Tab Tối ưu hóa

Chạy thử nghiệm từ một cơ hội

Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một trong những cơ hội đủ điều kiện của thử nghiệm của chúng tôi trên trang Tối ưu hóa, bạn có thể chọn chạy một thử nghiệm cho biến thể được đề xuất.

Để chạy thử nghiệm từ một cơ hội:

 1. Nhấp vào Chạy thử nghiệm trong cơ hội.

  Một thử nghiệm mới sẽ được tạo cho bạn trong mục “Thử nghiệm” của trang Tối ưu hóa.

 2. Đặt tên cho thử nghiệm của bạn.
 3. Tùy thuộc vào loại cơ hội, hãy
  • Xem xét cài đặt biến thể được đề xuất.
   hoặc
  • Chọn cài đặt bạn muốn cho biến thể.
 4. Nhấp vào Tạo.

  Bây giờ, thử nghiệm của bạn sẽ chuyển sang trạng thái “đang chạy” và chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu.

Bạn có thể phải chờ một vài ngày để kết quả ban đầu của thử nghiệm xuất hiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?