Overenie pre oblasť finančných služieb pre Singapur

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Od 30. augusta 2022 musia byť inzerenti overení spoločnosťou Google, ak chcú zobrazovať reklamy na finančné služby v Singapure vrátane zobrazovania reklám singapurským používateľom, ktorí zrejme hľadajú finančné služby. V rámci procesu overenia musia inzerenti preukázať, že majú licenciu od Menového úradu Singapuru (Monetary Authority of Singapore, MAS) alebo sú na zozname licencovaných poskytovateľov pôžičiek alebo zozname registrovaných predajcov vedených ministerstvom spravodlivosti, prípadne že sa na nich na základe výnimky táto požiadavka nevzťahuje. Upozorňujeme, že požiadavka overenia pre oblasť finančných služieb sa týka kategórií finančných služieb, ktoré môžu, ale nemusia byť regulované týmito regulátormi.

Na získanie overenia bude musieť väčšina inzerentov najprv získať overenie tretej strany od nášho dodávateľa, spoločnosti G2. V rámci procesu overenia tretej strany, ktorý realizuje spoločnosť G2, musia inzerenti preukázať, že príslušný singapurský regulátor finančných služieb im priamo udelil oprávnenie vykonávať činnosť v oblasti finančných služieb alebo že sa na nich na základe výnimky táto požiadavka nevzťahuje. Po overení spoločnosťou G2 by mali inzerenti požiadať spoločnosť Google o overenie pre oblasť finančných služieb pomocou jedinečného overovacieho kódu tretej strany, ktorý dostanú od spoločnosti G2.

Požiadavka na overenie spoločnosťou G2 sa vzťahuje na inzerentov, ktorí nepropagujú finančné služby, no majú pádny dôvod zacieľovať na používateľov zrejme hľadajúcich finančné služby, ako sú vyhľadávače a platformy elektronického obchodu. Inzerenti v oblasti finančných služieb, na ktorých sa vzťahuje výnimka alebo nemusia mať licenciu od príslušných regulátorov finančných služieb, by rovnako mali o overenie požiadať spoločnosť G2.

Orgány verejnej správy s doménami .gov.sg ani medzivládne organizácie nemusia získať overenie tretej strany od spoločnosti G2. Schválené tretie strany – to jest inzerenti, ktorých reklamy schválil inzerent s oprávnením pre Singapur – ako sú schválení predajcovia, affiliate partneri a marketingové agentúry na generovanie potenciálnych zákazníkov, rovnako nemusia získať overenie tretej strany od spoločnosti G2. Orgány verejnej správy a schválené tretie strany môžu požiadať o overenie priamo spoločnosť Google.

Nižšie sa dozviete viac o konkrétnych procesoch overenia. Overenie je povinné pre všetky formáty a podklady reklám. Účty Authorized Buyers a Display & Video 360 používané v oblasti finančných služieb momentálne nepotrebujú overenie.

Na účely overenia musí žiadosti odoslať oprávnený zástupca.

Podrobné podmienky overenia 

Overenie v oblasti finančných služieb pre Singapur môžu absolvovať inzerenti propagujúci činnosť v oblasti regulovaných finančných služieb, ktorým udelil oprávnenie príslušný regulátor finančných služieb a ktorí prešli procesom overenia totožnosti realizovaným spoločnosťou Google.

Udelenie oprávnenia pre oblasť finančných služieb pre Singapur

1. krok: Požiadajte o absolvovanie procesu overenia tretej strany realizovaného spoločnosťou G2 pomocou tohto formulára

Upozorňujeme, že informácie o firme, ktoré poskytnete počas tohto procesu overenia, sa musia presne zhodovať s firemnými údajmi dostupnými v príslušných registroch alebo záznamoch týkajúcich sa finančných služieb.

Po úspešnom vykonaní prvého kroku dostanete jedinečný kód, ktorý musíte poskytnúť spoločnosti Google v treťom kroku.

2. krok: Po podaní žiadosti o overenie tretej strany realizované spoločnosťou G2 by ste mali dostať e‑mailom správu o stave procesu overenia inzerentov spoločnosti Google. Riaďte sa pokynmi v správe. Poznámka: Ak už inzerenti absolvovali proces overenia inzerentov spoločnosti Google, nebudú tak musieť urobiť znova. 

3. krok: Jedinečný kód, ktorý ste dostali od spoločnosti G2, poskytnite spoločnosti Google pomocou tohto formulára

Ak po vykonaní týchto krokov úspešne získate overenie, vášmu účtu Google Ads bude udelené osvedčenie. O stave žiadosti vás budeme informovať e‑mailom. Inzerenti, ktorí získajú po vykonaní týchto krokov overenie, budú môcť zobrazovať reklamy na finančné služby v Singapure a zobrazovať reklamy singapurským používateľom, ktorí zrejme hľadajú finančné služby.

Podmienky overenia schválených tretích strán

Ak ste schváleným inzerentom tretej strany, budete potrebovať inzerenta s oprávnením pre Singapur, ktorý za vás iniciuje overenie odoslaním zoznamu domén alebo webových stránok, ktoré používate na propagáciu ich služieb. Po vykonaní tohto kroku vás môže spoločnosť Google kontaktovať s cieľom iniciovať overenie inzerenta, ak ste ešte tento proces overenia neabsolvovali. Upozorňujeme, že tento proces bol aktualizovaný v marci 2022. Dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte, ktoré vás prevedie požadovaným procesom overenia.

Ak ste inzerentom s oprávnením pre Singapur a už ste absolvovali overenie pre oblasť finančných služieb, môžete iniciovať overenie schválenej tretej strany pomocou tohto formulára spoločnosti Google. Zaručiť sa môžete len za tretie strany, ktorých propagácie finančných služieb ste schválili.

Poznámka: Tento formulár musíte znova odoslať vždy, keď chcete pridať alebo odstrániť schválenú tretiu stranu. Ak zrušíte schválenie propagácií ktorejkoľvek tretej strany, musíte nás okamžite informovať.

Musíte odoslať nasledujúce informácie týkajúce sa inzerentov tretích strán v oblasti finančných služieb spojených s vašou firmou:

 • číslo zákazníka účtu Google Ads;
 • meno oprávneného zástupcu, ktorý žiada o overenie;
 • vaše firemné údaje (názov, adresa, e‑mailová adresa);
 • domény alebo webové stránky inzerentov tretích strán v oblasti finančných služieb, ktorých reklamy ste schválili;
 • vyhlásenie, že schvaľujete finančné propagácie danej tretej strany.

Podmienky overenia inzerentov v oblasti nefinančných služieb

Ak ste inzerentom v oblasti nefinančných služieb s pádnym dôvodom zacieľovať na používateľov zrejme hľadajúcich finančné služby, môžete požiadať o overenie pre oblasť finančných služieb pre Singapur prostredníctvom nášho partnera, spoločnosti G2, pomocou tohto formulára. Po úspešnom podaní žiadosti o overenie spoločnosťou G2 dostanete jedinečný kód, ktorý musíte poskytnúť spoločnosti Google. Jedinečný kód, ktorý ste dostali, poskytnite spoločnosti Google pomocou tohto formulára

V prípade schválenia žiadosti budete môcť zobrazovať reklamy používateľom v Singapure, ktorí zrejme hľadajú finančné služby.

Vo formulári overenia pre oblasť finančných služieb pre Singapur vás požiadame, aby ste spoločnosti Google poskytli nasledujúce informácie:

 • číslo zákazníka účtu Google Ads;
 • meno oprávneného zástupcu, ktorý žiada o overenie;
 • vaše firemné údaje (názov, adresa, e‑mailová adresa);
 • firemné domény alebo webové stránky, ktoré inzerujete v službe Google Ads;
 • stručný opis vašej firmy a dôvody zacielenia na kľúčové slová súvisiace s finančnými službami;
 • vyhlásenie, že túto výnimku nevyužijete na zobrazovanie reklám Google propagujúcich finančné služby.

Po posúdení vašej žiadosti môže spoločnosť Google vyžadovať, aby ste absolvovali overenie inzerenta, ak ste ešte tento proces overenia neabsolvovali. Upozorňujeme, že tento proces bol aktualizovaný v marci 2022. Dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte, ktoré vás prevedie požadovaným procesom overenia.

Podmienky overenia pre orgány verejnej správy

Singapurskí regulátori finančných služieb s doménou .gov.sg na základe výnimky nikdy nemusia absolvovať overenie spoločnosťou Google. Väčšinu ostatných inzerentov, ktorí sú orgánmi verejnej správy, ako sú medzivládne organizácie, overí automaticky spoločnosť Google. Ak ste neprešli automatickým overením, kontaktujte svojho zástupcu účtu a požiadajte o overenie pre oblasť finančných služieb pre Singapur alebo nás kontaktujte.

Podmienky overenia inzerentov v oblasti finančných služieb, na ktorých sa vzťahuje výnimka

Ak sa na vás vzťahuje výnimka alebo nemusíte mať licenciu od príslušných regulátorov finančných služieb, pomocou tohto formulára môžete iniciovať proces overenia tretej strany realizovaný spoločnosťou G2. Ak spoločnosť G2 určí, že ste inzerentom v oblasti finančných služieb, na ktorého sa vzťahuje výnimka, dostanete jedinečný kód, ktorý musíte poskytnúť spoločnosti Google. Jedinečný kód, ktorý ste dostali, poskytnite spoločnosti Google pomocou tohto formulára

Po posúdení vašej žiadosti môže spoločnosť Google vyžadovať, aby ste absolvovali overenie inzerenta, ak ste ešte tento proces overenia neabsolvovali. Upozorňujeme, že tento proces bol aktualizovaný v marci 2022. Dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte, ktoré vás prevedie požadovaným procesom overenia.

Po úspešnom absolvovaní tohto overenia dostanete od spoločnosti Google potvrdenie a e‑mailové upozornenie. Váš účet Google Ads získa osvedčenie, ktoré vám umožní zobrazovať reklamy na finančné služby v Singapure a zobrazovať reklamy singapurským používateľom, ktorí zrejme hľadajú finančné služby.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka