Overenie pre oblasť finančných služieb pre Indiu

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

 

Od dátumov uvedených na tejto stránke musia byť inzerenti overení spoločnosťou Google, ak chcú zobrazovať reklamy na finančné služby v Indii vrátane zobrazovania reklám indickým používateľom, ktorí zrejme hľadajú finančné služby. V rámci procesu overenia musia inzerenti preukázať, že majú licenciu od príslušného autorizovaného regulátora finančných služieb v Indii alebo že sa na nich na základe výnimky takéto požiadavky nevzťahujú. Úplný zoznam príslušných regulátorov finančných služieb v Indii nájdete na tejto stránke. Upozorňujeme, že požiadavka overenia pre oblasť finančných služieb sa týka kategórií finančných služieb, ktoré môžu, ale nemusia byť regulované týmito regulátormi.

Na získanie overenia bude musieť väčšina inzerentov najprv získať overenie tretej strany od nášho dodávateľa, spoločnosti G2. V rámci procesu overenia treťou stranou, ktorý realizuje spoločnosť G2, musia inzerenti preukázať, že príslušný regulátor finančných služieb im priamo udelil oprávnenie vykonávať činnosť v oblasti finančných služieb alebo že sa na nich na základe výnimky táto požiadavka nevzťahuje. Po overení spoločnosťou G2 by mali inzerenti požiadať spoločnosť Google o overenie pre oblasť finančných služieb pomocou jedinečného overovacieho kódu tretej strany, ktorý dostanú od spoločnosti G2.

Požiadavka na overenie spoločnosťou G2 sa vzťahuje na inzerentov, ktorí nepropagujú finančné služby, no majú pádny dôvod zacieľovať na používateľov zrejme hľadajúcich finančné služby, ako sú vyhľadávače a platformy elektronického obchodu. Inzerenti v oblasti finančných služieb, na ktorých sa vzťahuje výnimka alebo nemusia mať licenciu od príslušných regulátorov finančných služieb, by rovnako mali o overenie požiadať spoločnosť G2.

Orgány verejnej správy nepotrebujú získať overenie treťou stranou od spoločnosti G2. Orgány verejnej správy s doménou .gov.in by mali požiadať o overenie priamo spoločnosť Google. Orgány verejnej správy, ktoré nemajú doménu .gov.in by mali kontaktovať manažéra vzťahov so zákazníkmi spoločnosti Google. Schválené tretie strany – to jest inzerenti, ktorých reklamy schválil inzerent s oprávnením pre Indiu – ako sú schválení predajcovia, affiliate partneri a marketingové agentúry na generovanie potenciálnych zákazníkov, takisto nemusia získať overenie tretej strany od spoločnosti G2. Schválené tretie strany môžu poslať žiadosť priamo spoločnosti Google.

Nižšie sa dozviete viac o konkrétnych procesoch overenia. Overenie je povinné pre všetky formáty a podklady reklám. Účty Authorized Buyers a Display & Video 360 používané v oblasti finančných služieb momentálne nepotrebujú overenie.

Na účely overenia musí žiadosti odoslať oprávnený zástupca.

Podrobné podmienky overenia

Overenie pre oblasť finančných služieb pre Indiu môžu absolvovať inzerenti propagujúci činnosť v oblasti regulovaných finančných služieb, ktorým udelil oprávnenie príslušný regulátor finančných služieb a ktorí prešli procesom overenia totožnosti realizovaným spoločnosťou Google.

Udelenie oprávnenia pre oblasť finančných služieb pre Indiu

1. krok: Požiadajte o absolvovanie procesu overenia tretej strany realizovaného spoločnosťou G2 pomocou tohto formulára

Upozorňujeme, že informácie o firme, ktoré poskytnete počas tohto procesu overenia, sa musia presne zhodovať s firemnými údajmi dostupnými v príslušných registroch alebo záznamoch týkajúcich sa finančných služieb.

Po úspešnom vykonaní prvého kroku dostanete jedinečný kód, ktorý musíte poskytnúť spoločnosti Google v treťom kroku.

2. krok: Keď spoločnosť G2 požiadate o overenie treťou stranou, mali by ste e‑mailom dostať aktuálne informácie o stave procesu overenia inzerentov, ktorý realizuje spoločnosť Google. Riaďte sa pokynmi v správe. Poznámka: Ak už inzerenti absolvovali proces overenia inzerentov, ktorý realizuje spoločnosť Google, nebudú tak musieť urobiť znova.

3. krok: Jedinečný kód, ktorý ste dostali od spoločnosti G2, poskytnite spoločnosti Google prostredníctvom tohto formulára.

Ak po vykonaní týchto krokov úspešne získate overenie, vášmu účtu Google Ads bude udelené osvedčenie. O stave žiadosti vás budeme informovať e‑mailom. Inzerenti, ktorí po vykonaní týchto krokov získajú overenie, budú môcť zobrazovať reklamy na finančné služby v Indii. Budú tiež môcť zobrazovať reklamy používateľom v Indii, ktorí zjavne hľadajú finančné služby.

Podmienky overenia schválených tretích strán

Ak ste schváleným inzerentom tretej strany, bude potrebné, aby za vás inzerent s oprávnením pre Indiu spustil overenie odoslaním zoznamu domén alebo webových stránok, ktoré používate na propagáciu jeho služieb. Po vykonaní tohto kroku vás môže spoločnosť Google kontaktovať s cieľom spustiť overenie inzerenta (ak ste ešte tento proces overenia neabsolvovali). Upozorňujeme, že tento proces bol aktualizovaný v marci 2022. Dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte, ktoré vás prevedie požadovaným procesom overenia.

Ak ste inzerentom s oprávnením pre Indiu a už ste absolvovali overenie pre oblasť finančných služieb, overenie schválenej tretej strany môžete spustiť pomocou tohto formulára spoločnosti Google. Zaručiť sa môžete len za tretie strany, ktorých propagácie finančných služieb ste schválili.

Poznámka: Tento formulár musíte znova odoslať vždy, keď chcete pridať alebo odstrániť schválenú tretiu stranu. Ak zrušíte schválenie propagácií ktorejkoľvek tretej strany, musíte nás okamžite informovať.

Musíte odoslať nasledujúce informácie týkajúce sa inzerentov tretích strán v oblasti finančných služieb spojených s vašou firmou:

 • číslo zákazníka účtu Google Ads;
 • meno oprávneného zástupcu, ktorý žiada o overenie;
 • vaše firemné údaje (názov, adresa, e‑mailová adresa);
 • domény alebo webové stránky inzerentov tretích strán v oblasti finančných služieb, ktorých reklamy ste schválili;
 • vyhlásenie, že schvaľujete finančné propagácie danej tretej strany.

Podmienky overenia inzerentov v oblasti nefinančných služieb

Ak ste inzerentom v oblasti nefinančných služieb s pádnym dôvodom zacieľovať na používateľov zjavne hľadajúcich finančné služby, môžete požiadať o overenie pre oblasť finančných služieb pre Indiu prostredníctvom nášho partnera, spoločnosti G2, pomocou tohto formulára. Po úspešnom odoslaní žiadosti spoločnosti G2 dostanete jedinečný kód, ktorý musíte poskytnúť spoločnosti Google. Jedinečný kód, ktorý ste dostali, poskytnite spoločnosti Google pomocou tohto formulára.

V prípade schválenia vašej žiadosti budete môcť zobrazovať reklamy používateľom v Indii, ktorí zjavne hľadajú finančné služby.

Vo formulári overenia pre oblasť finančných služieb pre Indiu vás požiadame, aby ste spoločnosti Google poskytli nasledujúce informácie:

 • číslo zákazníka účtu Google Ads;
 • meno oprávneného zástupcu, ktorý žiada o overenie;
 • vaše firemné údaje (názov, adresa, e‑mailová adresa);
 • firemné domény alebo webové stránky, ktoré inzerujete v službe Google Ads;
 • stručný opis vašej firmy a dôvody zacielenia na kľúčové slová súvisiace s finančnými službami;
 • vyhlásenie, že túto výnimku nevyužijete na zobrazovanie reklám Google propagujúcich finančné služby.

Po posúdení vašej žiadosti môže spoločnosť Google vyžadovať, aby ste absolvovali overenie inzerenta (ak ste ešte tento proces overenia neabsolvovali). Upozorňujeme, že tento proces bol aktualizovaný v marci 2022. Dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte, ktoré vás prevedie požadovaným procesom overenia.

Podmienky overenia orgánov verejnej správy

Regulátori finančných služieb v Indii s doménou .gov.in by mali o overenie pre oblasť finančných služieb požiadať priamo spoločnosť Google pomocou tohto formulára. Inými slovami, regulátori finančných služieb v Indii s doménou .gov.in nemusia žiadať o overenie najprv spoločnosť G2. Regulátori finančných služieb v Indii, ktorí nemajú doménu .gov.in, a medzivládne subjekty by sa so žiadosťou o overenie mali obrátiť priamo na manažéra vzťahov so zákazníkmi Googlu.

Podmienky overenia inzerentov v oblasti finančných služieb, na ktorých sa vzťahuje výnimka

Ak sa na vás vzťahuje výnimka alebo nemusíte mať licenciu od príslušných regulátorov finančných služieb, pomocou tohto formulára môžete spustiť proces overenia treťou stranou, ktorý realizuje spoločnosť G2. Ak spoločnosť G2 určí, že ste inzerentom v oblasti finančných služieb, na ktorého sa vzťahuje výnimka, dostanete jedinečný kód, ktorý musíte poskytnúť spoločnosti Google. Jedinečný kód, ktorý ste dostali, poskytnite spoločnosti Google pomocou tohto formulára

Po posúdení vašej žiadosti môže spoločnosť Google vyžadovať, aby ste absolvovali overenie inzerenta (ak ste ešte tento proces overenia neabsolvovali). Upozorňujeme, že tento proces bol aktualizovaný v marci 2022. Dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte, ktoré vás prevedie požadovaným procesom overenia.

Po úspešnom absolvovaní tohto overenia dostanete od spoločnosti Google potvrdenie a e‑mailové upozornenie. Váš účet Google Ads získa osvedčenie, ktoré vám umožní zobrazovať reklamy na finančné služby v Indii. Umožní vám tiež zobrazovať reklamy používateľom v Indii, ktorí zjavne hľadajú finančné služby.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
13659232379264404101
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067