Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google

Báo cáo quảng cáo gặp vấn đề từ Cửa sổ chi tiết quảng cáo

Nếu bạn thấy một vấn đề với quảng cáo trên trang web của mình (ví dụ: quảng cáo bị vỡ hoặc không an toàn cho gia đình), có một số cách để báo cáo vấn đề cho nhóm hỗ trợ Google thích hợp. Bạn có thể báo cáo quảng cáo gặp vấn đề từ danh sách lý do được xác định trước hoặc xuất chi tiết quảng cáo và ảnh chụp màn hình.

Chọn từ danh sách lý do được xác định trước

Bạn có thể báo cáo vấn đề qua cửa sổ “Chi tiết quảng cáo” được truy cập thông qua lớp phủ quảng cáo. Khi bạn báo cáo quảng cáo có vấn đề, tất cả dữ liệu báo cáo sẵn có tại thời điểm hiển thị được gửi đến nhóm Google thích hợp.

Để báo cáo quảng cáo có vấn đề:

  1. Nhấp vào lớp phủ quảng cáo mà bạn muốn báo cáo. Cửa sổ “Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google - Chi tiết quảng cáo” sẽ tải.
  2. Trong xem trước quảng cáo, nhấp vào trình đơn thả xuống Báo cáo vấn đề với quảng cáo này và chọn vấn đề mà bạn muốn báo cáo. Ví dụ như bạn có thể chọn: "Quảng cáo này không an toàn cho gia đình hoặc không phù hợp".
  3. (Tùy chọn) Nếu bạn cần bao gồm thêm thông tin về vấn đề, hãy sử dụng trường nhận xét bổ sung (tối đa 140 ký tự).
  4. Nhấp vào Gửi.

Xuất chi tiết quảng cáo

Ngoài ra, bạn có thể xuất chi tiết của quảng cáo từ cửa sổ "Chi tiết quảng cáo" và sau đó gửi thông tin đã xuất qua email. Khi bạn xuất chi tiết của quảng cáo, tất cả dữ liệu sẵn có tại thời điểm hiển thị bao gồm ảnh chụp màn hình của quảng cáo được tải xuống vào tệp HTML cho bạn.

Để xuất chi tiết của quảng cáo:

  1. Nhấp vào lớp phủ của quảng cáo bạn muốn xuất. Cửa sổ “Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google - Chi tiết quảng cáo” sẽ tải.
  2. Trong cửa sổ "Chi tiết quảng cáo”, nhấp vào Xuất chi tiết quảng cáo.
    Chi tiết quảng cáo được tải xuống vào tệp HTML, sau đó sẵn có để sử dụng theo yêu cầu của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?