Om hændelser

Brug hændelser til at indsamle data om interaktion med dit indhold.

Hændelser er brugerinteraktion med indhold, som kan spores uafhængigt af en indlæsning af en webside eller skærm. Downloads, klik på mobilannoncer, gadgets, Flash-elementer, integrerede AJAX-elementer og videoafspilninger er alle eksempler på handlinger, som du måske gerne vil spore som hændelser.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Se hændelsesdata

Før du kan se data i dine rapporter om hændelser, skal du tilføje hændelsessporingskode på dit website eller i din app. Få flere oplysninger i Konfigurer hændelsessporing.

Sådan får du vist rapporter om hændelser:

 1. Log ind på Google Analytics.
 2. Naviger til din visning.
 3. Åbn Rapporter.
 4. Vælg Adfærd > Hændelser.

Hændelsernes anatomi

En hændelse består af følgende komponenter. Et hændelseshit inkluderer en værdi for hver komponent, og disse værdier vises i dine rapporter.

 • Kategori
 • Handling
 • Etiket (valgfri, men anbefales)
 • Værdi (valgfri)

Du kan f.eks. konfigurere knappen "afspil" for en video på dit website, så den sender et hændelseshit med følgende værdier:

 • Kategori: "Videoer"
 • Handling: "Afspil"
 • Etiket: "Babys første fødselsdag"

Kategori

En kategori er et navn, som du angiver for at gruppere objekter, som du vil spore. Du bruger typisk det samme kategorinavn flere gange til relaterede elementer i brugergrænsefladen, som du vil gruppere i en bestemt kategori.

Lad os f.eks. sige, at du også vil spore, hvor mange gange videoen downloades. Du kan eventuelt bruge:

 • Kategori: "Videoer"
 • Handling: "Downloadet"
 • Etiket: "Borte med blæsten"

I dette tilfælde er der kun én kategori (Videoer) i dine rapporter, og du kan se de samlede metrics for brugerinteraktion med hele gruppen af elementer for dette ene videoobjekt.

Det er dog mest sandsynligt, at du har mere end ét enkelt objekt, som du vil spore med hændelsessporing, så det er værd at overveje, hvordan du skal kategorisere din rapportering, inden du implementerer. Det kan f.eks. være, at du vil spore alle de enkelte film under hovedkategorien "Videoer", så du får samlede værdier for al videointeraktion, uanset hvilken af videoerne brugerne har interageret med.

På den anden side kan du også vælge at oprette separate kategorier ud fra typen af video, f.eks. en kategori til filmvideoer og en til musikvideoer. Du vil muligvis også gerne have en separat kategori til videodownloads:

 • Videoer – film
 • Videoer – musik
 • Downloads

I dette scenarie kan du se det samlede antal kombinerede hændelser for alle tre kategorier i dine rapporter. Den samlende metric Al aktivitet viser en optælling af alle hændelser for alle kategorier, som du har angivet i din implementering af hændelsessporing. Du kan dog ikke se kombinerede metrics for alle Videoer i forhold til Downloads, da de detaljerede hændelses-metrics kombineres inden for deres respektive kategorier.

Selvom objektmodellen i hændelsessporing er yderst fleksibel, bør du først planlægge din ønskede rapporteringsstruktur, inden du beslutter dig for navngivningen af ene på dine kategorier. Hvis du planlægger at bruge det samme kategorinavn flere steder, skal du være omhyggelig med at referere til den ønskede kategori med det helt korrekte navn. Hvis du f.eks. har planer om at kalde din kategori til videosporing for "Video" og senere glemmer dette og i stedet bruger flertalsformen "Videoer", får du to separate kategorier til videosporing. Desuden skal du være opmærksom på, at hvis du beslutter at ændre kategorinavnet for et objekt, der allerede er blevet sporet under et anden navn, genbehandles de historiske data for en oprindelige kategori ikke. Metrics for det samme websideelement vil derfor være angivet under to kategorier i rapporteringsgrænsefladen.

Handling

Du bruger typisk parameteren handling til at navngive, hvilken type hændelse eller interaktion du vil spore for et bestemt webobjekt. Hvis du kun har kategorien "Videoer", kan du eksempelvis spore en række specifikke hændelser med denne parameter, f.eks.:

 • Tidspunkt, hvor indlæsningen af videoen er gennemført
 • Klik på knappen "Afspil"
 • Klik på knappen "Stop"
 • Klik på knappen "Pause"

Ligesom ved kategorier bestemmer du selv navnet på en handling, men husk disse to vigtige detaljer angående, hvordan en hændelseshandling bruges i rapporterne:

 • Alle handlinger opremses uafhængigt af deres overordnede kategori. Dette giver dig en anden nyttig metode til at segmentere hændelsesdataene i dine rapporter.
 • En unik hændelse bestemmes ud fra et unikt handlingsnavn. Du kan bruge dublerede handlingsnavne på tværs af kategorier, men dette kan påvirke beregningen af unikke hændelser. Få flere oplysninger ved at se forslagene nedenfor og i afsnittet "Implicit optælling".

Etiket

Med etiketter kan du angive ekstra oplysninger om hændelser, som du vil spore, f.eks. filmtitlen i ovenstående videoeksempler eller filnavnet ved sporing af downloads.

 • Kategori: "Downloads"
 • Handling: "PDF"
 • Etiket: "/salgsformularer/ordreformular1.pdf"

Ligesom ved kategorier og handlinger er der en rapport, der viser alle de etiketter, som du opretter. Tænk på etiketter som en metode til at skabe en ekstra rapporteringsdimension for brugerinteraktion med sideobjekter. Lad os f.eks. sige, at du har fem videoafspillere på din side, som du vil spore interaktionen med. Hver af disse afspillere kan bruge kategorien "Videoer" sammen med handlingen "Afspil", men de kan også hver især have en separat etiket (f.eks. filmens navn), så de vises som separate elementer i rapporten.

 • Kategori: "Videoer". Handling: "Afspil". Etiket: "Borte med blæsten"
 • Kategori: "Videoer". Handling: "Afspil". Etiket: "Huckleberry Finn"

Ligesom ved kategorier og handlinger bestemmer du selv navnet på en handling, men husk disse to vigtige detaljer angående, hvordan en hændelsesetiket bruges i rapporterne:

 • Alle etiketter vises uafhængigt af deres overordnede kategorier og handlinger. Dette giver dig en anden nyttig metode til at segmentere hændelsesdataene i dine rapporter.
 • En unik hændelse bestemmes delvist af et unikt etiketnavn. Du kan bruge dublerede etiketnavne på tværs af kategorier og handlinger, men dette kan påvirke beregningen af unikke hændelser. Få flere oplysninger ved at se forslagene nedenfor og i afsnittet "Implicit optælling".

Optimale løsninger for handlinger og etiketter

Du opnår den bedst mulige rapportering, hvis du husker følgende forslag til brugen af handlinger:

 • Handlingsnavnene skal være relevante for dine rapportdata. Hændelsessporing kombinerer metrics for det samme handlingsnavn på tværs af to forskellige kategorier. Hvis du f.eks. bruger handlingsnavnet "Klik" i begge kategorierne "Downloads" og "Videoer", viser metrics for "Klik" i rapporten "Vigtigste handlinger" alle de interaktioner, der er tagget med det pågældende navn. Du kan derefter se en detaljeret opsplitning af handlingen "Klik" efter kategori på det næste rapporteringsniveau. Hvis du derimod bruger handlingen "Klik" lidt tilfældigt på tværs af din implementering af hændelsessporing, bliver dette segment mindre nyttigt i rapporterne. Overvej at vælge handlingsnavne, som er relateret til dine datakategorier, hvis du har planer om at bruge hændelsessporing i stor udstrækning på dit website. Det kan f.eks. være en god idé kun at bruge navnet "Klik" til interaktion med gadgets, mens du reserverer handlingsnavnene "Afspil", "Pause" og "Stop" til interaktion med videoafspilleren.
 • Brug handlingsnavne globalt til enten at samle eller opdele brugerinteraktion. Du kan f.eks. bruge "Afspil" som handlingsnavn til kategorien "Videoer" til alle videoer på dit website. Hvis du bruger denne model, viser rapporten "Vigtigste handlinger" samlede data for hændelser med handlingen "Afspil", og du kan sammenligne denne hændelse for dine videoer med andre hændelser for videoerne, f.eks. "Pause" eller "Stop".

  Lad os forestille os, at du ønsker at bruge én videokategori til dine rapporter, men ønsker oplysninger om to forskellige videoafspillergrænseflader. Du kan bruge handlingsnavnet til at skelne mellem de to forskellige afspillergrænseflader, uden at det er nødvendigt at oprette forskellige videokategorier. Rapporten kan så skelne mellem de to afspillere, uden at du mister fordelene ved samlede data for alle videoer på dit website.

  Kategori: "Videoer". Handling: "Afspil – Mac Chrome"
  Kategori: "Videoer". Handling: "Afspil – Windows Chrome"
 • Handling betyder ikke altid "handling". Du kan angive en vilkårlig tekststreng som handlingsnavnetYou can supply any string for the action. I nogle situationer giver selve hændelsen eller handlingsnavnet ikke så meget mening, så du kan eventuelt bruge parameteren handling til at spore andre elementer. Hvis du f.eks. vil spore sidedownloads, kan du bruge dokumentets filtype som parameteren handling for downloadhændelsen. I dette scenarie opdeles dine rapporter for kategorien "Downloads" i filtyperne (PDF, DOC, XLS).
 • Antal unikke hændelser øges ved unikke handlinger. Hver gang en bruger interagerer med et objekt, der er tagget med et bestemt handlingsnavn, logges den første interaktion som én unik hændelse for det pågældende handlingsnavn. Eventuelle ekstra interaktioner med den samme handlingsudløser i den pågældende brugersession bidrager ikke til optællingen af unikke hændelser for den pågældende handling. Dette er også tilfældet, hvis brugeren forlader objektet og begynder at interagere med et andet objekt, der er tagget med det samme handlingsnavn.

  Dette har to konsekvenser for rapporternes resultater, som det er vigtigt at være opmærksom på. For det første: Lad os sige, at en bruger interagerer med handlingen "Afspil" fra to unikke videoafspillere, der er tagget med hver sin kategori. I rapporten "Vigtigste handlinger" for "Afspil" er der kun angivet én unik hændelse, selvom brugeren interagerede med to unikke afspillere. For det andet: I rapporten Handlinger for hver kategori er der angivet én unik handling, da der kun er én unik hændelse for hver kombination af kategori og handling. Få flere oplysninger under "Implicit optælling".

 

Værdi

Værdi adskiller sig fra de andre komponenter, ved at det er et heltal i stedet for en streng, så den bruges til at knytte en numerisk værdi til et sporet sideobjekt. Du kan f.eks. bruge det til at angive tiden i sekunder, der går, før en afspiller er indlæst, eller du kan angive en pengeværdi, når en bestemt afspilningsmarkør nås i en videoafspiller.

Kategori: "Videoer". Handling: "Videoindlæsningstid". Etiket: "Borte med blæsten". Værdi: indlæsningstid

Værdien fortolkes som et tal, og rapporten tilføjer de samlede værdier ud fra hver enkelt hændelsesoptælling (se "Implicit optælling" nedenfor). Rapporten finder også gennemsnitsværdien for kategorien. I eksemplet ovenfor kaldes hændelsen for handlingen "Videoindlæsningstid", når indlæsningen af videoen er gennemført action when video load completes. Videoens navn er angivet som en etiket, og den beregnede indlæsningstid indsamles for hver videodownload. Du kan derefter finde den gennemsnitlige indlæsningstid for alle forekomster af handlingen "Videoindlæsningstid" for kategorien "Videoer". Lad os sige, at du har haft fem unikke downloads af videoerne på dit website med følgende downloadtider i sekunder:

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
Dine rapporter beregner derefter disse, som det vises nedenfor, hvor tallene i dette eksempel viser downloadtid i sekunder:
 • Sessioner med hændelser: 5
 • Værdi: 53
 • Gennemsnitsværdi: 10,6

Negative heltal understøttes ikke.

Hændelser uden interaktion

Udtrykket "Uden interaktion" gælder for den sidste, og valgfrie, booleske parameter, der kan videresendes til den metode, som sender hændelseshittet. Denne parameter giver dig mulighed for at bestemme, hvordan du vil definere afvisningsprocenten for sider på dit website, der også har hændelsessporing. Lad os f.eks. sige, at du har en startside med en integreret video. Det er meget naturligt, at du gerne vil kende afvisningsprocenten for din startside, men hvordan definerer du den? Betragter du den besøgendes interaktion med videoen på startsiden som et vigtigt tegn på engagement? Hvis du gør, er det en god idé at inkludere interaktion med videoen i beregningen af afvisningsprocenten, så sessioner, der kun indeholder din startside med klik på videoen ikke betragtes som afvisninger. På den anden side kan det også være, at du foretrækker en mere striks beregning af afvisningsprocenten for din startside, hvor du vil vide, hvilken procentdel af sessionerne der kun foregår på din startside, uanset om der klikkes på videoen. Hvis dette er tilfældet, skal du ekskludere enhver interaktion med videoen fra beregningen af afvisningsprocenten.

Det er her, den valgfrie parameter "uden interaktion" kommer ind. Husk, at en afvisning defineres som en session, der kun indeholde ét interaktionshit. Som standard betragtes hændelseshittet som et interaktionshit, hvilket betyder, at det indgår i beregningen af afvisningsprocenten. Når denne værdi er angivet til sand, betragtes denne type hændelseshit dog ikke som et interaktionshit. Du kan bruge dette til at justere beregningen af afvisningsprocenten for sider, der indeholder hændelser. Når denne værdi angives til sand, betyder det: En session, der indeholder en enkelt side, der er tagget med hændelser uden interaktion tælles som en afvisning – også hvis den besøgende udløser hændelsen i løbet af sessionen. Omvendt, hvis denne indstilling udelades, betyder det, at en enkeltsidesession, der foregår på en side med hændelsessporing, ikke tælles som en afvisning, hvis den besøgende også udløser hændelsen i den samme session.

Implicit optælling

I hændelsessporing tælles hver interaktion med et sporet websideobjekt og knyttes til en bestemt brugersession. I rapporterne beregnes "Al aktivitet" som det samlede antal interaktioner med et sporet websideobjekt.

Hvis f.eks. en bruger klikker på den samme knap på en video fem gange, bliver det samlede antal hændelser, der er knyttet til videoen, 5, og antallet af unikke hændelser bliver 1.

Følgende tabel viser, hvordan dataene samles i rapporteringsgrænsefladen for en bestemt hændelseskategori. I dette eksempel kaldes den samme kategori fra to separate videoafspillere, der hver har sin egen etiket. Disse afspillere deler handlingerne "Afspil" og "Stop", som er programmeret i Flash-brugergrænsefladen for videoafspilleren.

Hændelsessporing for kategorien "Videoer"

Handling Etiket:"Borte med blæsten" Etiket:"Mr. Smith kommer til Washington" I alt
Afspil

22 klik på tværs

10 sessioner med hændelse

7 klik på tværs

5 sessioner med hændelse

29 hændelser i alt og

15 unikke "Afspil"-hændelser

Sat på pause

3 klik på tværs

2 sessioner med hændelse

16 klik på tværs

8 sessioner med hændelse

19 hændelser i alt og 

10 unikke "Pause"-hændelser

Stop

2 klik på tværs

2 sessioner med hændelse

4 klik på tværs

3 sessioner med hændelse

6 hændelser i alt og 

5 unikke "Stop"-hændelser

I alt

27 hændelser i alt og

14 unikke hændelser for denne etiket

27 hændelser i alt og

16 unikke hændelser for denne etiket

54 hændelser i alt og

30 unikke hændelser for kategorien "Videoer"

Implementeringsovervejelser

Vær opmærksom på følgende, når du implementerer hændelsessporing.

Indvirkning på afvisningsprocenten

Generelt defineres en "afvisning" som en enkeltsidesession på dit website. I Analytics beregnes en afvisning helt præcist som en session, der kun udløser en enkelt GIF-anmodning, f.eks. når en bruger kommer til en enkelt side på dit website og derefter forlader det igen, uden at der sendes andre anmodninger til Analytics-serveren for den pågældende session. Hvis du implementerer hændelsessporing for dit website, kan du dog opleve en ændring i metrics for afvisningsprocent for de sider, hvor hændelsessporing er implementeret. Dette skyldes, at hændelsessporing, ligesom sidesporing, klassificeres som en interaktionsanmodning.

Lad os f.eks. sige, at du har en side med en videoafspiller, hvor afvisningsprocenten er historisk høj, og du ikke har implementeret hændelsessporing på denne side. Hvis du efterfølgende konfigurerer hændelsessporing for afspilleren, kan du opleve fald i afvisningsprocenten for den pågældende side, da Analytics registrerer brugerinteraktion med afspilleren og sender denne interaktion til serveren som en ekstra GIF-anmodning. Selvom den samme procentdel af de besøgende på siden stadig forlader websitet uden at se andre sider på dit website, udløser interaktionen med videoafspilleren nu kald til hændelsessporing, hvilket betyder, at deres session nu ikke længere tælles som en afvisning.

