Правила на Google за трети страни

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Тези правила се отнасят за всички трети страни, които купуват или управляват рекламна дейност с Google от името на клиентите си.

Отчетността е основен принцип на рекламирането с Google и искаме да сме сигурни, че независимо дали работят с програмата пряко или не, рекламодателите разбират каква е ефективността й и какво да очакват от третите страни, които са техни партньори.

Правилата ни за трети страни обхващат три области:

Изисквания за прозрачност

За да се възползват в пълна степен от предимствата на рекламирането с Google, рекламодателите трябва да имат правилната информация, за да вземат информирани решения. Поради тази причина изискваме всички наши партньори трети страни да бъдат открити по отношение на информация, която се отнася до тези решения. Освен спазването на изложените по-долу изисквания третите страни трябва да полагат необходимите усилия, за да предоставят на клиентите си друга подходяща информация, когато им бъде поискана.

Разходи и ефективност на рекламирането с Google

Ако Общите условия за рекламиране, приложими между Вас и Google, изискват ежемесечни отчети за ефективността за клиентите, трябва да включите данни за разходите, кликванията и импресиите на ниво профил за рекламиране с Google. Когато споделяте с клиентите данни за разходите за рекламирането с Google, съобщавайте точната сума, таксувана от Google, като изключите таксите, начислявани от Вас.

Ако предоставяте други отчети за разходите или ефективността, освен минимално изискваните, описани по-горе, те също трябва да се отнасят конкретно за рекламните продукти на Google. Ако например предоставяте на клиентите си ежедневно отчитане за разходите и ефективността на ниво ключова дума за всички рекламни мрежи, от Вас се изисква ежедневно да правите същото и конкретно за ключовите думи в Google Ads.

Споделяйте отчетите си за разходите и ефективността на рекламирането с Google по начин, който улеснява достъпа на клиентите Ви до тях, например по имейл или чрез уебсайта Ви. Друга възможност да спазите това изискване за отчитане е като разрешите на клиентите си да влизат директно в профилите си за рекламиране в Google, за да имат достъп до данните за разходите и ефективността си. Научете как да споделяте достъпа до профила.

Такси за управление

Третите страни често начисляват такса за управление за предоставяните от тях полезни услуги, а крайните рекламодатели трябва да знаят дали тези такси ще им бъдат начислени. Ако начислявате такса за управление (отделно от разходите за Google Ads или AdWords Express), уведомявайте клиентите си. Като минимум информирайте новите клиенти писмено преди всяка първа продажба и посочвайте наличието на тази такса във фактурите за клиентите.

Споделяне на известието за разкриване на информация

За рекламодателите с малки и средни рекламни бюджети, които може да не разполагат с ресурсите и експертните познания на големите рекламодатели, е особено важно да знаят какво могат да очакват от работата си с партньор трета страна. Ето защо всички трети страни, които обслужват главно клиенти с малки до средни бюджети, трябва да споделят Справочника за рекламодатели: Работа с трети страни с всички свои клиенти.

Ако 80% или повече от клиентите Ви изразходват под 1000 щ.д. (или равностойността им в местна валута) месечно в Google Ads или AdWords Express, трябва да споделите това известие за разкриване на информация с всички клиенти, които купуват Google Ads или AdWords Express от Вас. Поставете връзка към него на лесно откриваемо място в уебсайта си. Примери за достъпни места са долният колонтитул на началната Ви страница, секцията за рекламодатели, таблото за управление на отчитането за рекламодателите, както и секцията за продукти или услуги на сайта Ви. Освен това по време на нови продажби или подновявания уведомявайте клиентите си за наличието на известието за разкриване на информация на уебсайта си, като им изпратите електронно или хартиено копие.

Идентификационни номера на клиентите в Google Ads или AdWords Express

За рекламодателите е важно да имат възможност да се свързват с Google директно, ако имат притеснения относно партньор трета страна. За да може Google да извършва подходящата проверка и да подпомага рекламодателите, изискваме от Вас да предоставяте на клиентите си при поискване идентификационните номера за профилите им в Google Ads или AdWords Express. Научете как да намерите идентификационния номер на клиента в Google Ads или идентификационния номер на клиента в AdWords Express.

Забранени практики

Фалшиви, заблуждаващи или нереалистични твърдения

Искаме рекламодателите да вземат информирани решения за работата си с партньорите трети страни, което означава, че трябва да бъдете открити и честни, когато описвате компанията, услугите си и свързаните с тях разходи, както и резултатите, които рекламодателите могат да очакват. Не изказвайте неверни, заблуждаващи или нереалистични твърдения.

Примери:

 • Невярно да твърдите, че имате партньорство с Google.
 • Да гарантирате най-високите разположения в Google.
 • Да твърдите, че рекламите ще се показват по всяко време в Google Търсене.
 • Да представяте безплатни продукти на Google като такива със заплащане за поставяне.
 • Да изказвате неверни твърдения за това, как се изчисляват разходите в Google Ads.
 • Да предлагате неограничени кликвания.

Насилствено, обидно или неблагонадеждно поведение

Рекламодателите трябва да получават същото отлично обслужване от партньорите трети страни, каквото биха получили, ако работят директно с Google. Затова не използвайте насилствени, обидни или неблагонадеждни тактики по отношение на потенциални или съществуващи клиенти.

Примери:

 • Да се обаждате неколкократно на потенциални клиенти.
 • Да оказвате неправомерен натиск върху рекламодател да се регистрира в агенцията Ви или да остане неин клиент.
 • Да карате други лица да полагат изпити за сертифициране от Google от Ваше име.
 • Фишинг.
 • Да предлагате талони за Google Ads срещу заплащане.

Изисквания за настройка на профилите

Един рекламодател на профил

Създаването на отделен профил за всеки краен рекламодател е от съществено значение за поддържане на надеждността на качествения рейтинг на Google Ads. Тъй като историята на профила е основен компонент за качествения рейтинг на Google Ads, съчетаването на рекламодатели в един профил може да доведе до качествени рейтинги, които представят неточно ефективността на отделните рекламодатели. Освен това показваме само една реклама на профил за конкретна ключова дума, ето защо съчетаването на рекламодатели в един профил може несправедливо да ограничи показването на рекламите за тези рекламодатели. Поради тези причини изискваме да използвате отделен профил за всеки краен рекламодател, който управлявате.

За нашите правила

Важно е да се запознаете и да бъдете в течение с промените в правилата на Google за трети страни. Ако сметнем, че нарушавате правилата ни, може да се свържем с Вас, за да извършим подробен преглед на практиките Ви и да поискаме да предприемете коригиращи действия. В случаите на повтарящи се или сериозни нарушения може да прекратим възможността Ви да рекламирате с нас и да се свържем с клиентите Ви, за да ги информираме за това.

Тези правила са в допълнение на всички съществуващи общи условия и правила, които може да важат за трети страни, в това число:

Какво можете да направите

Ето какво можете да направите, ако сайтът или приложението Ви са спрени поради нарушения на правилата за трети страни.

Нарушения на трети страни
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите за видовете поведение, което не допускаме. Често срещани причини, поради които е възможно сайтът Ви да е спрян, са:
  • Невярно да твърдите, че имате статут на трета страна по програма на Google, като например Google Partners. Това може да включва хостването на съдържание, в което се заявява горепосоченото, или показването на значка за програмата на Google за трети страни, на която фирмата Ви няма право.
  • Да гарантирате рекламно разположение на челна позиция в продукти на Google или да продавате неограничен брой кликвания на уебсайта си.
 2. Коригирайте дестинацията на рекламата. Ако не можете да го направите, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.
 3. Редактирайте рекламата. Това ще изпрати рекламата и дестинацията й повторно за преглед.

  Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Какво става, ако нарушите правилата

Преглед на спазването на правилата: По всяко време може да извършим преглед на бизнеса Ви за спазване на правилата за трети страни. Ако се свържем с Вас с искане за информация, свързана със спазване на правилата, длъжни сте да отговорите своевременно и незабавно да предприемете необходимите коригиращи действия, за да спазите правилата ни. Възможно е също да се свържем с клиентите Ви, за да получим потвърждение.

Известие за неспазване на правилата: Ако смятаме, че нарушавате правилата за трети страни, обикновено се свързваме с Вас, за да поискаме да предприемете коригиращи действия. Ако не успеете да извършите исканите корекции в посочения срок, може да предприемем действия за налагане. В случаите на сериозни или повтарящи се нарушения може да предприемем незабавни действия без известие.

Спиране на участието в програми за трети страни: Участието Ви в програмите на Google за трети страни, като например Google Partners, зависи от спазването на правилата за трети страни и може да бъде ограничено или спряно, ако установим, че ги нарушавате или не съдействате на усилията ни да проверим дали фирмата Ви ги спазва.

Спиране на профила за рекламиране: Възможно е да спрем профилите Ви за рекламиране с Google, ако допуснете сериозно нарушение на правилата. В случаите на повтарящи се или особено сериозни нарушения на правилата профилите Ви за рекламиране с Google може да бъдат спрени за постоянно, а Вие може повече да не сте в състояние да рекламирате с Google. Възможно е също да се свържем с клиентите Ви, за да ги информираме за това.

Подаване на сигнал за нарушение на правилата за трети страни

Смятате, че партньор трета страна нарушава тези правила? Уведомете ни:

Подаване на сигнал за нарушение на правилата за трети страни

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false