Báo cáo

Thêm chỉ số vào bảng báo cáo

Chỉ số, cùng với bộ lọcthứ nguyên, xác định dữ liệu nào được hiển thị trong báo cáo của bạn. Dữ liệu này là các phép đo định lượng về giá trị trong dữ liệu của bạn mà bạn có thể dùng để hiểu rõ hơn về thu nhập và lưu lượng truy cập của mình.

Số liệu có chức năng gì?

Về mặt chức năng, các chỉ số đại diện cho các loại dữ liệu hoặc giá trị có trong báo cáo. Những chỉ số này thường được sắp xếp theo các cột và chứa số hoặc tỷ lệ phần trăm. Khi thêm thứ nguyên, các giá trị chỉ số được tính toán lại dựa trên thứ tự hoặc nhóm mới mà thứ nguyên tạo ra. Việc thêm hoặc xóa chỉ số sẽ thêm hoặc xóa một cột thông tin khỏi báo cáo.

Chỉ số nằm ở vị trí nào trong báo cáo?

Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn danh sách chỉ số có sẵn trong báo cáo bằng cách nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa ở đầu bảng báo cáo. Các chỉ số này hiển thị ở nửa dưới thanh bên phải của bảng.

Các chỉ số đã sử dụng trong báo cáo được gắn nhãn bằng tiêu đề cột và xuất hiện ở phía bên phải của bảng báo cáo.

Báo cáo mặc định nằm ở đầu trang Báo cáo của bạn chứa các tập hợp chỉ số và thứ nguyên khác nhau. Khi bắt đầu một báo cáo mới, bạn nên xem xét những khác biệt này trước khi quyết định nên bắt đầu từ báo cáo nào.

 

Thay đổi các chỉ số được hiển thị

Không phải tất cả các chỉ số khả dụng đều được hiển thị trong báo cáo theo mặc định. Bạn có thể chỉnh sửa bảng Báo cáo để chọn các chỉ số khác nhau sẽ hiển thị.

Hoàn tất các bước sau để thay đổi các chỉ số được hiển thị trong báo cáo của bạn.

  1. Trong khi xem báo cáo của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng ở đầu bảng Báo cáo để mở danh sách các thứ nguyên và chỉ số có sẵn.
  2. Nhấp vào chỉ số bạn muốn thêm hoặc xóa khỏi báo cáo của mình. Chỉ số và dữ liệu đã chọn sẽ được hiển thị tự động trong báo cáo.

Sử dụng chỉ số trong biểu đồ

Chỉ số cũng có thể hiển thị trong biểu đồ ở đầu báo cáo của bạn. Tìm hiểu cách thêm biểu đồ vào báo cáo.

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố