Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ

Προσθήκη ετικέτας σε αίτημα για διαφήμιση σχετικά με χρήστες στον ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτω του ορίου ηλικίας συναίνεσης (TFUA)

Μπορείτε να επισημάνετε τα αιτήματά σας για διαφημίσεις, ώστε να λαμβάνεται πρόνοια για τους χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτω του ορίου ηλικίας συναίνεσης. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να διευκολύνεται η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Λάβετε υπόψη ότι ενδεχομένως να έχετε άλλες νομικές υποχρεώσεις βάσει του GDPR. Ανατρέξτε στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθυνθείτε στον νομικό σας σύμβουλο. Μην ξεχνάτε ότι τα εργαλεία της Google έχουν σχεδιαστεί για διευκόλυνση της συμμόρφωσης και δεν απαλλάσσουν κανέναν εκδότη από τις υποχρεώσεις του απέναντι στη νομοθεσία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς οι εκδότες επηρεάζονται από το GDPR

Κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας, στο αίτημα για διαφήμιση θα περιλαμβάνεται μια παράμετρος TFUA (Προσθήκη ετικέτας για χρήστες κάτω του ορίου ηλικίας συναίνεσης στην Ευρώπη). Αυτή η παράμετρος απενεργοποιεί την εξατομικευμένη διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένου του επαναληπτικού μάρκετινγκ για το συγκεκριμένο αίτημα για διαφήμιση. Επίσης, απενεργοποιεί τα αιτήματα προς τρίτους προμηθευτές διαφημίσεων, όπως pixel μέτρησης διαφημίσεων και διακομιστές διαφήμισης τρίτων. Η παράμετρος δεν επηρεάζει την από μέρους σας χρήση των κλειδιών-τιμών της Google. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η από μέρους σας χρήση των κλειδιών-τιμών συμμορφώνεται με τον GDPR. 

Η συμπερίληψη της παραμέτρου TFUA σε αίτημα για διαφήμιση έχει προτεραιότητα έναντι οποιωνδήποτε ισχυουσών ρυθμίσεων σε επίπεδο ιστοτόπου.

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες διαφήμισης της Google και επιθυμείτε να ζητήσετε την εφαρμογή της ετικέτας "προορίζεται για παιδιά" σύμφωνα με τον νόμο COPPA σε επίπεδο ιστοτόπου, υποτομέα ή εφαρμογής και όχι σύμφωνα με αίτημα για διαφήμιση, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ετικέτας "προορίζεται για παιδιά" σε ιστότοπο ή εφαρμογή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παράμετρο TFCD και τον νόμο COPPA

Ετικέτες JavaScript

Εάν η σελίδα σας χρησιμοποιεί τον ασύγχρονο κώδικα διαφήμισης (adsbygoogle.js) σχετικά με την υποβολή αιτημάτων για διαφημίσεις από το AdSense (AFC), υποβάλετε αίτημα για διαφημίσεις που είναι κατάλληλες για χρήστες κάτω του ορίου ηλικίας συναίνεσης σύμφωνα με τον GDPR, συμπεριλαμβάνοντας την παράμετρο data-tag-for-under-age-of-consent="1" σε κάθε ετικέτα.  Για παράδειγμα:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Εάν χρησιμοποιείτε την παλαιότερη σύγχρονη ετικέτα διαφήμισης (show_ads.js), ορίστε τη μεταβλητή google_tag_for_under_age_of_consent=1 σε κάθε ετικέτα διαφήμισης.  Για παράδειγμα:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Ετικέτες <amp-ad>

Οι ετικέτες <amp-ad type="adsense"> υποστηρίζουν αιτήματα επισήμανσης για περιπτώσεις κάτω του ορίου ηλικίας συναίνεσης μέσω του στοιχείου amp-consent. Το συγκεκριμένο στοιχείο επιτρέπει στον εκδότη να καθορίζει το checkConsentHref, ένα τελικό σημείο για το οποίο υποβάλλεται ερώτημα πριν από αιτήματα που αποστέλλονται από οποιοδήποτε στοιχείο στη σελίδα που καθορίζει το χαρακτηριστικό data-block-on-consent. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το στοιχείο amp-consent και τη μορφή των αποκρίσεων ConsentHref

Εάν το τελικό σημείο ConsentHref του εκδότη εμφανίζει τα κλειδιά "tfua" ή "tfcd", τα επόμενα αιτήματα του AdSense θα επισημαίνονται για περιπτώσεις κάτω του ορίου ηλικίας συναίνεσης ή "προορίζεται για παιδιά", αντίστοιχα. Για παράδειγμα, ας εξετάσουμε μια σελίδα AMP με ένα στοιχείο συναίνεσης και μια διαφήμιση:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Η ακόλουθη απόκριση από το στοιχείο ConsentHref (https://publisher.com/api/check-consent) του εκδότη ενεργοποιεί την επισήμανση για χρήστες κάτω του ορίου ηλικίας συναίνεσης σχετικά με το αίτημα για διαφήμιση του AdSense:

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "adsense-tfua": 1,
  "adsense-tfcd": 0
 }
}

Οι παράμετροι TFUA και TFCD μπορούν, επίσης, να οριστούν στατικά στις ετικέτες <amp-ad> χρησιμοποιώντας το αντικείμενο στόχευσης JSON, για παράδειγμα, ως εξής:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="adsense"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Τέλος, για να συμβάλουμε στην πλήρη συμμόρφωσή σας με τις απαιτήσεις του GDPR, έχετε υπόψη ότι το data-block-on-consent μπορεί να οριστεί και για άλλα στοιχεία AMP που υποβάλλουν αιτήματα σε τρίτα μέρη, όπως το amp-analytics και το amp-pixel.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας