižšie uvedených komponentov. Prístup k udalosti obsahuje hodnotu pre každý komponent a tieto hodnoty sa zobrazujú v prehľadoch.

 • Kategória
 • Akcia
 • Štítok (voliteľný, ale odporúča sa)
 • Hodnota (voliteľná)

Na svojom webe môžete napríklad nastaviť tlačidlo prehrávania videa, ktoré odosiela prístup k udalosti s týmito hodnotami:

 • kategória: Videá,
 • akcia: Prehrať,
 • štítok: Prvé narodeniny bábätka.

Kategória

Kategória je názov, zadaním ktorého zoskupíte požadované objekty na analýzu. Rovnaký názov kategórie väčšinou niekoľkokrát uvediete pri súvisiacich prvkoch používateľského rozhrania, ktoré v nej chcete zoskupiť.

Povedzme, že chcete merať aj počet stiahnutí videa. Uveďte napríklad tieto údaje:

 • kategória: Videá,
 • akcia: Stiahnuté,
 • štítok: Odviate vetrom.

V tomto prípade by prehľady obsahovali iba kategóriu Videá a súhrnné metriky interakcie používateľa by sa zobrazovali s celou skupinou prvkov len pre tento objekt videa.

Pravdepodobne však budete chcieť merať viac než jeden objekt. Pred implementáciou výzvy by ste preto mali zvážiť, ako chcete svoje prehľady kategorizovať. Je vhodné napríklad analyzovať jednotlivé filmy zaradené do hlavnej kategórie Videá a získavať tak súhrnné čísla pre všetky interakcie s videom bez ohľadu na to, s ktorým z nich používatelia interagujú.

Prípadne môžete vytvoriť samostatné kategórie na základe typu videa – jednu pre filmy a druhú pre hudobné videá. Mohli by ste chcieť vytvoriť aj samostatnú kategóriu pre stiahnutia videí:

 • Videá – filmy,
 • Videá – hudba,
 • Stiahnutia.

V tomto prípade sa vám môže zobraziť celkový počet kombinovaných udalostí pre všetky tri kategórie v prehľadoch. Metrika Celkový počet udalostí zobrazuje všetky udalosti kategórií, ktoré ste zadali v rámci implementácie. Nebudete však môcť samostatne zobraziť kombinované metriky videí a stiahnutí, pretože podrobné metriky udalostí sú skombinované v rámci jednotlivých kategórií.

Aj keď je model objektu udalosti maximálne flexibilný, pred určením názvov kategórií by ste mali najprv naplánovať požadovanú štruktúru prehľadov. Ak chcete použiť rovnaký názov kategórie na viacerých miestach, dajte pozor, aby ste na požadovanú kategóriu odkazovali pomocou správneho názvu. Ak teda kategóriu videí nazvete Video a neskôr použijete množné číslo Videá, budete mať zrazu dve samostatné kategórie. Ak sa rozhodnete zmeniť názov kategórie objektu, ktorý už bol zaznamenaný pod iným názvom, historické údaje pôvodnej kategórie nebudú opätovne spracované. V rozhraní prehľadov tak budú metriky rovnakého prvku webovej stránky zaradené do dvoch kategórií.

Akcia

Parameter akcie väčšinou pomenúva typ udalosti alebo interakcie, ktorú chcete merať v rámci daného objektu webu. V jedinej kategórii Videá môžete napríklad analyzovať niekoľko konkrétnych udalostí prostredníctvom týchto parametrov:

 • čas dokončenia načítania videa,
 • kliknutia na tlačidlo Prehrať,
 • kliknutia na tlačidlo Zastaviť,
 • kliknutia na tlačidlo Pozastaviť.

Podobne ako pri kategóriách môžete zadať ľubovoľný názov akcie, no pamätajte na dve dôležité funkcie týkajúce sa toho, ako sa akcia udalosti používa v prehľadoch:

 • Všetky akcie sú uvedené nezávisle od svojich nadradených kategórií. Poskytuje vám to ďalší užitočný spôsob segmentácie údajov udalostí v prehľadoch.
 • Jedinečná udalosť je určená jedinečným názvom akcie. V rámci viacerých kategórií môžete používať duplicitné názvy akcií, no môže to ovplyvniť spôsob výpočtu jedinečných udalostí. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v návrhoch a sekcii Implicitný počet.

Štítok

Vďaka štítkom môžete poskytovať ďalšie informácie o udalostiach, ktoré chcete analyzovať, ako sú názvy filmov vo videách či stiahnutých súborov.

