Informácie o cieľoch

Pomocou cieľov merajte, ako často používatelia dokončia konkrétne akcie.

Ciele merajú, do akej miery vaše webové stránky alebo aplikácia plnia stanovené ciele. Cieľ predstavuje dokončenú aktivitu nazývanú konverzia, ktorá prispieva k úspechu vašej firmy. Príklady cieľov zahŕňajú uskutočnenie nákupu (na webových stránkach elektronického obchodu), dokončenie hernej úrovne (v mobilnej hernej aplikácii) alebo odoslanie formulára s kontaktnými informáciami (na marketingových webových stránkach alebo webových stránkach generovania potenciálnych zákazníkov).

Definovanie cieľov je základnou súčasťou každého plánu merania digitálnej analýzy. Správne konfigurované ciele umožňujú službe Analytics poskytovať vám dôležité informácie, ako je počet konverzií a konverzný pomer pre váš web alebo aplikáciu. Bez týchto informácií je takmer nemožné zhodnotiť účinnosť online obchodných a marketingových kampaní.

Prehľad o cieľoch služby Analytics získate v nasledujúcom videu.

Watch the goals video overview

Obsah tohto článku:

Ako fungujú ciele

Ciele sa konfigurujú na úrovni zobrazenia. Ciele môžete aplikovať na konkrétne stránky alebo obrazovky, ktoré používatelia navštevujú, na počet stránok alebo obrazoviek zobrazených v rámci relácie, na dĺžku trvania návštevy webových stránok alebo aplikácie a na udalosti, ktoré používatelia spustia počas návštevy. Každý cieľ môže mať peňažnú hodnotu, vďaka čomu uvidíte, akú hodnotu má táto konverzia pre vašu firmu. Používanie hodnôt pre ciele vám umožňuje zamerať sa na konverzie s najvyššou hodnotou, ako sú napríklad transakcie s minimálnou sumou nákupu.

Keď návštevník vášho webu alebo používateľ vašej aplikácie vykoná akciu definovanú ako cieľ, Analytics to zaznamená ako konverziu. Údaje tejto konverzie sa potom sprístupnia v rôznych špeciálnych prehľadoch, ktoré sú opísané nižšie.

Typy cieľov

Ciele spadajú do jedného zo štyroch typov uvedených v nasledujúcej tabuľke:

Typ cieľa Popis Príklad
Cieľ Načítania na konkrétnych miestach Webová stránka alebo obrazovka aplikácie so správou Ďakujeme za registráciu!
Trvanie Relácie, ktoré trvajú konkrétny čas alebo dlhšie Desať alebo viac minút strávených na stránkach podpory
Počet stránok alebo obrazoviek na reláciu Používateľ si prezrie konkrétny počet stránok alebo obrazoviek Načítalo sa päť stránok alebo obrazoviek
Udalosť Dôjde k akcii, ktorá je definovaná ako udalosť Odporúčanie v sociálnej sieti, spustenie videa, kliknutie na reklamu

Inteligentné ciele

Okrem typov cieľov opísaných vyššie Analytics poskytuje aj alternatívnu metódu sledovania konverzií, ktorá sa označuje ako inteligentné ciele. Inteligentné ciele slúžia predovšetkým inzerentom v službe Google Ads, ktorí nemajú dostatok konverzií na používanie nástrojov optimalizácie služby Google Ads, ako je napríklad automatické ponúkanie cien. Ak aktivujete inteligentné ciele, Analytics automaticky hodnotí návštevy vášho webu alebo aplikácií a ku každej z nich priradí určité skóre, pričom „najlepšie“ návštevy pretransformuje na inteligentné ciele.

Prečítajte si ďalšie informácie o inteligentných cieľoch.

Zúženia cieľov typu Cieľ

Cieľ typu Cieľ môžete použiť na určenie cesty, na ktorej očakávate návštevnosť. Táto cesta sa nazýva zúženie. Keď určíte kroky v zúžení, Analytics bude môcť zaznamenať, kde používatelia vstupujú na cestu vedúcu k cieľu a kde ju opustia. Tieto údaje nájdete v prehľadoch Tok k cieľu a Zúženie. Takto napríklad môžete nájsť stránku alebo obrazovku v zúžení, z ktorej odchádza veľké množstvo zákazníkov bez toho, aby sa dostali k cieľu. To môže poukazovať na problém s daným krokom. Taktiež môžete zistiť, že mnohí návštevníci kroky v zúžení vynechávajú. To môže znamenať, že príslušná cesta ku konverzii je príliš dlhá alebo obsahuje zbytočné kroky.

Prečítajte si ďalšie informácie o prehľadoch Tok k cieľu a Zúženie.

