Události

Údaje o interakcích s obsahem můžete shromažďovat pomocí událostí.

Události představují interakce uživatele s obsahem, které lze měřit nezávisle na načítání webové stránky nebo obrazovky. Akcemi, které může být užitečné analyzovat jako události, jsou například stažení, kliknutí na odkazy, odeslání formuláře a přehrání videa.

Obsah tohoto článku:

Zobrazení údajů o událostech v přehledech

Pokud chcete, aby přehledy událostí obsahovaly data, musíte na svůj web nebo do aplikace přidat kód. Přečtěte si, jak nastavit měření událostí.

Postup zobrazení přehledů událostí:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Přejděte k požadovanému výběru dat.
 3. Otevřete Přehledy.
 4. Vyberte Chování > Události.

Anatomie událostí

Událost sestává z následujících součástí. Výskyt události je pro každou součást spojen s určitou hodnotu a tyto hodnoty se pak zobrazují v přehledech.

 • Kategorie
 • Akce
 • Štítek (nepovinný, ale doporučený)
 • Hodnota (nepovinná)

Můžete například tlačítko pro spuštění videa na webu nastavit tak, aby odesílalo požadavek na událost s následujícími hodnotami:

 • Kategorie: „Videa“
 • Akce: „Přehrávání“
 • Štítek: „První narozeniny malého“

Kategorie

Kategorie je název skupiny objektů, které chcete analyzovat. Obvykle použijete stejný název kategorie víckrát, a to pro všechny související prvky uživatelského rozhraní, které chcete v dané kategorii seskupit.

Řekněme, že vás také zajímá počet stažení videa. V tom případě byste mohli použít:

 • Kategorie: „Videa“
 • Akce: „Stažení“
 • Štítek: „Jih proti Severu“

V tomto případě budete mít v přehledech pouze jednu kategorii (Videa) a můžete sledovat souhrnné metriky interakcí uživatelů s celkovým souborem prvků daného objektu (videa).

Události však budete chtít zřejmě měřit u více objektů. Je proto dobré ještě před implementací volání zvážit, jak chcete přehledy kategorizovat. Můžete například analyzovat všechny samostatné filmy v hlavní kategorii „Videa“ a získat o všech interakcích s videi souhrnné údaje bez ohledu na to, o která konkrétní videa se jedná.

Můžete ale také vytvořit samostatné kategorie podle typu videa, například jednu pro filmy a druhou pro hudební klipy. Samostatnou kategorii lze vytvořit i pro stahování videí:

 • Videa – filmy
 • Videa – hudba
 • Stahování

Při této konfiguraci budete moci v přehledech zobrazit celkový počet událostí kombinovaný pro všechny tři tyto kategorie. Metrika Celkový počet událostí zobrazí počty všech událostí pro všechny kategorie, které jste při implementaci použili. Nebudete však moci zobrazit souhrnné metriky pro videa odděleně od metrik pro stahování, protože podrobné metriky o událostech jsou shrnuty v rámci příslušných kategorií.

Objektový model událostí je plně flexibilní. Než se však rozhodnete pro názvy kategorií, měli byste si nejprve naplánovat strukturu přehledů. Pokud máte v plánu používat stejný název kategorie ve více umístěních, dbejte, aby byl název kategorie uveden správně. Když například plánujete nazvat kategorii videí „Video“ a později nedopatřením použijete množné číslo „Videa“, vzniknou dvě samostatné kategorie pro měření videí. Dále platí, že pokud se rozhodnete změnit název kategorie objektu, který již měříte pod jiným názvem, historická data pro původní kategorii se nebudou konvertovat, takže metriky pro jeden prvek na webové stránce budete v přehledech mít ve dvou různých kategoriích.

Akce

Parametr akce se obvykle používá k pojmenování typu událostí či interakcí, které chcete u daného webového objektu měřit. V jediné kategorii, například „Videa“, můžete pomocí tohoto parametru analyzovat celou řadu specifických událostí:

 • dobu načítání videa,
 • kliknutí na tlačítko přehrávání,
 • kliknutí na tlačítko ukončení,
 • kliknutí na tlačítko pozastavení.

