Σχετικά με τις καταλληλότητα για πωλητές εισιτηρίων εκδηλώσεων

Οι επιχειρήσεις που πωλούν εισιτήρια εκδηλώσεων μπορούν να διαφημίζονται μέσω του Google Ads, εφόσον πληρούν ορισμένες συνθήκες καταλληλότητας. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να υποβάλουν ένα αίτημα στην Google, για να επιβεβαιώσουν την καταλληλότητά τους. Η επιβεβαίωση της καταλληλότητας καλύπτει αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τις σελίδες προορισμού ή από τις εφαρμογές μέσω των οποίων πωλούνται τα εισιτήρια εκδηλώσεων, ανάλογα με το εμφανές επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιούν. Η Google δεν επαληθεύει τις λεπτομέρειες προσφορών σε ιστοτόπους αυτού του είδους ούτε εκτελεί περαιτέρω νομική ανάλυση. Το προηγούμενο αίτημα για επιβεβαίωση καταλληλότητας απαιτείται ανεξαρτήτως της μορφής διαφήμισης και του τύπου στοιχείου. Ζητήστε επιβεβαίωση καταλληλότητας, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα.

Προκειμένου να είναι κατάλληλες για το Google Ads, οι επιχειρήσεις μπορεί να χρειάζεται να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις σελίδας προορισμού. Μπορεί να απαιτείται από ορισμένες επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με επιπρόσθετες απαιτήσεις σε επίπεδο διαφήμισης.

Ακολουθούν τα εξής:

 • Ορισμός επιχειρηματικών μοντέλων: Θα πρέπει να προσδιορίσετε το μοντέλο στο οποίο ανήκει η επιχείρησή σας, προκειμένου να καθοριστούν οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροίτε για την προβολή διαφημίσεων.
 • Απαιτήσεις προορισμού για καταλληλότητα για το Google Ads: Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από το επιχειρηματικό μοντέλο.
 • Απαιτήσεις σε επίπεδο διαφήμισης: Απαιτήσεις για διαφημίσεις, ανά επιχειρηματικό μοντέλο.
Σημείωση: Οι λογαριασμοί Authorized Buyers και Display & Video 360 που πραγματοποιούν μεταπώληση εισιτηρίων δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτημα για επιβεβαίωση καταλληλότητας, αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται στις απαιτήσεις προορισμού που περιγράφονται παρακάτω.

Ορισμός όρων για την πολιτική σχετικά με τους μεταπωλητές εισιτηρίων εκδηλώσεων

 • Κύριος πάροχος: Ο κάτοχος, διοργανωτής ή χώρος της εκδήλωσης που πωλεί αρχικά το εισιτήριο ή ένας πωλητής εισιτηρίων που έχει εξουσιοδοτηθεί να το κάνει αυτό εκ μέρους των παραπάνω, βάσει σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, τα εισιτήρια δεν επιτρέπεται να έχουν πωληθεί ή διατεθεί προηγουμένως.
 • Μεταπωλητής: Επιχειρήσεις που μεταπωλούν εισιτήρια τα οποία έχουν ήδη διατεθεί ή πωληθεί στην κύρια αγορά. Ο μεταπωλητής ή η αγορά μεταπώλησης καθορίζει την τιμή των εισιτηρίων (η οποία μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την ονομαστική αξία) και τυχόν πρόσθετους ισχύοντες φόρους, χρεώσεις υπηρεσιών ή προμήθειες. Οι απαιτήσεις για τους μεταπωλητές ισχύουν και για τις αγορές που φέρνουν τους μεταπωλητές σε επαφή με αγοραστές εισιτηρίων.
 • Ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση: Κάθε καλλιτέχνης, οργανωμένο ταξίδι, ομάδα, οργάνωση, χώρος και παρόμοια εκδήλωση ή ομάδα εκ μέρους της οποίας πωλούνται εισιτήρια.
 • Ιστότοπος-αθροιστής εισιτηρίων: Κάθε ιστότοπος που συγκεντρώνει τιμές εισιτηρίων από άλλους ιστοτόπους μεταπωλητών, στον οποίο όμως δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις εισιτηρίων.

Απαιτήσεις σελίδας προορισμού για καταλληλότητα για το Google Ads

Αν πουλάτε ή παρέχετε συνδέσμους προς ιστοτόπους για εισιτήρια μεταπώλησης, πρέπει να πληροίτε ορισμένες ή όλες τις παρακάτω απαιτήσεις σελίδας προορισμού. Λάβετε υπόψη ότι εάν είστε κύριος πάροχος, δεν υπάρχουν απαιτήσεις προορισμού, εκτός αν παρέχετε σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο που διεξάγει μεταπώληση εισιτηρίων. 

Ακολουθεί μια σύνοψη για κάθε απαίτηση σελίδας προορισμού. Κάτω από τη σύνοψη, μπορείτε να ελέγξετε πότε ισχύει κάθε απαίτηση, ανάλογα με το μοντέλο της επιχείρησής σας και το τι προωθεί η διαφήμισή σας.

Σύνοψη απαιτήσεων σελίδας προορισμού

Τομέας URL

Αν δραστηριοποιείστε στη μεταπώληση εισιτηρίων ή παρέχετε σύνδεσμο προς ιστοτόπους που μεταπωλούν εισιτήρια, το όνομα της ομάδας που σχετίζεται με την εκδήλωση στον τομέα URL επιτρέπεται μόνο αν παρέχετε ένα από τα εξής:

 • Σύμβαση ή νομική τεκμηρίωση που υποδεικνύει σχέση ή συνεργασία μεταξύ της εταιρείας σας και της ομάδας που σχετίζεται με την εκδήλωση
 • Επιστολή σε εταιρικό επιστολόχαρτο, υπογεγραμμένη από πληρεξούσιο ή από στέλεχος της εταιρείας σας, που επιβεβαιώνει τη σχέση ή τη συνεργασία με την ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση

Γνωστοποιήσεις

Για την προστασία των πελατών από απάτες και την αποτροπή πιθανής σύγχυσης, αν πουλάτε εισιτήρια μεταπώλησης, πρέπει να γνωστοποιείτε με σαφήνεια στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας τα εξής:

 • Δραστηριοποιείστε σε αγορά μεταπώλησης και δεν είστε ο κύριος πάροχος των εισιτηρίων
 • Οι τιμές των εισιτηρίων ενδέχεται να είναι υψηλότερες από την ονομαστική αξία (δηλαδή από την τιμή που προσφέρει ο κύριος πάροχος)

Αυτή η γνωστοποίηση θα πρέπει να είναι εύκολα ορατή και να επεξηγείται με σαφήνεια στο πρώτο 20% (στο επάνω μέρος) του ιστοτόπου του μεταπωλητή, συμπεριλαμβανομένων της αρχικής σελίδας και τυχόν σελίδων προορισμού. Η εν λόγω γνωστοποίηση δεν πρέπει να παρέχεται σε μορφή ειδοποίησης με δυνατότητα κλεισίματος ή απόκρυψης και η γραμματοσειρά πρέπει να έχει μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου στη σελίδα.

Ανάλυση φόρων/προμηθειών 

Εάν πουλάτε εισιτήρια μεταπώλησης, πρέπει να παρέχετε μια ανάλυση φόρων/προμηθειών τιμής κατά την ολοκλήρωση της αγοράς και πριν από την παροχή στοιχείων πληρωμής από τον πελάτη. Η ανάλυση θα πρέπει να δείχνει το συγκεκριμένο επιπρόσθετο κόστος, όπως φόρους και προμήθειες που έχουν προστεθεί.

Εάν είστε κύριος πάροχος που παρέχει σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο που πουλά εισιτήρια μεταπώλησης, πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο ιστότοπος προς τον οποίο παρέχετε τον σύνδεσμο πληροί τις απαιτήσεις προορισμού που συνοψίζονται εδώ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Κύριος πάροχος παρακάτω.

Απαιτήσεις προορισμού ανά μοντέλο επιχείρησης

Κύριος πάροχος

Περιγραφή διαφημιζομένου Τι προωθούν οι διαφημίσεις Γνωστοποιήσεις (ιστότοπος) Ανάλυση φόρων/προμηθειών (ιστότοπος)
Είστε μόνο κύριος πάροχος Εισιτήρια από την κύρια αγορά για μια εκδήλωση Δεν απαιτούνται Δεν απαιτείται
Είστε κύριος πάροχος, αλλά η σελίδα εκδήλωσης ή η αρχική σελίδα σας παρέχει συνδέσμους προς έναν ιστότοπο μεταπωλητή Εισιτήρια από την κύρια αγορά για μια εκδήλωση Δεν απαιτούνται στον ιστότοπό σας Δεν απαιτείται στον ιστότοπό σας
Μόνο τον ιστότοπό σας ή εισιτήρια μεταπώλησης για μια εκδήλωση Απαιτούνται μόνο στη σελίδα προορισμού και την αρχική σελίδα του συνδεδεμένου μεταπωλητή Απαιτείται στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μεταπωλητή

Μεταπωλητής

Περιγραφή διαφημιζομένου Τι προωθούν οι διαφημίσεις Γνωστοποιήσεις Ανάλυση φόρων/προμηθειών
Είστε "εξουσιοδοτημένος" ή "επίσημος" μεταπωλητής για συγκεκριμένες εκδηλώσεις Συγκεκριμένες εκδηλώσεις Απαιτούνται Απαιτείται
Μόνο τον ιστότοπό σας ή εκδηλώσεις για τις οποίες δεν είστε ο επίσημος μεταπωλητής Απαιτούνται Απαιτείται
Συγκεκριμένα αθλητικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ για τα οποία είστε επίσημος μεταπωλητής Απαιτούνται Απαιτείται
Είστε μόνο μεταπωλητής Τον ιστότοπό σας ή εισιτήρια μεταπώλησης για μια εκδήλωση Απαιτούνται Απαιτείται
Είστε μεταπωλητής που α) είστε ταυτόχρονα και κύριος πάροχος για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, β) παρέχετε συνδέσμους προς επίσημους παρόχους ή γ) παρέχετε συνδέσμους προς άλλους μεταπωλητές Εισιτήρια από την κύρια αγορά για μια εκδήλωση Απαιτούνται στην αρχική σελίδα, αλλά όχι στη σελίδα προορισμού σε περίπτωση που εμφανίζει μόνο πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με εισιτήρια από την κύρια αγορά Δεν απαιτείται
Μόνο τον ιστότοπό σας ή εισιτήρια μεταπώλησης για μια εκδήλωση Απαιτούνται Απαιτείται

Ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση

Περιγραφή διαφημιζομένου Τι προωθούν οι διαφημίσεις Γνωστοποιήσεις  Ανάλυση φόρων/προμηθειών 
Είστε ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση και ο ιστότοπός σας παρέχει συνδέσμους προς έναν κύριο πάροχο για την πώληση των εισιτηρίων σας Εισιτήρια από την κύρια αγορά για μια εκδήλωση Δεν απαιτούνται στον ιστότοπό σας Δεν απαιτείται στον ιστότοπό σας
Είστε ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση και ο ιστότοπός σας παρέχει συνδέσμους προς έναν μεταπωλητή για την πώληση των εισιτηρίων σας Μόνο τον ιστότοπό σας Απαιτούνται μόνο στη σελίδα προορισμού και την αρχική σελίδα του συνδεδεμένου μεταπωλητή
 
Απαιτείται μόνο στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μεταπωλητή

Είστε ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση και ο ιστότοπός σας παρέχει συνδέσμους προς έναν κύριο πάροχο και έναν μεταπωλητή για την πώληση των εισιτηρίων σας
Μόνο τον ιστότοπό σας Απαιτούνται μόνο στη σελίδα προορισμού και την αρχική σελίδα του συνδεδεμένου μεταπωλητή Απαιτείται στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μεταπωλητή

Ιστότοπος-αθροιστής εισιτηρίων

Περιγραφή διαφημιζομένου Γνωστοποιήσεις Ανάλυση φόρων/προμηθειών
Η επιχείρησή σας είναι ιστότοπος-αθροιστής εισιτηρίων και παρέχει συνδέσμους προς μεταπωλητές. Δεν πουλάτε εισιτήρια στον ιστότοπό σας. Απαιτούνται στον ιστότοπό σας και στον ιστότοπο των συνδεδεμένων μεταπωλητών Απαιτείται στον ιστότοπο των συνδεδεμένων μεταπωλητών

Πώς να ζητήσετε επιβεβαίωση της καταλληλότητας για πωλητές εισιτηρίων εκδηλώσεων

Αν πληροίτε τις παραπάνω απαιτήσεις σελίδων προορισμού, ζητήστε επιβεβαίωση της καταλληλότητας για το Google Ads. Στη φόρμα αίτησης, πρέπει να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας και τα URL που σκοπεύετε να συμπεριλάβετε στις διαφημίσεις που θα προβάλλετε.

Η Google θα εξετάσει το αίτημά σας με βάση τις πληροφορίες που παρείχατε και θα σας ειδοποιήσει σχετικά με την απόφαση που θα λάβει. Αν Google καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληροίτε τα κριτήρια, μπορείτε να αρχίσετε να διαφημίζεστε αμέσως. Έχετε υπόψη ότι η χρήση του Google Ads εκ μέρους σας μπορεί να ανασταλεί, αν οποιαδήποτε στιγμή διαπιστώσουμε ότι οι σελίδες προορισμού σας δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις καταλληλότητας. 

 

 

Απαιτήσεις σε επίπεδο διαφήμισης

Εάν δεν είστε κύριος πάροχος εισιτηρίων, πρέπει να πληροίτε ορισμένες ή όλες τις παρακάτω απαιτήσεις σε επίπεδο διαφήμισης. 

Ακολουθεί μια σύνοψη για κάθε απαίτηση σε επίπεδο διαφήμισης. Κάτω από τη σύνοψη, μπορείτε να ελέγξετε πότε ισχύει κάθε απαίτηση, ανάλογα με το μοντέλο της επιχείρησής σας και το τι προωθεί η διαφήμισή σας.

Σύνοψη απαιτήσεων σε επίπεδο διαφήμισης

Χρήση του όρου "επίσημος" 

Αν το μοντέλο της επιχείρησής σας ορισμένες φορές πληροί τις προϋποθέσεις για μεταπωλητή ή ιστότοπο-αθροιστή εισιτηρίων, μην υπονοείτε ότι είστε μόνο κύριος πάροχος των εισιτηρίων, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως "επίσημος" στις διαφημίσεις σας ή αναφερόμενοι στον ιστότοπό σας (για παράδειγμα, "επίσημοι πάροχοι για εισιτήρια Όνομα_εκδήλωσης" ή "επίσημος ιστότοπος Μεταπωλητής_εισιτηρίων").

Ωστόσο, αν έχετε μια νομική σύμβαση με μια ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση και η σύμβαση ορίζει ότι μπορείτε να αναφέρεστε ως επίσημος μεταπωλητής για τη συγκεκριμένη ομάδα ή ως επίσημος κύριος πωλητής για τη συγκεκριμένη ομάδα, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον όρο "επίσημος" στη διαφήμισή σας, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Πρέπει να προσκομίσετε επιστολή από τη σχετική ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση, στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον όρο "επίσημος" όταν, στις προωθήσεις εισιτηρίων για εκδηλώσεις, αναφέρεστε στην ομάδα.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον όρο "επίσημος" σε μία από τις παρακάτω φράσεις και, στη συνέχεια, το όνομα της ομάδας που σχετίζεται με την εκδήλωση (για παράδειγμα, "Επίσημη αγορά Fan to Fan για [όνομα ομάδας]").

Αν η σύμβαση ορίζει ότι μπορείτε να αναφέρεστε ως επίσημος κύριος πωλητής για μια ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση

 • Επίσημος συνεργάτης κύριας πώλησης εισιτηρίων
 • Επίσημη κύρια αγορά εισιτηρίων
 • Επίσημος πάροχος κύριας πώλησης εισιτηρίων
 • Επίσημος συνεργάτης κύριας αγοράς εισιτηρίων
 • Επίσημος πάροχος κύριας αγοράς εισιτηρίων
 • Επίσημες πωλήσεις εισιτηρίων από την κύρια αγορά
 • Επίσημος κύριος πωλητής εισιτηρίων

Αν η σύμβαση ορίζει ότι μπορείτε να αναφέρεστε ως επίσημος μεταπωλητής για μια ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση

 • Επίσημη αγορά εισιτηρίων Fan to Fan
 • Επίσημη αγορά Fan to Fan
 • Επίσημη δευτερεύουσα αγορά Fan to Fan
 • Επίσημος συνεργάτης δευτερεύουσας πώλησης εισιτηρίων
 • Επίσημη δευτερεύουσα αγορά εισιτηρίων
 • Επίσημος πάροχος δευτερεύουσας πώλησης εισιτηρίων
 • Επίσημος συνεργάτης δευτερεύουσας αγοράς εισιτηρίων
 • Επίσημος πάροχος δευτερεύουσας αγοράς εισιτηρίων
 • Επίσημη αγορά εισιτηρίων Fan
 • Επίσημος ιστότοπος αγοράς/ανταλλαγής εισιτηρίων
 • Επίσημη αγορά μεταπώλησης εισιτηρίων
 • Επίσημος μεταπωλητής

Περιορισμοί URL προβολής

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες δεν παραπλανώνται ως προς τη σχέση σας με την ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση, εάν είστε μεταπωλητής ή ιστότοπος-αθροιστής εισιτηρίων, δεν επιτρέπεται να έχετε διαδρομές μετατομέων ή υποτομείς στο URL προβολής.

Απαιτήσεις διαφημίσεων ανά μοντέλο επιχείρησης

Μεταπωλητής

Περιγραφή διαφημιζομένου Τι προωθούν οι διαφημίσεις Χρήση όρων όπως "επίσημος" Περιορισμοί URL προβολής
Είστε μόνο μεταπωλητής Τον ιστότοπό σας ή εισιτήρια μεταπώλησης για μια εκδήλωση Δεν επιτρέπεται Το URL προβολής δεν επιτρέπεται να περιέχει υποτομέα ή διαδρομή μετατομέα
Είστε μεταπωλητής που α) είστε ταυτόχρονα και κύριος πάροχος για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, β) παρέχετε συνδέσμους προς επίσημους παρόχους ή γ) παρέχετε συνδέσμους προς άλλους μεταπωλητές Εισιτήρια από την κύρια αγορά για μια εκδήλωση Δεν επιτρέπεται Το URL προβολής δεν επιτρέπεται να περιέχει υποτομέα ή διαδρομή μετατομέα
Μόνο τον ιστότοπό σας ή εισιτήρια μεταπώλησης για μια εκδήλωση Δεν επιτρέπεται Το URL προβολής δεν επιτρέπεται να περιέχει υποτομέα ή διαδρομή μετατομέα

Ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση

Περιγραφή διαφημιζόμενου Τι προωθούν οι διαφημίσεις Χρήση όρων όπως "επίσημος" Περιορισμοί URL προβολής
Είστε ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση και ο ιστότοπός σας παρέχει συνδέσμους προς έναν κύριο πάροχο για την πώληση των εισιτηρίων σας Εισιτήρια από την κύρια αγορά για μια εκδήλωση Επιτρέπεται Κανένας
Είστε ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση και ο ιστότοπός σας παρέχει συνδέσμους προς έναν μεταπωλητή για την πώληση των εισιτηρίων σας Μόνο τον ιστότοπό σας Επιτρέπεται Κανένας


Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
73067