Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Bảng chi tiết về định dạng được yêu cầu

Loại định dạng quảng cáo mà trang web của bạn đã yêu cầu hiển thị (ví dụ: Hiển thị, Đơn vị liên kết, v.v). Bảng chi tiết này cho biết những định dạng mà bạn đã thiết lập để trang web của mình yêu cầu hiển thị.

Tùy thuộc vào cách thiết lập quảng cáo, có thể có các loại quảng cáo khác nhau được phân phát trong định dạng được yêu cầu. Ví dụ: giả sử bạn đã thiết lập một đơn vị quảng cáo để yêu cầu quảng cáo hiển thị hình ảnh. Đơn vị quảng cáo của bạn có thể hiển thị các loại quảng cáo hiển thị hình ảnh khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh động, HTML5, v.v. Hãy xem báo cáo Các quảng cáo đã phân phát để xem phân tích chi tiết về các quảng cáo thực sự được phân phát trên trang web của bạn.

Giá trị

  • Hiển thị
  • Đơn vị liên kết
  • Trong nguồn cấp dữ liệu
  • Trong bài viết
  • Khác

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính