Sprostredkovanie

Optimalizácia zdrojov reklamy v sprostredkovaní

Ak sa rozhodnete optimalizovať reklamnú sieť, umožňujete službe AdMob spravovať umiestňovanie reklamnej siete v reťazci sprostredkovania. AdMob bude automaticky vykonávať úpravy eCTZ, ktorá je priradená k sieti, na základe návštevnosti vašej aplikácie, historických dát a informácií získaných z reklamných sietí.

Optimalizácia siete AdMob sa mierne líši od optimalizácie reklamných sietí tretej strany, ale oba spôsoby smerujú k rovnakému cieľu: pokúsiť sa pomôcť vám dosiahnuť maximálne výnosy.

Optimalizácia siete AdMob

Pri aktivácii optimalizácie pre sieť AdMob bude AdMob upravovať hodnotu eCTZ v reálnom čase na princípe ceny za zobrazenie. To znamená, že sieť AdMob sa bude opakovane posudzovať a umiestňovať v zoskupení sprostredkovania pri každej žiadosti o reklamu, ktorá je priradená k skupine sprostredkovania, do ktorej bola sieť pridaná. Sieť AdMob môžete optimalizovať pri jej pridaní do skupiny sprostredkovania alebo ju môžete upraviť neskôr vykonaním zmien v nastaveniach optimalizácie.

Optimalizácia reklamnej siete tretej strany

Pri aktivovaní optimalizácie pre reklamnú sieť tretej strany bude AdMob upravovať eCTZ používanú pre reklamnú sieť na základe návštevnosti aplikácie, historických údajov a informácií získaných zo samotnej reklamnej siete. Reklamnú sieť môžete optimalizovať pri jej pridaní do skupiny sprostredkovania alebo ju môžete upraviť neskôr vykonaním zmien v nastaveniach optimalizácie.

Ak chcete použiť ako zdroj reklamy reklamnú sieť tretej strany, je potrebné vykonať tieto kroky:

  1. Zaregistrujte si účet na webe reklamnej siete tretej strany a pridajte požadované podrobnosti, ako sú informácie o vašich aplikáciách a reklamných jednotkách.
  2. V službe AdMob pridajte reklamnú sieť ako zdroj reklamy skupiny sprostredkovania a povoľte optimalizáciu.
  3. Do kódu aplikácie implementujte súpravu SDK reklamnej siete tretej strany, ako aj prepojovaciu knižnicu, ktorá bude sprostredkovávať komunikáciu medzi Googlom a reklamnou sieťou tretej strany pri plnení žiadostí o reklamy.

Niektoré reklamné siete nepodporujú optimalizáciu. Ak chcete získať ďalšie informácie o dostupných sieťach, preštudujte si zoznam reklamných sietí tretej strany podporujúcich optimalizáciu.

Stav Čakajúca optimalizácia
 
Keď povolíte optimalizáciu pre reklamnú sieť tretej strany, služba AdMob začne analyzovať návštevnosť vašej aplikácie, aby mohla určiť najlepší spôsob optimalizácie svojej eCTZ. V priebehu tejto analýzy sa môže v tabuľke reklamných sietí zobrazovať stav Čakajúca optimalizácia.
 
Poznámka: AdMob priebežne optimalizuje eCTZ na základe najnovších dostupných údajov, takže stav Čakajúca optimalizácia sa môže príležitostne zobraziť aj po dokončení úvodnej analýzy. Ak napríklad reklamná sieť v priebehu niekoľkých týždňov nezíska dostatočnú návštevnosť, AdMob môže vyhodnotiť, že na presný výpočet eCTZ sú potrebné kvalitnejšie údaje. Optimalizácia bude znova aktivovaná, keď sa zvýši návštevnosť reklamnej siete a AdMob bude mať k dispozícii lepšie údaje na analýzu.

Autorizácia služby AdMob na optimalizáciu zdrojov reklamy

Pri prvej aktivácii optimalizácie pre niektorú z dostupných reklamných sietí v skupine sprostredkovania sa zobrazí výzva na začiarknutie políčka na autorizáciu služby AdMob a spoločnosti Google na prístup k údajom účtu súvisiacim s reklamnou sieťou a na správu, vyhľadávanie a analýzu týchto údajov. Začiarknutím políčka vyjadrujete aj to, že povolením prístupu spoločnosti Google k týmto údajom neporušujete zmluvy s tretími stranami.

Existuje niekoľko ďalších inštancií, v ktorých sa od vás môže požadovať začiarknutie tohto políčka, ak ste ešte neudelili svoju autorizáciu:

  • ak upravíte existujúce poverenia reklamnej siete podporujúcej scraping s nakonfigurovanými povereniami scrapingu, ktorej ste predtým povolili optimalizáciu reklamnej siete;
  • ak pridáte reklamnú sieť podporujúcu scraping s nakonfigurovanými povereniami scrapingu, ktorú ste predtým odstránili.

V každom z týchto prípadov je v prípade zobrazenia výzvy nutné začiarknuť políčko autorizácie, inak optimalizáciu nebudete môcť používať vo vybratých reklamných sieťach.

Môže sa tiež zobraziť výzva na opätovnú autorizáciu sietí, ktoré už v rámci optimalizácie reklamných sietí využívate. Ak optimalizáciu týchto reklamných sietí opätovne neautorizujete, môže byť zastavená.V prípade niektorých sietí (napríklad Facebooku) sa začiarknutie políčka autorizácie zruší vždy po otvorení nastavenia poverenia.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory