Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Ako používať inšpektor reklám v aplikácii

Inšpektor reklám automaticky začne kontrolovať zobrazovanie reklám vo vašej aplikácii, keď ju otvoríte v registrovanom testovacom zariadení. Môžete si pozrieť podrobnosti o požiadavkách na reklamu načítaných počas používania aplikácie alebo môžete načítať požiadavky na reklamu spustením testovacích reklám v rámci inšpektora reklám.  

Upozorňujeme, že ak vaša aplikácia predbežne načítava reklamy, už pri jej spustení môžete zaznamenať skupinu požiadaviek na reklamu. 

V tomto článku zistíte, ako:

Zobrazenie požiadaviek na reklamu podľa reklamnej jednotky

Keď spustíte inšpektor reklám v testovacom zariadení pomocou gesta alebo vlastného volania rozhrania API, zobrazí sa karta Ad units (Reklamné jednotky), na ktorej sú reklamné jednotky vašej aplikácie zoradené podľa poslednej aktivity (bez ohľadu na to, či zobrazili reklamu, alebo nie).

Reklamné jednotky môžete skontrolovať:

 • V kontexte: reklamné jednotky môžete otestovať pri prechádzaní aplikáciou tak, ako keby ste boli používateľom. Spustite inšpektor reklám na obrazovkách, kde sa načítavajú reklamy. 
 • Mimo kontextu: reklamné jednotky môžete otestovať pomocou testovacích reklám tak, že nemusíte prechádzať aplikáciou. Spustite inšpektor reklám na ľubovoľnej obrazovke. Na karte Ad units (Reklamné jednotky) nájdite reklamnú jednotku, ktorú chcete otestovať. Potom klepnite na Request test ad (Požiadať o testovaciu reklamu). 

Reklamné jednotky mimo kontextu sú na karte Ad units (Reklamné jednotky) uvedené za reklamnými jednotkami s aktivitou.

Poznámka: Pred použitím inšpektora reklám vám odporúčame najprv inicializovať súpravu Google Mobile Ads SDK. Úplný zoznam reklamných jednotiek uvidíte až po inicializácii súpravy SDK. Prečítajte si viac o inicializácii súpravy Google Mobile Ads SDK (Android, iOS).

Ak aplikácia obsahuje reklamnú jednotku, ktorá nie je spojená s vaším identifikátorom aplikácie v službe AdMob, táto reklamná jednotka sa zobrazí len v prípade, že pre ňu bola realizovaná aspoň jedna požiadavka.

Zobrazenie denníkov požiadaviek súpravy SDK

Klepnutím na reklamnú jednotku zobrazíte denník požiadaviek súpravy SDK. Denník požiadaviek súpravy SDK obsahuje podrobnosti o kaskáde sprostredkovania pre posledné požiadavky na reklamu. Zobrazuje zdroje reklamy, ktoré boli volané v kaskáde až do vyplnenia reklamy (alebo do ukončenia kaskády bez vyplnenia). Uvádzajú sa v ňom aj zdroje reklamy, ktoré neboli vyžiadané po vyplnení reklamy.

V denníku požiadaviek súpravy SDK si môžete pozrieť aj konkrétnejšie podrobnosti o zdrojoch reklamy s ponukami a kaskádových zdrojoch reklamy.

V denníku požiadaviek súpravy SDK klepnite na Viac a potom klepnutím na Share request string (Zdieľať reťazec požiadaviek) exportujte kompletný zoznam požiadaviek na reklamu. Pomôže vám ďalej riešiť problémy alebo ho môžete zdieľať s Podporou Google, ktorá vám pomôže s ladením.

Podrobnosti o zdrojoch ponúk

Ak si chcete pozrieť podrobnosti ponúk v inšpektore reklám, musíte si nainštalovať verziu 20.2.0 alebo novšiu pre Android a 8.5.0 alebo novšiu pre iOS.

V denníku požiadaviek súpravy SDK klepnite na Viac a potom klepnutím na View all bidders (Zobraziť všetkých ponúkajúcich) sa zobrazia všetky zdroje reklamy s ponukami nakonfigurované pre danú reklamnú jednotku.

Výsledky ponúk sú zoradené nasledovne:

 1. Zdroj reklamy, ktorý vyhral v aukcii.
 2. Zdroje reklamy s problémami. Zistite, ako riešiť tieto problémy.
 3. Zdroje reklamy, ktoré nevrátili reklamu alebo nevytvorili ponuku. Dôvodom môže byť problém so zdrojom reklamy tretej strany. Ak potrebujete podporu, obráťte sa priamo na zdroj reklamy.
 4. Zdroje reklamy, ktoré prehrali v aukcii s ponukami.

Podrobnosti o parametroch ponúk tretích strán

Ak chcete zobraziť podrobnosti o parametri tretej strany odoslanom v požiadavke na reklamu, klepnite na Viac a potom na Third-party bidding parameter (Parameter ponúk tretej strany). Dekódovanie parametra ponúk tretej strany vám poskytuje nasledujúce informácie o vašom zdroji ponúk tretej strany:

 • Verzia súpravy SDK
 • Verzia adaptéra
 • Údaje generované kupujúcim
  Ak chcete tieto údaje zdieľať so zdrojom reklamy tretej strany, klepnite na Ak chcete položku kopírovať, kliknite tu. Údaje generované kupujúcim sa zhromažďujú zo zdroja ponúk tretej strany prostredníctvom zabezpečených signálov. Google tieto údaje nedokáže interpretovať a odosiela ich priamo ponúkajúcim tretích strán.
 • Názov triedy adaptéra
 • Ak bola zistená chyba, zobrazí sa typ a opis chyby. Prečítajte si, ako riešiť problémy s parametrami ponúk.

Podrobnosti o kaskádových zdrojoch reklamy

Jednotlivé kaskádové zdroje reklamy, ktoré nevyplnili reklamu, môžete rozbaliť a zobraziť tak podrobnosti o chybe nevyplnenia.

V prípade zdrojov reklamy tretích strán sa chybové hlásenia odosielajú priamo zo zdroja reklamy. Ak chcete získať ďalšie informácie, poskytne vám ich zdroj reklamy tretej strany.

Zobrazenie adaptérov tretích strán

Keď spustíte inšpektor reklám, zobrazí sa karta Adapters (Adaptéry) so zoznamom vašich adaptérov tretej strany pre súpravu SDK a ich stavom. Ak sa v adaptéri vyskytla chyba, prečítajte si, ako riešiť bežné problémy s adaptérom pre súpravu SDK

Karta adaptéra inšpektora reklám v službe AdMob

Testovanie jednotlivých zdrojov reklamy

Pomocou inšpektora reklám môžete otestovať nastavenie konkrétneho kaskádového zdroja reklamy tretej strany. Umožní vám to overiť si, či ste adaptér sprostredkovania tretej strany implementovali správne a či zdroj zobrazuje reklamy podľa očakávaní.

Poznámka: Pred otestovaním konkrétneho zdroja reklamy musíte inicializovať súpravu Google Mobile Ads SDK.

Ak chcete spustiť test konkrétneho zdroja reklamy, naspodku aplikácie zapnite Single ad source test (Test konkrétneho zdroja reklamy). Potom vyberte zdroj reklamy, ktorý chcete otestovať. Keď je inšpektor reklám aktivovaný na vykonanie testu konkrétneho zdroja reklamy, všetky budúce požiadavky na reklamu sa pokúsia vrátiť reklamy z vybraného zdroja reklamy.

Poznámka: V režime testovania konkrétneho zdroja reklamy sa všetky požiadavky na reklamu pokúsia získať reklamy z vybraného zdroja reklamy bez ohľadu na to, či tento zdroj reklamy súvisí s príslušnou reklamnou jednotkou. To znamená, že ak testovaný zdroj reklamy v kaskáde sprostredkovania nie je k dispozícii pre určitú reklamnú jednotku, zobrazí sa chybové hlásenie o nevyplnení. V tomto hlásení bude uvedené, že reklamná jednotka nie je pre daný zdroj reklamy konfigurovaná. 

Pri testovaní konkrétneho zdroja reklamy môžete klepnutím na reklamnú jednotku zobraziť denník požiadaviek súpravy SDK. Pomocou neho zistíte, či zdroj reklamy vyplnil požiadavky na reklamu realizované po aktivácii testovania konkrétneho zdroja reklamy. Ak zdroj reklamy nevyplnil požiadavku na reklamu, zobrazí sa chybové hlásenie s podrobnosťami o dôvode nevyplnenia.  

Ak ste do kaskády sprostredkovania pridali viaceré inštancie vybraného zdroja reklamy, uvidíte každú inštanciu volania zdroja reklamy v kaskáde dovtedy, kým nedôjde k vyplneniu reklamy alebo ukončeniu kaskády bez vyplnenia. 

Platnosť testovania konkrétneho zdroja reklamy automaticky vyprší po 60 minútach.

Ako vynútiť reštart

Keď zapnete testovanie konkrétneho zdroja reklamy, budete musieť vynútiť reštart aplikácie. Keďže niektoré aplikácie pri spustení ukladajú reklamy do vyrovnávacej pamäte, reštartom aplikácie sa zabezpečí, že sa test konkrétneho zdroja použije pri všetkých požiadavkách na reklamu v danej testovacej relácii.

V zariadeniach s Androidom môžete reštart aplikácie zvyčajne vynútiť v aplikácii telefónu Nastavenia. Nastavenia sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne výrobca zariadenia.

Prečítajte si, ako vynútiť reštart aplikácie v zariadení so systémom iOS.  

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka