Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Quản lý đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác trong AdMob (Thử nghiệm)

Lưu ý: Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm. 

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xoá các đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác trong AdMob.

Chỉnh sửa một đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thay đổi tên của đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác.

Hãy hoàn tất các bước sau để chỉnh sửa một đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng được liên kết với đơn vị quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa. Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, hãy nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng. Sau đó, hãy nhấp vào tên của ứng dụng.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
  Nếu sử dụng cả đơn vị quảng cáo chuẩn và đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác, bạn có thể lọc theo loại đơn vị quảng cáo. Tìm hiểu cách xem đơn vị quảng cáo theo loại lựa chọn phân phát
 5. Nhấp vào tên của đơn vị quảng cáo.
 6. Thực hiện những thay đổi mong muốn đối với đơn vị quảng cáo.
 7. Nhấp vào Lưu.

Xoá đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác

Bạn có thể xoá đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác mà bạn không cần nữa. Việc xóa một đơn vị quảng cáo sẽ vô hiệu hóa mọi hoạt động phân phát cũng như chế độ cài đặt quảng cáo tương ứng, và các chiến dịch đang hoạt động được liên kết với đơn vị quảng cáo đó có thể sẽ ngừng chạy. Bạn sẽ không thể truy cập vào đơn vị quảng cáo đó nữa; Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem dữ liệu trong quá khứ liên quan đến đơn vị quảng cáo đó trong báo cáo.

Bạn không thể khôi phục một đơn vị quảng cáo sau khi đã xóa.

Hãy hoàn tất các bước sau để xóa một đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng được liên kết với đơn vị quảng cáo mà bạn muốn xóa. Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, hãy nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng. Sau đó, hãy nhấp vào tên của ứng dụng.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
  Nếu sử dụng cả đơn vị quảng cáo chuẩn và đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác, bạn có thể lọc theo loại đơn vị quảng cáo. Tìm hiểu cách xem đơn vị quảng cáo theo loại lựa chọn phân phát.
 5. Nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh (các) đơn vị quảng cáo mà bạn muốn xóa.
 6. Nhấp vào Xóa. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.
 7. Nhấp vào Xóa một lần nữa. Lưu ý: Bạn không thể huỷ thao tác này sau khi thực hiện.

Xem đơn vị quảng cáo theo loại lựa chọn phân phát

Trên trang đơn vị quảng cáo, bạn có thể lọc các đơn vị quảng cáo theo loại lựa chọn phân phát của chúng (đặt giá thầu chuẩn hoặc đặt giá thầu của đối tác). Chọn loại lựa chọn phân phát đơn vị quảng cáo mà bạn muốn lọc trong trình đơn thả xuống. 

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3.  Chọn tên của ứng dụng được liên kết với đơn vị quảng cáo mà bạn muốn xoá. Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, hãy nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng. Sau đó, hãy nhấp vào tên của ứng dụng.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Nhấp vào trình đơn thả xuống Loại lựa chọn phân phát đơn vị quảng cáo để lọc ra Đơn vị quảng cáo đặt giá thầu chuẩn hoặc Đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác. 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9570534004253065352
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true