Отчети

Промяна на валутата, използвана в даден отчет

Показателите в отчетите в AdMob обикновено се извеждат в стандартната валута за профила Ви или в щатски долари. Можете обаче да промените валутата за някои отчети само с няколко кликвания. Забележка: Някои отчети, като този за посредничеството, не поддържат промяна на показваната валута.
Промяната на използваната в отчетите валута не променя валутата на плащане в профила Ви.
Изпълнете следните стъпки, за да промените валутата в профил:
  1. Кликнете върху Още в горната част на отчета.
  2. Кликнете върху Задаване на валута.
  3. Изберете желаната валута посредством опциите на екрана.
  4. Кликнете върху Промяна.

 

Поради нормалните колебания в обменните курсове на валутите, ако преглеждате отчети за ефективността във валута, различна от валутата Ви на плащане, възможно е резултатите да не са съвсем точни. Използваме преобладаващия пазарен курс от предишния ден за генериране на отчети в местна валута.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си