Události

Možnost Události slouží k shromažďování údajů o interakcích s obsahem.

Události představují interakce uživatele s obsahem, které lze měřit nezávisle na načítání webové stránky nebo obrazovky. Mezi akce, které můžete měřit jako události, patří například stahování souborů, klikání na mobilní reklamy, používání gadgetů, prvků ve formátu Flash a vložených prvků ve formátu a přehrávání videí.

Obsah tohoto článku:

Zobrazení údajů o událostech

Chcete-li v přehledech událostí zobrazovat získaná data, musíte na web či do aplikace vložit kód pro měření událostí. Přečtěte si, jak nastavit měření událostí.

Postup zobrazení přehledů událostí:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Přejděte k požadovanému výběru dat.
 3. Otevřete Přehledy.
 4. Vyberte Chování > Události.

Anatomie událostí

Událost sestává z následujících součástí. Výskyt události je pro každou součást spojen s určitou hodnotu a tyto hodnoty se pak zobrazují v přehledech.

 • Kategorie
 • Akce
 • Štítek (volitelný, ale doporučujeme používat)
 • Hodnota (volitelná)

Můžete například tlačítko pro spuštění videa na webu nastavit tak, aby odesílalo požadavek na událost s následujícími hodnotami:

 • Kategorie: „Videa“
 • Akce: „Přehrávání“
 • Štítek: „První narozeniny malého“

Kategorie

Kategorie je název pro skupinu objektů, které chcete měřit. Obvykle použijete stejný název kategorie víckrát pro různé prvky uživatelského rozhraní, které chcete v rámci dané kategorie seskupit.

Například chcete sledovat, kolikrát si uživatelé určité video stáhnou. K tomu můžete použít:

 • Kategorie: „Videa“
 • Akce: „Stažení“
 • Štítek: „Jih proti Severu“

V tomto případě budete mít v přehledech pouze jednu kategorii (Videa) a můžete zobrazovat souhrnné metriky pro interakci uživatelů s celkovým souborem prvků tohoto konkrétního objektu – videa.

Události však zřejmě budete chtít měřit pro více objektů než tento jediný. Je proto dobré ještě před implementací zvážit, jak je chcete pro přehledy kategorizovat. Možná by se vám například hodilo měřit všechna samostatná videa v hlavní kategorii „Videa“, čímž změříte souhrnně veškeré interakce s videi bez ohledu na to, o jaká konkrétní videa se jedná.

Také však můžete vytvořit samostatné kategorie na základě typu videa, např. jednu pro filmy a další pro hudební klipy. Samostatnou kategorii lze vytvořit i pro stahování videí:

 • Videa – filmy
 • Videa – hudba
 • Stahování

Při této konfiguraci budete moci v přehledech zobrazit celkový počet událostí kombinovaný pro všechny tři tyto kategorie. Metrika Celkem události zobrazuje součet všech událostí pro všechny kategorie, které použijete při implementaci měření událostí. Nebudete však moci zobrazit souhrnné metriky pro videa odděleně od metrik pro stahování, protože podrobné metriky o událostech jsou shrnuty v rámci příslušných kategorií.

Objektový model měření událostí je sice plně flexibilní, aby než se rozhodnete pro názvy kategorií, měli byste si opravdu dobře naplánovat strukturu přehledů. Pokud máte v plánu používat stejný název kategorie ve více umístěních, dbejte, aby byl název kategorie uveden správně. Pokud například plánujete nazývat kategorii pro měření videí „Video“ a později nedopatřením použijete množné číslo „Videa“, vzniknou vám dvě samostatné kategorie pro měření videí. Dále platí, že pokud se rozhodnete změnit název kategorie objektu, který již měříte pod jiným názvem, historická data pro původní kategorii se nebudou konvertovat, takže metriky pro jeden prvek na webové stránce budete v přehledech mít ve dvou různých kategoriích.

Akce

Parametr akce se obvykle používá k pojmenování typu události či interakce, které chcete pro daný webový objekt měřit. Kdybyste používali jednu kategorii „Videa“, můžete měřit počet jednotlivých událostí s tímto parametrem, například:

 • Dobu, za jakou se video načte
 • Kliknutí na tlačítko přehrávání
 • Kliknutí na tlačítko zastavení přehrávání
 • Kliknutí na tlačítko pozastavení přehrávání

Podobně jako u kategorií si názvy akcí můžete volit dle vlastního uvážení, ale pamatujte na dvě důležité věci, které se týkají fungování akce při měření událostí v přehledech:

 • Všechny akce se uvádějí nezávisle na svých nadřazených kategoriích. Je to užitečné, neboť můžete dalším způsobem segmentovat údaje o událostech v přehledech.
 • Unikátní událost se určuje unikátním názvem akce. V různých kategoriích můžete používat duplicitní názvy akcí, což ale může mít dopad na způsob výpočtu množství unikátních událostí. Další návrhy a podrobnosti naleznete níže a v části Implicitní počet.

Štítek

Pomocí štítků můžete poskytnout další informace o událostech, které chcete měřit. U výše uvedeného příkladu s videi může jít o název filmu, při měření události stahování o název souboru.

 • Kategorie: „Stahování“
 • Akce: „PDF“
 • Štítek: „/prodejniFormulare/objednavkaFormular1.pdf“

Podobně jako u kategorií a akcí můžete všechny vytvořené štítky zobrazit v přehledu. Štítek funguje jako další dimenze do přehledů interakcí uživatelů s objekty na stránce. Předpokládejme například, že máte na stránce pět přehrávačů videa a chcete u nich měřit interakce uživatelů. Každý z těchto přehrávačů může mít jako kategorii „Videa“ a jako akci „Přehrávání“, ale lze je odlišit štítkem (štítek může uvádět například název videa), takže v přehledu se nakonec zobrazí jako samostatné prvky.

 • Kategorie: „Videa“, akce: „Přehrávání“, štítek: „Jih proti Severu“
 • Kategorie: „Videa“, akce: „Přehrávání“, štítek: „Huckleberry Finn“

Podobně jako u kategorií a akcí i název štítku můžete zvolit dle svého uvážení, pamatujte však na to, jak se štítky událostí používají v přehledech:

 • Všechny štítky se uvádějí nezávisle na svých nadřazených kategoriích a akcích. Je to užitečné, neboť můžete dalším způsobem segmentovat údaje o událostech v přehledech.
 • Unikátní událost je zčásti určena unikátním názvem štítku. V různých kategoriích a akcích lze používat duplicitní názvy štítků, což ale může mít dopad na způsob výpočtu množství unikátních událostí. Další návrhy a podrobnosti naleznete níže a v části Implicitní počet.

Doporučené postupy týkající se akcí a štítků

Následující návrhy vám pomohou optimálně naplánovat akce pro přehledy:

 • Názvy akcí by měly být relevantní vzhledem k datům přehledu. Měření událostí kombinuje metriky pro akce se stejným názvem z různých kategorií. Pokud například použijete název akce „Kliknutí“ jak v kategorii „Stahování“, tak v kategorii „Videa“, metriky pro akci „Kliknutí“ v přehledu Nejúspěšnější akce zobrazí všechny interakce označené tímto názvem. Následně můžete v další úrovni přehledu rozčlenit akce „Kliknutí“ podle kategorie. Pokud však budete akci „Kliknutí“ používat v rámci měření událostí bez dalších specifikací, nebude takový segment v přehledech již tolik užitečný. Chcete-li na svém webu používat měření událostí v rozsáhlejší míře, raději pro akce vyberte názvy, které mají vztah ke kategoriím dat. Můžete si například vyhradit název „Kliknutí“ pro interakci s miniaplikacemi a pro interakci s přehrávačem videí pak používat raději názvy „Přehrávání“, „Pozastavení“ a „Zastavení“.
 • Názvy akcí obecně používejte pro souhrnné označení či odlišení interakcí. Název akce „Přehrávání“ můžete například použít spolu s kategorií „Videa“ pro všechna videa na webu. V takovém případě by přehled Nejúspěšnější akce uváděl kumulovaná data pro události s akcí Přehrávání. Díky tomu lze např. porovnávat počty těchto akcí s jinými akcemi u videí, jako je Pozastavení či Zastavení.

  Co ale v případě, že byste v přehledech chtěli použít pouze jednu kategorii videa a zároveň získat informace o dvou různých rozhraních přehrávače? K rozlišení rozhraní stačí jen název akce a není nutné vytvářet jednotlivé kategorie videa. V přehledu poté budete moci jednotlivá rozhraní přehrávače odlišit, aniž byste se museli vzdát kumulovaných dat o všech videích na webu.

  Kategorie: „Videa“, akce: „Přehrávání – Chrome Mac“
  Kategorie: „Videa“, akce: „Přehrávání – Chrome Windows“
 • Akce nemusí vždy znamenat aktivitu. Jako akci můžete uvést jakýkoli řetězec. V některých situacích nemusí mít název skutečné aktivity či akce výpovědní hodnotu, takže parametr akce lze použít k měření jiných prvků. Chcete-li například měřit stažení stránky, můžete jako parametr akce pro událost stažení uvést typ souboru dokumentu. Při takové konfiguraci by byly přehledy pro kategorii „Stahování“ dále členěny podle typu souborů (PDF, DOC, XLS).
 • Počty unikátních událostí se zvyšují každou unikátní akcí. Kdykoli dojde k interakci uživatele s objektem označeným konkrétním názvem akce, zaznamená se počáteční interakce jako jedna unikátní událost pro akci s daným názvem. Další interakce uživatele se stejným spouštěčem akce v rámci jeho návštěvy nebude navyšovat počet unikátních událostí pro danou akci. Toto pravidlo platí i tehdy, když uživatel objekt opustí a zahájí interakci s jiným objektem označeným stejným názvem akce.

  Tato metoda vede v přehledech ke dvěma podstatným výsledkům. Zaprvé předpokládejme, že uživatel bude pracovat se dvěma akcemi „Přehrávání“ ve dvou jedinečných přehrávačích videa označených různými kategoriemi. Přehled Nejúspěšnějších akcí pro akci „Přehrávání“ bude uvádět jednu unikátní událost, byť uživatel použil dva různé přehrávače. Zadruhé budou přehledy akcí pro obě kategorie uvádět jednu unikátní akci, protože pro každý unikátní pár kategorie/akce proběhla jedna unikátní událost. Další informace uvádí část Implicitní počet.

 

Hodnota

Hodnota se od jiných součástí liší v tom, že jde o celé číslo a nikoli řetězec. Používá se k přiřazení číselné hodnoty k měřenému objektu na stránce. Hodnotu můžete použít například k uvedení doby načtení přehrávače (v sekundách), případně k uvedení finanční hodnoty, když je při přehrávání videa dosaženo určitého stanoveného bodu.

Kategorie: „Videa“, akce: „Čas načtení videa“, štítek: „Jih proti Severu“, hodnota: downloadTime

Hodnota se interpretuje jako číslo a přehled hodnoty sčítá na základě počtu událostí (viz níže část Implicitní počet). Přehled také uvede průměrnou hodnotu pro každou kategorii. Ve výše uvedeném příkladu je událost vykázána s akcí „Čas načtení videa“ po dokončení načítání videa. Název videa je uveden ve štítku a čas načítání se navýší s každým stažením videa. Průměrnou dobu načítání pak můžete určit pro všechny akce „Čas načtení videa“ v kategorii „Videa“. Předpokládejme, že máte 5 unikátních stažení videí z webu s následujícími časy stažení v sekundách:

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
Přehledy provedou výpočet takto (čísla v tomto příkladu uvádějí čas stahování v sekundách):
 • Návštěvy s událostmi: 5
 • Hodnota: 53
 • Průměrná hodnota: 10,6

Záporná celá čísla nejsou podporována.

Události typu „žádná interakce“

„Žádná interakce“ se používá pro konečný a volitelný logický parametr, který lze předat metodě, jež odesílá informaci o výskytu události. Tento parametr umožňuje určit, jak chcete definovat míru okamžitého opuštění pro stránky na webu, kde využíváte měření událostí. Dejme tomu, že máte domovskou stránku, na které je video. Chcete samozřejmě znát míru okamžitého opuštění své domovské stránky, ale nejste si jisti, jak ji definovat? Považujete interakci návštěvníka s videem na domovské stránce za důležitý signál zapojení? Pokud ano, chcete interakci s videem zohlednit při výpočtu míry okamžitého opuštění, takže návštěvy samotné domovské stránky, při nichž dojde ke kliknutí na video, nebudou považovány za návštěvy s okamžitým opuštěním. Na druhou stranu v jiných případech můžete dát přednost přísnějšímu výpočtu míry okamžitého opuštění domovské stránky. Pak budete chtít znát podíl návštěv pouze domovské stránky bez ohledu na případná kliknutí na video. V takovém případě chcete interakci s videem z výpočtu míry okamžitého opuštění vyloučit.

Právě k tomu využijete volitelný parametr „Žádná interakce“. Okamžité opuštění se definuje jako návštěva sestávající pouze z jedné interakce. Ve výchozím nastavení se výskyt události považuje za interakci, což znamená, že při výpočtu míry okamžitého opuštění bude výskyt události zohledněn. Má-li však tento parametr hodnotu „true“, nebude výskyt události považována pro účely tohoto výpočtu za interakci. Tuto skutečnost můžete využít k úpravě výpočtu míry okamžitého opuštění stránek, na kterých mohou probíhat události. Nastavení hodnoty „true“ u tohoto parametru znamená, že návštěva pouze jedné stránky, která je označená událostí „žádná interakce“, se počítá mezi návštěvy s okamžitým opuštěním, i když návštěvník během takové návštěvy akci spus. Naopak nepoužití této možnosti znamená, že návštěva pouze jediné stránky, na které probíhá měření událostí, nebude započítána mezi návštěvy s okamžitým opuštěním, pokud návštěvník během návštěvy spustí nějakou událost.

Implicitní počet

Při měření událostí se započítá každá interakce s měřeným objektem na webové stránce a přiřadí se k návštěvě konkrétního uživatele. V přehledech se celkový počet událostí vypočítá jako součet interakcí s měřeným objektem na webové stránce.

Pokud například uživatel pětkrát klikne na stejné tlačítko u videa, celkový počet událostí přiřazených danému videu je 5, zatímco celkový počet unikátních událostí je 1.

Následující tabulka dokládá, jak se agregují data v rozhraní pro přehledy dané kategorie události. V tomto příkladu je název téže kategorie volán ze 2 různých přehrávačů videa, vždy s jiným štítkem. Oba tyto přehrávače mají v uživatelském rozhraní Flash naprogramovány akce „Přehrávání“ a „Zastavení“.

Měření událostí pro kategorii „Videa“

Akce Štítek: „Jih proti Severu“ Štítek: „Pan Smith přichází“ Součty
Přehrát

22 kliknutí v rámci

10 návštěv s událostí

7 kliknutí v rámci

5 návštěv s událostí

29 událostí celkově a

15 unikátních událostí „Přehrávání“

Pozastavit

3 kliknutí v rámci

2 návštěvy s událostí

16 kliknutí v rámci

8 návštěv s událostí

19 událostí celkově a 

10 unikátních událostí „Pozastavení“

Zastavit

2 kliknutí v rámci

2 návštěvy s událostí

4 kliknutí v rámci

3 návštěvy s událostí

6 událostí celkově a 

5 unikátních událostí „Zastavení“

Součty

27 událostí celkově a

14 unikátních událostí pro JpS

27 událostí celkově a

16 unikátních událostí pro Pana Smithe

54 událostí celkově a

30 unikátních událostí pro kategorii „videa“

Doporučení ohledně implementace

Při implementaci měření událostí pamatujte na následující doporučení.

Dopad na míru okamžitého opuštění

Obecně se „okamžité opuštění“ definuje jako návštěva pouze jedné stránky webu. Ve službě Analytics se okamžité opuštění počítá jako návštěva, která iniciuje pouze jeden požadavek na GIF, například když uživatel navštíví jedinou stránku webu a poté ji opustí, aniž by při dané návštěvě vyvolal jiný požadavek pro server Analytics. Pokud však na svém webu využíváte měření událostí, možná jste si všimli určité změny v metrice míry okamžitého opuštění u stránek, na kterých měření událostí používáte. Je to proto, že měření událostí je, stejně jako měření stránek, považováno za požadavek interakce.

Dejme tomu, že například máte stránku s přehrávačem videa, kde byla míra okamžitého opuštění vždy poměrně vysoká, a na této stránce provedete implementaci měření událostí. Pokud následně nastavíte pro přehrávač měření událostí, možná si všimnete poklesu míry okamžitého opuštění této stránky, což je způsobeno tím, že systém Analytics zaznamenává interakci uživatelů se serverem jako další požadavek na GIF. Přestože se tedy počet návštěvníků, kteří web opustí, aniž by zobrazili jinou stránku, nemusel změnit, díky jejich interakci s přehrávačem videa, která je registrována měřením událostí, není taková návštěva již počítána mezi návštěvy s okamžitým opuštěním.

V tomto směru se „okamžitým opuštěním“ stránky s aktivním měřením událostí rozumí něco trochu odlišného od návštěvy jediné stránky, na které měření žádných událostí neprobíhá.

Je důležité pamatovat, že jakákoli implementace měření událostí, která se provede automaticky při načtení stránky, povede k nulové míře okamžitého opuštění takové stránky.

Limit událostí na návštěvu

ga.js

Prvních 10 požadavků na událost odeslaných službě Analytics se zpracovává okamžitě, následné zpracování probíhá rychlostí jedna událost za sekundu. Na jednu návštěvu se zpracuje maximálně 500 požadavků.

analytics.js a gtag.js

Prvních 20 požadavků na událost odeslaných službě Analytics se zpracovává okamžitě, následné zpracování probíhá rychlostí dvě události za sekundu. Na jednu návštěvu se zpracuje maximálně 500 požadavků. Tento limit se vztahuje na všechny požadavky kromě položek elektronického obchodu a požadavků na server typu transakce.

Chcete-li počet požadavků udržet pod limitní hranicí, je nutné:

 • vyhnout se tomu, aby video odesílalo událost za každou odehranou sekundu, stejně jako jiným postupům, které vedou k vysokému počtu opakovaných událostí,
 • vyhnout se nadbytečnému měření pohybů myši,
 • vyhnout se mechanismům měření uplynulého času, které generují vysoké počty událostí.

Doporučené postupy ohledně implementace událostí

Model měření událostí je vysoce flexibilní a jeho použití může dalece překračovat běžný model měření uživatelem iniciovaných událostí. Rozhodnutí o implementaci je na vás. Mají-li proto být přehledy měření událostí užitečné, je třeba spolupráce s uživateli přehledů a řádné plánování.

 • Určete předem všechny prvky, pro které chcete měřit data. I v případě, že zpočátku měříte na svém webu jen jediný objekt, je užitečné mít celkový přehled o všech objektech a událostech, které chcete měřit. Pomůže to při určení struktury přehledu, který se bude dobře škálovat s narůstajícím počtem měřených událostí a jejich typů.
 • Spolupracujte při plánování přehledů měření událostí s uživateli přehledů. Budete-li předem vědět, jak mají přehledy vypadat, pomůže vám to určit podobu implementace měření událostí. Pokud například pro přehledy potřebujete znát pouze interakci s uživatelským rozhraním pro videa, bude struktura kategorií zcela odlišná od případů, kdy potřebujete v přehledech sledovat jiné uživatelské rozhraní Flash, například nabídky, vložené miniaplikace či časy načítání. Kromě toho můžete uživatele přehledů informovat o různých dostupných možnostech měření událostí, aby bylo možné z implementace vytěžit maximum – například pokud uživatelé přehledů mají zájem o sledování chování uživatelů v rozhraní Flash pro videa, stejně jako o měření latence při načítání videa. V takovém případě je třeba plánovat předem a přidělit různým prvkům při implementaci smysluplná jména.
 • Konzistentní a jasné postupy při určování názvů: V procesu implementace měření událostí se každý název, který určíte pro kategorie, akce a štítky, zobrazí v přehledech. Kromě toho se s každým párem kategorie/akce ve statistických přehledech nakládá jako s unikátní kombinací. Zvažte tedy nejprve, jak chcete počítat metriky pro objekty náležející do podobné kategorie.

Události a cíle typu Událost

Událost je vámi určená interakce uživatele s webem nebo aplikací, kterou měříte. Shromažďování dat probíhá díky úpravě měřicího kódu popsané v tomto článku.

Cíl typu Událost je vámi nadefinovaný cíl, který určuje konkrétní událost jako konverzi.

Pokud chcete, aby přehledy událostí obsahovaly data, musíte na svůj web nebo do své aplikace přidat měřicí kód události. Přečtěte si, jak nastavit měření událostí.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?