Det vil sige, at en "afvisning" på dine hændelsesaktiverede sider nu defineres lidt anderledes end før, nemlig som følger: En enkeltsidesession, som ikke omfatter nogen brugerinteraktion for sporede hændelser.

Det er vigtigt at huske, at enhver implementering af hændelsessporing, der automatisk udløses ved indlæsning af siden, betyder, at siden får en afvisningsprocent på nul.

Begrænsning mht. antal hændelser pr. session

ga.js

De første ti hændelseshits, der sendes til Analytics, behandles med det samme, og derefter begrænses behandlingen til ét hændelseshit pr. sekund. Der behandles maksimalt 500 hits pr. session.

analytics.js og gtag.js

De første 20 hændelseshits, der sendes til Analytics, behandles med det samme, og derefter begrænses behandlingen til to hændelseshits pr. sekund. Der behandles maksimalt 500 hits pr. session. Denne grænse gælder for alle hits undtagen e-handelsvare- og transaktionshits.

Sådan holder du antallet af hits under sessionsgrænsen:

 • Undlad at konfigurere en video således, at der sendes en hændelse for hvert afspillet sekund, og at bruge lignende hændelses-triggers med høj gentagelsesfrekvens
 • Undgå overdreven sporing af markørens bevægelser
 • Undgå mekanismer, der udløses ved tidsforløb og genererer et stort antal hændelser

Optimale løsninger for hændelsesimplementering

Designmodellen for hændelsessporing er yderst fleksibel, og den kan udvides langt ud over den almindelige model for brugerudløste hændelser – det er helt op til dig, hvilket design du vil anvende. Det er derfor vigtigt, at du indgår et tæt samarbejde med brugerne af dine rapporter og planlægger dine rapporter nøje, så du kan skabe nyttige rapporter for hændelsessporing.

 • Udpeg på forhånd alle de elementer, som du vil spore data for. Selv hvis du til at starte med kun sporer ét objekt på dit website, kan en overordnet fornemmelse af de forskellige objekter/hændelser, du ønsker at spore, hjælpe dig med at oprette en rapportstruktur, der passer godt til en stigning i antallet og typerne af de hændelser, du ønsker at spore.
 • Arbejd sammen med brugerne af dine rapporter for at planlægge dine rapporter for hændelsessporing. Hvis du på forhånd ved, hvordan rapporterne skal se ud, kan det hjælpe dig med at definere strukturen for din implementering af hændelsessporing. Hvis rapporterne f.eks. kun skal vise brugergrænsefladeinteraktion med videoer, bliver din kategoristruktur meget anderledes, end hvis rapporterne også skal spore andre Flash-brugergrænsefladeelementer, f.eks. menuer, integrerede gadgets og indlæsningstider. Desuden kan du informere rapportbrugeren om de forskellige sporingsmuligheder, der er tilgængelige i hændelsessporing, så I kan få mest muligt af implementeringen. Rapportbrugeren kan f.eks. være interesseret i at spore brugeradfærd i grænsefladen til en Flash-video, men kan også være interesseret i at spore forsinkelser i videoens indlæsningstid. Hvis dette er tilfældet, kan du tage højde for dette i navngivningen af dine hændelseskald, som de bliver mere meningsfyldte.
 • Anvend en ensartet og klar navngivningsstrategi. Når du implementerer hændelsessporing, skal du være opmærksom på, at alle navne, som du angiver for kategorier, handlinger og etiketter, vises i rapporteringsgrænsefladen. Desuden behandles en kombination af kategori/handling som et unikt element i rapportstatistikken, så overvej først, hvordan du vil have dine metrics beregnet for alle objekter, der tilhører lignende kategorier.

Hændelser ift. hændelsesmål

En hændelse er en brugerinteraktion med dit website eller din app, som du angiver og indsamler data om ved at ændre din sporingskode, som det er beskrevet i brødteksten af denne artikel.

Et hændelsesmål er et mål, som du definerer, og som identificerer en specifik hændelse som en konvertering.

Husk! Du skal føje hændelsessporingskoden til dit website eller din app for at kunne se data i dine hændelsesrapporter. Få flere oplysninger i Konfigurer hændelsessporing.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?