Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Tuân thủ Chính sách về gia đình của Google Play bằng AdMob

Nếu ứng dụng của bạn nhắm tới đối tượng là trẻ em và bạn hiển thị quảng cáo trong ứng dụng thì bạn cần đảm bảo ứng dụng đó tuân thủ Chính sách về gia đình của Google Play. AdMob cung cấp các công cụ sau đây để nhà xuất bản hiển thị quảng cáo tuân thủ Chính sách về gia đình của Google Play. 

Nhà xuất bản AdMob bắt buộc phải tuân thủ Chính sách của AdMob và AdSense. Ngoài ra, quảng cáo phải tuân thủ luật và quy định hiện hành (bao gồm mọi nguyên tắc trong ngành và nguyên tắc tự quản lý có liên quan).

Xin lưu ý rằng gần đây, Google Play đã cập nhật Chính sách về gia đình để giải thích rõ rằng nếu một ứng dụng nhắm tới đối tượng có bao gồm trẻ em, thì ứng dụng đó không được truyền một số mã nhận dạng nhất định (bao gồm cả mã nhận dạng cho quảng cáo) đối với trẻ em hoặc người dùng chưa xác định được độ tuổi.

Hãy cập nhật SDK lên SDK GMA Android 20.6.0 trở lên và/hoặc SDK GMA iOS 7.67.0 để đảm bảo ứng dụng sẽ không truyền mã nhận dạng cho quảng cáo khi một yêu cầu quảng cáo được gắn thẻ là Được dành cho trẻ em. Bạn cũng có thể tắt mã nhận dạng cho quảng cáo cho toàn bộ ứng dụng bằng cách không cho hợp nhất quyền sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo vào ứng dụng của mình.

Ứng dụng dành riêng cho trẻ em

Nếu bạn chỉ chọn nhóm tuổi trẻ em trong mục Nội dung và đối tượng mục tiêu của Google Play Console, thì AdMob sẽ tự động bắt đầu phân phát quảng cáo tuân thủ Chính sách về gia đình cho tất cả các yêu cầu quảng cáo của ứng dụng.

Những quảng cáo được xem là phù hợp với trẻ em và gia đình là một phần trong nhóm quảng cáo rộng hơn. Nếu ứng dụng của bạn chưa từng nhắm đến nhóm tuổi duy nhất là trẻ em, thì bạn có thể nhận thấy số lượt hiển thị được đáp ứng giảm đi sau khi cập nhật đối tượng mục tiêu.

Ứng dụng dành cho tất cả mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình 

Nếu chọn nhóm tuổi trẻ em trở lên trong mục Nội dung và đối tượng mục tiêu của Google Play Console, bao gồm cả trẻ em và gia đình, thì bạn cần phải thêm  gọi phương thức setTagForChildDirectedTreatment() cho những yêu cầu quảng cáo được phân phát cho trẻ em và chỉ định mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa. 

Tìm hiểu về các cách khác để tuân thủ Chính sách về gia đình của Google Play
Mã mẫu để triển khai trong các ứng dụng dành cho tất cả mọi người (bao gồm cả trẻ em và gia đình)
Hãy sử dụng đoạn mã mẫu sau để gọi setMax_ad_content_rating() và setTagForChildDirectedTreatment() để gửi yêu cầu quảng cáo hướng tới trẻ em trong ứng dụng nhắm đến đối tượng thuộc nhiều độ tuổi:
RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
    .toBuilder()
    .setTagForChildDirectedTreatment(
        RequestConfiguration.TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
    .setMaxAdContentRating(RequestConfiguration.MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
    .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Phương thức setMax_ad_content_rating() sẽ được gọi bằng giá trị MAX_AD_CONTENT_RATING_G. Ngoài ra, phương thức tagForChildDirectedTreatment() được gọi bằng giá trị true. Sau đó, hệ thống sẽ chuyển đối tượng RequestConfiguration sang MobileAds.setRequestConfiguration() trước khi tải quảng cáo. Sau đó, tất cả lượt tải quảng cáo trong tương lai sẽ tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho Gia đình.

Nếu đang sử dụng Ad Manager chứ không phải AdMob, bạn có thể tạo AdManagerAdRequest thay vì AdRequest bằng cách sử dụng các phương thức tương ứng trong lớp AdManagerAdRequest.Builder.
AdMob không chịu trách nhiệm về nội dung WebView. Việc đảm bảo quảng cáo trên WebView tuân thủ Chính sách của Google Play là trách nhiệm của riêng nhà phát triển.

Tuân thủ Chính sách về gia đình của Google Play bằng cách sử dụng tính năng dàn xếp AdMob 

Tất cả những ứng dụng Android được phân loại là Gia đình phải sử dụng SDK quảng cáo tự xác nhận dành cho gia đình của Google Play hoặc nền tảng dàn xếp khi phân phát quảng cáo cho trẻ em hoặc người dùng không rõ độ tuổi. Để đảm bảo bạn tuân thủ chính sách của Google Play, AdMob sẽ tự động chặn mọi nguồn quảng cáo chưa được Google Play tự xác nhận để các nguồn quảng cáo này không thể phân phát quảng cáo trong những ứng dụng được thiết kế riêng cho trẻ em, hoặc trong những ứng dụng dành cho tất cả mọi người có trạng thái setTagForChildDirectedTreatment(true).

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thấy thông báo trong tài khoản AdMob nếu nguồn quảng cáo mà bạn đang sử dụng không phải là nguồn quảng cáo tự xác nhận và trước kia bạn chỉ chọn nhóm tuổi là trẻ em trong mục Nội dung và đối tượng mục tiêu trên Google Play Console. Quảng cáo từ các nguồn quảng cáo tự xác nhận sẽ tiếp tục phân phát.

Bạn cần sử dụng nguồn quảng cáo tự xác nhận dành cho gia đình đối với các sự kiện tuỳ chỉnh nhắm đến những ứng dụng được phân loại là Gia đình. Để luôn tuân thủ chính sách của Google Play, bạn phải đảm bảo rằng các sự kiện tuỳ chỉnh của mình chỉ sử dụng những nguồn quảng cáo tự xác nhận dành cho gia đình.

Một số nhà xuất bản có thể quan tâm đến việc sử dụng tính năng dàn xếp AdMob cho những ứng dụng có đối tượng là trẻ em. 

Nếu muốn sử dụng AdMob để dàn xếp, bạn phải thiết lập nhóm dàn xếp sao cho nhóm đó chỉ sử dụng những SDK quảng cáo tự xác nhận dành cho gia đình. 

Do mối quan hệ quảng cáo trong nền tảng dàn xếp AdMob là mối quan hệ giữa nhà phát triển và mạng quảng cáo bên thứ ba, và AdMob chỉ đơn thuần hoạt động như một nền tảng, nên nhà phát triển có trách nhiệm đảm bảo rằng mạng quảng cáo bên thứ ba này phân phát những quảng cáo tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho Gia đình.

Ứng dụng được thiết kế riêng cho trẻ em

Những ứng dụng chỉ chọn nhóm tuổi trẻ em trong mục Nội dung và đối tượng mục tiêu của Google Play Console chỉ được sử dụng SDK quảng cáo tự xác nhận dành cho gia đình của Google Play để thực hiện các yêu cầu quảng cáo.

Để ứng dụng của bạn nhận được quảng cáo tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho Gia đình từ các mạng quảng cáo bên thứ ba, bạn sẽ cần gọi phương thức setTagForChildDirectedTreatment(true) và đặt max_ad_content_rating thành G cho mọi yêu cầu quảng cáo. Ngoài ra, mạng quảng cáo bên thứ ba mà bạn chọn phải phân phát những quảng cáo tuân thủ chính sách về chương trình Thiết kế cho Gia đình.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ chuyển tiếp các yêu cầu quảng cáo đến mạng quảng cáo bên thứ ba để phân phát quảng cáo tuân thủ chính sách Thiết kế cho Gia đình. Nhà phát triển có trách nhiệm đảm bảo rằng các mạng quảng cáo bên thứ ba này sẽ phân phát quảng cáo tuân thủ Chính sách về gia đình.

Ứng dụng dành cho tất cả mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình 

Những ứng dụng chọn nhóm tuổi trẻ em trở lên trong mục Nội dung và đối tượng mục tiêu của Google Play Console (bao gồm cả trẻ em và gia đình) phải sử dụng SDK quảng cáo tự xác nhận dành cho gia đình của Google Play để thực hiện các yêu cầu quảng cáo khi phân phát quảng cáo cho trẻ em hoặc người dùng không rõ độ tuổi.

Đối với những yêu cầu quảng cáo được phân phát cho trẻ em hoặc người dùng không rõ độ tuổi, để nhận được quảng cáo tuân thủ Chính sách về gia đình của Google Play từ mạng quảng cáo bên thứ ba, bạn sẽ cần gọi setTagForChildDirectedTreatment(true) và đặt max_ad_content_rating thành G cho mọi yêu cầu quảng cáo.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ chuyển tiếp các yêu cầu quảng cáo đến mạng quảng cáo bên thứ ba để phân phát quảng cáo tuân thủ Chính sách về gia đình. Nhà phát triển có trách nhiệm đảm bảo rằng các mạng quảng cáo bên thứ ba này sẽ phân phát quảng cáo tuân thủ Chính sách về gia đình.


 

Tìm hiểu thêm về chương trình dành cho Gia đình tại Google Developers.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13395532731552327635