Nội dung cập nhật chính sách về Nội dung chính trị (tháng 9 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 9 năm 2023, Google sẽ cập nhật chính sách về Nội dung chính trị để bổ sung một chính sách về Quảng cáo bầu cử ở Chile.

Quảng cáo bầu cử ở Chile là quảng cáo có chứa bất kỳ nội dung nào sau đây:

  • Một đảng phái hay liên minh chính trị, chính trị gia dân cử đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử chức Tổng thống, tranh cử vào Thượng viện hay Hạ viện; hoặc
  • Một câu hỏi hoặc lời kêu gọi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý cấp quốc gia, được công bố chính thức theo Nghị định miễn trừ tối cao.

Tất cả những nhà quảng cáo muốn chạy Quảng cáo bầu cử ở Chile phải được Google xác minh. Quy trình xác minh để chạy Quảng cáo bầu cử ở Chile sẽ áp dụng từ tháng 8 năm 2023. Để chạy Quảng cáo bầu cử dành cho Chile tại Chile, nhà quảng cáo phải hoàn tất quy trình xác minh Quảng cáo bầu cử ở Chile. Để chạy Quảng cáo bầu cử dành cho Chile ở bên ngoài Chile, nhà quảng cáo phải hoàn tất quy trình xác minh Quảng cáo bầu cử hoặc xác minh Danh tính nhà quảng cáo áp dụng cho khu vực nơi nhà quảng cáo đó có trụ sở.

(Đăng vào tháng 8 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính