Feilaktig fremstilling

Vi ønsker at brukerne skal kunne stole på annonsene på plattformen vår. Derfor gjør vi vårt beste for å sikre at annonsene er klare og ærlige, og at brukerne får informasjon som gir et godt grunnlag for å ta avgjørelser. Vi tillater ikke annonser eller destinasjoner som villeder brukerne ved å utelate relevant informasjon eller presentere villedende informasjon om produkter, tjenester eller bedrifter.

Nedenfor ser du eksempler på ting du må unngå i annonsene dine. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Manglende informasjon

Vi tillater ikke

Utelatelse av klare og tydelige opplysninger om betalingsmodellen og alle kostnadene som belastes brukeren

Eksempler: informasjon om pris, fraktkostnader og annen faktureringsrelatert informasjon, renter, purregebyr eller gjentakende abonnementskostnader, bruk av teletorgnumre i anropsutvidelser

Utelatelse av korrekt, fysisk kontaktinformasjon for finansbedrifter eller utelatelse av viktige opplysninger om korttidslån eller refinansierings- og overtakelsesprodukter

Eksempler: en bank som ikke viser den fysiske adressen sin, et låneselskap som ikke opplyser om månedlige renter eller størrelsen på purregebyr

Se kravene til finanstjenester

Utelatelse av vesentlig informasjon (dvs. viktig og relevant informasjon) ved innsamling av veldedige eller politiske donasjoner

Eksempler: utelatelse av skattefritaksnummer eller fritaksnummer for veldedige donasjoner, manglende informasjon om hvorvidt politiske donasjoner er fritatt fra skatt

Feilsøk problemer knyttet til manglende informasjon
 1. Sjekk annonsen og den tilhørende destinasjonen for å finne ut hvor det mangler viktig informasjon. Her følger noen eksempler:
  • Betalingsmodell og faktureringsinformasjon: Sørg for at nettstedet ditt eller appen din inneholder klare og tydelige opplysninger om alle kostnadene som belastes brukeren, samt informasjon om hvordan faktureringsprosessen fungerer. Når vi avgjør om noe er klart og tydelig, kan vi ta hensyn til faktorer som følgende: 
   • Hvorvidt prisinformasjonen er synlig og åpenbar for brukerne (hvis det ikke finnes noen prisinformasjon på landingssiden eller informasjonen skjules, er det for eksempel et dårlig utgangspunkt, ettersom brukerne bør ha tilgang til slik informasjon før de bruker tjenesten).
   • Hvorvidt det er enkelt for kundene å se og forstå kostnadene de pådrar seg, eller om siden tvert imot er utformet for å skjule prisinformasjonen eller gjøre det vanskelig for kundene å forstå kostnadene de kommer til å pådra seg (for eksempel visning av prisinformasjonen i grå tegn på grå bakgrunn, bruk av svært små skriftstørrelser eller visning av andre elementer på siden over denne viktige informasjonen).
   • Hvorvidt kostnadsstrukturen er lett forståelig (formelen som presenteres for å forklare hvordan kostnadene for tjenesten beregnes, skal for eksempel være så enkel og oversiktlig som mulig). 
    Spesifikt eksempel: Når brukere belastes via et premium rate-telefonnummer og det tydelig fremgår hvilke kostnader brukeren pådrar seg, for eksempel prisen per anrop og/eller prisen per minutt i løpet av anropet. 
  • Donasjoner: Hvis du samler inn donasjoner som gir skattefritak, via annonsen eller landingssiden din, må skattefritaksstatusen din og registreringsnummeret ditt tydelig fremgå på landingssiden eller donasjonssiden. I USA indikerer for eksempel statusen 501(c)(3) eller 501(c)(4) den nødvendige skattefritaksstatusen.
  • Appinstallasjoner: Sørg for å fjerne alt innhold i annonsen som kan villede brukere til å tro at det er gratis å laste ned appen, dersom dette ikke faktisk er tilfellet.
 2. Korriger annonsens destinasjon. Legg til all nødvendig informasjon. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 3. Endre annonsen. Legg til all nødvendig informasjon. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du gjøre en endring i annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang.

  Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.

Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Tilbud som ikke er tilgjengelige

Vi tillater ikke

løfter om produkter, tjenester eller kampanjetilbud det ikke er enkelt å finne på destinasjonen

Eksempler: markedsføring av produkter som ikke finnes på lager, markedsføring av tilbud som ikke lenger er tilgjengelige, markedsføring med feil pris, at en handlingsfremmende oppfordring i annonsen sikter til noe det ikke er enkelt å finne igjen på destinasjonen

Et konkret eksempel: Det står «Nettbrett fra NOK 400» i annonsen, men etter å ha klikket på den, finner ikke brukeren nettbrett til salgs for NOK 400.

Merk: Unngå å markedsføre spesifikke tilbud med mindre du kan oppdatere annonsene dine etter hvert som beholdningen din eller tilbudene dine endres. Hvis du for eksempel lager en annonse for et kampanjetilbud som varer i én dag, må du huske å oppdatere eller fjerne annonsen når tilbudet ikke lenger er tilgjengelig, altså den neste dagen. Hvis beholdningen eller prisene på nettstedet ditt stadig endrer seg, kan du konfigurere dynamiske søkeannonser. Med slike annonser begrenses markedsføringen automatisk til tilgjengelig innhold på nettstedet ditt.

Villedende innhold

Vi tillater ikke

Ikke tillatt Falske påstander om egen identitet eller egne kvalifikasjoner

Eksempler: en universitetsstudent som utgir seg for å være kvalifisert jurist, en rørlegger uten fagbrev som påstår å ha fagbrev

Ikke tillatt Å fremsette feilaktige påstander eller påstander som lokker brukeren med et usannsynlig resultat (også når resultatet er mulig), slik at det fremstår som om brukeren med stor sannsynlighet kan forvente dette resultatet, eller å fremsette påstander som beviselig er feilaktige og i vesentlig grad kan undergrave deltakelsen i eller tilliten til valg eller en annen demokratisk prosess

Eksempler: mirakelkurer for helseplager, produkter eller programmer for ekstremt vekttap, «bli rik i en fei»-opplegg eller løfter om stor økonomisk avkastning med minimal innsats eller investering, informasjon som strider mot opplysninger fra offisielle kilder om offentlige valgprosedyrer, kandidaters kvalifisering basert på alder eller fødested, valgresultater eller valgdeltakelse samt feilaktige påstander om at en offentlig person er død eller har vært involvert i en ulykke

Et spesifikt eksempel: en annonse for en slankemiddel der det hevdes at du kan spise hva du vil, og samtidig gå ned fem kilo i måneden

Merk: Hvis du garanterer spesifikke resultater, må du ha klare retningslinjer og enkle prosedyrer for refusjon (tilbakebetaling). Kundeutsagn som inneholder påstander om spesifikke resultater, må inneholde en godt synlig ansvarsfraskrivelse med informasjon om at det ikke gis garanti om spesifikke resultater, og at resultatene som oppnås kan variere. Hvis kundeutsagn og anbefalinger inneholder påstander om at det er vanlig å oppnå bestemte resultater, må du ta med linker til sider hvor dette bekreftes av tredjeparter, eller relevante og godt synlige ansvarsfraskrivelser. Ved påstander knyttet til helse, for eksempel anbefalinger fra kunder, kan vi rette oss etter lokale forskrifter i håndhevingen av disse retningslinjene.

Ikke tillatt Feilaktige antydninger om at man er tilknyttet eller har støtte fra andre personer, organisasjoner, produkter eller tjenester

Eksempler: villedende bruk eller etterligning av offentlige organers offisielle nettsteder, stempler, segl eller navn på etater

Et spesifikt eksempel: en annonsør som etterligner oppsettet og designen på nettstedet til et offentlig organ eller en offentlig etat

Ikke tillatt Villedende annonser eller annonser hvor brukerne lures til interaksjon

Eksempler: Vi snakker her om annonser som er utformet for å etterligne systemers eller nettsteders varslings- eller feilmeldinger, dialogbokser, menyer eller varsler om forespørsler, vertsbaserte annonser som ikke kan skilles ut fra det reelle innholdet, annonser forkledd som funksjoner som ikke fungerer, for eksempel lukkeknapper, inndatafelt, flervalgsalternativer eller nedlastings- eller installeringsknapper i bildeannonser, annonser med gjennomsiktig bakgrunn, segmenterte bilder, et bilde som inneholder flere kopier av seg selv i annonsen, bilder som fremstår som mer enn én annonse, samt klikkbare piler som beveger seg.

Merk: Animerte annonser og Annonsegalleri-annonser kan inneholde etterligninger av animerte funksjoner eller ikoner, men dette forutsetter at funksjonen fungerer, eller at formålet med disse funksjonene kan oppnås på landingssiden.

Ikke tillatt Bedriftsnavn som avviker fra domenenavnet, det offisielle navnet på annonsøren eller navnet på den nedlastbare appen som markedsføres

Feilsøk problemer knyttet til villedende innhold
 1. Sjekk annonsen og den tilhørende destinasjonen for å finne det villedende innholdet.

  Dersom du bruker appannonser, må du påse at appinstallasjonssiden din inneholder utvetydig informasjon om appens innhold og funksjonalitet samt eventuelle forutsetninger for bruk av appen, for eksempel om den bare fungerer sammen med andre apper, eksterne enheter eller sensorer. Eventuelle nødvendige tilleggsapper skal være tilgjengelige i den aktuelle appbutikken og må samsvare med retningslinjene våre.

 2. Korriger annonsens destinasjon. Fjern alt innhold som ikke er i tråd med retningslinjene. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 3. Endre annonsen. Fjern alt innhold som ikke er tillatt. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du gjøre en endring i annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til gjennomgang.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Uklar relevans

Vi tillater ikke

markedsføring som ikke er relevant for destinasjonen

Eksempler: en annonse der funksjonen for innsetting av søkeord er brukt uten et relevant standardsøkeord, en overskrift som ikke er relevant for annonseteksten, en annonse der det ikke tydelig går frem at destinasjonen er en søkeresultatside, en annonse der det ikke går tydelig frem hva brukeren kommer til å finne på destinasjonen, bruk av altfor generelle søkeord, nettsøppel i form av søkeord

Merk: Hvis du bruker innsetting av søkeord, må du ta med standard annonsetekst som er klar og lett å forstå.

Uakseptabel forretningspraksis

Vi tillater ikke

Utelatelse eller feilaktig fremstilling av informasjon om bedriften, produktet eller tjenesten

Eksempler: Forsøk på å lure brukere til å gi fra seg penger eller opplysninger på falskt eller uklart grunnlag, bruk av falsk identitet, falskt bedriftsnavn eller falsk kontaktinformasjon samt det å formidle innhold om politikk, sosiale problemer eller saker som er av offentlig interesse, til brukere i land du ikke selv er fastboende i, hvis du utelater eller feilaktig fremstiller hvilket land du kommer fra, eller andre viktige opplysninger om deg selv.

Annonsedestinasjoner der brukerinformasjon samles inn via såkalt «nettfisking».

Vi ser svært alvorlig på uærlig forretningspraksis, og vi regner dette som et grovt brudd på retningslinjene våre. Hvis vi oppdager slik praksis i kontoen din, kan vi suspendere den. Annonsører eller nettsteder som opererer med slike praksiser, får ikke lenger annonsere på Google. Du bør derfor være svært tydelig i beskrivelsen av produktet, bedriften eller tjenesten du markedsfører. Vær oppmerksom på at når vi skal fastslå hvorvidt en annonsør eller et nettsted bryter disse retningslinjene, vurderer vi informasjon fra flere kilder, blant annet annonsen din, nettstedet ditt, kontoene dine og tredjepartskilder. Hvis du mener at dette er en feil, og at du ikke har brutt retningslinjene, ber vi deg sende inn en anke og forklare hvorfor du mener vi har gjort en feil. Vi gjenoppretter bare kontoer hvis den aktuelle situasjonen taler sterkt for det, så det er viktig at du tar deg tid til å gi en ærlig, grundig og nøyaktig forklaring. Finn ut mer om suspenderte kontoer.

 

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?