Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (máj 2022)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Toto upozornenie odráža aktualizáciu denníka zmien pravidiel pre politický obsah, ktorá bola zverejnená 2. decembra 2021.   

Zrušenie výnimiek pre predvolebné reklamy

Pravidlá služby Google Ads pre politický obsah budú aktualizované a nebudú už zahŕňať výnimky pre výrobky, služby a spravodajstvo, ktoré v pravidlách pre predvolebné reklamy existujú pre určité regióny. Tieto aktualizované pravidlá začneme presadzovať v máji 2022. Pravidlá pre predvolebné reklamy pre Austráliu, Brazíliu, Európsku úniu, Indiu, Izrael, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Taiwan budú aktualizované tak, že z nich bude odstránená nasledujúca výnimka: 

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, kandidátmi alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Okrem toho budú v máji 2022 aktualizované pravidlá pre predvolebné reklamy pre Indiu pridaním nasledujúceho textu:  

Predbežné certifikáty pre reklamu sa nevyžadujú v prípade reklám, ktoré zobrazujú nepolitické osoby propagujúce politický reklamný tovar, ako sú tričká. Nevyžadujú sa ani v prípade reklám, ktoré zobrazujú spravodajské organizácie na propagáciu svojho spravodajstva.

Po týchto aktualizáciách pravidiel sa inzerenti, ktorí chcú propagovať výrobky, služby a spravodajstvo s obsahom reklamy, na ktorý sa vzťahujú pravidlá spoločnosti Google pre predvolebné reklamy, budú musieť riadiť všetkými požiadavkami pravidiel vrátane požiadania o overenie pre predvolebnú reklamu na zobrazovanie takýchto reklám.

Nové možnosti zobrazovania predvolebných reklám

Súčasne so zrušením výnimiek pre predvolebné reklamy v máji 2022 rozšírime aj možnosti zobrazovania predvolebných reklám.  

V súčasnosti sa predvolebné reklamy môžu zobrazovať iba v regióne, na ktorý sa vzťahuje obsah reklamy (napr. predvolebné reklamy pre EÚ sa môžu zobrazovať iba v EÚ a predvolebné reklamy pre USA sa môžu zobrazovať iba v USA).  

Po tejto zmene sa predvolebné reklamy budú môcť zobrazovať v regióne, na ktorý sa vzťahuje obsah reklamy, aj mimo neho (napr. predvolebné reklamy pre EÚ sa budú môcť zobrazovať v EÚ aj v USA) pri splnení nasledujúcich požiadaviek pravidiel: 

Ak chce inzerent zobrazovať predvolebné reklamy v regióne, na ktorý sa obsah reklamy vzťahuje, musí absolvovať proces overenia pre predvolebné reklamy pre daný región. Ak chce napríklad inzerent zobrazovať predvolebné reklamy pre Austráliu v Austrálii, musí absolvovať proces overenia pre predvolebné reklamy platný v Austrálii.  

Inzerent, ktorý chce zobrazovať predvolebné reklamy mimo regiónu, na ktorý sa obsah reklamy vzťahuje, musí absolvovať proces overenia pre predvolebné reklamy alebo overenia totožnosti inzerenta pre región, v ktorom sa inzerent nachádza. Ak chce napríklad inzerent nachádzajúci sa v Spojenom kráľovstve zobrazovať predvolebné reklamy pre Nový Zéland v ľubovoľnom inom regióne než na Novom Zélande, musí absolvovať proces overenia platný v Spojenom kráľovstve.

Informácie o zadávateľovi predvolebných reklám a informácie o transparentnosti politických reklám

Vzhľadom na zmeny v zobrazovaní predvolebných reklám aktualizujeme rozsah reklám, pre ktoré je potrebné poskytovať informácie o zadávateľovi a ktoré sú zahrnuté v informáciách o transparentnosti politických reklám. Viac o informáciách o transparentnosti politických reklám nájdete na tejto stránke.

V rámci nových možností zobrazovania reklám budú informácie o zadávateľovi obsahovať všetky predvolebné reklamy v príslušných formátoch, ktoré zobrazujú overení inzerenti predvolebných reklám v regiónoch vyžadujúcich overenie pre predvolebné reklamy. Napríklad predvolebné reklamy pre EÚ, ktoré sa zobrazujú v USA, budú obsahovať informácie o zadávateľovi. Spoločnosť Google bude naďalej vyžadovať, aby všetky predvolebné reklamy, ktoré sa zobrazujú v regióne, na ktorý sa vzťahuje obsah reklamy, obsahovali informácie identifikujúce subjekt, ktorý za reklamu zaplatil. V prípade väčšiny formátov reklamy bude spoločnosť Google naďalej automaticky generovať informácie o zadávateľovi na základe údajov, ktoré boli poskytnuté pri procese overenia.

Spoločnosť Google bude naďalej zverejňovať informácie o transparentnosti politickej reklamy a knižnicu politických reklám. Používatelia tak budú mať k dispozícii transparentné informácie. V rámci nových možností zobrazovania reklám budú do informácií o transparentnosti zahrnuté iba reklamy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá pre predvolebné reklamy v regióne, v ktorom sa zobrazujú, a ktoré zobrazujú overení inzerenti predvolebných reklám. Napríklad predvolebné reklamy pre EÚ, ktoré zobrazuje overený inzerent predvolebných reklám pre EÚ a ktoré sa zobrazujú v EÚ, budú zahrnuté do informácií o transparentnosti. Predvolebné reklamy pre USA, ktoré zobrazuje overený inzerent predvolebných reklám pre EÚ a ktoré sa zobrazujú v EÚ, do informácií o transparentnosti zahrnuté nebudú.

Zmeny v regionálnych obmedzeniach pre predvolebné reklamy a reklamy venované politickým otázkam v Kanade

V máji 2022 budú regionálne obmedzenia pre predvolebné reklamy a reklamy venované politickým otázkam v Kanade aktualizované takto:

Tieto pravidlá sa nevzťahujú na reklamy od kanadských spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s voľbami. Nevzťahujú sa ani na reklamy propagujúce usmernenia v oblasti verejného zdravia súvisiace s pandémiou COVID‑19 alebo informácie o procese volieb od oficiálnych ministerstiev alebo rezortov federálnej vlády, prípadne od federálnych orgánov verejnej správy (napr. reklamy na angažovanosť občanov, ktoré prevádzkuje úrad Elections Canada).

Porušenia pravidiel spoločnosti Google pre politický obsah nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Upozornenie pošleme minimálne sedem dní pred pozastavením účtu.

Oboznámte sa s týmito aktualizáciami pravidiel a zobrazovania reklám. Zistite, či sa aktualizované pravidlá nevzťahujú na niektoré z vašich reklám vrátane reklám na propagáciu výrobkov, služieb alebo spravodajstva s obsahom reklamy, na ktorý sa vzťahujú pravidlá spoločnosti Google pre predvolebné reklamy. Ak takéto reklamy nájdete, do mája 2022 vykonajte overenie pre predvolebné reklamy (ak spĺňate podmienky) alebo dané reklamy odstráňte.

 

(Uverejnené v máji 2022)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka