Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Thiết lập tệp app-ads.txt cho ứng dụng của bạn

Để AdMob tìm và xác minh tệp app-ads.txt của bạn, hãy làm như sau:
 • Bạn phải đăng ký ứng dụng của mình với Cửa hàng Google Play hoặc Apple App Store
 • Trang thông tin trên Cửa hàng Play phải bao gồm một trang web của nhà phát triển, như đã giải thích trong bài viết này, ở Bước 1a

Các chủ đề trong bài viết này:

Bước 1: Thiết lập trang web nhà phát triển của bạn

Trang web nhà phát triển cho phép người dùng tìm hiểu thêm về ứng dụng và nội dung khác của bạn. Đây cũng là cách mà tiêu chuẩn app-ads.txt xác nhận chủ sở hữu ứng dụng. Trang web nhà phát triển phải được liên kết với trang thông tin của bạn trong Google Play hoặc App Store để AdMob và các nền tảng quảng cáo khác xác nhận quyền sở hữu đối với ứng dụng.

Nếu hiện chưa thiết lập trang web cho doanh nghiệp phát triển ứng dụng của mình thì bạn cần phải thiết lập trang web trước khi tham gia vào app-ads.txt. Hiện có sẵn nhiều lựa chọn lưu trữ web miễn phí và trả phí.

Sau khi thiết lập, hãy cập nhật trang thông tin của ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng để đưa trang web nhà phát triển của bạn vào URL liên hệ của nhà phát triển. Nếu muốn, bạn có thể xuất bản thông tin tiếp thị và hỗ trợ có liên quan cho ứng dụng của mình trên trang web đó.  

Lưu ý: Bạn không cần phải liệt kê URL app-ads.txt đầy đủ trong trang thông tin trên cửa hàng ứng dụng. AdMob thu thập thông tin về tệp app-ads.txt của bạn bằng cách sử dụng phần tên máy chủ (miền) trong URL trang web. Hãy tìm hiểu thêm về cách chúng tôi tìm thấy tệp app-ads.txt của bạn trong Bước 3

Bước 1a: Thêm trang web nhà phát triển vào trang thông tin của bạn trên trang thông tin trên Cửa hàng Play

Cách thêm trang web của nhà phát triển vào trang thông tin trên cửa hàng ứng dụng của bạn:

 • Đối với Google Play: Thêm URL trang web vào thông tin liên hệ trên trang thông tin ứng dụng của bạn:
  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn một ứng dụng.
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào phần Sự hiện diện của cửa hàng, rồi nhấp vào Trang thông tin trên Cửa hàng Play.
  4. Di chuyển đến mục Thông tin liên hệ.
  5. Thêm URL trang web nhà phát triển.
 • Đối với Apple App Store: Thêm trang web của nhà phát triển vào trường URL tiếp thị trong trang thông tin trên cửa hàng Play. 

Nếu bạn thêm hoặc cập nhật một trang web của nhà phát triển trong trang thông tin ứng dụng trên Google Play, hãy đợi tối đa 24 giờ để AdMob phát hiện các thay đổi này.

Bước 2: Tạo tệp app-ads.txt

Xem ví dụ về tệp app-ads.txt:
# ví dụ về tệp app-ads.txt:

greenadexchange.com, 12345, DIRECT, d75815a79

silverssp.com, 9675, RESELLER, 496211

blueadexchange.com, XF436, DIRECT

orangeexchange.com, 45678, RESELLER

silverssp.com, ABE679, RESELLER

google.com, pub-0000000000000000, DIRECT, f08047fec0942fa0

Sử dụng ví dụ sau:

 • google.com là một nền tảng trao đổi quảng cáo
 • pub-0000000000000000 là mã nhà xuất bản/mã tài khoản
 • TRỰC TIẾP là loại quan hệ
 • f08047fec0942fa0 là Tổ chức phát hành chứng chỉ (TAG)
 
Lưu ý: Để được hệ thống xác minh, tệp app-ads.txt của bạn phải được định dạng theo quy định của IAB Tech Lab. Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy xem lại phần Bản đặc tả về Người bán được ủy quyền cho ứng dụng mà IAB đã cung cấp. 

Bước 2a: Thêm đoạn mã dành riêng cho bạn vào tệp app-ads.txt

AdMob cung cấp một đoạn mã dành riêng để giúp bạn thiết lập tệp app-ads.txt dễ dàng hơn. Đoạn mã dành riêng có chứa mã nhà xuất bản của bạn. 

Mã nhà xuất bản của bạn phải có trong tệp ads.txt và được định dạng chính xác để hệ thống xác minh tệp app-ads.txt này.

Cách nhận đoạn mã dành riêng cho bạn, bao gồm mã nhà xuất bản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào tab app-ads.txt.
 5. Nhấp vào Cách thiết lập tệp app-ads.txt
 6. Nhấp vào biểu tượng Nhấp để sao chép bên cạnh đoạn mã để sao chép. 
 7. Dán đoạn mã vào tệp app-ads.txt của bạn. 

Bước 2b: (Không bắt buộc) Thêm mã người bán được ủy quyền khác vào tệp app-ads.txt

Nếu bạn đang sử dụng một mạng quảng cáo khác, hãy nhớ thêm mạng đó vào tệp app-ads.txt. Khi bạn thêm mạng quảng cáo khác, người bán của bên thứ ba cũng có thể tìm và xác minh tệp app-ads.txt của bạn. Hãy liên hệ với mạng quảng cáo của bạn để biết thông tin họ cung cấp về tệp app-ads.txt. 

Bước 3: Xuất bản tệp app-ads.txt trên trang web nhà phát triển

Trình thu thập thông tin app-ads.txt của AdMob tìm kiếm tệp app-ads.txt dựa trên trang web nhà phát triển trong trang thông tin trên cửa hàng Play của ứng dụng. Theo bản đặc tả của app-ads.txt, trình thu thập thông tin sẽ tìm kiếm các tệp tại các mẫu URL sau:

 • https://<<tên máy chủ>>/app-ads.txt
 • http://<<tên máy chủ>>/app-ads.txt

Tên máy chủ được xác định dựa trên trang web nhà phát triển của ứng dụng của bạn. Đây là miền của trang web hoặc (trong một số trường hợp) một miền con, như trình bày bên dưới.

Bảng sau đây trình bày các ví dụ chung về nơi trình thu thập thông tin của AdMob sẽ tìm kiếm tệp app-ads.txt cho các URL trang web nhà phát triển khác nhau.

Nếu trang web của nhà phát triển là: Trình thu thập thông tin xem xét theo thứ tự sau:
https://example.com/game https://example.com/app-ads.txt
http://example.com/app-ads.txt
http://help.example.com/game https://help.example.com/app-ads.txt
http://help.example.com/app-ads.txt
https://example.com/app-ads.txt
http://example.com/app-ads.txt
 

Bản đặc tả về app-ads.txt có các quy tắc cụ thể liên quan đến miền con. Trình thu thập thông tin sẽ thăm dò tối đa một cấp độ miền con từ trang web nhà phát triển khi tạo URL app-ads.txt.

Ví dụ:

Nếu trang web của nhà phát triển là: Trình thu thập thông tin xem xét theo thứ tự sau:
http://support.help.example.com/game

https://help.example.com/app-ads.txt
http://help.example.com/app-ads.txt
https://example.com/app-ads.txt
http://example.com/app-ads.txt

Lưu ý: "help.example.com" nằm ở cấp miền con đầu tiên và được dùng để thu thập thông tin, còn "support.help.example.com" nằm ở cấp miền con thứ hai và không được dùng để thu thập thông tin.

 

Bản đặc tả loại trừ các miền con "www." và "m.", là vị trí nơi trình thu thập thông tin sẽ tìm kiếm tệp.

Nếu trang web của nhà phát triển là: Trình thu thập thông tin xem xét theo thứ tự sau: 
https://www.example.com/game https://example.com/app-ads.txt
http://example.com/app-ads.txt
https://m.example.com/game https://example.com/app-ads.txt
http://example.com/app-ads.txt
 

Máy chủ web của bạn có thể chuyển hướng trình thu thập thông tin đến tệp app-ads.txt được lưu trữ ở nơi khác (bao gồm cả miền con “www.”).

Nếu trình thu thập thông tin tìm kiếm tệp tại đây: Trang đích chuyển hướng hợp lệ có thể bao gồm
nhưng không giới hạn ở các trang sau:
https://example.com/app-ads.txt

Miền con "www." trang web của bạn:
https://www.example.com/app-ads.txt

Miền con và thư mục con khác:
https://static.example.com/files/app-ads.txt

Một miền con, thư mục con hoặc tên tệp khác:
https://static.example.com/files/app-ads-1.txt

Một miền khác, bao gồm nhiều miền con:
https://www.cdn.files.example.com/app-ads.txt

Để kiểm tra xem bạn đã xuất bản tệp chính xác hay chưa, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng bạn có thấy nội dung của tệp khi truy cập URL app-ads.txt trong trình duyệt web. Nếu bạn có thể thấy tệp trong trình duyệt web, thì có thể trình thu thập thông tin sẽ tìm được tệp đó.

Xem thông tin chi tiết về các lần AdMob thu thập thông tin tệp app-ads.txt trong tài khoản AdMob của bạn.

Bước 4: Chờ AdMob thu thập thông tin và xác minh tệp app-ads.txt của bạn

Có thể mất đến 24 giờ để AdMob thu thập thông tin và xác minh tệp app-ads.txt của bạn. AdMob thường xuyên kiểm tra tệp mới nhất của bạn, nhưng bạn cũng có thể yêu cầu AdMob thu thập thông tin về ứng dụng của bạn để đẩy nhanh tiến độ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào tab app-ads.txt.
 5. Trong hàng của ứng dụng mà bạn muốn xem thông tin chi tiết, hãy nhấp để mở rộng Mở rộng. Thao tác này sẽ mở thêm thông tin chi tiết và lựa chọn yêu cầu AdMob thu thập thông tin về ứng dụng của bạn.

  Ví dụ về thông tin trạng thái của một tệp app-ads.txt trong giao diện AdMob

 6. Nhấp vào nút Kiểm tra bản cập nhật. Khi bạn yêu cầu AdMob thu thập thông tin về tệp app-ads.txt, AdMob sẽ cập nhật trạng thái cho tất cả các ứng dụng có cùng tệp app-ads.txt.
  • Trong một số trường hợp, nút "Kiểm tra bản cập nhật" có thể không xuất hiện. Xin lưu ý rằng AdMob thường xuyên thu thập thông tin về tệp mới nhất của bạn để nắm được nội dung cập nhật.

Có thể mất đến 24 giờ để AdMob thu thập thông tin và xác minh tệp app-ads.txt của bạn. Hãy đợi ít nhất 24 giờ để hệ thống cập nhật trạng thái tệp app-ads.txt.

Nếu gần đây, bạn đã thêm một trang web của nhà phát triển hoặc cập nhật trang thông tin ứng dụng trên Google Play, hãy đợi tối đa 24 giờ để AdMob phát hiện các thay đổi này.

Bước 5: Kiểm tra để đảm bảo rằng tệp app-ads.txt đã được xác minh trong tài khoản AdMob

Bạn có thể xem trạng thái và thông tin chi tiết của tệp app-ads.txt cho tất cả các ứng dụng trong tài khoản AdMob của mình. 

Nếu hệ thống không tìm hoặc xác minh được tệp của bạn, hãy xem lại thông tin được cung cấp trong tài khoản AdMob hoặc tìm hiểu thêm về cách khắc phục sự cố về tệp app-ads.txt.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính