Pravidlá spoločnosti Google pre tretie strany

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky tretie strany, ktoré nakupujú alebo spravujú reklamy v Sieti Google v mene svojich zákazníkov.

Základným princípom reklám v Sieti Google je transparentnosť. Chceme sa uistiť, že inzerenti (bez ohľadu na to, či pracujú priamo so spoločnosťou Google) chápu, ako pre nich fungujú reklamy v Sieti Google a čo môžu očakávať od tretích strán.

Naše pravidlá pre tretie strany sa vzťahujú na tri oblasti:

Požiadavky transparentnosti

Inzerenti potrebujú správne informácie, aby mohli uskutočňovať informované rozhodnutia a naplno si uvedomiť výhody inzerovania v Sieti Google. Preto vyžadujeme, aby všetky naše partnerské tretie strany transparentne poskytovali informácie, ktoré majú vplyv na tieto rozhodnutia. Okrem splnenia požiadaviek načrtnutých nižšie sú tretie strany povinné vynaložiť primerané úsilie a na požiadanie svojim zákazníkom poskytnúť ostatné relevantné informácie.

Reklamné náklady a výkonnosť reklám v Sieti Google

Ak si platné zmluvné podmienky inzercie medzi vami a spoločnosťou Google vyžadujú, aby ste vytvárali mesačný prehľad výkonnosti pre zákazníkov, musíte zahrnúť údaje týkajúce sa nákladov, kliknutí a zobrazení na úrovni účtu inzercie v Sieti Google. Pri zdieľaní údajov o reklamných nákladoch v Sieti Google so zákazníkmi uveďte presnú sumu účtovanú spoločnosťou Google, teda bez poplatkov, ktoré účtujete vy.

Ak okrem základnej požiadavky opísanej vyššie poskytujete aj ďalšie prehľady nákladov alebo výkonnosti, tieto prehľady sa takisto musia vzťahovať konkrétne na reklamné služby spoločnosti Google. Ak napríklad zákazníkom poskytujete prehľady denných nákladov a výkonnosti na úrovni kľúčových slov vo všetkých reklamných sieťach, máte tiež povinnosť poskytovať prehľady denných nákladov a výkonnosti konkrétne pre kľúčové slová služby Google Ads.

Prehľady reklamných nákladov a výkonnosti v Sieti Google zdieľajte tak, aby k nim zákazníci mali jednoduchý prístup, napríklad e-mailom alebo na svojich webových stránkach. Túto požiadavku poskytovania prehľadov tiež môžete splniť tak, že svojim zákazníkom umožníte priame prihlásenie do príslušných účtov inzercie v Sieti Google, kde budú mať prístup k svojim údajom o nákladoch a výkonnosti. Prečítajte si, ako zdieľať prístup k účtom.

Poplatky za správu

Tretie strany si za poskytovanie cenných služieb často účtujú poplatok za správu. Koncoví inzerenti by mali vedieť, či sa tieto poplatky budú účtovať. Ak okrem poplatkov za službu Google Ads alebo AdWords Express účtujete aj poplatok za správu, informujte o tom zákazníkov. Základnou požiadavkou je písomné informovanie nových zákazníkov vždy pred prvým predajom a informovanie o existencii tohto poplatku na faktúrach zákazníkom.

Zdieľanie oznámenia o sprístupnení informácií

Pre inzerentov s menšími rozpočtami (ktorí nemusia mať zdroje alebo odborné znalosti ako veľkí inzerenti) je mimoriadne dôležité vedieť, čo môžu od spolupráce s treťou stranou očakávať. Preto sú všetky tretie strany, ktoré poskytujú služby najmä zákazníkom s malým alebo stredne veľkým rozpočtom, povinné zdieľať so všetkými svojimi zákazníkmi oznámenie Sprievodca inzerenta: spolupráca s tretími stranami.

Ak prinajmenšom 80 % vašich zákazníkov minie mesačne za službu Google Ads alebo AdWords Express menej než 1 000 USD (alebo zodpovedajúcu sumu v miestnej mene), toto oznámenie o sprístupnení informácií ste povinní zdieľať so všetkými zákazníkmi, ktorí si prostredníctvom vás kupujú službu Google Ads alebo AdWords Express. Odkaz na oznámenie o sprístupnení informácií sa musí nachádzať na vašich webových stránkach na mieste, ktoré možno jednoducho nájsť. Medzi príklady prijateľných umiestnení patrí päta domovskej stránky, sekcia inzerenta v rámci webu, informačný panel prehľadov inzerentov a sekcia produktov alebo služieb v rámci webu. Okrem toho pri uskutočnení nového predaja alebo pri obnove služby musíte zákazníkov upozorniť, že sa na vašich webových stránkach nachádza oznámenie o sprístupnení informácií, a to tak, že im tieto informácie pošlete e-mailom alebo poštou.

Čísla zákazníkov služby Google Ads alebo AdWords Express

Pre inzerentov je dôležité, aby mali v prípade sťažností na tretiu stranu možnosť priamo kontaktovať spoločnosť Google. Vyžadujeme, aby ste svojim zákazníkom na požiadanie poskytli k účtu Google Ads alebo AdWords Express číslo zákazníka, vďaka čomu bude môcť spoločnosť Google situáciu správne preskúmať a inzerentovi pomôcť. Zistite, ako môžete nájsť číslo zákazníka služby Google Ads alebo číslo zákazníka služby AdWords Express.

Zakázané praktiky

Nepravdivé, zavádzajúce alebo nereálne tvrdenia

Chceme, aby inzerenti uskutočňovali informované rozhodnutia o práci s tretími stranami. To znamená, že pri opise spoločnosti, služieb, nákladov spojených s týmito službami a výsledkov, ktoré môžu inzerenti očakávať, sa vyžaduje otvorenosť a úprimnosť. Nepoužívajte nepravdivé, zavádzajúce a nereálne tvrdenia.

Príklady:

 • nepravdivé tvrdenie o partnerstve so spoločnosťou Google;
 • zaručenie najlepšieho umiestnenia v Sieti Google;
 • tvrdenie, že reklamy sa budú v službe Vyhľadávanie Google zobrazovať vždy;
 • vyhlásenie, že bezplatné služby spoločnosti Google predstavujú služby s platbou za vkladanie;
 • nepravdivé vyhlásenia o spôsobe výpočtu nákladov na službu Google Ads;
 • ponúkanie neobmedzeného počtu kliknutí.

Obťažovanie, zneužívanie alebo nedôveryhodné správanie

Služba, ktorú inzerenti získajú od tretej strany, by mala byť rovnako výnimočná ako služba získaná priamo od spoločnosti Google. Vo vzťahu s potenciálnymi alebo existujúcimi zákazníkmi sa preto zdržte obťažovania, zneužívania a nedôveryhodného konania.

Príklady:

 • opakovaný telemarketing vo vzťahu s potenciálnymi zákazníkmi;
 • vyvíjanie neprimeraného nátlaku na inzerenta, aby sa zaregistroval alebo naďalej spolupracoval s vašou agentúrou;
 • požadovanie, aby iné osoby absolvovali certifikačné testy spoločnosti Google vo vašom mene;
 • phishing;
 • ponúkanie kupónov služby Google Ads za úhradu.

Požiadavky na založenie účtu

Jeden inzerent na účet

Kľúčom k zachovaniu integrity skóre kvality v službe Google Ads je vytvorenie osobitného účtu pre každého koncového inzerenta. Keďže jednou zo základných súčastí skóre kvality v službe Google Ads je história účtu, spojením inzerentov do jedného účtu môžu vzniknúť skóre kvality, ktoré nevyjadrujú presne výkonnosť inzerentov. Pre konkrétne kľúčové slovo sa navyše bude zobrazovať iba jedna reklama na účet, a preto by spojenie inzerentov do jedného účtu mohlo nespravodlivo obmedziť zobrazovanie reklám týchto inzerentov. Z týchto dôvodov sa vyžaduje, aby ste pre každého spravovaného koncového inzerenta použili osobitný účet.

Naše pravidlá

Je dôležité, aby ste sa oboznámili s pravidlami spoločnosti Google pre tretie strany a neustále sledovali ich zmeny. Ak sa budeme domnievať, že naše pravidlá porušujete, môžeme vás kontaktovať, vykonať dôkladnú kontrolu vašich postupov a požiadať vás o nápravu. V prípade opakovaných alebo závažných porušení vám môžeme inzerciu prostredníctvom našich služieb zakázať a môžeme kontaktovať vašich zákazníkov, aby sme ich na to upozornili.

Tieto pravidlá dopĺňajú existujúce zmluvné podmienky a pravidlá, ktoré sa môžu vzťahovať na tretie strany. Patria sem tieto zmluvné podmienky a pravidlá:

Čo môžete urobiť

Na tomto mieste uvádzame, čo môžete urobiť v prípade pozastavenia vašich webových stránok alebo vašej aplikácie v dôsledku porušenia pravidiel pre tretie strany.

Porušenie pravidiel pre tretie strany
 1. Prečítajte si pravidlá uvedené vyššie a zistite, aké správanie nepovoľujeme. Medzi bežné príčiny, ktoré môžu viesť k pozastaveniu vašich webových stránok, patria:
  • Nepravdivé tvrdenie o účasti na programe spoločnosti Google pre tretie strany, ako je napríklad Google Partners. Táto kategória môže zahŕňať hostenie obsahu s týmito tvrdeniami alebo zobrazovanie loga certifikátu programu spoločnosti Google pre tretie strany, ktoré vaša spoločnosť nie je oprávnená používať.
  • Prísľub umiestnenia reklamy na najvyšších pozíciách v službách Google alebo predaj neobmedzeného počtu kliknutí na vašich webových stránkach.
 2. Odstráňte problém v cieli reklamy. Ak nedokážete odstrániť problém s cieľom reklamy, aktualizujte reklamu na nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 3. Upravte reklamu. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Dôsledky porušenia pravidiel

Kontrola súladu: Kedykoľvek môžeme skontrolovať súlad vašej firmy s pravidlami pre tretie strany. Ak sa na vás obrátime so žiadosťou o informácie týkajúce sa dodržiavania súladu, máte povinnosť odpovedať v primeranej lehote a bezodkladne vykonať nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s našimi pravidlami. V súvislosti s overovaním súladu môžeme kontaktovať aj vašich zákazníkov.

Upozornenie na nesúlad: Ak sa budeme domnievať, že porušujete pravidlá pre tretie strany, zvyčajne sa na vás obrátime so žiadosťou o nápravu. Ak požadovanú nápravu nezrealizujete v rámci daného časového obdobia, môžeme prijať opatrenia na zabránenie ich porušovaniu. V prípadoch závažného alebo opakovaného porušovania môžeme tieto opatrenia prijať okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia.

Pozastavenie účasti v programe pre tretie strany: Vaša účasť v programoch spoločnosti Google pre tretie strany, ako je napríklad Google Partners, je podmienená dodržiavaním pravidiel pre tretie strany. Ak zistíme, že naše pravidlá porušujete alebo nespolupracujete pri našej kontrole dodržiavania súladu vašej firmy, vaša účasť v programoch môže byť obmedzená alebo pozastavená.

Pozastavenie účtov inzercie: Ak sa dopustíte závažného porušenia pravidiel, môžeme pozastaviť vaše účty inzercie v službách Google. V prípade opakovaného alebo mimoriadne závažného porušenia pravidiel môžu byť vaše účty inzercie v službách Google pozastavené natrvalo a nebudete už mať možnosť inzerovať prostredníctvom služieb Google. Okrem toho môžeme kontaktovať vašich zákazníkov, aby sme ich na to upozornili.

Nahlásenie porušenia pravidiel pre tretie strany

Domnievate sa, že tretia strana porušuje tieto pravidlá? Informujte nás:

Nahlásiť porušenie pravidiel pre tretie strany

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false