[UA] Om hændelser (Universal Analytics)

Brug hændelser til at indsamle data om interaktioner med dit indhold.
Denne artikel handler om hændelser i Universal Analytics. Se følgende ressourcer for at få lignende oplysninger relateret til Google Analytics 4:

I Universal Analytics er hændelser defineret som andre brugerinteraktioner med indhold end sideindlæsninger (sidevisninger). Downloads, klik på links, indsendelse af formularer og videoafspilninger er alle eksempler på handlinger, du kan vælge at analysere som hændelser.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Få hændelsesdata vist i rapporter

Du skal tilføje kode på dit website eller i din app for at få vist data i hændelsesrapporter. Læs Konfigurer hændelsesmåling.

Sådan får du vist hændelsesrapporter:

 1. Log ind på Google Analytics.
 2. Gå til din visning.
 3. Åbn Rapporter.
 4. Vælg Adfærd > Hændelser.

Hændelsers anatomi

En hændelse består af følgende komponenter. Et hændelseshit inkluderer en værdi for hver komponent, og disse værdier vises i dine rapporter.

 • Kategori
 • Handling
 • Etiket (valgfri, men anbefales)
 • Værdi (valgfri)

Du kan f.eks. konfigurere knappen "afspil" for en video på dit website, så den sender et hændelseshit med følgende værdier:

 • Kategori: "Videoer"
 • Handling: "Afspil"
 • Etiket: "Babys første fødselsdag"

Kategori

En kategori er et navn, som du angiver, så du kan gruppere de objekter, du vil analysere. Du bruger typisk det samme kategorinavn flere gange til relaterede elementer i brugergrænsefladen, som du vil gruppere i en bestemt kategori.

Lad os f.eks. sige, at du også vil spore, hvor mange gange videoen downloades. Du kan eventuelt bruge:

 • Kategori: "Videoer"
 • Handling: "Downloadet"
 • Etiket: "Borte med blæsten"

I dette tilfælde er der kun én kategori (Videoer) i dine rapporter, og du kan se de samlede metrics for brugerinteraktion med hele gruppen af elementer for dette ene videoobjekt.

Det er dog sandsynligt, at du har mere end ét enkelt objekt, som du vil måle. Derfor er det værd at overveje, hvordan du vil kategorisere din rapportering, inden du implementerer kaldet. Det kan f.eks. være, at du vil analysere alle de enkelte film under hovedkategorien "Videoer", så du får samlede værdier for al videointeraktion, uanset hvilken af videoerne brugerne har interageret med.

På den anden side kan du også vælge at oprette separate kategorier ud fra typen af video, f.eks. en kategori til filmvideoer og en til musikvideoer. Du vil muligvis også gerne have en separat kategori til videodownloads:

 • Videoer – film
 • Videoer – musik
 • Downloads

I dette scenarie kan du se det samlede antal kombinerede hændelser for alle tre kategorier i dine rapporter. Metric'en Al aktivitet viser en optælling af alle hændelser for alle kategorier, som du har angivet i din implementering. Du kan dog ikke se kombinerede metrics for alle Videoer i forhold til Downloads, da de detaljerede hændelses-metrics kombineres inden for deres respektive kategorier.

Selvom hændelsesobjektmodellen er yderst fleksibel, bør du først planlægge rapporteringsstrukturen, inden du beslutter dig for kategorinavne. Hvis du planlægger at bruge det samme kategorinavn flere steder, skal du være omhyggelig med at referere til den ønskede kategori med det helt korrekte navn. Hvis du f.eks. har planer om at kalde videokategorien for "Video" og senere glemmer dette og i stedet bruger flertalsformen "Videoer", ender du med to separate kategorier. Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du beslutter at ændre kategorinavnet for et objekt, der allerede er blevet registreret under et andet navn, genbehandles de historiske data for den oprindelige kategori ikke. Metrics for det samme websideelement vil derfor være angivet under to kategorier i rapporteringsgrænsefladen.

Handling

Du bruger typisk handlingsparameteren til at navngive, hvilken type hændelse eller interaktion du vil måle for et bestemt webobjekt. Hvis du kun har kategorien "Videoer", kan du bruge parameteren til analysere en række specifikke hændelser, eksempelvis:

 • Det tidspunkt, hvor videoen er blevet indlæst
 • Klik på knappen "Afspil"
 • Klik på knappen "Stop"
 • Klik på knappen "Pause"

Ligesom ved kategorier bestemmer du selv navnet på en handling, men husk disse to vigtige detaljer angående, hvordan en hændelseshandling bruges i rapporterne:

 • Alle handlinger vises uafhængigt af deres overordnede kategorier. Det giver dig endnu en nyttig metode til at segmentere hændelsesdataene i dine rapporter.
 • En unik hændelse er defineret ved et unikt handlingsnavn. Du kan vælge at bruge identiske handlingsnavne på tværs af kategorier, men det kan indvirke på beregningen af unikke hændelser. Se forslagene nedenfor og i afsnittet "Implicit optælling" for at få flere oplysninger.

Etiket

Du kan bruge etiketter til at angive flere oplysninger om de hændelser, du vil analysere, f.eks. filmtitler i videoer eller navnene på downloadede filer.

 • Kategori: "Downloads"
 • Handling: "PDF"
 • Etiket: "/salgsformularer/ordreformular1.pdf"

Ligesom ved kategorier og handlinger er der en rapport, der viser alle de etiketter, som du opretter. Tænk på etiketter som en metode til at skabe en ekstra rapporteringsdimension for brugerinteraktion med sideobjekter. Lad os f.eks. sige, at du har fem integrerede videoer på din side, som du vil analysere. Hver af disse afspillere kan bruge kategorien "Videoer" sammen med handlingen "Afspil", men de kan også hver især have en separat etiket (f.eks. filmens navn), så de vises som separate elementer i rapporten.

 • Kategori: "Videoer". Handling: "Afspil". Etiket: "Borte med blæsten"
 • Kategori: "Videoer". Handling: "Afspil". Etiket: "Huckleberry Finn"

Ligesom ved kategorier og handlinger bestemmer du selv navnet på en handling, men husk disse to vigtige detaljer angående, hvordan en hændelsesetiket bruges i rapporterne:

 • Alle etiketter vises uafhængigt af deres overordnede kategorier og handlinger. Dette giver dig en anden nyttig metode til at segmentere hændelsesdataene i dine rapporter.
 • En unik hændelse er til dels defineret ved et unikt etiketnavn. Du kan bruge dublerede etiketnavne på tværs af kategorier og handlinger, men dette kan påvirke beregningen af unikke hændelser. Se forslagene nedenfor og i afsnittet "Implicit optælling" for at få flere oplysninger.

Optimale løsninger for handlinger og etiketter

Du opnår den bedst mulige rapportering, hvis du husker følgende forslag til brugen af handlinger:

 • Handlingsnavnene skal være relevante i forhold til dine rapportdata. Hændelsesmåling kombinerer metrics for det samme handlingsnavn på tværs af to forskellige kategorier. Hvis du f.eks. bruger handlingsnavnet "Klik" i begge kategorierne "Downloads" og "Videoer", viser metrics for "Klik" i rapporten "Vigtigste handlinger" alle de interaktioner, der er tagget med det pågældende navn. Du kan derefter se en detaljeret inddeling af handlingen "Klik" efter kategori på det næste rapporteringsniveau. Hvis du derimod bruger handlingen "Klik" lidt tilfældigt på tværs af din implementering af hændelsesmåling, bliver dette segment mindre nyttigt i rapporterne. Overvej at vælge handlingsnavne, som har noget med dine datakategorier at gøre, hvis du har planer om at bruge hændelsesmåling i stor udstrækning på dit website. Det kan f.eks. være en god idé kun at bruge navnet "Klik" til interaktion med gadgets, mens du reserverer handlingsnavnene "Afspil", "Pause" og "Stop" til interaktion med videoafspilleren.
 • Brug handlingsnavne globalt til enten at samle eller skelne mellem brugerinteraktioner. Du kan f.eks. bruge "Afspil" som handlingsnavn til kategorien "Videoer" til alle videoer på dit website. Hvis du bruger denne model, vises der samlede data for hændelser med handlingen "Afspil" i rapporten "Vigtigste handlinger", og du kan sammenligne denne hændelse med andre hændelser for dine videoer, f.eks. "Sæt på pause" eller "Stop".

  Lad os nu sige, at du i stedet vil bruge én videokategori til dine rapporter, men vil have oplysninger om to forskellige videoafspillergrænseflader. Du kan bruge handlingsnavnet til at skelne mellem de forskellige afspillergrænseflader uden at skulle oprette forskellige videokategorier. Det gør det muligt at skelne mellem de to afspillere i rapporten, uden at du mister de fordele, der er forbundet med at have samlede data for alle videoer på dit website.

  Kategori: "Videoer"; handling: "Afspil – Mac Chrome"
  Kategori: "Videoer"; handling: "Afspil – Windows Chrome"
 • "Handling" behøver ikke nødvendigvis at definere en handling. Du kan angive en vilkårlig tekststreng som handlingsnavnet. I nogle situationer giver selve hændelsen eller handlingsnavnet ikke så meget mening, så du kan eventuelt bruge handlingsparameteren til at analysere andre elementer. Hvis du f.eks. vil analysere sidedownloads, kan du angive dokumentets filtype som handlingsparameteren for downloadhændelsen. I dette scenarie opdeles dine rapporter for kategorien "Downloads" i filtyperne (PDF, DOC, XLS).
 • Antallet af unikke hændelser øges i takt med antallet af unikke handlinger. Hver gang en bruger interagerer med et objekt, der er tagget med et bestemt handlingsnavn, logges den første interaktion som én unik hændelse for det pågældende handlingsnavn. Eventuelle ekstra interaktioner med den samme handlingsudløser i den pågældende brugersession bidrager ikke til optællingen af unikke hændelser for den pågældende handling. Dette er også tilfældet, hvis brugeren forlader objektet og begynder at interagere med et andet objekt, der er tagget med det samme handlingsnavn.

  Dette har to vigtige konsekvenser mht. rapporterne. For det første: Lad os sige, at en bruger interagerer med handlingen "Afspil" fra to unikke videoafspillere, der er tagget med hver sin kategori. I rapporten "Vigtigste handlinger" for "Afspil" er der kun angivet én unik hændelse, selvom brugeren interagerede med to unikke afspillere. For det andet: I rapporten Handlinger for hver kategori er der angivet én unik handling, da der kun er én unik hændelse for hver kombination af kategori og handling. Få flere oplysninger under "Implicit optælling".

 

Værdi

Værdikomponenten er et heltal, og den bruges til at tildele en numerisk værdi til et sideobjekt. Du kan f.eks. bruge den til at angive, hvor mange sekunder der går, før en afspiller er indlæst, eller du kan aktivere en pengeværdi, når en bestemt afspilningsmarkør nås i en videoafspiller.

Kategori: "Videoer"; handling: "Videoindlæsningstid"; etiket: "Borte med blæsten"; værdi: downloadTime (indlæsningstid)

Værdien fortolkes som et tal, og rapporten tilføjer de samlede værdier ud fra hver enkelt hændelsesoptælling (se "Implicit optælling" nedenfor). Rapporten finder også gennemsnitsværdien for kategorien. I eksemplet ovenfor kaldes hændelsen for handlingen "Videoindlæsningstid", når indlæsningen af videoen er gennemført. Videoens navn er angivet som en etiket, og den beregnede indlæsningstid indsamles for hver videodownload. Du kan derefter finde den gennemsnitlige indlæsningstid for alle forekomster af handlingen "Videoindlæsningstid" for kategorien "Videoer". Lad os sige, at du har haft fem unikke downloads af videoerne på dit website med følgende downloadtider i sekunder:

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
I dine rapporter beregnes disse som angivet nedenfor, hvor tallene i eksemplet angiver downloadtid i sekunder:
 • Antal sessioner med hændelser: 5
 • Værdi: 53
 • Gennemsnitsværdi: 10,6

Negative heltal understøttes ikke.

Hændelser uden interaktion

Udtrykket "uden interaktion" gælder for en valgfri boolesk parameter, der kan overføres til den metode, der sender hændelseshittet. Denne parameter giver dig mulighed for at bestemme, hvordan du vil definere afvisningsprocenten for sider på dit website, der også har hændelsesmåling. Lad os f.eks. sige, at du har en startside med en integreret video. Det er meget naturligt, at du gerne vil kende afvisningsprocenten for din startside, men hvordan definerer du den? Betragter du den besøgendes interaktion med videoen på startsiden som et vigtigt tegn på engagement? Hvis du gør, er det en god idé at inkludere interaktion med videoen i beregningen af afvisningsprocenten, så sessioner, der kun indeholder din startside med klik på videoen ikke betragtes som afvisninger. På den anden side kan det være, at du hellere vil have en mere striks beregning af afvisningsprocenten for din startside for at finde ud af, hvor stor en procentdel af sessionerne der kun finder sted på din startside, uanset om der klikkes på videoen. Hvis dette er tilfældet, skal du ekskludere enhver interaktion med videoen fra beregningen af afvisningsprocenten.

Det er her, den valgfrie parameter "uden interaktion" kommer ind. Husk, at en afvisning defineres som en session, der kun indeholde ét interaktionshit. Som standard betragtes hændelseshittet som et interaktionshit, hvilket betyder, at det indgår i beregningen af afvisningsprocenten. Når denne værdi er angivet til sand, betragtes denne type hændelseshit dog ikke som et interaktionshit. Du kan bruge dette til at justere beregningen af afvisningsprocenten for sider, der indeholder hændelser. Når denne værdi angives til sand, betyder det: En session, der indeholder en enkelt side, som er tagget med hændelser uden interaktion, tælles som en afvisning – også hvis den besøgende udløser hændelsen i løbet af sessionen. Hvis denne mulighed udelades, betyder det derimod, at en enkeltsidesession, der finder sted på en side med hændelsesmåling, ikke tælles som en afvisning, hvis den besøgende også aktiverer hændelsen i løbet af samme session.

Implicit tælling

I hændelsesmåling tælles alle interaktioner med et målrettet websideobjekt, og de knyttes derefter til en bestemt brugersession. I rapporterne beregnes "Al aktivitet" som det samlede antal interaktioner med et målrettet websideobjekt.

Hvis en bruger f.eks. klikker på den samme knap på en video fem gange, bliver det samlede antal hændelser, der er knyttet til videoen, 5, og antallet af unikke hændelser bliver 1.

Følgende tabel viser, hvordan dataene samles i rapporteringsgrænsefladen for en bestemt hændelseskategori. I dette eksempel kaldes den samme kategori fra to separate videoafspillere, der hver har sin egen etiket. Disse afspillere deler handlingerne "Afspil" og "Stop", som er programmeret i Flash-brugergrænsefladen for videoafspilleren.

Hændelsesanalyse for kategorien "Videoer"

Handling Etiket:"Borte med blæsten" Etiket:"Mr. Smith kommer til Washington" I alt
Afspil

22 klik på tværs

10 sessioner med hændelse

7 klik på tværs

5 sessioner med hændelse

29 hændelser i alt og

15 unikke "Afspil"-hændelser

Sat på pause

3 klik på tværs

2 sessioner med hændelse

16 klik på tværs

8 sessioner med hændelse

19 hændelser i alt og 

10 unikke hændelser af typen "Sæt på pause"

Stop

2 klik på tværs

2 sessioner med hændelse

4 klik på tværs

3 sessioner med hændelse

6 hændelser i alt og 

5 unikke hændelser af typen "Stop"

I alt

27 hændelser i alt og

14 unikke hændelser for denne etiket

27 hændelser i alt og

16 unikke hændelser for denne etiket

54 hændelser i alt og

30 unikke hændelser for kategorien "Videoer"

En hændelse får kun anerkendelse for session med hændelse, hvis hændelsen var den første hændelse i en session. Selvom du har unikke værdier for hver hændelseskategori, handling og etiket, er antallet af unikke hændelser muligvis ikke lig med antallet af sessioner med hændelse.

Implementeringsovervejelser

Vær opmærksom på følgende, når du implementerer hændelsesmåling.

Indvirkning på afvisningsprocenten

Generelt defineres en "afvisning" som en enkeltsidesession på dit website. I Analytics beregnes en afvisning helt præcist som en session, der kun udløser en enkelt GIF-anmodning, f.eks. når en bruger kommer til en enkelt side på dit website og derefter forlader det igen, uden at der sendes andre anmodninger til Analytics-serveren for den pågældende session. Hvis du implementerer hændelsesmåling for dit website, kan du dog opleve en ændring i metrics for afvisningsprocent for de sider, hvor hændelsesmåling er implementeret. Dette skyldes, at hændelsesmåling, ligesom sidemåling, klassificeres som en interaktionsanmodning.

Lad os f.eks. sige, at du har en side med en videoafspiller, hvor afvisningsprocenten er historisk høj, og du ikke har implementeret hændelsesmåling på denne side. Hvis du efterfølgende konfigurerer hændelsesmåling for afspilleren, kan du muligvis konstatere et fald i afvisningsprocenten for den pågældende side, da Analytics registrerer brugerinteraktion med afspilleren og sender denne interaktion til serveren som en ekstra GIF-anmodning. Selvom den samme procentdel af det samlede antal besøgende på siden forlader websitet uden at se andre sider på dit website, aktiverer interaktionen med videoafspilleren hændelsesmålingskald, hvilket betyder, at sessionen nu ikke længere tælles som en afvisning.

Det vil sige, at en "afvisning" på dine hændelsesaktiverede sider nu defineres lidt anderledes end før, nemlig som følger: En enkeltsidesession, som ikke omfatter nogen brugerinteraktion for hændelser, der målrettes mod.

Det er vigtigt at huske, at enhver implementering af hændelsesmåling, der automatisk udløses ved indlæsning af siden, betyder, at siden får en afvisningsprocent på nul.

Begrænsning mht. antal hændelser pr. session

ga.js

De første ti hændelseshits, der sendes til Analytics, behandles med det samme, og derefter begrænses behandlingen til ét hændelseshit pr. sekund. Der behandles maksimalt 500 hits pr. session.

analytics.js og gtag.js

De første 20 hændelseshits, der sendes til Analytics, behandles med det samme, og derefter begrænses behandlingen til to hændelseshits pr. sekund. Der behandles maksimalt 500 hits pr. session. Denne grænse gælder for alle hits undtagen e-handelsvare- og transaktionshits.

Sådan holder du antallet af hits under sessionsgrænsen:

 • Undlad at konfigurere en video, så der sendes en hændelse for hvert afspillet sekund, og at bruge lignende hændelsestriggers med høj gentagelsesfrekvens
 • Undgå overdreven måling af markørens bevægelser
 • Undgå mekanismer, der udløses ved tidsforløb og genererer et stort antal hændelser

Optimale løsninger mht. hændelsesimplementering

Designmodellen for hændelsesmåling er yderst fleksibel, og den kan udvides langt ud over den almindelige model for brugerudløste hændelser – det er helt op til dig, hvilket design du vil bruge. Det er derfor vigtigt, at du indgår et tæt samarbejde med brugerne af dine rapporter og planlægger dine rapporter nøje, så du kan skabe nyttige rapporter for hændelsesmåling.

 • Udpeg på forhånd alle de elementer, som du vil analysere data for. Selvom du til at begynde med kun overvåger ét enkelt objekt på dit website, vil du have nemmere ved at oprette en rapportstruktur, som nemt kan skaleres, hvis det antal hændelser og de typer hænder, du vil analysere, stiger, hvis du har en overordnet idé om, hvilke objekter og hændelser du vil analysere.
 • Arbejd sammen med brugerne af dine rapporter for at planlægge dine rapporter for hændelsesmåling. Hvis du på forhånd ved, hvordan rapporterne skal se ud, kan det hjælpe dig med at definere strukturen for din implementering af hændelsesmåling. Hvis rapporterne f.eks. kun skal vise brugergrænsefladeinteraktion med videoer, bliver din kategoristruktur meget anderledes, end hvis rapporterne også skal spore andre Flash-brugergrænsefladeelementer, f.eks. menuer, integrerede gadgets og indlæsningstider. Desuden kan du informere rapportbrugeren om de forskellige sporingsmuligheder, der er tilgængelige i hændelsesmåling, så I kan få mest muligt af implementeringen. Rapportbrugeren kan f.eks. være interesseret i at spore brugeradfærd i grænsefladen til en Flash-video, men kan også være interesseret i at spore forsinkelser i videoens indlæsningstid. Hvis dette er tilfældet, kan du tage højde for dette i navngivningen af dine hændelseskald, som de bliver mere meningsfyldte.
 • Anvend en ensartet og klar navngivningsstrategi. Når du implementerer hændelsesmåling, skal du være opmærksom på, at alle de navne, som du angiver for kategorier, handlinger og etiketter, vises i rapporteringsgrænsefladen. Desuden behandles en kombination af kategori/handling som et unikt element i rapportstatistikken, så overvej først, hvordan du vil have dine metrics beregnet for alle de objekter, der tilhører lignende kategorier.

Hændelser ift. hændelsesmål

En hændelse er en brugerinteraktion med dit website eller din app, som du angiver og indsamler data om ved at ændre din tagkode som beskrevet i denne artikel.

Et hændelsesmål er et mål, som du definerer, og som identificerer en specifik hændelse som en konvertering.

Husk! Du skal tilføje hændelsesmålingskode på dit website eller i din app for at få vist data i hændelsesrapporter. Læs Konfigurer hændelsesmåling.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Vælg selv din læringssti

Websitet google.com/analytics/learn er en ny ressource, du kan bruge som hjælp til at få mest muligt ud af Google Analytics 4. Her kan du finde videoer, artikler og trinvise vejledninger samt links til Google Analytics Discord og Google Analytics' blog, YouTube-kanal og GitHub-lager.

Start læringsprocessen allerede i dag!

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu