Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Google Analytics 4. Ak používate vlastníctvo v službe Universal Analytics, pozrite si sekciu Universal Analytics tohto centra pomoci.

[GA4] Import údajov používateľa

Nenahrávajte súbor, ktorý obsahuje duplicitné kľúče (napríklad dve polia s názvom user_id).

Segmentáciu používateľov a remarketingové publiká môžete zlepšiť importom metadát používateľa, ktoré sú uložené mimo služby Analytics, ako sú napríklad hodnotenie lojality, dátum posledného nákupu a kumulovaná hodnota zákazníka zo systému riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Ako funguje import údajov používateľa

Na úspešný import údajov používateľa musíte mať možnosť prepojiť svoje údaje s údajmi služby Analytics pomocou jedného z nasledujúcich kľúčov:

 • Identifikátor streamu a identifikátory klientov (web) alebo identifikátory inštancií aplikácie (aplikácia), ktoré Analytics generuje.
 • Jedinečný identifikátor, ktorý generujete pre každého používateľa. Identifikátor používateľa môžete napríklad odvodiť zo služby na overenie totožnosti na svojom webe alebo v aplikácii, prípadne ho môžete extrahovať zo systému riadenia vzťahov so zákazníkmi. Potom tieto jedinečné identifikátory (hašované kvôli ochrane súkromia koncových používateľov) pridáte do kódu merania a odosielate do služby Analytics s udalosťami.

Analytics používa 1) identifikátory streamu a identifikátory klienta alebo inštancie aplikácie, 2) jedinečné identifikátory ako kľúč na mapovanie používateľa k nahrávaným údajom.

Pri importe údajov vyberáte jednu z týchto metód.

Nahrané údaje sa ukladajú v dimenziách používateľa a po nahraní sú spojené s jednotlivými následnými udalosťami spúšťanými používateľmi, ktorých identifikujete v tomto procese.

Uloženie identifikátorov používateľov v službe Analytics

Existujú dva spôsoby uchovávania identifikátorov používateľov v službe Analytics:

Vytvorenie vlastných dimenzií

Pred nahraním údajov musíte vytvoriť vlastné dimenzie.

Vytvorte vlastné dimenzie v rozsahu podľa používateľa pre hodnoty, ktoré chcete importovať. Môžete napríklad vytvoriť vlastnú dimenziu „Úroveň vernosti používateľa“ s vlastnosťou používateľa „loyalty_tier“.

Po vytvorení vlastných dimenzií a uplynutí maximálne štyroch hodín je služba Analytics pripravená na rozpoznávanie importovaných údajov. (Ak chcete overiť, či sa vlastné dimenzie spracúvajú, otvorte prieskum a skontrolujte, či sú vo výbere dimenzií k dispozícii vlastnosti používateľa.)

Vytvorenie súboru CSV

Vytvorte súbor CSV s identifikátormi používateľov a hodnotami vlastností používateľov. Príklad:

user_id loyalty_tier
A1234 gold
J1234 bronze
K1234 silver
R1234 silver

Nahrávanie údajov

Všeobecný postup nahrávania je uvedený v článku Import údajov.

Pri vytváraní zdroja údajov vyberte Údaje používateľa podľa identifikátora používateľa alebo Údaje používateľa podľa identifikátora klienta podľa toho, ktorú metódu používate na identifikáciu používateľov (identifikátor používateľa alebo identifikátor klienta či identifikátor inštancie aplikácie a identifikátor streamu).

Pri mapovaní polí služby Analytics k importovaným poliam uvidíte niečo takéto:

 

V prvom stĺpci uvidíte:

 • pole služby Analytics (v tomto prípade pole identifikátora používateľa), v ktorom pripájate svoje údaje (nazýva sa aj kľúč schémy),
 • vlastnosti používateľa pre vlastné dimenzie, ktoré ste vytvorili v službe Analytics, a ktoré sa zhodujú s poľami v súbore CSV (v predchádzajúcom príklade je vlastnou dimenziou Úroveň lojality používateľa s vlastnosťou používateľa loyalty_tier).

V druhom stĺpci vyberte zodpovedajúce polia v súbore CSV:

 

Po nahraní údajov môže trvať až 24 hodín, kým Analytics sprístupní tieto údaje v prehľadoch, publikách a prieskumoch. Určení používatelia musia po nahraní údajov interagovať s vaším webom alebo aplikáciou, aby mohli byť tieto vlastnosti používateľa spojené s aktivitou používateľa.

Hodnoty dimenzií používateľov môžete prepísať nahraním nových hodnôt alebo zhromažďovaním nových hodnôt prostredníctvom kódu merania.

Odstránením zdroja údajov používateľa zo služby na nahrávanie údajov neodstránite hodnoty uložené v dimenziách dotknutých používateľov. V prípade potreby a v súlade so všetkými ostatnými metodológiami zhromažďovania však možno budete musieť pristúpiť k odobraniu používateľov alebo odstráneniu údajov na odstránenie údajov nahraných prostredníctvom importu údajov.

Podrobnosti zdroja údajov

Legenda

 • Rozsah: určuje, ktoré udalosti budú spojené s hodnotami dimenzie importu. Vlastné dimenzie môžu mať jeden z dvoch rozsahov:
  • Udalosť: popisné informácie o udalosti (napríklad názov udalosti).
  • Používateľ: popisné informácie o používateľovi, ktorý spustil udalosť (napr. úroveň lojality).
 • Kľúč schémy: uvádza kľúčové dimenzie alebo metriky. Kľúč sa používa na spojenie nahraných údajov s existujúcimi údajmi v udalostiach pre tento typ zdroja údajov.
 • Importované údaje: uvádza dimenzie a metriky, ktoré sú k dispozícii pre údaje nahrané do služby Analytics.

Dimenzie a metriky uvedené pre schému slúžia iba na referenčné účely a nemusia byť úplné. Skutočné dostupné dimenzie a metriky sa zobrazia v používateľskom rozhraní, keď vytvoríte zdroj údajov.

Rozsah Používateľ
Kľúč schémy

Jeden z týchto:

 • Identifikátor klienta + identifikátor streamu,
 • User ID.
Importované údaje

Vlastnosti používateľa

Poznámky

Prostredníctvom importu údajov používateľa nesmiete nahrávať ani spájať údaje umožňujúce zistenie totožnosti. Ďalšie informácie

Šablóny

Tu sú príklady šablón CSV pre údaje Client‑ID a User‑ID. Ak potrebujete vytvoriť súbory na nahranie manuálne, pomôžu vám tieto príklady.

Client‑ID

client_id stream_id user_property1 user_property2 user_property3
1234567890.1234567890 1234567 používateľská hodnota 1 používateľská hodnota 2 používateľská hodnota 3
2345678901.2345678901 1234567 používateľská hodnota 1 používateľská hodnota 2 používateľská hodnota 3
3456789012.3456789012 1234567 používateľská hodnota 1 používateľská hodnota 2 používateľská hodnota 3

 

Identifikátory klientov sa musia ukladať ako reťazce a nie ako čísla, aby nemohli byť skrátené zaokrúhlením na menší počet desatinných miest.

User‑ID

user_id user_property1 user_property2 user_property3
123abc používateľská hodnota 1 používateľská hodnota 2 používateľská hodnota 3
456def používateľská hodnota 1 používateľská hodnota 2 používateľská hodnota 3
789ghi používateľská hodnota 1 používateľská hodnota 2 používateľská hodnota 3

 

Nájdenie identifikátora streamu

 1. Kliknite na položku Správca.
 2. Pomocou ponuky v stĺpci Vlastníctvo vyberte príslušné vlastníctvo.
 3. Kliknite na Streamy údajov a otvorte príslušný stream údajov.

Identifikátor streamu sa nachádza v ľavej časti hlavičky s podrobnosťami.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false