Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Bắt đầu sử dụng tính năng ánh xạ nội dung

Đối với mọi đơn vị quảng cáo, bạn có thể ánh xạ từng nội dung xung quanh quảng cáo bằng setContentUrl() hoặc setNeighboringContentUrls(). Hãy lưu ý rằng mỗi đơn vị quảng cáo chỉ nên dùng một loại ánh xạ nội dung thay vì dùng cả hai. 

Tìm hiểu thêm về hai loại ánh xạ nội dung

Để sử dụng tính năng ánh xạ nội dung, hãy làm như sau:

 1.  Cài đặt phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google:
  • Android: phiên bản 19.0.0 trở lên cho AdMob và phiên bản 19.5.0 cho Ad Manager
  • iOS: phiên bản 7.67.0 trở lên
 2. Hãy xác định loại ánh xạ nội dung để dùng cho từng đơn vị quảng cáo. 
 3. Đảm bảo rằng các URL mà bạn sẽ chuyển đang ở chế độ công khai (trình thu thập thông tin có thể truy cập). Tìm hiểu thêm về cách làm cho trang web của bạn hoàn toàn có thể thu thập thông tin.

Cách để ánh xạ nội dung đầy đủ và chính xác

Hãy đảm bảo mỗi đoạn nội dung đều ánh xạ tới một URL chứa những gì người dùng nhìn thấy trong ứng dụng.  Các URL mà bạn chuyển phải cung cấp thông tin đầy đủchính xác về nội dung xung quanh quảng cáo.  Tìm hiểu thêm về định nghĩa "đầy đủ" và "chính xác" của chúng tôi trong các ví dụ bên dưới. 

Hãy lưu ý rằng khái niệm ánh xạ chính xác và đầy đủ áp dụng cho cả URL nội dung và URL nhiều nội dung. Tuy nhiên, các ví dụ bên dưới thể hiện ví dụ về việc ánh xạ cho URL nhiều nội dung.

Ví dụ 1: Ánh xạ đầy đủ (chứa tất cả nội dung xung quanh quảng cáo)

URL bạn chuyển phải là bản trình bày đầy đủ nội dung xung quanh quảng cáo. URL phải chứa tất cả các thành phần gần quảng cáo, kể cả mọi thành phần có thể xuất hiện trên cùng màn hình với quảng cáo. 
Trong Hình 1, có nguồn cấp tin tức trên trang chủ với hai đoạn nội dung, Nội dung A và Nội dung B. Cả hai đoạn nội dung này phải được ánh xạ riêng biệt. Đối với Nội dung A, chúng tôi có 3 ví dụ về ánh xạ: 2 ví dụ về việc ánh xạ đúng cách và một ví dụ về việc ánh xạ không đúng cách.
Trong ví dụ về Ánh xạ A1, việc ánh xạ cho Nội dung A là ánh xạ đầy đủ vì URL chuyển tiêu đề, hình ảnh và cùng một đoạn mà người dùng nhìn thấy ngay phía trên quảng cáo. Việc ánh xạ này khớp với toàn bộ nội dung mà người dùng nhìn thấy trong ứng dụng.
Trong ví dụ về Ánh xạ A2, việc ánh xạ cho Nội dung A thậm chí còn đầy đủ hơn vì URL chuyển phiên bản đầy đủ của đoạn (ví dụ: nguồn cấp dữ liệu hiển thị một bản tóm tắt của một bài báo nhưng bạn có thể chuyển toàn bộ bài viết). Cách tốt nhất để thể hiện đầy đủ nội dung xung quanh quảng cáo là chuyển tất cả thông tin. 
Trong ví dụ về Ánh xạ A3, việc ánh xạ cho Nội dung A chưa đầy đủ vì URL chỉ chuyển tiêu đề và cùng một đoạn mà người dùng nhìn thấy ngay phía trên quảng cáo. Việc ánh xạ này không chứa hình ảnh, vì vậy, URL đó không thể hiện đầy đủ nội dung xung quanh quảng cáo. 
Hãy lưu ý rằng bạn không nên chuyển Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) hoặc bất kỳ thông tin nào vi phạm thỏa thuận về quyền riêng tư với người dùng của bạn.
Hình minh hoạ việc hoàn thành quá trình liên kết nội dung.

Hình 1 

Việc ánh xạ cho Nội dung B tuân theo cùng một mẫu như trong việc ánh xạ cho Nội dung A.

Ví dụ 2: Ánh xạ đúng cách

URL bạn chuyển phải thể hiện chính xác nội dung xung quanh quảng cáo. Lưu ý rằng nội dung chưa đầy đủ sẽ không được coi là chính xác.
Trong Hình 2, một lần nữa, chúng tôi cố gắng ánh xạ nguồn cấp tin tức trên trang chủ. Lần này, chúng tôi có hai ví dụ về việc ánh xạ cho Nội dung A trong nguồn cấp tin tức.
Trong ví dụ về Ánh xạ A1, việc ánh xạ cho Nội dung A là ánh xạ chính xác vì URL này chuyển các thành phần chính xác để khớp với nội dung của ứng dụng. 
Trong ví dụ về Ánh xạ A2, việc ánh xạ cho Nội dung A là ánh xạ không chính xác vì URL này ánh xạ cho Nội dung Z, đây là nội dung không liên quan đến Nội dung A. URL này không thể hiện chính xác cho nội dung xung quanh quảng cáo. 

Hình minh hoạ độ chính xác của quá trình liên kết nội dung.

Hình 2

Ví dụ về trường hợp sử dụng

Để đạt được hiệu suất tốt nhất, điều quan trọng là bạn phải chuyển các URL mô tả đầy đủ nội dung mà người dùng nhìn thấy xung quanh quảng cáo. Trước tiên, hãy xem xét loại quảng cáo đang phân phát để xác định tốt nhất URL hoặc nhiều URL mà bạn nên chuyển để ánh xạ nội dung. 

Hãy lưu ý rằng các trường hợp sử dụng sau là ví dụ để giúp bạn xác định cách sử dụng quy trình ánh xạ nội dung.

Quảng cáo trên một trang

Quảng cáo trên một trang, đôi khi được gọi là quảng cáo trong bài viết, là quảng cáo xuất hiện trên một trang trong nội dung của ứng dụng. Những quảng cáo này thường xuất hiện giữa các đoạn văn. Thông thường, quảng cáo trên một trang sẽ được thể hiện trong nội dung tĩnh, chẳng hạn như bên trong một bài báo hoặc trong một trang thông tin sản phẩm trên ứng dụng mua sắm. 

Quảng cáo trên một trang có thể chứa quảng cáo gốc và một số quảng cáo biểu ngữ.

Đối với quảng cáo trên một trang, hãy sử dụng phương thức setContentURL() để chuyển một URL trước khi tải yêu cầu quảng cáo.

Ví dụ về mã dùng cho Android

// Assuming URL references to Content A is
// http://www.my-mobile-website.com/content_A.html

 

//AdRequest

adRequest = new AdRequest.Builder().setContentUrl("http://www.my-mobile-website.com/content_A.html").build();
Ví dụ về mã dùng cho iOS

// Assuming URL references to Content A is
// http://www.my-mobile-website.com/content_A.htm

 

// GADRequest

GADRequest *request = [GADRequest request]; 

request.contentURL = @"http://www.my-mobile-website.com/content_A.html";

Các ví dụ khác về mã ánh xạ nội dung dành cho AndroidiOS.
Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu

Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu xuất hiện giữa các đoạn nội dung khác nhau, chẳng hạn như bài viết hoặc video tin tức, khi người dùng cuộn hoặc vuốt. Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu có thể là quảng cáo trên một phần màn hình hoặc toàn màn hình. 

Đối với quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể chuyển tối đa 4 URL đại diện cho tất cả thành phần nội dung khác có thể xuất hiện trên màn hình cùng lúc với quảng cáo. Hãy sử dụng phương thức setNeighboringContentUrls() trước khi tải yêu cầu quảng cáo.

Quảng cáo trên một phần màn hình trong nguồn cấp dữ liệu

Quảng cáo trên một phần màn hình trong nguồn cấp dữ liệu xuất hiện cùng lúc với nội dung ứng dụng và chỉ chiếm một phần màn hình của ứng dụng khi người dùng cuộn trên trang. Những quảng cáo này có thể chứa quảng cáo biểu ngữ hoặc quảng cáo gốc. 

Ví dụ 

Trên ứng dụng tin tức của Nhà xuất bản A, có mục về các xu hướng thời trang. Khi người dùng cuộn qua danh sách các tin tức thời trang, họ sẽ thấy một quảng cáo ở giữa các bài viết. Mục thời trang là mục động và cập nhật khi có thêm các tin tức thời trang được xuất bản.


Nhà xuất bản A cần sử dụng setNeighboringContentUrls() và tham chiếu đến các URL của các bài viết bên trên và bên dưới quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu về các xu hướng thời trang.

Ví dụ về nguồn cấp dữ liệu một phần trên màn hình.

Quảng cáo toàn màn hình trong nguồn cấp dữ liệu

Quảng cáo toàn màn hình trong nguồn cấp dữ liệu xuất hiện cùng lúc với nội dung ứng dụng và chiếm toàn bộ màn hình của ứng dụng khi người dùng cuộn hoặc vuốt.

Ví dụ

Trên ứng dụng tin tức của Nhà xuất bản A, người dùng có thể cuộn qua danh sách các bài viết mới nhất. Khi người dùng cuộn trên trang, quảng cáo sẽ xuất hiện giữa các bài viết và chiếm toàn màn hình cho đến khi người dùng cuộn qua quảng cáo. 

Nhà xuất bản A phải sử dụng setNeighboringContentUrls() và tham chiếu đến các URL của các bài viết bên trên và bên dưới quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu về các xu hướng thời trang.

Các hình ảnh ví dụ bên dưới cho thấy dù người dùng cuộn như thế nào, bạn vẫn phải chuyển nội dung đó đến trước và sau quảng cáo xuất hiện trên toàn màn hình trong nguồn cấp dữ liệu.

Giao diện AdMob thể hiện quảng cáo xen kẽ theo chiều ngang. Giao diện AdMob thể hiện quảng cáo xen kẽ ở dạng cuộn dọc.

 

Ví dụ về mã dùng cho Android

// Assuming URL references to Content A is
// http://www.my-mobile-website.com/content_A.html
// and URL references to Content B is
// http://www.my-mobile-website.com/content_B.html

List<String> urls = Arrays.asList("http://www.my-mobile-website.com/content_A.html", "http://www.my-mobile-website.com/content_B.html");

//AdRequest
adRequest = new AdRequest.Builder().setNeighboringContentUrls(urls).build();

Ví dụ về mã dùng cho iOS

// Assuming URL references to Content A is
// http://www.my-mobile-website.com/content_A.html
// and URL references to Content B is
// http://www.my-mobile-website.com/content_B.html

// GADRequest
GADRequest *request = [GADRequest request]; 
request.neighboringContentURLStrings = 
@[ @"http://www.my-mobile-website.com/content_A.html", @"http://www.my-mobile-website.com/content_B.html"]; 

Quảng cáo bên ngoài nguồn cấp dữ liệu (không được hỗ trợ)
Hiện tại, quảng cáo bên ngoài nguồn cấp dữ liệu chưa được hỗ trợ. Để biết các lợi ích của tính năng ánh xạ nội dung, hãy cân nhắc tạo quảng cáo khác cho đến khi quảng cáo bên ngoài nguồn cấp dữ liệu hoàn toàn được hỗ trợ. Bạn không được sử dụng các định dạng sau: quảng cáo có tặng thưởng, quảng cáo biểu ngữ cố định, quảng cáo xen kẽ và quảng cáo khi mở ứng dụng.  

Quảng cáo bên ngoài nguồn cấp dữ liệu không xuất hiện cùng lúc với nội dung của ứng dụng và có thể là quảng cáo xuất hiện trên toàn màn hình hoặc một phần của màn hình. 

Quảng cáo trên một phần màn hình bên ngoài nguồn cấp dữ liệu (không được hỗ trợ)

Quảng cáo trên một phần màn hình bên ngoài nguồn cấp dữ liệu xuất hiện trên một phần màn hình cố định trên màn hình khi người dùng tương tác với nội dung của ứng dụng. Định dạng quảng cáo này có thể chứa quảng cáo biểu ngữ cố định hoặc quảng cáo gốc. 

Ví dụ

Trên trang web tin tức của Nhà xuất bản A, nhà xuất bản tạo một quảng cáo biểu ngữ thích ứng ở cuối màn hình. Quảng cáo này sẽ xuất hiện một cách nhất quán, bất kể người dùng chuyển đến màn hình nào.

Các ví dụ bên dưới cho biết tại sao tính năng ánh xạ nội dung chưa thể sử dụng cho quảng cáo trên một phần màn hình bên ngoài nguồn cấp dữ liệu. 

Trong hình sau đây, quảng cáo biểu ngữ hiển thị cố định trên màn hình và không thay đổi khi người dùng chuyển đến trang mới trong ứng dụng. Không có cách nào để xác định nội dung sẽ hiển thị tiếp theo, vì vậy, tính năng ánh xạ nội dung sẽ không dùng được. 

Giao diện AdMob thể hiện quảng cáo trên một phần màn hình và bên ngoài nguồn cấp dữ liệu.

Trong hình sau, quảng cáo biểu ngữ hiển thị cố định trên màn hình và không thay đổi khi người dùng di chuyển giữa các đoạn nội dung. Do các đoạn nội dung thay đổi khi người dùng cuộn trong nguồn cấp dữ liệu nên chúng tôi không thể xác định được những nội dung sẽ xuất hiện bên cạnh quảng cáo. 

Giao diện AdMob thể hiện quảng cáo trên một phần màn hình và bên ngoài nguồn cấp dữ liệu.

Quảng cáo toàn màn hình bên ngoài nguồn cấp dữ liệu (không được hỗ trợ)

Quảng cáo toàn màn hình bên ngoài nguồn cấp dữ liệu xuất hiện giữa các màn hình ứng dụng chứ không phải khi bạn cuộn. Bạn không thể dùng tính năng ánh xạ nội dung với quảng cáo có tặng thưởng, quảng cáo xen kẽ và quảng cáo khi mở ứng dụng.

Ví dụ:

Trên trang web tin tức của Nhà xuất bản A, người dùng có thể di chuyển giữa các mục khác nhau của ứng dụng. Khi người dùng chuyển từ màn hình tin tức hôm nay đến màn hình tin tức tuỳ chỉnh, một quảng cáo toàn màn hình sẽ xuất hiện.

Các yêu cầu về URL

Hãy cân nhắc những điều sau khi chọn URL để ánh xạ nội dung:

 • URL phải luôn khớp với nội dung mà người dùng nhìn thấy trong ứng dụng. Tìm hiểu thêm về các chính sách về nội dung xuyên tạc.
 • Không chuyển Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) hoặc bất kỳ thông tin nào vi phạm thỏa thuận về quyền riêng tư với người dùng của bạn.
 • Google phải thu thập được các URL.
 • Không được rút ngắn URL (ví dụ: goo.gl/MyContent)
 • URL phải là duy nhất đối với nội dung mà người dùng nhìn thấy trong ứng dụng.
  • Không chuyển một URL chung cho toàn bộ ứng dụng.
  • Không chuyển URL của Cửa hàng Play, App Store hoặc cửa hàng ứng dụng khác của ứng dụng.
 • Nếu bạn có trang web dành cho máy tính (chẳng hạn như example.com) và trang web khác dành cho thiết bị di động (chẳng hạn như m.example.com), hãy chọn URL chuyển đến nội dung đại diện đầy đủ nhất cho ứng dụng của bạn. 
Đừng sử dụng tính năng ánh xạ nội dung nếu nội dung của bạn không thể hiện trong các ví dụ về trường hợp sử dụng. Nếu bạn chưa mô tả cách triển khai của mình, hãy điền vào biểu mẫu này để cho chúng tôi biết. 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175