Hodnota cieľa

Pri nastavovaní cieľa máte možnosť priradiť ku konverzii určitú peňažnú hodnotu. Keď používateľ splní cieľ, táto suma sa zaznamená a potom sa pridá do prehľadov, kde sa zobrazuje ako hodnota cieľa.

Každá akcia, ktorú používateľ vykoná, sa dá previesť na sumu v eurách. Jedným zo spôsobov určenia hodnoty cieľa je vyhodnotiť, ako často sa používatelia, ktorí splnia cieľ, stanú zákazníkmi. Ak napríklad váš tím predaja dokáže uzavrieť obchod s 10 % používateľov, ktorí sa zaregistrujú na odber bulletinu, a priemerná hodnota transakcie je 500 €, môžete cieľu Registrácia na odber bulletinu (teda cieľu, ktorý používatelia splnia, keď sa dostanú na poslednú stránku registrácie na odber) priradiť hodnotu 50 € (t. j. 10 % z 500 €). Ak však predajom končí len 1 % registrácií na odber bulletinu, môžete svojmu cieľu Registrácia na odber bulletinu priradiť iba sumu 5 €.

Jednotku meny pre hodnotu cieľa môžete zmeniť v nastaveniach zobrazenia.

Identifikátor cieľa a množiny cieľov

Každému cieľu, ktorý vytvoríte, sa priradí číselný identifikátor od 1 do 20. Ciele sa zoskupujú do množín obsahujúcich maximálne päť individuálnych cieľov. Množiny cieľov vám umožňujú kategorizovať rozličné typy cieľov pre vaše webové stránky. V samostatných množinách cieľov napríklad môžete sledovať stiahnutia súborov, registrácie a stránky s potvrdením o zaplatení. Tieto množiny sa zobrazujú v mnohých prehľadoch ako odkazy na karte Prieskumník.

V príspevku v blogu služby Analytics zo 14. júna 2012 nájdete výborný príklad spôsobu usporiadania množín cieľov.

Prehľady cieľov

V prehľadoch Konverzie > Ciele môžete analyzovať miery splnenia cieľa alebo konverzné pomery. Cieľové konverzie sa zobrazujú aj v iných prehľadoch vrátane prehľadov Konverzie > Viackanálové lieviky, Konverzie > AtribúciaAkvizícia.

Obmedzenia cieľov

  • Počet cieľov je obmedzený na dvadsať cieľov na jedno zobrazenie prehľadu. Ak chcete sledovať viac ako dvadsať cieľov, vytvorte ďalšie zobrazenie pre príslušné vlastníctvo alebo upravte existujúci cieľ, ktorý už nepotrebujete.
  • Ciele sa použijú na údaje zhromažďované po vytvorení príslušného cieľa. To znamená, že ak chcete zobrazovať údaje v prehľadoch cieľov a ostatných prehľadoch poskytujúcich údaje o cieľoch a cieľových konverziách, najskôr musíte nastaviť ciele v účte Analytics.
  • Ciele sa nedajú odstrániť, no môžete zastaviť zaznamenávanie údajov pre daný cieľ. 
  • Údaje o cieli sa spracúvajú inak než bežné údaje služby Analytics. Prečítajte si ďalšie informácie o funkciách s neštandardným spracúvaním údajov.

Osvedčené postupy pre ciele

Ciele pomenúvajte intuitívnymi názvami. Pomôže to vám a ďalším ľuďom jednoduchšie pochopiť prehľady konverzií.

Aj keď priradenie hodnoty cieľa nie je povinné, odporúčame vám túto možnosť využiť. Vďaka tomu bude možné lepšie speňažiť a vyhodnotiť konverzie. Nezabúdajte, že Analytics používa údaje hodnoty cieľov aj na výpočet iných metrík, ako je napríklad ROAS (návratnosť výdavkov na reklamu). Ak pre váš web alebo aplikáciu nie je vhodné použiť sumu v eurách ako hodnotu cieľa, jednoducho použite konzistentnú číselnú stupnicu na váženie a porovnanie konverzií. Priraďte napríklad hodnotu 1 k cieľom s nízkou hodnotou a hodnotu 10 k cieľom s vysokou hodnotou.

Ak zmeníte alebo prepracujete existujúci cieľ, zapamätajte si, kedy ste zmenu vykonali. Keďže ciele sa neaplikujú na historické údaje, zmenou cieľa sa zmenia údaje konverzie od bodu zmeny. V prehľadoch by vás to mohlo zmiasť. (A to je ďalší dôvod na intuitívne pomenúvanie cieľov.)

Ďalšie kroky

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?