 • Kategória: Stiahnutia
 • Akcia: PDF
 • Štítok: /salesForms/orderForm1.pdf

Podobne ako v prípade kategórií a akcií máte k dispozícii prehľad obsahujúci všetky štítky, ktoré vytvoríte. Štítok slúži na vytvorenie ďalšej dimenzie v prehľade interakcie používateľa s objektmi stránky. Povedzme, že máte na stránke päť vložených videí, ktoré chcete analyzovať. Každý z týchto prehrávačov môže použiť kategóriu Videá s akciou Prehrať, ale každý by mohol mať tiež samostatný štítok (napríklad názov filmu), aby sa mohli zobraziť v prehľade ako odlišné prvky.

 • Kategória: Videá, akcia: Prehrať, štítok: Odviate vetrom
 • Kategória: Videá, akcia: Prehrať, štítok: Huckleberry Finn

Podobne ako v prípade kategórií a akcií, aj zadaný názov štítka závisí od vás. V súvislosti s používaním štítka udalosti v prehľadoch je však potrebné pamätať na dve dôležité skutočnosti:

 • Všetky štítky sú uvádzané nezávisle od svojich nadradených kategórií a akcií. Poskytuje vám to ďalší užitočný spôsob segmentácie dát udalostí v prehľadoch.
 • Jedinečná udalosť je čiastočne určená jedinečným názvom štítka. Môžete používať duplicitné názvy štítkov v kategóriách a akciách, no môže to ovplyvniť spôsob výpočtu jedinečných udalostí. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v návrhoch a v sekcii Implicitný počet.

Osvedčené postupy pre akcie a štítky

Ak chcete získať čo najlepšie prehľady, pri používaní akcií zohľadnite tieto návrhy:

 • Názvy akcií by mali súvisieť s údajmi prehľadu. Meraním udalostí kombinujete metriky rovnakého názvu akcie v rámci dvoch odlišných kategórií. Povedzme, že názov akcie Kliknutie použijete pre kategórie Stiahnutia a Videá. Metriky tejto akcie sa tak v prehľade Najčastejšie akcie zobrazia so všetkými interakciami, ktoré sú označené rovnakým názvom. Na ďalšej úrovni prehľadu potom môžete zobraziť podrobné rozdelenie akcie Kliknutie podľa kategórie. Ak však akciu Kliknutie použijete jednotne v rámci implementácie merania udalostí, použiteľnosť tohto segmentu bude v príslušných prehľadoch minimálna. Ak plánujete rozsiahle meranie udalostí na svojom webe, mali by ste zvážiť výber názvov akcií, ktoré súvisia s kategóriami údajov. Názov Kliknutie môžete napríklad vyhradiť pre interakcie s modulmi gadget a akcie Prehrať, Pozastaviť a Zastaviť zasa pre interakcie s prehrávačmi videa.
 • Používajte názvy akcií globálne s cieľom zhrnúť alebo rozlíšiť interakcie používateľa. Môžete napríklad použiť výraz „Prehrať“ ako názov akcie v kategórii Videá, ktorá obsahuje všetky videá na webe. Prehľad Najčastejšie akcie by v tomto modeli obsahoval súhrnné údaje udalostí akcie Prehrať. Môžete si tiež pozrieť porovnanie tejto udalosti videí s inými udalosťami videí, napríklad s udalosťami Pozastaviť alebo Zastaviť.

  Predpokladajme však, že v prehľadoch chcete použiť jednu kategóriu videa, no potrebujete informácie o dvoch rôznych rozhraniach prehrávača videa. Pomocou názvu akcie môžete tieto rozličné rozhrania prehrávača rozlíšiť bez toho, aby ste museli vytvoriť osobitné kategórie videa. Prehľad môže potom medzi týmito dvoma prehrávačmi rozlišovať bez toho, aby ste prišli o výhody súhrnných údajov všetkých videí na vašom webe.

