Powiadomienie

Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Płatności

Najczęstsze pytania dotyczące przesyłania informacji o podatkach w Stanach Zjednoczonych w AdSense

Aby ułatwić przesyłanie informacji o podatkach w AdSense, zebraliśmy odpowiedzi na kilka najczęstszych pytań. Dzięki temu lepiej zrozumiesz, jakie informacje musisz podać, przesyłając do Google informacje o podatkach w Stanach Zjednoczonych.

Najczęstsze pytania

Jak przygotować się do wypełnienia formularzy podatkowych

Dlaczego muszę wypełnić ten formularz?

Poprosiliśmy Cię o wypełnienie tego formularza, aby wywiązać się z naszych zobowiązań wynikających z sekcji 1441 (Rozdział 3) i 3406 Amerykańskiego Kodeksu Podatkowego.

Ten formularz służy do określenia poprawnej stawki potrącenia dotyczącej przekazywanych Ci stosownych płatności, jeśli potrącenie będzie stosowane w przypadku przyszłych płatności.

Amerykański urząd podatkowy (IRS) wymaga, aby firma Google aktualizowała formularze podatkowe swoich partnerów i dostawców spoza USA:

 • (1) co 3 lata lub
 • (2) w przypadku zmiany okoliczności, która wpływa na ważność tego formularza.

Google przeprowadza aktualizację danych swoich odbiorców płatności, aby zachować zgodność z regułami IRS.

Co zrobić, jeśli ten formularz powinien wypełnić ktoś inny?

Jeśli nie jesteś odpowiednią osobą, która ma wypełnić wymagany formularz, możesz przekazać tego e-maila właściwej osobie w swojej organizacji, aby mogła ona się zalogować. Ta osoba musi mieć dostęp administracyjny do konta płatności Google. Osoba ta może następnie użyć informacji podanych w e-mailu, aby wypełnić formularz. Aby przyznać dostęp administracyjny do konta osobie podpisującej, wykonaj te czynności.

Dlaczego nie mogę wypełnić formularza podatkowego w moim lokalnym języku?

Pytania w formularzu są dostępne w języku, który masz ustawiony w AdSense, ale w polach formularza można wpisywać tylko małe lub wielkie litery (a–z, A–Z), cyfry (0–9), spacje, myślniki (-) i symbol „&”.

W przypadku znaków specjalnych użyj odpowiadających im liter, np. n zamiast ń lub a zamiast ą. Zgodnie z wymaganiami Internal Revenue Service (amerykańskiego urzędu podatkowego) dane podatnika muszą być wprowadzone przy użyciu liter alfabetu łacińskiego (a–z, A–Z), cyfr (0–9), spacji, myślników (-) i znaku „&”. Tam, gdzie jest to możliwe, odnieś się do dokumentów zawierających Twoje dane napisane alfabetem łacińskim (np. paszport lub prawo jazdy). Jeśli nie masz takiej możliwości, przetranskrybuj te dane.

Wybór formularzy podatkowych

Jaka jest różnica między kontem indywidualnym a kontem nienależącym do osoby fizycznej?

Konto osoby fizycznej należy do osoby fizycznej (nie do organizacji) i jest przez nią obsługiwane. Podatki należy odprowadzać w imieniu właściciela, którego dane są widoczne na osobistym zeznaniu podatkowym.

Konto podmiotu lub konto nienależące do osoby fizycznej jest kontem firmowym i niezależnym od właściciela w kwestiach podatkowych.

Jak sprawdzić, który formularz podatkowy muszę wypełnić?

Odpowiedni formularz podatkowy jest generowany automatycznie na podstawie podanych przez Ciebie odpowiedzi. W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

 • Formularz W-9 jest wymagany od osób fizycznych, firm, spółek osobowych i innych podmiotów w Stanach Zjednoczonych.
 • Formularz W-8BEN lub W-8BEN-E muszą zwykle wypełnić osoby fizyczne i określone podmioty spoza Stanów Zjednoczonych będące rzeczywistym właścicielem uzyskanego dochodu. Formularza można użyć, aby ubiegać się o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (czyli uzyskać obniżoną stawkę potrącenia podatku u źródła).
 • Formularz W-8ECI wypełniają osoby, które deklarują, że uzyskany dochód jest w praktyce powiązany z handlem lub działalnością w USA. Wszyscy płatnicy składający formularz W-8ECI muszą podać amerykański numer TIN.
 • Formularz W-8IMY jest wymagany w przypadku niektórych pośredników, spółek osobowych i podmiotów pośredniczących spoza USA. Jeśli taki formularz zostanie złożony, Google może poprosić o dodatkową dokumentację (na przykład oświadczenie o alokacji).
 • Formularz W-8EXP jest używany przez podmioty w celu ustalenia statusu rzeczywistego właściciela spoza Stanów Zjednoczonych oraz prawa do obniżonej stawki podatku u źródła w przypadku banku centralnego spoza Stanów Zjednoczonych, organizacji międzynarodowej, organizacji spoza USA zwolnionej z podatków, prywatnej fundacji spoza USA lub rządu terytorium nieinkorporowanego Stanów Zjednoczonych.

Adresy, potwierdzenie tożsamości i ograniczenia dotyczące korzyści

Czego mogę się spodziewać podczas wypełniania formularza?

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, które należy wziąć pod uwagę przy wypełnianiu tego formularza:

 • Nie podawaj skrytki pocztowej ani adresu korespondencji jako adresu stałego zamieszkania lub siedziby: zauważyliśmy, że niektóre osoby fizyczne lub firmy podają jako adres stałego zamieszkania albo siedziby skrytkę pocztową lub adres do korespondencji. Jeśli Twój adres stałego zamieszkania jest adresem skrytki pocztowej, adresem do doręczeń lub adresem dostawcy usług korporacyjnych (takich jak firma prawnicza lub fundusz), konieczne może być przesłanie aktu założycielskiego firmy lub innego odpowiedniego dokumentu potwierdzającego adres Twojej firmy.
 • Weryfikacja tożsamości: weryfikacja tożsamości może być wymagana w jednej z tych sytuacji:
  • Brakuje numeru identyfikacji podatkowej lub nie składa się on z 9 cyfr.
  • Podany numer identyfikacji podatkowej nie jest aktualny.
  • Połączenie numeru identyfikacji podatkowej i nazwiska nie jest zgodne z danymi w rejestrze IRS.
  • Nieprawidłowe żądanie dopasowania numeru identyfikacji podatkowej.
 • Adresy w Stanach Zjednoczonych wymagają podania dodatkowych informacji: jeśli oświadczysz, że jesteś podmiotem prawnym spoza Stanów Zjednoczonych, który przebywa w tym kraju i ma adres stały lub adres pocztowy na terenie tego kraju, musisz podać dodatkowe informacje, aby potwierdzić, że jesteś podmiotem prawnym spoza Stanów Zjednoczonych.
 • Ograniczenia związane z korzyściami wynikającymi z zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (tylko podmioty): podmioty, które ubiegają się o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, muszą poświadczyć, że spełniają wymagania zawarte w klauzuli dotyczącej ograniczenia korzyści znajdującej się w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby określić, czy masz prawo do korzyści na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, skonsultuj się z profesjonalnym doradcą podatkowym.

Identyfikacja podatkowa

Jakie są kluczowe terminy związane z identyfikacją podatkową?

Imię i nazwisko

Podaj swoje imię i nazwisko w takiej postaci, w jakiej widnieją na Twoich dokumentach prawnych.

 • Jeśli uzyskujesz dochód jako osoba fizyczna: w polu nazwy wpisz swoje imię i nazwisko. Możliwe, że będzie trzeba przesłać przetłumaczone imię i nazwisko zgodnie z tym, co widnieje w Twoich dokumentach prawnych (na przykład w paszporcie).
  • Jeśli chcesz powiązać firmę z formularzem, podaj ją w polu nazwy prowadzonej działalności. Jeśli Twój profil płatności jest zarejestrowany pod nazwą firmy, podaj ją w polu nazwy prowadzonej działalności.
 • Jeśli uzyskujesz dochód jako osobny podmiot: podaj nazwę tego podmiotu w polu nazwy. Jeśli Twój profil płatności jest zarejestrowany pod Twoim imieniem i nazwiskiem, podaj je w polu nazwy prowadzonej działalności.

Aby zweryfikować Twoje imię i nazwisko, możemy poprosić Cię o przesłanie dodatkowych dokumentów. Jeśli musisz zaktualizować profil płatności, wykonaj te instrukcje.

Nazwa prowadzonej działalności

Nazwa prowadzonej działalności to nazwa firmy, która nie jest imieniem i nazwiskiem właściciela. W zależności od rodzaju formularza możesz też podać imię i nazwisko odpowiedniej osoby.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. to firma, która ma jednego właściciela, nie jest korporacją podlegającą amerykańskiemu prawu podatkowemu i nie jest uznawana za podmiot odrębny od swojego właściciela w celach związanych z pobieraniem federalnego podatku od dochodów w Stanach Zjednoczonych. Dowiedz się więcej o jednoosobowych spółkach z o.o. ze strony internetowej IRS (amerykańskiego urzędu skarbowego).
Co to jest numer TIN (numer identyfikacji podatkowej)?

Numer identyfikacyjny podatnika (TIN) jest wymagany przez IRS (amerykański urząd podatkowy) na wszystkich amerykańskich formularzach podatkowych. Obywatele państw innych niż Stany Zjednoczone mogą potrzebować indywidualnego numeru identyfikacyjnego podatnika (ITIN).Jeśli ubiegasz się o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, musisz podać zagraniczny lub amerykański numer identyfikacyjny podatnika. Więcej informacji o indywidualnych numerach identyfikacyjnych podatnika używanych przez IRS

Pamiętaj, że ta witryna należy do urzędu IRS i nie jest obsługiwana ani sprawdzana przez Google, dlatego Google nie może potwierdzić prawdziwości przedstawionych informacji. W razie pytań konieczne może być uzyskanie porady podatkowej.

Aby określić dozwolone numery identyfikacyjne podatnika, skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym lub zasięgnij porady doradcy podatkowego. Google nie udziela takich porad.

Przykłady numerów TIN z różnych krajów (lista nie jest wyczerpująca):

 • Indie: stały numer rachunku bankowego (PAN).
 • Indonezja: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japonia: osobisty numer identyfikacyjny (nazwany „My Number”).
 • Rosja: numer identyfikacyjny podatnika (INN).
 • Wielka Brytania: niepowtarzalny numer referencyjny podatnika (UTR), krajowy numer ubezpieczenia społecznego (NINO).

Aby ustalić właściwe numery identyfikacji podatkowej, skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym lub doradcą podatkowym. Google nie udziela porad podatkowych.

Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Mój kraj ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi . Jak mogę sprawdzić, czy postanowienia tej umowy są stosowane?

Jeśli Twój kraj zawarł ze Stanami Zjednoczonymi umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, moduł podatkowy w AdSense uwzględni tę informację w momencie przesyłania formularza podatkowego.

Chcesz się dowiedzieć, czy Twój kraj zawarł ze Stanami Zjednoczonymi umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania? Odwiedź witrynę amerykańskiego urzędu skarbowego (IRS). Pamiętaj tylko, że należy ona do urzędu IRS i nie jest obsługiwana ani sprawdzana przez Google, dlatego Google nie może potwierdzić prawdziwości przedstawionych informacji. W razie pytań konieczne może być uzyskanie porady podatkowej.

Dlaczego jest kilka form płatności i którą z nich mam wybrać?

Płatności związane z usługami Google mogą czasami pasować do kilku kategorii. Partnerzy YouTube, AdSense i Play powinni wybrać wszystkie rodzaje dochodów, w przypadku których mogą ubiegać się o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, aby mieć pewność, że otrzymają odpowiednie stawki podatku u źródła. Google odprowadza podatek o odpowiedniej stawce obliczanej na podstawie rodzaju dochodu oraz powiązanej z nim umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie będziemy stosować dodatkowych postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli dany rodzaj dochodu nie jest opłacony. Jeśli nie masz pewności, które formy płatności są powiązane z Twoją współpracą z Google, wybierz te opcje:

 • inne tantiemy związane z prawami autorskimi (np. program partnerski Play lub YouTube),
 • tantiemy związane z filmami i telewizją (np. niektóre filmy i programy YouTube lub partnerzy Play),
 • usługi (np. AdSense).

Podgląd dokumentów podatkowych

Czy mogę zobaczyć podgląd wypełnionych przeze mnie formularzy podatkowych?

Google wygeneruje wypełnione przez Ciebie formularze podatkowe IRS w formacie PDF. Konieczne będzie zweryfikowanie poprawności dokumentów. Jeśli trzeba będzie wprowadzić zmiany, po prostu wróć do AdSense, aby to zrobić.

Zaświadczenie podatkowe

Czym jest działalność na terenie USA?

Działalność na terenie USA oznacza świadczenie usług na terenie tego kraju. Może to obejmować zatrudnianie pracowników lub posiadanie sprzętu w Stanach Zjednoczonych w celach generowania przychodów.

Co to jest oświadczenie z mocą przysięgi dotyczące niezmiennych okoliczności?

Pisemne oświadczenie dotyczące niezmiennych okoliczności można dostarczyć wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem podatkowym W-8. Dzięki temu Google może wykorzystać nowo złożony formularz w odniesieniu do poprzedniego okresu, za który twórca otrzymał zapłatę. Oznacza to, że Google może potraktować wszelkie płatności dokonane w poprzednim okresie, do którego odnosi się oświadczenie, jako mające taki sam status podatkowy jak ten określony w nowym formularzu podatkowym.

W ten sposób Google może zwrócić podatek u źródła, pod warunkiem że formularz uprawnia twórcę do niższej należności na poczet podatku, a twórca zwrócił się o zwrot w prawnie przewidzianym okresie na dokonywanie zwrotów (do 31 grudnia w roku, w którym doszło do potrącenia podatku).

Przesłanie i weryfikacja

Jaki jest stan mojego formularza podatkowego?
 • W trakcie sprawdzania: przesłane przez Ciebie dane podatnika są w trakcie sprawdzania. Może to potrwać do 7 dni roboczych. Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych dokumentów, aby potwierdzić Twoje dane podatnika lub zweryfikować Twoją tożsamość, powiadomimy Cię za pomocą Centrum płatności Google oraz w e-mailu.
 • Zatwierdzone: przesłane przez Ciebie dane podatnika zostały sprawdzone i zaakceptowane.
 • Odrzucone: przesłane przez Ciebie dane podatnika zostały odrzucone. Oto możliwe przyczyny:
  • Nie znaleziono podanego numeru identyfikacji podatkowej (TIN) w IRS. Możliwe, że system nie zaktualizował danych lub numer został utworzony niedawno.
  • Podane połączenie numeru identyfikacji podatkowej i nazwiska nie jest zgodne z danymi w rejestrze IRS.
  • Nie można potwierdzić Twoich danych podatnika na podstawie przesłanych przez Ciebie dokumentów.

Jeśli Twój formularz zostanie odrzucony, powiadomimy Cię o tym za pomocą Centrum płatności Google oraz w e-mailu. Prześlij nowy formularz lub skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym. Przed przesłaniem formularza podatkowego sprawdź, czy zawarte w nim informacje prawne są zgodne z informacjami w profilu płatności.

Dlaczego moje dokumenty są w trakcie sprawdzania?

Informacje przesłane w module podatkowym przechodzą przez kilka etapów weryfikacji. Służy to sprawdzeniu ich poprawności i kompletności oraz zapewnia bezpieczeństwo procesu. Czasami nawet niewielki błąd w dokumentach może sprawić, że Twoje dane podatnika zostaną oznaczone jako „w trakcie sprawdzania”. Sprawdź, czy przesłane przez Ciebie dane podatnika są zgodne z danymi w profilu płatności, aby zminimalizować opóźnienia w przetwarzaniu danych.

Oto częste sytuacje, w których sprawdzimy Twoje dane:

Formularze W9:

 • „Imię i nazwisko” podane w module podatkowym są niezgodne z tymi w profilu płatności.
 • Nazwa „jednoosobowej spółki z o.o.” podana w module podatkowym jest niezgodna z nazwą w profilu płatności.
 • Numer ubezpieczenia społecznego (SSN) podany w module podatkowym jest nieprawidłowy lub należy do osoby, której imię i nazwisko są niezgodne z tymi na koncie. Sprawdzenie może potrwać dłużej.

Formularze W8:

 • „Imię i nazwisko” podane w module podatkowym są niezgodne z tymi w profilu płatności.
 • Nazwa „jednoosobowej spółki z o.o.” podana w module podatkowym jest niezgodna z nazwą w profilu płatności.
 • „Adres zamieszkania” lub „adres pocztowy” podany w module podatkowym jest w Stanach Zjednoczonych lub nie jest zgodny z krajem, w którym ubiegasz się o zastosowanie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • W module podatkowym podano adres do doręczeń lub skrytki pocztowej.
 • Pole formularza „charakter” jest wypełnione.

Pamiętaj, że wszystkie przesłane formularze W8-IMY będą sprawdzane.

Dlaczego muszę dostarczyć dokumenty weryfikacyjne?

Weryfikacja tożsamości może być wymagana w jednej z tych sytuacji:

 • Brakuje numeru TIN (identyfikacji podatkowej) lub nie składa się on z 9 cyfr.
 • Podany numer TIN nie jest aktualny.
 • Połączenie numeru TIN i nazwiska nie jest zgodne z danymi w rejestrze IRS.
 • Nieprawidłowe żądanie dopasowania numeru TIN.

Więcej informacji o dokumentach akceptowanych w przypadku każdego formularza podatkowego

Jakie dokumenty muszę przygotować, jeśli moje dane podatnika z USA zostaną oznaczone do sprawdzenia?

Jeśli Twoje dane podatnika ze Stanów Zjednoczonych są zgłoszone do dodatkowego sprawdzenia, konieczne może być przesłanie dodatkowego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Aby sprawdzić, jakich dokumentów potwierdzających tożsamość możesz użyć, odwiedź tę stronę Centrum pomocy: Zatwierdzone dokumenty podatkowe. Akceptujemy pliki w formatach PNG, JPEG i PDF.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Twoja strona AdSense

Przedstawiamy Twoją stronę AdSense – znajdziesz tam informacje i możliwości dostosowanych do Twojego konta, które pomogą Ci odnosić sukces z AdSense.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne