Om hendelser

Bruk hendelser for å samle inn data om brukerinteraksjon med innholdet ditt.

Hendelser er brukerinteraksjoner med innhold som kan måles uavhengig fra innlastede nettsider eller skjermer. Nedlastinger, klikk på linker, skjemainnsendinger og videoavspillinger er eksempler på handlinger det kan være lurt å analysere som hendelser.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Se hendelsesdata i rapporter

Du må legge til kode på nettstedet ditt eller i appen din for å kunne se data i hendelsesrapportene. Les artikkelen Konfigurer måling av hendelser.

Slik kan du se hendelsesrapporter:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Atferd > Hendelser.

Hendelsenes oppbygning

En hendelse består av følgende komponenter. Et hendelsestreff inneholder en verdi for hver komponent, og disse verdiene vises i rapportene dine.

 • Kategori
 • Handling
 • Etikett (valgfritt, men anbefales)
 • Verdi (valgfritt)

Du kan for eksempel konfigurere en avspillingsknapp for video på nettstedet ditt, slik at den sender et hendelsestreff med følgende verdier:

 • Kategori: «Videoer»
 • Handling: «Avspilling»
 • Etikett: «Skattens første bursdag»

Kategori

En kategori er et navn du oppgir for å gruppere sammen objekter du ønsker å analysere. Du bruker vanligvis det samme kategorinavnet flere ganger for relaterte brukergrensesnittelementer du ønsker å gruppere under en gitt kategori.

Tenk deg at du også ønsker å måle hvor mange ganger videoen blir lastet ned. Da kan du bruke

 • Kategori: «Videoer»
 • Handling: «Nedlasting»
 • Etikett: «Tatt av vinden»

I så fall kommer rapportene dine bare til å inneholde én kategori, Videoer, og du kan se samlede beregninger for brukerinteraksjon med det fullstendige elementsettet for dette enkeltstående videoobjektet.

Det er imidlertid sannsynlig at du har mer enn ett objekt du ønsker å måle, så det er verdt å vurdere hvordan du ønsker å kategorisere rapporteringen din før du implementerer oppkallet. Det kan for eksempel hende at du ønsker å måle alle separate filmer under hovedkategorien «Videoer», slik at du får samlede tall for all videointeraksjon, uavhengig av hvilken video brukerne har interaksjon med.

Det kan derimot være lurt å lage separate kategorier basert på videotype – én for filmer og én for musikk. Kanskje ønsker du også en separat kategori for videonedlastinger:

 • Videoer – Filmer
 • Videoer – Musikk
 • Nedlastinger

I dette scenariet kan du se det totale, sammenlagte hendelsesantallet for alle de tre kategoriene i rapportene dine. Alle hendelser-beregningen indikerer alle hendelsestellinger for alle kategorier du har angitt i implementeringen din. Du kan imidlertid ikke se sammenlagte beregninger for alle videoer atskilt fra nedlastinger, ettersom detaljerte hendelsesberegninger legges sammen i sine respektive kategorier.

Selv om hendelsessporing er en fullt ut fleksibel objektmodell, bør du først planlegge rapporteringsstrukturen du ønsker, før du bestemmer deg for kategorinavn. Hvis du har tenkt å bruke samme kategorinavn flere steder, må du være nøye med å henvise til ønsket kategori på riktig måte ved hjelp av navn. Hvis du for eksempel har tenkt å kalle videokategorien din for «Video» og deretter glemmer navnet og bruker flertallsformen «Videoer», får du to separate kategorier. Hvis du bestemmer deg for å endre kategorinavnet for et objekt som allerede er registrert under et annet navn, blir dessuten ikke de historiske dataene for den opprinnelige kategorien behandlet på nytt. Dette betyr at beregninger for det samme nettsideelementet blir oppført under to kategorier i rapporteringsgrensesnittet.

Handling

Du bruker vanligvis handlingsparameteren for å gi navn til typen hendelse eller interaksjon du ønsker å måle for et bestemt nettobjekt. Med en enkelt «Videoer»-kategori kan du for eksempel analysere flere spesifikke hendelser med denne parameteren, for eksempel:

 • tidspunkt for når videoen er ferdig innlastet
 • klikk på «Spill av»-knappen
 • klikk på «Stopp»-knappen
 • klikk på «Pause»-knappen

På samme måte som for kategorier er det opp til deg å velge navn for en handling, men vær oppmerksom på to viktige aspekter i hvordan en hendelseshandling blir brukt i rapportene:

 • Alle handlinger blir oppført uavhengig av de overordnede kategoriene. Dette gjør at du kan segmentere hendelsesdataene for rapportene dine på en nyttig måte.
 • En unik hendelse fastsettes på grunnlag av et unikt handlingsnavn. Du kan bruke dupliserte handlingsnavn for kategorier, men dette kan påvirke hvordan unike hendelser blir beregnet. Se forslagene nedenfor og delen om implisitt antall hvis du ønsker mer informasjon.

Etikett

Med etiketter kan du få ytterligere informasjon om hendelser du vil måle, for eksempel filmtittelen i videoer eller navnet på nedlastede filer.

 • Kategori: «Nedlastinger»
 • Handling: «PDF»
 • Etikett: «/salesForms/orderForm1.pdf»

På samme måte som for kategorier og handlinger finnes det en rapport som inneholder alle etikettene du lager. Tenk på en etikett som en måte å lage en ekstra rapporteringsdimensjon på, for brukerinteraksjon med sideobjekter. Tenk deg for eksempel at du vil analysere fem innebygde videoer på siden din. Du kan bruke «Videoer»-kategorien med «Spill av»-handlingen for hver av disse spillerne, men du kan også lage en separat etikett for hver av dem (f.eks. med filmnavnet), slik at de blir vist som atskilte elementer i rapporten.

 • Kategori: «Videoer», Handling: «Spill av», Etikett: «Tatt av vinden»
 • Kategori: «Videoer», Handling: «Spill av», Etikett: «Huckleberry Finn»

På samme måte som for kategorier er det opp til deg å velge navn for etiketter, men vær oppmerksom på to viktige aspekter i hvordan hendelsesetiketter blir brukt i rapportene:

 • Alle etiketter blir oppført uavhengig av de overordnede kategoriene og handlingene. Dette gjør at du kan segmentere hendelsesdataene for rapportene dine på en nyttig måte.
 • En unik hendelse fastsettes på grunnlag av et unikt etikettnavn. Du kan bruke dupliserte etikettnavn for kategorier og handlinger, men dette kan påvirke måten unike hendelser blir beregnet på. Se forslagene nedenfor og delen om implisitt antall hvis du ønsker mer informasjon.

Gode fremgangsmåter for handlinger og etiketter

For å få best mulig rapportering bør du være oppmerksom på følgende forslag for bruk av handlinger:

 • Handlingsnavn bør være relevante for rapportdataene dine. Med hendelsesmåling blir beregninger for det samme handlingsnavnet slått sammen i to ulike kategorier. Hvis du for eksempel bruker handlingsnavnet «Klikk» for både «Nedlastinger»-kategorien og «Video»-kategorien, blir beregningene for «Klikk» i Topphandlinger-rapporten vist sammen med alle interaksjoner som er merket med dette navnet. Du kan deretter se en detaljert oversikt over «Klikk»-handlingen etter kategori på det neste rapportnivået. Hvis du bruker «Klikk»-handlingen på en ukritisk måte i implementeringen din av hendelsesmåling, blir imidlertid dette segmentet mindre nyttig i rapportene. Vurder å velge handlingsnavn som er relevante for datakategoriene dine hvis du har tenkt å bruke hendelsesmåling i stor utstrekning på nettstedet ditt. Du kan for eksempel velge å bruke «Klikk»-termen for interaksjon med innholdsmoduler, mens du bruker handlingstermene «Spill av», «Pause» og «Stopp» for interaksjon med videospillere.
 • Bruk handlingsnavn globalt for å enten samle eller skille brukerinteraksjoner fra hverandre. Du kan for eksempel bruke «Spill av» som handlingsnavn for «Videoer»-kategorien for alle videoer på nettstedet ditt. I denne modellen kommer Topphandlinger-rapporten til å inneholde samlede data om forekomster av «Spill av»-handlingen, og du kan sammenligne denne videohendelsen med andre hendelser for videoene, for eksempel «Pause» eller «Stopp».

  Det kan imidlertid tenkes at du ønsker å bruke én videokategori i rapportene dine, men at du også ønsker informasjon om to forskjellige grensesnitt for videoavspilling. Ved å bruke handlingsnavnet kan du skille mellom de forskjellige grensesnittene for avspilling uten å måtte opprette separate videokategorier. Informasjonen i rapporten skiller dermed mellom de to spillerne uten at du går glipp av fordelene med samlede data om alle videoene på nettstedet ditt.

  Kategori: «Videoer»; Handling: «Spill av – Mac Chrome»
  Kategori: «Videoer»; Handling: «Spill av – Windows Chrome»
 • Handling betyr ikke alltid «handling». Du kan angi en hvilken som helst streng for handlingen. I enkelte situasjoner er ikke den faktiske hendelsen eller handlingsnavnet så viktig, og du kan derfor bruke handlingsparameteren for å analysere andre elementer. Hvis du for eksempel ønsker å analysere sidenedlastinger, kan du angi filtypen for dokumentet som handlingsparameter for nedlastingshendelsen. I dette scenariet blir rapportene dine for «Nedlastinger»-kategorien inndelt etter filtyper (pdf, doc, xls).
 • Unike hendelser øker i takt med unike handlinger. Hver gang en bruker samhandler med et objekt som er merket med et bestemt handlingsnavn, blir den første interaksjonen logget som én unik hendelser for dette handlingsnavnet. Eventuell påfølgende interaksjon med den samme handlingsutløseren i løpet av denne brukerøkten telles ikke med i beregningen av unike hendelser for den bestemte handlingen. Dette gjelder også hvis brukeren forlater det aktuelle objektet og samhandler med et annet objekt som er merket med det samme handlingsnavnet.

  Dette påvirker rapportene på to viktige . For det første, tenk deg at en bruker samhandler med «Spill av»-handlingen fra to ulike videospillere som er merket med separate kategorier. Det blir da vist én unik hendelse i Topphandlinger-rapportene for «Spill av», selv om brukeren samhandlet via to ulike spillere. For det andre kommer handlingsrapporten for hver kategori til å inneholde én unik handling, ettersom det faktisk har forekommet én unik hendelse per kategori-/handlingspar. Gå til delen om implisitt antall for å få mer informasjon.

 

Verdi

Verdi-komponenten er et heltall, og brukes for å tilordne tallverdi til sideobjekter. Du kan for eksempel bruke dem for å angi innlastingstid i sekunder for en spiller, eller du kan utløse en pengeverdi når en bestemt avspillingsmarkør nås i en videospiller.

Kategori: «Videoer», Handling: «Innlastingstid for video», Etikett: «Tatt av vinden», Verdi: downloadTime

Verdien tolkes som et tall, og totalverdiene basert på hver hendelsestelling legges sammen i rapporten (se Implisitt antall nedenfor). Gjennomsnittlig verdi for kategorien blir også beregnet i rapporten. I eksempelet ovenfor blir hendelsen kalt opp for «Innlastingstid for video»-handlingen når en videoinnlasting fullføres. Navnet på videoen angis som en etikett, og den beregnede innlastingstiden påløper for hver videonedlasting. Du kan deretter regne ut gjennomsnittlig innlastingstid for alle «Innlastingstid for video»-handlinger for «Videoer»-kategorien. Tenk deg at det ble foretatt fem unike nedlastinger av videoene på nettstedet ditt, med nedlastingstider i sekunder som:

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
Disse nedlastingene ville da ha blitt beregnet på følgende måte i rapportene dine (tallene i dette eksempelet viser nedlastingstid i sekunder):
 • Økter med hendelser: 5
 • Verdi: 53
 • Gjennomsnittlig verdi: 10,6

Negative heltall støttes ikke.

Ikke-interaksjon med hendelser

Termen «Ikke-interaksjon» gjelder for en valgfri boolsk parameter som kan bli overført til metoden som hendelsestreffet blir sendt fra. Ved hjelp av denne parameteren kan du bestemme hvordan du vil at fluktfrekvens skal defineres for sider på nettstedet ditt som også omfatter hendelsesmåling. Tenk deg for eksempel at du har en startside med en innebygd video. Du vil selvfølgelig vite hvilken fluktfrekvens startsiden din har, men hvordan skal dette defineres? Anser du brukerinteraksjon med videoen på startsiden som et viktig tegn på engasjement? I så fall ønsker du sikkert at interaksjon med videoen skal tas med i beregningen av fluktfrekvens, slik at økter som bare inkluderer startsiden din med klikk på videoen, ikke telles som avvisninger. På den annen side foretrekker du kanskje en strengere beregning av flukfrekvens for startsiden din, med informasjon om prosentandelen av økter som bare inkluderer startsiden din, uavhengig av klikk på videoen. I så fall må du ekskludere all interaksjon med videoen, fra beregningen av fluktfrekvens.

Det er her den valgfrie parameteren for ikke-interaksjon kommer inn. Husk at en avvisning defineres som en økt som bare inneholder ett interaksjonstreff. Hendelsestreffet anses som standard som et interaksjonstreff, noe som betyr at det tas med i beregningen av fluktfrekvens. Når denne verdien settes til «true» (sann), anses imidlertid ikke hendelsestreffet som et interaksjonstreff. Du kan bruke denne metoden for å justere beregningen av fluktfrekvens for sider som inneholder hendelser. Dette skjer hvis denne verdien settes til «true» (sann): En økt som omfatter en enkelt side som er merket med andre hendelser enn interaksjonshendelser, telles som en avvisning. Dette gjelder selv om brukeren også utløser hendelsen i løpet av økten. Hvis dette alternativet utelates, betyr det derimot at en enkeltsideøkt på en side som inneholder hendelsesmåling, ikke telles som en avvisning hvis brukeren også utløser hendelsen i løpet av samme økt.

Implisitt antall

Med hendelsesmåling blir hver interaksjon med et nettsideobjekt som spores, telt og knyttet til en gitt brukerøkt. I rapportene beregnes hendelser som det totale antallet interaksjoner med nettsideobjekter det målrettes mot.

Hvis for eksempel én bruker klikker fem ganger på den samme knappen i en video, knyttes det totalt fem hendelser og én unik hendelse til videoen.

I tabellen nedenfor ser du hvordan data samles i rapporteringsgrensesnittet for en gitt hendelseskategori. I dette eksempelet blir det samme kategorinavnet kalt opp fra to forskjellige videospillere, som hver har en egen etikett. Disse spillerne deler handlingene «Spill av» og «Stopp», slik dette er programmert i Flash-brukergrensesnittet for videospillerne.

Hendelsesanalyse for «Videoer»-kategorien

Handling Etikett: «Tatt av vinden» Etikett: «Mr. Smith kommer til Washington» Totalresultater
Spill av

22 klikk fordelt på

10 økter med hendelser

7 klikk fordelt på

5 økter med hendelser

29 hendelser totalt og

15 unike «Spill av»-hendelser

Sett på pause

3 klikk fordelt på

2 økter med hendelser

16 klikk fordelt på

8 økter med hendelser

19 hendelser totalt og 

10 unike «Sett på pause»-hendelser

Stopp

2 klikk fordelt på

2 økter med hendelser

4 klikk fordelt på

3 økter med hendelser

6 hendelser totalt og 

5 unike «Stopp»-hendelser

Totalresultater

27 hendelser totalt og

14 unike hendelser for Tatt av vinden

27 hendelser totalt og

16 unike hendelser for Mr. Smith

54 hendelser totalt og

30 unike hendelser for «Videoer»-kategorien

En hendelse får bare kreditt for økt med hendelse hvis den aktuelle hendelsen var den første hendelsen i økten. Selv om du har unike verdier for hver hendelseskategori, -handling og -etikett, kan det hende at antallet unike hendelser ikke tilsvarer økt med hendelse.

Hensyn å ta ved implementering

Vær oppmerksom på dette når du skal implementere hendelsesmåling.

Innvirkning på fluktfrekvensen

En «avvisning» beskrives vanligvis som en enkeltsideøkt på nettstedet ditt. I Analytics beregnes en avvisning spesifikt som en økt som bare utløser en enkelt GIF-forespørsel, for eksempel når en bruker kommer til en enkeltside på nettstedet ditt og deretter forlater nettstedet uten at det blir sendt noen annen forespørsel til Analytics-tjeneren for denne økten. Hvis du imidlertid implementerer hendelsesmåling for nettstedet ditt, kan det hende at du legger merke til en endring i fluktfrekvensberegningene for sidene der hendelsesmåling brukes. Dette skyldes at hendelsesmåling, i likhet med sidemåling, blir klassifisert som en interaksjonsforespørsel.

Tenk deg for eksempel at du har en side med en videospiller der fluktfrekvensen historisk sett er høy, og at du ikke har implementert hendelsesmåling for denne siden. Hvis du deretter konfigurerer hendelsesmåling for spilleren, kan det hende du legger merke til en reduksjon i fluktfrekvensen for denne siden. Dette skyldes at Analytics registrerer brukerinteraksjon med spilleren og sender denne interaksjonen til tjeneren som en ekstra GIF-forespørsel. Selv om den samme prosentandelen av besøkende fortsatt kan forlate siden uten å gå til noen annen side på nettstedet ditt, utløses dermed oppkall for hendelsesmåling av de besøkendes interaksjon med videospilleren, noe som diskvalifiserer øktene deres som avvisninger.

Dette innebærer at «avvisninger» får en litt annen betydning for hendelsesaktiverte sider: En enkeltsideøkt som ikke omfatter noen brukerinteraksjon med hendelser det målrettes mot.

Det er viktig å være oppmerksom på at enhver implementering av hendelsesmåling som automatisk kjøres ved sideinnlasting, resulterer i en fluktfrekvens på null for den aktuelle siden.

Grense for hendelser per økt

ga.js

De første ti hendelsestreffene som sendes til Analytics, behandles umiddelbart. Deretter blir behandlingen frekvensbegrenset til ett hendelsestreff per sekund. Maksimalt 500 treff per økt behandles.

analytics.js og gtag.js

De første 20 hendelsestreffene som sendes til Analytics, behandles umiddelbart. Deretter blir behandlingen frekvensbegrenset til to hendelsestreff per sekund. Maksimalt 500 treff per økt behandles. Denne grensen gjelder for alle treff unntatt treff fra netthandelsprodukter eller transaksjoner.

Slik holder du antall treff innenfor øktgrensen:

 • Videoskript som sender en hendelse for hvert sekund som spilles av, samt andre svært gjentakende hendelsesutløsere.
 • Unngå overdreven måling av musebevegelser.
 • Unngå mekanismer basert på tidsintervaller som genererer høye hendelsestellinger.

Gode fremgangsmåter for implementering av hendelser

Utformingsmodellen for hendelsesmåling er svært fleksibel, og bruken kan utvides til langt utover den vanlige modellen som består av brukerutløste hendelser. Beslutningen hva angår utforming, er opp til deg. Hvis du ønsker nyttige rapporter om hendelsesmåling, er det derfor en forutsetning å ha et godt samarbeid med brukerne av rapportene og god rapportplanlegging.

 • Avgjør på forhånd hvilke elementer du ønsker å analysere data for. Selv om du bare overvåker ett enkelt objekt på nettstedet ditt til å begynne med, er det enklere å bygge opp en rapportstruktur som skalerer godt med økninger i antallet hendelser og hendelsestyper du analyserer, hvis du har en generell oversikt over de forskjellige objektene eller hendelsene du ønsker å analysere.
 • Samarbeid med rapportbrukerne når du skal planlegge rapportene om hendelsesmåling. Hvis du på forhånd vet hvordan du vil at rapportene skal se ut, blir det enklere å utarbeide en struktur for implementering av hendelsesmåling. Hvis du bare har behov for visning av interaksjoner med videogrensesnitt i rapportene, må du for eksempel ha en ganske annerledes kategoristruktur enn hvis du har behov for sporing av andre Flash-grensesnitt i rapportene, for eksempel menyer, innebygde moduler og innlastingstider. I tillegg kan du informere rapportbrukeren om de ulike sporingsmulighetene som er tilgjengelige med hendelsesmåling, slik at dere får mest mulig ut av implementeringen. Det kan for eksempel hende at rapportbrukeren er interessert i å spore brukeratferd for et Flash-videogrensesnitt, samtidig som vedkommende også ønsker å spore tidsforsinkelse for videoens innlastingstid. I så fall kan du planlegge dette på forhånd, slik at du ender opp med relevante navn i hendelsesoppkallene.
 • Innfør en konsekvent og tydelig navngivningsstandard. Navnene du angir for kategorier, handlinger og etiketter når du implementerer hendelsesmåling, vises i rapporteringsgrensesnittet. I tillegg blir kategori/handling-par behandlet som unike elementer i rapportstatistikken. Du bør derfor først vurdere hvordan du ønsker at verdiene skal beregnes for alle objekter som tilhører en lignende kategori.

Hendelser kontra hendelsesmål

En hendelse er en interaksjon en bruker har med nettstedet ditt eller appen din, som du angir og samler inn data om ved å endre tagkoden din, slik det er beskrevet i denne artikkelen.

Et hendelsesmål er et mål du definerer, som identifiserer en bestemt hendelse som en konvertering.

Husk at du må legge til kode for hendelsesmåling på nettstedet ditt eller i appen din for å kunne se data i hendelsesrapportene. Les artikkelen Konfigurer måling av hendelser.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?