  Kategória: Videá; akcia: Prehrať – Mac Chrome
  Kategória: Videá; akcia: Prehrať – Windows Chrome
 • Akcia nemusí vždy znamenať skutočnú činnosť. Akcii môžete priradiť ľubovoľný reťazec. Samotná udalosť alebo názov akcie niekedy nie sú príliš zmysluplné. Preto je možné ďalšie prvky analyzovať prostredníctvom parametra akcie. Ak chcete napríklad analyzovať stiahnutia stránok, môžete ako parameter akcie udalosti stiahnutia uviesť typ súboru dokumentu. V takom prípade by boli prehľady kategórie Stiahnutia rozdelené podľa typov súborov (PDF, DOC, XLS).
 • Počet jedinečných udalostí sa zvyšuje s každou jedinečnou akciou. Pri každej interakcii používateľa s objektom označeným konkrétnym názvom akcie sa úvodná interakcia zaznamená ako jedna jedinečná udalosť pre tento názov akcie. Akákoľvek ďalšia interakcia so spustením rovnakej akcie počas relácie daného používateľa sa nezahrnie do výpočtu jedinečných udalostí pre príslušnú akciu. Platí to aj pre situáciu, keď používateľ prestane interagovať s daným objektom a začne interagovať s iným objektom označeným rovnakým názvom akcie.

  V prehľadoch sa zobrazia dva zaujímavé výsledky. Prvý výsledok: povedzme, že používateľ vykoná interakciu s akciou Prehrať z dvoch jedinečných prehrávačov videa označených samostatnými kategóriami. Prehľady Najčastejšie akcie pre akciu Prehrať budú obsahovať jednu jedinečnú udalosť, aj keď používateľ použil dva jedinečné prehrávače. Druhý výsledok: Prehľad akcie pre každú kategóriu bude obsahovať jednu jedinečnú akciu, keďže existuje práve jedna jedinečná udalosť na pár kategória/akcia. Ďalšie informácie sú uvedené v sekcii Implicitný počet.

 

Hodnota

Komponent hodnoty predstavuje celé číslo a používa sa na priradenie číselnej hodnoty k objektu stránky. Prostredníctvom hodnoty môžete napríklad zadať sekundy, ktoré má prehrávač načítať, alebo spustiť peňažnú hodnotu po dosiahnutí konkrétnej značky prehrávania v prehrávači videa.

Kategória: Videá, akcia: Prehrať, štítok: Odviate vetrom, hodnota: downloadTime

Hodnota je interpretovaná ako číslo a prehľad pridáva celkové hodnoty na základe počtu každej udalosti (pozri nižšie Implicitný počet). Prehľad tiež určí priemernú hodnotu pre kategóriu. V príklade vyššie sa udalosť zavolá pre akciu Čas načítania videa, keď sa dokončí načítanie videa. Názov videa sa odovzdá ako štítok a vypočítaný čas načítania sa započíta pre každé stiahnutie videa. Následne by ste mohli určiť priemerný čas načítania pre všetky akcie Čas načítania videa pre kategóriu Videá. Povedzme, že na svojom webe máte päť jedinečných stiahnutí videí s týmito časmi sťahovania v sekundách:

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
Prehľady potom vykonajú výpočet nasledujúco (čísla v tomto príklade predstavujú čas sťahovania v sekundách):
 • Počet relácií s udalosťami: 5
 • Hodnota: 53
 • Priemerná hodnota: 10,6

Záporné celé čísla nie sú podporované.

Udalosti bez interakcie

Výraz „Bez interakcie“ sa vzťahuje na voliteľné booleovské parametre, ktoré je možné odovzdať metóde odosielajúcej prístup k udalosti. Pomocou tohto parametra môžete určiť, ako chcete definovať mieru okamžitých odchodov na stránkach webu s implementovaným meraním udalostí. Povedzme, že na domovskej stránke máte vložené video. Je celkom prirodzené, že budete chcieť poznať mieru okamžitých odchodov pre domovskú stránku, no ako ju chcete definovať? Považujete interakciu návštevníka s videom na domovskej stránke za dôležitý signál interakcie? Ak je to tak, interakciu s videom by ste určite chceli zahrnúť do výpočtu miery okamžitých odchodov, aby relácie zahŕňajúce iba vašu domovskú stránku s kliknutiami na video neboli započítané ako okamžité odchody. Na druhej strane môžete preferovať striktnejší výpočet miery okamžitých odchodov pre domovskú stránku, pri ktorom chcete poznať percentuálny podiel relácií zahŕňajúcich iba domovskú stránku bez ohľadu na kliknutia na video. V tomto prípade budete chcieť vylúčiť všetky interakcie s videom z výpočtu miery okamžitých odchodov.

Tu vstupuje do hry voliteľný parameter „bez interakcie“. Pripomíname, že okamžitý odchod je definovaný ako relácia obsahujúca iba jeden prístup k interakcii. Prístup k udalosti sa predvolene považuje za prístup k interakcii, čo znamená, že je zahrnutý vo výpočtoc miery okamžitých odchodov. No pokiaľ je nastavená hodnota pravda, typ prístupu k udalosti sa nepovažuje za prístup k interakcii. Túto skutočnosť môžete využiť na prispôsobenie výpočtov miery okamžitých odchodov pre stránky obsahujúce udalosti. Ak ste nastavili hodnotu true, relácia s jedinou stránkou označenou udalosťami bez interakcií bude započítaná ako okamžitý odchod bez ohľadu na to, či počas nej návštevník spustí príslušnú udalosť. Vynechaním tejto možnosti sa naopak jednostránková relácia na stránke s meraním udalostí nezapočíta ako okamžitý odchod, ak návštevník spustí udalosť počas rovnakej relácie.

Implicitný počet

Počas merania udalostí bude každá interakcia so zacieleným objektom webovej stránky započítaná a spojená s danou reláciou používateľa. V prehľadoch bude celkový počet udalostí predstavovať celkový počet interakcií so zacieleným objektom webovej stránky.

Ak napríklad používateľ päťkrát klikne na rovnaké tlačidlo vo videu, celkový počet udalostí spojených s videom je päť a počet jedinečných udalostí zasa jedna.

Tabuľka nižšie vyobrazuje, ako sa zlučujú údaje v rozhraní prehľadov pre danú kategóriu udalostí. V tomto príklade sa rovnaký názov kategórie volá z dvoch samostatných prehrávačov videa, pričom každý má iný štítok. Tieto prehrávače zdieľajú akcie Prehrať a Zastaviť tak, ako je to naprogramované v používateľskom rozhraní prehrávača videa vo formáte Flash.

Analýza udalostí kategórie Videá

Akcia Štítok: Odviate vetrom Štítok: Pán Smith prichádza Súčty
Prehrať

22 prekliknutí

10 relácií s udalosťou

7 prekliknutí

5 relácií s udalosťou

29 udalostí celkove a

15 jedinečných udalostí typu Prehrať

Pozastaviť

3 prekliknutia

2 relácie s udalosťou

16 prekliknutí

8 relácií s udalosťou

19 udalostí celkove a 

10 jedinečných udalostí typu Pozastaviť

Zastaviť

2 prekliknutia

2 relácie s udalosťou

4 prekliknutia

3 relácie s udalosťou

6 udalostí celkove a 

5 jedinečných udalostí typu Zastaviť

Súčty

27 udalostí celkove a

14 jedinečných udalostí pre film Odviate vetrom

27 udalostí celkove a

16 jedinečných udalostí pre film Pán Smith prichádza

54 udalostí celkove a

30 jedinečných udalostí pre kategóriu Videá

Udalosť dostane kredit za reláciu s udalosťou iba v prípade, že táto udalosť bola prvou v relácii. Aj keď máte jedinečné hodnoty pre každú kategóriu udalostí, akciu a štítok, počet jedinečných položiek sa nemusí rovnať relácii s udalosťou.

Aspekty implementácie

Pri implementácii merania udalostí majte na pamäti nasledujúce faktory.

Vplyv miery okamžitých odchodov

Okamžitý odchod sa vo všeobecnosti popisuje ako jednostránková relácia na webe. V službe Analytics sa okamžitý odchod konkrétne počíta ako relácia, ktorá spúšťa iba jednu žiadosť GIF. Stáva sa to napríklad vtedy, keď používateľ navštívi jednu stránku webu a v rámci tejto relácie odíde bez odoslania ďalšej žiadosti na server služby Analytics. Po implementácii merania udalostí na web si však môžete všimnúť, že sa metriky miery okamžitých odchodov zmenia v prípade stránok s aktivovaným meraním udalostí. Meranie udalostí je totiž podobne ako meranie stránok klasifikované ako žiadosť o interakciu.

Povedzme, že ste na stránke s prehrávačom videa a historicky vysokou mierou okamžitých odchodov neimplementovali meranie udalostí. Ak ho následne nastavíte pre daný prehrávač, miera okamžitých odchodov môže v rámci tejto stránky klesnúť. Analytics totiž zaznamená interakciu používateľa s prehrávačom a odošle ju na server ako ďalšiu žiadosť GIF. Ak by aj z príslušnej stránky odišlo rovnaké percento návštevníkov bez zobrazenia ďalšej stránky webu, ich interakcia s prehrávačom videa spustí výzvy na meranie udalostí a táto relácia sa tak nezapočíta ako okamžitý odchod.

Z tohto dôvodu sa podstata okamžitých odchodov v prípade stránok s povolenými udalosťami mierne zmení. Pôjde o jednostránkovú reláciu, ktorá nezahŕňa žiadnu interakciu používateľa so zacielenými udalosťami.

Je dôležité mať na pamäti, že po implementácii merania udalostí, ktoré sa automaticky spustí pri načítaní stránky, je miera okamžitých odchodov pre danú stránku nulová.

Obmedzenie udalostí na reláciu

ga.js

Prvých 10 prístupov k udalosti odoslaných do služby Analytics sa spracuje okamžite a následne sa spracovanie obmedzí na jeden prístup k udalosti za sekundu. Na reláciu sa spracuje najviac 500 prístupov.

analytics.js a gtag.js

Prvých 20 prístupov k udalosti odoslaných do služby Analytics sa spracuje okamžite a následne sa spracovanie obmedzí na dva prístupy k udalosti za sekundu. Na reláciu sa spracuje najviac 500 prístupov. Tento limit sa vzťahuje na všetky prístupy okrem prístupov k položke elektronického obchodu alebo transakciám.

Ak chcete udržať počet prístupov nižší ako limity relácií:

 • nepoužívajte skript videa na odosielanie udalostí po každej prehratej sekunde ani ďalšie ich spúšťače, ktoré sa často opakujú;
 • vyhnite sa nadmernému meraniu pohybov myšou;
 • nepoužívajte časozberné mechanizmy, ktoré generujú veľké počty udalostí.

Osvedčené postupy pri implementácii udalostí

Model návrhu merania udalostí je veľmi flexibilný a v porovnaní so štandardným modelom udalostí, ktoré sú spustené používateľom, môže mať oveľa širšie využitie. O danom návrhu rozhodujete vy. Ak chcete, aby boli vaše prehľady merania udalostí užitočné, musíte ich správne naplánovať a spolupracovať s ich používateľmi.

 • Vopred určite všetky prvky, ktorých údaje chcete analyzovať. Aj keď pôvodne sledujete iba jeden objekt na webe, oplatí sa mať všeobecný prehľad o rôznych objektoch či udalostiach, ktoré chcete analyzovať. Vytvoríte tak štruktúru prehľadu, ktorá sa prispôsobí zvýšeniu počtu a typov analyzovaných udalostí.
 • Prehľad merania udalostí plánujte v spolupráci s jeho používateľom. Ak si prehľady vopred navrhnete, získate predstavu o štruktúre implementácie merania udalostí. Ak chcete napríklad v prehľadoch zobraziť iba interakciu s používateľským rozhraním videa, štruktúra kategórie bude pomerne odlišná v porovnaní so sledovaním ďalších používateľských rozhraní vo formáte Flash, ako sú ponuky, vložené moduly gadget a časy načítania. V záujme maximálneho využitia implementácie môžete používateľa prehľadu oboznámiť aj s rôznymi dostupnými možnosťami merania udalostí. Môže ho napríklad zaujímať sledovanie správania používateľov v rozhraní videa vo formáte Flash, ale aj sledovanie latencie času načítania videa. V takom prípade môžete plánovať dopredu a nastaviť zmysluplné názvy vo volaniach udalostí.
 • Vytvorte konzistentné a jasné názvoslovie. Počas implementácie merania udalostí sa v rozhraní prehľadov zobrazí každý názov, ktorý zadáte pre kategórie, akcie a štítky. V štatistikách prehľadov je pár kategória – akcia zároveň považovaný za jedinečný prvok. Preto najskôr porozmýšľajte, ako chcete počítať metriky pre všetky objekty patriace do podobnej kategórie.

Udalosti a ciele udalostí

Udalosť je interakcia používateľa s webom alebo aplikáciou. Web či aplikáciu určíte a údaje o nich zhromaždíte, ak upravíte kód značky tak, ako to uvádzame v tomto článku.

Cieľ udalosti je vami definovaný cieľ, ktorý identifikuje konkrétnu udalosť ako konverziu.

Nezabúdajte, že ak chcete v prehľadoch udalostí zobraziť údaje, musíte na web alebo do aplikácie pridať kód merania udalostí. Prečítajte si o nastavení merania udalostí.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false