Podobně jako u kategorií můžete názvy akcí volit dle vlastního uvážení. Pamatujte však na dvě důležité skutečnosti ohledně používání akcí událostí v přehledech:

 • Všechny akce jsou uváděny nezávisle na svých nadřazených kategoriích. Díky tomu máte k dispozici další užitečný způsob segmentace dat událostí pro přehledy.
 • Unikátní událost je určena unikátním názvem akce. V různých kategoriích sice můžete používat stejné názvy akcí, může to však ovlivnit způsob počítání jedinečných událostí. Další podrobnosti najdete v níže uvedených návrzích a v části Implicitní počet.

Štítek

Pomocí štítků poskytnete další informace o událostech, které chcete měřit, jako například názvy filmů ve videích nebo názvy stahovaných souborů.

 • Kategorie: „Stahování“
 • Akce: „PDF“
 • Štítek: „/prodejniFormulare/formularObjednavky1.pdf“

Podobně jako u kategorií a akcí můžete všechny vytvořené štítky zobrazit v přehledu. Štítek lze použít jako další dimenzi v přehledech interakcí uživatelů s objekty na stránkách. Předpokládejme například, že máte na stránce pět přehrávačů videa, které chcete analyzovat. Každý z těchto přehrávačů může mít jako kategorii „Videa“ a jako akci „Přehrávání“, ale lze je odlišit štítkem (například názvem videa), takže se v přehledu zobrazí jako samostatné prvky:

 • Kategorie: „Videa“, akce: „Přehrávání“, štítek: „Jih proti Severu“
 • Kategorie: „Videa“, akce: „Přehrávání“, štítek: „Huckleberry Finn“

Podobně jako u kategorií a akcí můžete i název štítku zvolit dle svého uvážení. Pamatujte však na to, jak se štítky událostí používají v přehledech:

 • Všechny štítky jsou uváděny nezávisle na svých nadřazených kategoriích a akcích. Díky tomu máte k dispozici další užitečný způsob segmentace dat událostí pro přehledy.
 • Unikátní událost je zčásti určena unikátním názvem štítku. V různých kategoriích a akcích lze sice používat stejné názvy štítků, může to však ovlivnit způsob počítání jedinečných událostí. Další podrobnosti najdete v níže uvedených návrzích a v části Implicitní počet.

Doporučené postupy práce s akcemi a štítky

Chcete-li získat co nejlepší přehledy, řiďte se při používání akcí těmito doporučeními:

 • Názvy akcí by měly být relevantní vzhledem k datům přehledu. Měření událostí kombinuje metriky pro akce z různých kategorií se stejným názvem. Pokud například použijete název akce „Kliknutí“ v kategorii „Stahování“ i v kategorii „Videa“, metriky pro akci „Kliknutí“ v přehledu Nejúspěšnější akce zobrazí všechny interakce označené tímto názvem. Následně můžete v další úrovni přehledu rozčlenit akce „Kliknutí“ podle kategorie. Když budete akci „Kliknutí“ používat v rámci měření událostí bez dalšího rozlišení, nebude takový segment v přehledech příliš užitečný. Chcete-li na svém webu používat měření událostí ve větší míře, raději pro akce volte názvy, které s danou kategorií údajů souvisejí. Můžete si například vyhradit název „Kliknutí“ pro interakce s gadgety a pro interakce s přehrávačem videí pak používat názvy „Přehrávání“, „Pozastavení“ a „Ukončení“.
 • Názvy akcí používejte globálně buď k agregaci, nebo k rozlišení interakcí uživatelů. Například název akce „Přehrávání“ můžete použít spolu s kategorií „Videa“ u všech videí na vašem webu. V takovém případě by přehled Nejúspěšnější akce poskytoval souhrnné údaje o událostech s akcí „Přehrávání“ a mohli byste je porovnat s jinými událostmi u vašich videí, například s akcemi „Pozastavení“ nebo „Ukončení“.

  Co si ale počít v případě, že byste chtěli v přehledech používat jen jednu kategorii videa, a přitom získávat informace o dvou různých videopřehrávačích? K rozlišení přehrávačů stačí použít jiný název akce a není nutné vytvářet samostatné kategorie videa. V přehledu pak bude možné přehrávače rozlišit, aniž byste se museli vzdát výhod souhrnných údajů o všech videích na vašem webu.

  Kategorie: „Videa“, akce: „Přehrávání – Chrome pro Mac“
  Kategorie: „Videa“, akce: „Přehrávání – Chrome pro Windows“
 • Akce nemusí vždy znamenat skutečnou činnost. Jako akci můžete uvést jakýkoli řetězec. V některých případech není název skutečné akce nebo události příliš smysluplný, takže byste mohli parametr akce využít k analýze jiných prvků. Chcete-li například analyzovat stahování stránky, uveďte jako parametr akce pro událost stažení typ souboru dokumentu. Přehledy pro kategorii „Stahování“ pak budou dále členěny podle typu souborů (PDF, DOC, XLS).
 • Počet unikátních událostí se zvyšuje s každou unikátní akcí. Kdykoli dojde k interakci uživatele s objektem označeným určitým názvem akce, počáteční interakce se zaznamená jako jedna unikátní událost akce s daným názvem. Další interakce se stejným spouštěčem akce v rámci návštěvy daného uživatele nebudou zvyšovat počet unikátních událostí dané akci. Toto pravidlo platí i tehdy, když uživatel objekt opustí a zahájí interakci s jiným objektem označeným stejným názvem akce.

  Tyto skutečnosti mají v přehledech dva důležité důsledky. Zaprvé předpokládejme, že uživatel spustí přehrávání ve dvou různých přehrávačích videa označených různými kategoriemi. V přehledu nejúspěšnějších akcí typu „Přehrávání“ bude uvedena jedna unikátní událost, přestože uživatel použil dva různé přehrávače. Zadruhé budou přehledy akcí pro jednotlivé kategorie uvádět jednu unikátní akci, protože pro každý unikátní pár kategorie/akce proběhla skutečně jen jedna unikátní událost. Další informace uvádí část Implicitní počet.

 

Hodnota

Hodnota je celočíselný údaj sloužící k přiřazení číselné hodnoty objektu na stránce. Hodnotu můžete použít například k uvedení doby načtení přehrávače (v sekundách), případně k uvedení peněžní hodnoty, když je při přehrávání videa dosaženo určitého stanoveného bodu.

Kategorie: „Videa“, akce: „Čas načtení videa“, štítek: „Jih proti Severu“, hodnota: downloadTime

Hodnota se interpretuje jako číslo a přehled hodnoty sčítá na základě počtu událostí (viz níže část Implicitní počet). Přehled také uvede průměrnou hodnotu pro každou kategorii. Ve výše uvedeném příkladu je událost vykázána s akcí „Čas načtení videa“ po dokončení načítání videa. Název videa je uveden ve štítku a čas načítání se navýší s každým stažením videa. Průměrnou dobu načítání pak můžete určit pro všechny akce „Čas načtení videa“ v kategorii „Videa“. Předpokládejme, že máte 5 unikátních stažení videí z webu s následujícími časy stažení v sekundách:

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
Přehledy provedou výpočet takto (čísla v tomto příkladu uvádějí čas stahování v sekundách):
 • Návštěvy s událostmi: 5
 • Hodnota: 53
 • Průměrná hodnota: 10,6

Záporná celá čísla nejsou podporována.

Události typu „žádná interakce“

„Žádná interakce“ se používá pro nepovinný logický parametr, který lze předat metodě, jež odesílá informaci o výskytu události. Tento parametr vám pomůže stanovit míru okamžitého opuštění definovanou pro stránky na webu obsahujícím také měření událostí. Dejme tomu, že máte domovskou stránku, na které je video. Chcete samozřejmě znát míru okamžitého opuštění své domovské stránky, ale nejste si jisti, jak ji definovat? Považujete interakci návštěvníka s videem na domovské stránce za důležitý signál zapojení? Pokud ano, chcete interakci s videem zohlednit při výpočtu míry okamžitého opuštění, takže návštěvy samotné domovské stránky, při nichž dojde ke kliknutí na video, nebudou považovány za návštěvy s okamžitým opuštěním. Na druhou stranu v jiných případech můžete dát přednost přísnějšímu výpočtu míry okamžitého opuštění domovské stránky. Pak budete chtít znát podíl návštěv pouze domovské stránky bez ohledu na případná kliknutí na video. V takovém případě chcete interakci s videem z výpočtu míry okamžitého opuštění vyloučit.

Právě k tomu využijete volitelný parametr „Žádná interakce“. Okamžité opuštění se definuje jako návštěva sestávající pouze z jedné interakce. Ve výchozím nastavení se výskyt události považuje za interakci, což znamená, že při výpočtu míry okamžitého opuštění bude výskyt události zohledněn. Má-li však tento parametr hodnotu „true“, nebude výskyt události považována pro účely tohoto výpočtu za interakci. Tuto skutečnost můžete využít k úpravě výpočtu míry okamžitého opuštění stránek, na kterých mohou probíhat události. Nastavení hodnoty „true“ u tohoto parametru znamená, že návštěva pouze jedné stránky, která je označená událostí „žádná interakce“, se počítá mezi návštěvy s okamžitým opuštěním, i když návštěvník během takové návštěvy akci spustí. Naopak nepoužití této možnosti znamená, že návštěva pouze jediné stránky, na které probíhá měření událostí, nebude započítána mezi návštěvy s okamžitým opuštěním, pokud návštěvník během návštěvy spustí nějakou událost.

Implicitní počet

Při měření událostí se započítá každá interakce s cílovým objektem na webové stránce a přiřadí se k návštěvě konkrétního uživatele. V přehledech se celkový počet událostí vypočítá jako součet interakcí s měřeným objektem na webové stránce.

Pokud například uživatel pětkrát klikne na stejné tlačítko u videa, celkový počet událostí přiřazených danému videu je 5, zatímco celkový počet unikátních událostí je 1.

Následující tabulka dokládá, jak se agregují data v rozhraní pro přehledy dané kategorie události. V tomto příkladu je název téže kategorie volán ze 2 různých přehrávačů videa, vždy s jiným štítkem. Oba tyto přehrávače mají v uživatelském rozhraní Flash naprogramovány akce „Přehrávání“ a „Zastavení“.

Analýzy událostí pro kategorii „Videa“

Akce Štítek: „Jih proti Severu“ Štítek: „Pan Smith přichází“ Součty
Přehrát

22 kliknutí v rámci

10 návštěv s událostí

7 kliknutí v rámci

5 návštěv s událostí

29 událostí celkově a

15 unikátních událostí „Přehrávání“

Pozastavit

3 kliknutí v rámci

2 návštěvy s událostí

16 kliknutí v rámci

8 návštěv s událostí

19 událostí celkově a 

10 unikátních událostí „Pozastavení“

Zastavit

2 kliknutí v rámci

2 návštěvy s událostí

4 kliknutí v rámci

3 návštěvy s událostí

6 událostí celkově a 

5 unikátních událostí „Zastavení“

Součty

27 událostí celkově a

14 unikátních událostí pro JpS

27 událostí celkově a

16 unikátních událostí pro Pana Smithe

54 událostí celkově a

30 unikátních událostí pro kategorii „videa“

Kredit za návštěvu s událostí je události připsán pouze v případě, že daná událost byla první událostí během návštěvy. I pokud jste každé kategorii událostí, akci a štítku připsali jedinečné hodnoty, počítadlo jedinečných událostí nemusí být shodné jako návštěva s událostí.

Doporučení ohledně implementace

Při implementaci měření událostí pamatujte na následující doporučení.

Dopad na míru okamžitého opuštění

Obecně se „okamžité opuštění“ definuje jako návštěva pouze jedné stránky webu. Ve službě Analytics se okamžité opuštění počítá jako návštěva, která iniciuje pouze jeden požadavek na GIF, například když uživatel navštíví jedinou stránku webu a poté ji opustí, aniž by při dané návštěvě vyvolal jiný požadavek pro server Analytics. Pokud však na svém webu využíváte měření událostí, možná jste si všimli určité změny v metrice míry okamžitého opuštění u stránek, na kterých měření událostí používáte. Je to proto, že měření událostí je, stejně jako měření stránek, považováno za požadavek interakce.

Dejme tomu, že například máte stránku s přehrávačem videa, kde byla v minulosti vysoká míra okamžitého opuštění, a neprovedli jste na této stránce implementaci měření událostí. Pokud následně nastavíte pro přehrávač měření událostí, možná si všimnete poklesu míry okamžitého opuštění této stránky. Je to způsobeno tím, že systém Analytics zaznamenává interakci uživatelů se serverem jako další požadavek na GIF. Přestože se tedy počet návštěvníků, kteří web opustí, aniž by zobrazili jinou stránku, nemusel změnit, díky jejich interakci s přehrávačem videa, která je registrována měřením událostí, není taková návštěva již počítaná mezi návštěvy s okamžitým opuštěním.

V tomto směru se „okamžitým opuštěním“ stránky s aktivním měřením událostí rozumí něco trochu jiného – návštěva jedné stránky, která neobsahuje interakci uživatele s cílovou událostí.

Je důležité si uvědomit, že jakákoli implementace měření událostí, která se provede při načtení stránky automaticky, povede k nulové míře okamžitého opuštění takové stránky.

Limit událostí na návštěvu

ga.js

Prvních 10 požadavků na událost odeslaných službě Analytics se zpracovává okamžitě, následné zpracování probíhá rychlostí maximálně jeden požadavek na událost za sekundu. Na jednu návštěvu se zpracuje maximálně 500 požadavků na server.

analytics.js a gtag.js

Prvních 20 požadavků na událost odeslaných službě Analytics se zpracovává okamžitě, následné zpracování probíhá rychlostí maximálně dva požadavky na událost za sekundu. Na jednu návštěvu se zpracuje maximálně 500 požadavků na server. Tento limit platí pro všechny požadavky na server kromě položek elektronického obchodu a transakcí.

Chcete-li počet požadavků na server udržet v limitech návštěvy, je nutné:

 • zajistit, aby video neodesílalo událost za každou přehranou sekundu, a vyvarovat se dalších postupů, které vedou k vysokému počtu opakovaných událostí,
 • vyhnout se nadměrnému měření pohybu myši,
 • vyhnout se mechanismům měření uplynulého času, které generují vysoké počty událostí.

Doporučené postupy ohledně implementace událostí

Model měření událostí je vysoce flexibilní a jeho použití může dalece překračovat běžný model měření uživatelem iniciovaných událostí. Rozhodnutí o implementaci je na vás. Mají-li však být přehledy měření událostí užitečné, je třeba spolupráce s uživateli přehledů a řádné plánování.

 • Určete všechny prvky, pro které chcete data analyzovat, předem. I když zpočátku na stránce monitorujete jen jediný objekt, pomůže vám celková znalost různých objektů nebo událostí, které chcete analyzovat, vytvořit strukturu přehledu, jež se bude se vzrůstajícími počty a typy událostí dobře škálovat.
 • Spolupracujte při plánování přehledů měření událostí s uživateli přehledů. Budete-li předem vědět, jak mají přehledy vypadat, pomůže vám to určit podobu implementace měření událostí. Pokud například pro přehledy potřebujete znát pouze interakci s uživatelským rozhraním pro videa, bude struktura kategorií zcela odlišná od případů, kdy potřebujete v přehledech sledovat jiné uživatelské rozhraní Flash, například nabídky, vložené miniaplikace či časy načítání. Kromě toho můžete uživatele přehledů informovat o různých dostupných možnostech měření událostí, aby bylo možné z implementace vytěžit maximum – například pokud uživatelé přehledů mají zájem o sledování chování uživatelů v rozhraní Flash pro videa, stejně jako o měření latence při načítání videa. V takovém případě je třeba plánovat předem a přidělit různým prvkům při implementaci smysluplná jména.
 • Konzistentní a jasné postupy při určování názvů: V procesu implementace měření událostí se každý název, který určíte pro kategorie, akce a štítky, zobrazí v přehledech. Kromě toho se s každým párem kategorie/akce ve statistických přehledech nakládá jako s unikátní kombinací. Zvažte tedy nejprve, jak chcete počítat metriky pro objekty náležející do podobné kategorie.

Události a cíle typu Událost

Událost je vámi určená interakce uživatele s webem nebo aplikací, kterou měříte. Shromažďování dat probíhá díky úpravě kódu štítku popsané v tomto článku.

Cíl typu Událost je vámi definovaný cíl, na základě kterého se určitá událost rozpoznává jako konverze.

Pokud chcete, aby přehledy událostí obsahovaly data, musíte na web nebo do aplikace přidat měřicí kód události. Pročtěte si Předvolby měření událostí.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory