Mô tả về trường quảng cáo gốc

Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ quảng cáo gốc hợp nhất, là một loại quảng cáo gốc chuẩn (do hệ thống xác định). Quảng cáo gốc hợp nhất có thể chứa quảng cáo cài đặt ứng dụng và quảng cáo nội dung, bao gồm các trường bên dưới. Ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn sẽ sử dụng các thành phần do các loại quảng cáo này cung cấp để hiển thị quảng cáo gốc.

"Có thể cắt ngắn sau" có nghĩa là nhà xuất bản không thể cắt ngắn giới hạn văn bản thấp hơn giá trị đã nêu. Ví dụ: giá trị của "Có thể cắt ngắn sau" là 25 cho tiêu đề cho biết rằng nhà xuất bản không thể đặt giới hạn nhỏ hơn 25 ký tự cho dòng tiêu đề, nhưng họ có thể đặt giới hạn cao hơn nếu muốn.

Nếu bạn cắt ngắn văn bản theo giá trị đã nêu trong cột này (chẳng hạn như 25 cho dòng tiêu đề), bạn có thể thêm '...' hoặc một cách diễn đạt bằng văn bản khác để cho biết một giá trị đã được cắt ngắn.

Các trường hiển thị của quảng cáo gốc hợp nhất 

Trường Mô tả Luôn bao gồm? Bắt buộc phải hiển thị? Có thể cắt ngắn sau
Dòng tiêu đề Văn bản tiêu đề chính (ví dụ: tiêu đề ứng dụng hoặc tiêu đề bài viết). Bắt buộc 25 ký tự
Hình ảnh Hình ảnh lớn, chính. Được đề xuất Không áp dụng
Nội dung Văn bản nội dung phụ (ví dụ: thông tin mô tả ứng dụng hoặc thông tin mô tả bài viết). Được đề xuất 90 ký tự
Biểu tượng Hình ảnh biểu tượng nhỏ (ví dụ: hình ảnh cửa hàng ứng dụng hoặc biểu trưng của nhà quảng cáo). Không Được đề xuất Không áp dụng
Lời gọi hành động Nút hoặc trường văn bản khuyến khích người dùng thực hiện hành động (ví dụ: Cài đặt hoặc Truy cập trang web). Được đề xuất 15 ký tự
Xếp hạng theo sao Xếp hạng từ 0 đến 5 sao chỉ xếp hạng trung bình của ứng dụng trong cửa hàng. Không Được đề xuất Không áp dụng
Cửa hàng Cửa hàng ứng dụng mà người dùng tải ứng dụng xuống. Không Được đề xuất 15 ký tự
Giá Chi phí của ứng dụng. Không Được đề xuất 15 ký tự
Nhà quảng cáo Văn bản xác định nhà quảng cáo (ví dụ: tên nhà quảng cáo hoặc thương hiệu, URL hiển thị, v.v.). Không Được đề xuất 25 ký tự

Các trường hiển thị của quảng cáo cài đặt ứng dụng gốc

Lưu ý: Quảng cáo cài đặt ứng dụng gốc đã không còn được dùng nữa. 
Trường Mô tả Luôn bao gồm? Bắt buộc phải hiển thị? Có thể cắt ngắn sau
Dòng tiêu đề Văn bản tiêu đề chính (ví dụ: tiêu đề ứng dụng). Bắt buộc 25 ký tự
Hình ảnh Hình ảnh lớn, chính. Được đề xuất Không áp dụng
Nội dung Văn bản nội dung phụ (ví dụ: mô tả ứng dụng). Được đề xuất 90 ký tự
Biểu tượng ứng dụng Hình ảnh cửa hàng ứng dụng nhỏ. Được đề xuất Không áp dụng
Lời gọi hành động Trường văn bản hoặc nút khuyến khích người dùng thực hiện hành động (ví dụ: Cài đặt). Bắt buộc (có thể hiển thị biểu tượng tải xuống ứng dụng thay vì nút hoặc văn bản) 15 ký tự
Xếp hạng theo sao Xếp hạng từ 0 đến 5 sao chỉ xếp hạng trung bình của ứng dụng trong cửa hàng. Không Được đề xuất Không áp dụng
Cửa hàng Cửa hàng ứng dụng mà người dùng tải ứng dụng xuống. Không Được đề xuất 15 ký tự
Giá Chi phí của ứng dụng. Không Được đề xuất 15 ký tự
 

Ví dụ về quảng cáo cài đặt ứng dụng:

Example of what an app install ad looks like in the mobile world.

Các trường hiển thị của quảng cáo nội dung gốc

Lưu ý: Quảng cáo nội dung gốc không còn được dùng nữa.  
Trường Mô tả Luôn bao gồm? Bắt buộc phải hiển thị? Có thể cắt ngắn sau
Dòng tiêu đề Văn bản tiêu đề chính (ví dụ: tiêu đề bài viết). Bắt buộc 25 ký tự
Hình ảnh Hình ảnh lớn, chính. Được đề xuất Không áp dụng
Nội dung Văn bản nội dung phụ (ví dụ: mô tả bài viết). Được đề xuất 90 ký tự
Biểu trưng Hình ảnh biểu tượng nhỏ (ví dụ: biểu tượng nhà quảng cáo). Không Được đề xuất Không áp dụng
Lời gọi hành động Văn bản khuyến khích người dùng thực hiện hành động (ví dụ: Truy cập trang web). Được đề xuất 15 ký tự
Nhà quảng cáo Văn bản xác định nhà quảng cáo (ví dụ: tên nhà quảng cáo hoặc thương hiệu, URL hiển thị, v.v.). Được đề xuất 25 ký tự
 

Ví dụ về quảng cáo nội dung gốc:

Example of what a content ad looks like on Mobile

Tải nội dung xuống

Bạn có thể tải các nội dung sau xuống để sử dụng trong thiết kế quảng cáo gốc của mình:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố