Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Mô tả về trường quảng cáo gốc

Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ quảng cáo gốc hợp nhất, là một loại quảng cáo gốc chuẩn (do hệ thống xác định). Quảng cáo gốc hợp nhất có thể chứa quảng cáo cài đặt ứng dụng và quảng cáo nội dung, bao gồm các trường bên dưới. Ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn sẽ sử dụng các thành phần do các loại quảng cáo này cung cấp để hiển thị quảng cáo gốc.

"Có thể cắt ngắn sau" có nghĩa là nhà xuất bản không thể cắt ngắn giới hạn văn bản thấp hơn giá trị đã nêu. Ví dụ: giá trị của "Có thể cắt ngắn sau" là 25 cho tiêu đề cho biết rằng nhà xuất bản không thể đặt giới hạn nhỏ hơn 25 ký tự cho dòng tiêu đề, nhưng họ có thể đặt giới hạn cao hơn nếu muốn.

Nếu cắt ngắn văn bản theo giá trị nêu trong cột này (chẳng hạn như 25 đối với dòng tiêu đề), thì bạn có thể thêm '...' hoặc các ký hiệu văn bản khác để cho biết một giá trị đã được cắt ngắn.

Các trường hiển thị hợp nhất của quảng cáo gốc 

Trường Mô tả Luôn bao gồm? Bắt buộc phải hiển thị? Có thể cắt ngắn sau
Dòng tiêu đề Văn bản tiêu đề chính (ví dụ: tiêu đề ứng dụng hoặc tiêu đề bài viết). Bắt buộc 25 ký tự
Hình ảnh Hình ảnh lớn, chính. Được đề xuất Không áp dụng
Nội dung Văn bản nội dung phụ (ví dụ: thông tin mô tả ứng dụng hoặc thông tin mô tả bài viết). Được đề xuất 90 ký tự
Biểu tượng Hình ảnh biểu tượng nhỏ (ví dụ: hình ảnh cửa hàng ứng dụng hoặc biểu tượng của nhà quảng cáo). Không Được đề xuất Không áp dụng
Lời kêu gọi hành động Nút hoặc trường văn bản khuyến khích người dùng thực hiện hành động (ví dụ: Cài đặt hoặc Truy cập trang web). Được đề xuất 15 ký tự
Xếp hạng theo sao Xếp hạng từ 0 đến 5 sao chỉ xếp hạng trung bình của ứng dụng trong cửa hàng. Không Được đề xuất Không áp dụng
Cửa hàng Cửa hàng ứng dụng mà người dùng tải ứng dụng xuống. Không Được đề xuất 15 ký tự
Giá Chi phí của ứng dụng. Không Được đề xuất 15 ký tự
Nhà quảng cáo Văn bản xác định nhà quảng cáo (ví dụ: tên nhà quảng cáo hoặc thương hiệu, URL hiển thị, v.v.). Không Được đề xuất 25 ký tự

Tải các thành phần xuống

Bạn có thể tải những thành phần sau xuống để sử dụng trong thiết kế quảng cáo gốc:

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính