Integrace majitelů obsahu se systémem IAB TCF 2.0

Organizace IAB Europe dokončila verzi 2.0 systému Transparency and Consent Framework (TCF), kterou připravila společně s IAB Tech Lab a jejich členskými společnostmi. Společnost Google teď systém TCF 2.0 plně podporuje.

Společnost Google využívání systému TCF 2.0 nevyžaduje. Pokud se pro něj však majitelé stránek rozhodnou, při implementaci by měli mít na paměti důležité detaily popsané v tomto článku.

Jako majitel obsahu systém IAB TCF 2.0 používat nemusíte. Soulad s našimi zásadami pro souhlas uživatele z EU můžete i nadále zajišťovat jinými prostředky.

K integraci se systémem IAB TCF 2.0 musí majitel obsahu na svém webu nebo ve své aplikaci implementovat platformu CMP zaregistrovanou do systému TCF 2.0. Platforma CMP vytvoří a odešle řetězec pro transparentnost a souhlas (tzv. řetězec TC). Značky reklam a sady SDK Google pak řetězec TC přijatý z platformy CMP zpracují.

Obecné pokyny

Pokud jste na webu nebo v aplikaci již implementovali platformu CMP zaregistrovanou do systému IAB TCF 2.0, začne služba Ad Manager řetězec TC z platformy CMP zpracovávat automaticky a není potřeba ji překonfigurovávat.

Výběrem dodavatelů platforem CMP na platformě CMP registrované do systému IAB TCF 2.0 se přepíše výběr poskytovatelů reklamních technologií zadaný pomocí ovládacích prvků pro souhlas uživatele z EU. Pokud jste pomocí ovládacích prvků pro souhlas uživatele z EU zvolili, že se všem uživatelům z EHP mají zobrazovat nepersonalizované reklamy, tato volba se také přepíše.

Když nepersonalizované reklamy nastavíte v žádosti o reklamy, vyhodnotíme toto nastavení i souhlas daný řetězcem TC a použijeme nejkonzervativnější nastavení.

 • Předání řetězce TC do značek: Značky GPT, GPT Passback, AdSense a Ad Exchange budou automaticky komunikovat s platformou CMP organizace IAB a budou řetězec TC předávat službě Ad Manager, aniž by majitel obsahu musel cokoliv konfigurovat. Sada IMA SDK a sada SDK pro mobilní reklamy získají řetězec TC automaticky z místního úložiště, analyzují ho a budou ho respektovat. Když majitelé obsahu ve službě Ad Manager nepoužívají značky reklam, ale žádají o nezpracovaný kód kreativ nakonfigurovaný na reklamním serveru pomocí požadavků bez kódu, nemáme na stránce žádné značky, které by s rozhraním CMP API mohly interagovat. V tomto případě proto spoléháme na to, že nám majitelé obsahu odešlou řetězec TCF v parametrech adresy URL definovaných ve specifikaci TCF. Je třeba, aby majitelé obsahu ručně předali tyto signály: gdpr={0,1}gdpr_consent={tc string}. Můžete také volitelně předat parametr addtl_consent={ac string}.
  Služba Ad Manager o reklamy požádá až poté, co obdrží platný řetězec TC.
 • Předání řetězce TC do programatických kanálů: Do programatických kanálů Google se řetězec TC organizace IAB předává automaticky, aniž by majitelé stránek museli něco konfigurovat.
 • Předání řetězce TC neprogramatickým kreativám: Ověřte si u svého poskytovatele kreativ, zda není potřeba provést nějakou další konfiguraci, aby kreativy řetězec TC zpracovávaly správně. Služba Ad Manager podporuje makra IAB TCF (${GDPR}, ${GDPR_CONSENT_XXXX}${ADDTL_CONSENT}), pomocí nichž lze řetězec TC dle potřeby ručně předávat jiným dodavatelům kreativ. Další informace o systému IAB TCF 2.0 a rezervacích
 • Předání řetězce TC partnerům pro zprostředkování: Řetězec TC organizace IAB bude k dispozici v místním úložišti na zařízení (iOS: NSUserDefaults, Android: SharedPreferences) a bude přístupný všem partnerům pro zprostředkování, aby ho při žádosti v rámci kaskády zprostředkování mohli přečíst, analyzovat a respektovat.

Požadavky: personalizované a nepersonalizované reklamy

Naše pokyny k součinnosti vycházejí z požadavků stávajících zásad společnosti Google, zejména zásad pro souhlas uživatele z EU a zásad zakazujících identifikaci podle digitálních otisků (které jsou zahrnuty například v požadavcích na zobrazování reklam prostřednictvím třetích stran). Zásady společnosti Google zůstávají i nadále platné a v některých případech jsou přísnější než TCF 2.0.

Majitelé obsahu by si měli zkontrolovat nastavení registrace dodavatelů, s nimiž se rozhodnou spolupracovat prostřednictvím systému TCF 2.0. Následující požadavky platí v případě, že je na platformě CMP majitele obsahu jako dodavatel zahrnuta společnost Google.

Požadavky k zobrazování personalizovaných reklam

Společnost Google bude zobrazovat personalizované reklamy v případě, že budou splněna všechna následující kritéria:

 • Koncový uživatel společnosti Google udělil souhlas k těmto činnostem:
  • Uložení informací v zařízení nebo přístup k nim (1. účel)
  • Vytvoření profilu pro personalizované reklamy (3. účel)
  • Výběr personalizovaných reklam (4. účel)
 • Společnost Google má oprávněný zájem provádět tyto činnosti (nebo k nim má souhlas, pokud majitel obsahu ve své platformě CMP pomocí omezení majitele obsahu nakonfiguroval, že se má pro společnost Google žádat o souhlas):
  • Výběr základních reklam (2. účel)
  • Měření výkonu reklam (7. účel)
  • Použití průzkumu trhu k vygenerování statistik publika (9. účel)
  • Vývoj a vylepšování služeb (10. účel)

Požadavky k zobrazování nepersonalizovaných reklam

Pokud nebudou splněny požadavky pro personalizované reklamy, ale budou splněna všechna následující kritéria, bude Google zobrazovat nepersonalizované reklamy:

 • Koncový uživatel společnosti Google udělil souhlas k těmto činnostem:
  • Uložení informací v zařízení nebo přístup k nim (1. účel)
 • Společnosti Google má oprávněný zájem provádět následující činnosti (nebo k tomu má souhlas, pokud majitel obsahu ve své platformě CMP nakonfiguroval, že se o něj má žádat):
  • Výběr základních reklam (2. účel)
  • Měření výkonu reklam (7. účel)
  • Použití průzkumu trhu k vygenerování statistik publika (9. účel)
  • Vývoj a vylepšování služeb (10. účel)
Pokud není splněna ani jedna z výše uvedených sad požadavků, žádné reklamy se nezobrazí.

V následujících situacích budeme postupovat podle tabulky níže:

Popis Chování při zobrazování reklam

Společnost Google nemá souhlas k uložení či využití informací na zařízení (1. účel)

V souladu s našimi existujícími zásadami pro souhlas uživatele z EU je souhlas s použitím souborů cookie či mobilních identifikátorů potřeba pro personalizované i nepersonalizované reklamy. Souhlas s používáním souborů cookie nebo mobilních identifikátorů je vyžadován i u nepersonalizovaných reklam, protože i u nich se soubory cookie nebo nepersonalizované identifikátory používají k boji proti podvodům a zneužívání, k omezení frekvence a k vytváření souhrnných přehledů o reklamách.

Pokud nemáte souhlas pro 1. účel, ale máte oprávněný zájem či souhlas pro účely 2, 7, 9 a 10, pokusí se Google zobrazit omezenou reklamu.

Globální rozsah a rozsah mimo pásmo

Podle našich existujících zásad pro souhlas uživatele z EU musíte jasně identifikovat všechny subjekty, které v důsledku vašeho používání služby Google mohou shromažďovat, přijímat nebo používat osobní údaje koncových uživatelů. Další informace o rozsahu právního základu

Protože při použití globálního rozsahu není proveditelné jasně identifikovat jednotlivé strany, nepodporujeme ho. Během přechodného období, které začne, až u všech žádostí o reklamy začneme číst a předávat řetězec TC, budeme zobrazovat nepersonalizované reklamy, aby majitelé obsahu mohli provést potřebné změny. Po konci tříměsíčního přechodného období již v případě řetězců s rozsahem mimo pásmo nebo s globálním rozsahem nebudeme zobrazovat reklamy.

Neplatný řetězec TC

Řetězec TC nelze analyzovat (například protože některá pole chybí).

Během přechodného období, které začne, až u všech žádostí o reklamy začneme číst a předávat řetězec TC, budeme zobrazovat nepersonalizované reklamy, aby majitelé obsahu mohli provést potřebné změny. Po uplynutí tříměsíčního přechodného období v případě neplatného řetězce TC reklamu nezobrazíme.

Flexibilní registrace dodavatelů a omezení majitelů obsahu

Systém TCF 2.0 majitelům obsahu umožňuje přizpůsobit si řadu různých omezení. Pomocí těchto omezení mohou majitelé obsahu zadat vlastní předvolby, které v příslušných případech budou mít přednost před předvolbami dodavatele. Majitelé obsahu nikdy nemohou dosáhnout toho, aby dodavatel operoval na právním základě nebo za účelem, který je v rozporu s jeho registrací v globálním seznamu dodavatelů. Pomocí omezení mohou majitelé obsahu pouze omezit (nikoliv rozšířit) rozsah toho, co dodavatel může dělat.

Majitelé obsahu by si měli zkontrolovat nastavení registrace dodavatelů, s nimiž se rozhodnou spolupracovat prostřednictvím systému TCF 2.0. Pokud se dodavatel zaregistroval flexibilně s výchozím právním základem „oprávněný zájem“ pro účel, u kterého společnost Google ve svých pokynech k součinnosti vyžaduje souhlas, a majitel obsahu s ním chce prostřednictvím služeb Google spolupracovat, měl by ve své platformě CMP pro daného dodavatele pomocí omezení majitele obsahu vybrat souhlas.

Společnost Google je registrována flexibilně pro účely 2, 5, 6, 7, 9 a 10 a výchozím nastavením je oprávněný zájem. Pokud majitel obsahu pomocí konfigurace platformy CMP společnost Google pro tyto účely neomezí na souhlas, bude Google v případech, kdy to bylo v rámci platformy CMP sjednáno s uživatelem, spoléhat na oprávněný zájem. Google nemá flexibilní registraci pro účely 1, 3 a 4, pro tyto účely se vždy vyžaduje souhlas.

Pokud se dodavatel zaregistroval flexibilně, bude služba Funding Choices automaticky vytvářet omezení majitele obsahu, která budou vyžadovat souhlas pro účely 3 a 4.

Rozsah právního základu

Systém IAB TCF 2.0 nabízí níže popsané možnosti, pomocí nichž majitelé obsahu mohou zvolit rozsah právního základu pro zpracování osobních údajů. Tyto informace se předávají pomocí řetězce TC. Zásady společnosti Google vyžadují, aby majitelé stránek zvolili buď (a) rozsah pro konkrétní službu, nebo (b) rozsah pro konkrétní skupinu.

 • Rozsah pro konkrétní službu: Právní základ se vztahuje pouze na službu, například na web nebo aplikaci majitele obsahu, ve které je právní základ získáván a spravován. (POVOLENO při práci se službami Google)
 • Rozsah pro konkrétní skupinu: Právní základ se vztahuje pouze na předdefinovanou skupinu služeb, například na několik digitálních služeb jednoho či více majitelů obsahu, kteří implementovali platformy CMP s rozsahem své skupiny, z nichž každá uživatelům umožňuje spravovat výběr týkající se právních základů pro všechny služby v dané skupině. V okamžiku souhlasu musí být uvedeny všechny komponentní digitální služby. (POVOLENO při práci se službami Google)
 • Globální rozsah: Právní základ není omezen na službu, ve které je získáván a spravován, ale vztahuje se na všechny digitální služby majitele obsahu, které implementují platformy CMP s globálním rozsahem, z nichž každá uživatelům umožňuje spravovat volby ohledně globálně ustavených právních základů pro všechny takové digitální služby majitele obsahu. (Při práci se službami Google NENÍ POVOLENO)
 • Mimo pásmo: Právní základ pomocí systému nebyl ustaven, a není proto reflektován v žádných signálech systému a uživatelé ho v systému nemohou spravovat. (Při práci se službami Google NENÍ POVOLENO)

Pokud majitelé obsahu chtějí používat služby Google, musejí zvolit rozsah specifický pro služby (nebo pro skupiny).

Režim dalšího souhlasu

Režim dalšího souhlasu je dočasná technická specifikace určená pouze k použití společně s řešením Transparency & Consent Framework (TCF) 2.0 organizace IAB Europe jako spojovací článek pro dodavatele, kteří dosud nejsou zaregistrováni v globálním seznamu dodavatelů organizace IAB Europe. Tato specifikace majitelům stránek, poskytovatelům správy souhlasů (CMP) a partnerům umožňuje shromažďovat a propagovat další souhlas — souběžně s implementací systému TCF verze 2.0 — pro společnosti, které dosud nejsou zaregistrovány v globálním seznamu dodavatelů organizace IAB Europe, ale jsou v seznamu poskytovatelů reklamních technologií (ATP) společnosti Google.

Další informace o režimu dalšího souhlasu

Nabízení cen v reálném čase a Otevřené nabídky

Vztahuje se na všechny transakce s nabízením cen v reálném čase a na všechny transakce v rámci Otevřených nabídek, včetně dohod o programatickém prodeji zaručeného inventáře.

Logika systému IAB TCF 2.0 se bude vztahovat na žádosti o nabídky, odpovědi s nabídkami a žádosti o přidružení souborů cookie.

Odeslání žádostí o nabídky povolíme a přidružení souborů cookie aktivujeme v případě, že se dodavatel zaregistruje s možností Souhlas (a v omezených případech také s možností Nepoužíváno) k personalizaci reklam (účely 3 a 4 v řetězci TC). Dodavatelé, kteří se zaregistrovali k souhlasu pro účely personalizace reklam (účely 3 a 4 v řetězci TC), ale kterým uživatel souhlas neudělil:

 • Neobdrží žádosti o nabídky.
 • Neobdrží odpověď na žádosti o přidružení souborů cookie.

Kromě toho je nutné, aby uživatel společnosti Google udělil souhlas pro účely 1, 3 a 4.

Rezervace

Publikovali jsme řešení, které umožní podporovat systém IAB TCF 2.0 u rezervací, včetně ovládacích prvků k určení dodavatelů, které využíváte pro rezervace. Bez ohledu na to, kdy systém IAB TCF 2.0 integrujete, se toto řešení u rezervací projeví až poté, co Google u všech žádostí o reklamy začne číst a předávat řetězec TC. Nové ovládací prvky jsme zpřístupnili předem, aby se s nimi majitelé obsahu mohli seznámit dříve, než začnou mít vliv na zobrazování.

Další informace o deklarování poskytovatelů reklamních technologií u kreativ v kampaních Ad Manager s rezervací

Zprostředkování

Pokud se rozhodnete pro řešení IAB TCF 2.0, dejte pozor, abyste na platformě CMP uváděli všechny partnery pro zprostředkování. Zajistíte tím, aby servery Google mohly i nadále zasílat žádosti o cenové nabídky všem partnerům v kaskádě zprostředkování.

Před vytvořením kaskády zprostředkování se vyhodnotí řetězce TC a AC a posoudí se, zda je partner pro zprostředkování v jednom z těchto řetězců uveden.

 • Pokud v něm uveden je a uživatel udělil souhlas nebo byl ustaven oprávněný zájem pro alespoň jeden účel, bude partner do kaskády zprostředkování zahrnut.
 • Jestliže partner pro zprostředkování v žádném z těchto řetězců uveden není nebo ho uživatel úplně odmítnul, žádost o cenovou nabídku se mu v rámci kaskády zprostředkování neodešle.

Přidružování souborů cookie

U příchozích i odchozích žádostí o synchronizaci souborů cookie podporujeme předávání informací o souhlasu systému TCF 2.0 pomocí parametrů gdprgdpr_consent. Tyto parametry jsou volitelné.

Jestliže žádost o přidružení souborů cookie zahrnuje parametry &gdpr&gdpr_consent, služba Ad Manager soubory cookie s požadavkem externích dodavatelů synchronizuje v případě, že budou splněna všechna následující kritéria:

 • Koncový uživatel společnosti Google udělil souhlas k těmto činnostem:
  • Uložení informací v zařízení nebo přístup k nim (1. účel)
  • Vytvoření profilu pro personalizované reklamy (3. účel)
  • Výběr personalizovaných reklam (4. účel)
 • Společnost Google má oprávněný zájem provádět následující činnosti (nebo pro ně má souhlas, pokud majitel obsahu platformu CMP nakonfiguroval tak, aby o něj žádala):
  • Výběr základních reklam (2. účel)
  • Měření výkonu reklam (7. účel)
  • Použití průzkumu trhu k vygenerování statistik publika (9. účel)
  • Vývoj a vylepšování služeb (10. účel)
 • Koncový uživatel dodavateli nepovolil použití oprávněného zájmu k vytvoření profilu pro personalizované reklamy (3. účel).
 • Koncový uživatel dodavateli nepovolil použít oprávněný zájem k výběru personalizovaných reklam (4. účel).
 • Jednotliví dodavatelé buď nejsou zaregistrováni pro funkci Aktivní skenování vlastností zařízení za účelem identifikace (2. zvláštní funkce), nebo pro ni jsou zaregistrováni, ale řetězec pro transparentnost a souhlas (TC) udává, že s ní uživatel nevyjádřil souhlas.
 • Každý dodavatel se musí zaregistrovat alespoň pro jeden účel a musí pro něj mít platný právní základ.
 • Koncový uživatel dodavateli uděluje souhlas s ukládáním informací v zařízení nebo přístupu k nim (1. účel).
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
148
false
false