Dàn xếp

Tối ưu hóa các nguồn quảng cáo trong dàn xếp

Khi chọn tối ưu hóa một mạng quảng cáo, bạn cho phép AdMob quản lý vị trí của mạng quảng cáo đó trong chuỗi dàn xếp. Cụ thể, AdMob sẽ tự động thực hiện điều chỉnh cho eCPM được liên kết với mạng dựa vào lưu lượng truy cập của ứng dụng, dữ liệu lịch sử và thông tin của bạn được truy xuất từ chính mạng quảng cáo.

Tối ưu hóa hơi khác biệt giữa Mạng AdMob và mạng quảng cáo của bên thứ ba nhưng cả hai phương pháp có cùng mục tiêu: cố gắng giúp tối đa hóa doanh thu của bạn.

Tối ưu hóa Mạng AdMob

Khi tối ưu hóa được bật cho Mạng AdMob, AdMob sẽ điều chỉnh eCPM trong thời gian thực trên cơ sở mỗi lượt hiển thị. Điều này nghĩa là Mạng AdMob sẽ được đánh giá lại và được định vị trong thứ tự dàn xếp cho mỗi yêu cầu quảng cáo khớp với nhóm dàn xếp mà mạng đó được thêm vào. Bạn có thể chọn tối ưu hóa Mạng AdMob khi thêm mạng đó vào nhóm dàn xếp hoặc chỉnh sửa mạng đó sau để thay đổi các tùy chọn cài đặt tối ưu hóa.

Tối ưu hóa mạng quảng cáo của bên thứ ba

Khi tính năng tối ưu hóa được bật cho mạng quảng cáo của bên thứ ba, AdMob sẽ điều chỉnh eCPM dùng cho mạng quảng cáo đó dựa vào lưu lượng truy cập của ứng dụng, dữ liệu lịch sử và thông tin thu thập được từ chính mạng quảng cáo. Bạn có thể chọn tối ưu hóa Mạng quảng cáo khi thêm mạng đó vào nhóm dàn xếp hoặc chỉnh sửa mạng đó sau để thay đổi các tùy chọn cài đặt tối ưu hóa. 

Để sử dụng mạng quảng cáo của bên thứ ba làm nguồn quảng cáo, bạn phải hoàn thành các bước sau: 

  1. Đăng ký tài khoản trên trang web của mạng quảng cáo bên thứ ba và thêm mọi chi tiết bắt buộc, chẳng hạn như thông tin về các ứng dụng và đơn vị quảng cáo của bạn.
  2. Thêm mạng quảng cáo làm nguồn quảng cáo nhóm dàn xếp trong AdMob và bật tính năng tối ưu hóa. 
  3. Triển khai SDK của mạng quảng cáo bên thứ ba trong mã ứng dụng cũng như thư viện bộ chuyển đổi sẽ kết nối giữa Google và mạng quảng cáo của bên thứ ba để thực hiện yêu cầu quảng cáo.

Không phải mạng quảng cáo nào cũng hỗ trợ tính năng tối ưu hóa. Bạn có thể xem lại danh sách mạng quảng cáo của bên thứ ba hỗ trợ tối ưu hóa để tìm hiểu thêm về các mạng có sẵn.

Trạng thái "Tối ưu hóa đang chờ xử lý"
 
Khi bạn bật tính năng tối ưu hóa cho mạng quảng cáo của bên thứ ba, AdMob bắt đầu phân tích lưu lượng truy cập của ứng dụng để tìm hiểu cách tối ưu hóa eCPM tốt nhất. Trong giai đoạn phân tích này, bạn có thể thấy trạng thái "tối ưu hóa đang chờ xử lý" xuất hiện trong bảng mạng quảng cáo
 
Lưu ý: AdMob liên tục tối ưu hóa eCPM dựa trên dữ liệu mới nhất hiện có. Vì vậy, đôi khi bạn có thể thấy trạng thái "tối ưu hóa đang chờ xử lý", ngay cả sau khi hoàn tất giai đoạn phân tích ban đầu. Ví dụ: nếu mạng quảng cáo không có đủ lưu lượng truy cập trong vài tuần, AdMob có thể xác định là cần dữ liệu có chất lượng tốt hơn để tính toán eCPM một cách chính xác. Hệ thống sẽ bật lại tính năng tối ưu hóa sau khi lưu lượng truy cập của mạng quảng cáo tăng lên và AdMob có dữ liệu tốt hơn để phân tích. 

Cho phép AdMob tối ưu hóa nguồn quảng cáo của bạn

Khi bật tối ưu hóa cho một trong các mạng quảng cáo có sẵn trong nhóm hòa giải lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu chọn hộp kiểm cho biết rằng bạn cho phép AdMob và Google truy cập, quản lý, truy xuất và phân tích dữ liệu liên quan tới tài khoản của bạn với mạng quảng cáo. Việc chọn hộp cũng cho biết rằng khi cho phép Google truy cập vào thông tin này, bạn không vi phạm bất kỳ thỏa thuận bên thứ ba nào.

Có một số trường hợp khác bạn có thể được yêu cầu chọn hộp này nếu bạn chưa thực hiện ủy quyền:

  • Nếu bạn chỉnh sửa bằng chứng xác thực có sẵn cho mạng quảng cáo bạn đã bật trước đó để tối ưu hóa mạng quảng cáo và mạng đó hỗ trợ tìm kiếm và có bằng chứng xác thực tìm kiếm đã định cấu hình.
  • Nếu bạn thêm mạng quảng cáo bạn đã xóa trước đó và mạng quảng cáo đó hỗ trợ tìm kiếm và có bằng chứng xác thực tìm kiếm đã định cấu hình.

Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn phải chọn hộp kiểm ủy quyền nếu được nhắc, nếu không bạn sẽ không thể sử dụng tối ưu hóa mạng quảng cáo với (các) mạng đã chọn.

Bạn cũng có thể được nhắc ủy quyền lại (các) mạng bạn đang sử dụng cho tối ưu hóa mạng quảng cáo. Nếu bạn không ủy quyền lại, hoạt động tối ưu hóa mạng quảng cáo cho các mạng bạn đang sử dụng có thể dừng lại. Đối với một số mạng (ví dụ: Facebook), hộp đánh dấu ủy quyền được bỏ đánh dấu mỗi khi bạn mở tùy chọn cài đặt bằng chứng xác thực.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố