Přehled informací a pokyny pro nařízení GDPR

Integrace majitelů obsahu se systémem TCF organizace IAB Europe

K integraci se systémem Transparency & Consent Framework (TCF) společnosti IAB Europe musí majitel obsahu na svém webu nebo ve své aplikaci implementovat platformu pro správu souhlasu (CMP) pro TCF zaregistrovanou u organizace IAB. Platforma CMP vytvoří a odešle řetězec pro transparentnost a souhlas (tzv. řetězec TC). Značky reklam a sady SDK Google pak řetězec TC přijatý z platformy CMP zpracují.

Obecné pokyny

Pokud jste na webu nebo v aplikaci implementovali platformu pro správu souhlasu pro TCF zaregistrovanou u organizace IAB Europe, služba Ad Manager řetězec TC z této platformy automaticky zpracuje.

Pokud používáte žádost IAB podle nařízení GDPR od Googlu, služba Ad Manager do všech vašich zpráv automaticky přidá vybrané poskytovatele reklamních technologií. V opačném případě bude výběr poskytovatelů reklamních technologií v ovládacích prvcích pro souhlas uživatele z EU přepsán výběrem dodavatelů z vaší platformy pro správu souhlasu pro TCF zaregistrované u organizace IAB. Pokud jste pomocí ovládacích prvků pro souhlas uživatele z EU zvolili, že se všem uživatelům z EHP mají zobrazovat nepersonalizované reklamy, tato volba se také přepíše.

Když v žádosti o reklamy nastavíte nepersonalizované reklamy, toto nastavení i souhlas daný řetězcem TC vyhodnotíme a použijeme nejkonzervativnější nastavení.

 • Předávání řetězce TC do značek: Značky GPT, passback GPT, AdSense a Ad Exchange automaticky komunikují s platformou CMP IAB, aby byl řetězec TC předán službě Ad Manager bez nutnosti konfigurace majitelem obsahu. Sada IMA SDK a sada SDK pro mobilní reklamy získají řetězec TC automaticky z místního úložiště, analyzují ho a budou ho respektovat. Když majitelé obsahu ve službě Ad Manager nepoužívají značky reklam, ale žádají o nezpracovaný kód kreativ nakonfigurovaný na reklamním serveru pomocí požadavků bez kódu, nemáme na stránce žádné značky, které by s rozhraním CMP API mohly interagovat. V tomto případě proto spoléháme na to, že nám majitelé obsahu odešlou řetězec TCF v parametrech adresy URL definovaných ve specifikaci TCF. Je třeba, aby majitelé obsahu ručně předali tyto signály: gdpr={0,1}gdpr_consent={tc string}. Můžete také volitelně předat parametr addtl_consent={ac string}.
  Služba Ad Manager o reklamy požádá až poté, co obdrží platný řetězec TC.

 • Předání řetězce TC do programatických kanálů: Do programatických kanálů Google se řetězec TC organizace IAB předává automaticky, aniž by majitelé stránek museli něco konfigurovat.

 • Předání řetězce TC do neprogramatických kreativ: Požádejte svého poskytovatele kreativ o kontrolu, zda vaše kreativy nevyžadují další konfiguraci, aby řetězec TC správně zpracovávaly. Služba Ad Manager podporuje makra IAB TCF (${GDPR}, ${GDPR_CONSENT_XXXX} a ${ADDTL_CONSENT}), pomocí nichž lze řetězec TC dle potřeby ručně předávat jiným dodavatelům kreativ. Další informace o systému IAB TCF a rezervacích

 • Předání řetězce TC partnerům pro zprostředkování: Řetězec IAB TC je k dispozici v místním úložišti zařízení (NSUserDefaults pro iOS nebo SharedPreference pro Android) a bude dostupný všem partnerům pro zprostředkování, kteří ho při žádosti o kaskádu akcí při zprostředkování získají, analyzují a budou respektovat.

Požadavky: personalizované a nepersonalizované reklamy

Naše pokyny k součinnosti systémů vycházejí z požadavků stávajících zásad společnosti Google, zejména zásad pro souhlas uživatele z EU a zásad zakazujících identifikaci podle digitálních otisků (které jsou zahrnuty například v požadavcích na zobrazování reklam prostřednictvím třetích stran). Zásady společnosti Google zůstávají i nadále platné a v některých případech jsou přísnější než zásady systému TCF organizace IAB Europe. Majitelé obsahu by si měli zkontrolovat nastavení registrace dodavatelů, s nimiž se rozhodnou spolupracovat prostřednictvím systému TCF organizace IAB Europe. Následující požadavky platí v případě, že je na platformě CMP majitele obsahu jako dodavatel zahrnuta společnost Google.

Požadavky k zobrazování personalizovaných reklam

Společnost Google zobrazuje personalizované reklamy v případě, že jsou splněna všechna následující kritéria:

 • Koncový uživatel udělil společnosti Google souhlas k těmto činnostem:
  • Uložení informací v zařízení nebo přístup k nim (účel 1)
  • Vytvoření profilu pro personalizované reklamy (účel 3)
  • Výběr personalizovaných reklam (účel 4)
 • Společnost Google má oprávněný zájem provádět tyto činnosti (nebo k nim má souhlas, pokud majitel obsahu ve své platformě CMP pomocí omezení majitele obsahu nakonfiguroval, že se má pro společnost Google žádat o souhlas):
  • Výběr základních reklam (účel 2)
  • Měření výkonu reklam (účel 7)
  • Použití průzkumu trhu k vygenerování statistik publika (účel 9)
  • Vývoj a vylepšování služeb (účel 10)

Požadavky k zobrazování nepersonalizovaných reklam

Pokud nejsou splněny požadavky pro personalizované reklamy, ale jsou splněna všechna následující kritéria, bude Google zobrazovat nepersonalizované reklamy:

 • Koncový uživatel udělil společnosti Google souhlas k těmto činnostem:
  • Uložení informací v zařízení nebo přístup k nim (účel 1)
 • Společnost Google má oprávněný zájem provádět následující činnosti (nebo k tomu má souhlas, pokud majitel obsahu platformu CMP nakonfiguroval tak, aby o něj žádala):
  • Výběr základních reklam (účel 2)
  • Měření výkonu reklam (účel 7)
  • Použití průzkumu trhu k vygenerování statistik publika (účel 9)
  • Vývoj a vylepšování služeb (účel 10)

Pokud není splněna ani jedna z výše uvedených sad požadavků, mohou se zobrazit pouze omezené reklamy.

 • Žádný souhlas pro účel 1
 • Oprávněný zájem nebo souhlas pro účely 2, 7, 9 a 10

V následujících situacích budeme postupovat podle tabulky níže:

Popis Chování při zobrazování reklam

Společnost Google nemá souhlas k uložení či využití informací na zařízení (účel 1)

V souladu s našimi stávajícími zásadami pro souhlas uživatele z EU je souhlas s použitím souborů cookie či mobilních identifikátorů potřeba pro personalizované i nepersonalizované reklamy. Souhlas s používáním souborů cookie nebo mobilních identifikátorů je vyžadován i u nepersonalizovaných reklam, protože i u nich se soubory cookie nebo nepersonalizované identifikátory používají k boji proti podvodům a zneužívání, k omezení frekvence a k vytváření souhrnných přehledů o reklamách.

Pokud nemáte souhlas pro účel 1, ale máte oprávněný zájem či souhlas pro účely 2, 7, 9 a 10, pokusí se Google zobrazit omezenou reklamu.

Švýcarští majitelé obsahu, kteří chtějí integrovat systém TCF, mohou používat příznak PurposeOneTreatment popsaný ve specifikaci formátu řetězce TCF organizace IAB Europe.

Neplatný řetězec TC

Řetězec TC nelze analyzovat (například protože některá pole chybí).

 

V případě neplatného řetězce TC reklamu nezobrazíme.

Flexibilní registrace dodavatelů a omezení majitelů obsahu

Systém TCF organizace IAB Europe umožňuje majitelům obsahu přizpůsobit si řadu různých omezení. Pomocí těchto omezení mohou majitelé obsahu zadat vlastní předvolby, které v příslušných případech mají přednost před předvolbami dodavatele. Majitelé obsahu nikdy nemohou dosáhnout toho, aby dodavatel operoval na právním základě nebo za účelem, který je v rozporu s jeho registrací v globálním seznamu dodavatelů. Pomocí omezení mohou majitelé obsahu pouze omezit (nikoliv rozšířit) rozsah toho, co dodavatel může dělat.

Majitelé obsahu by si měli zkontrolovat nastavení registrace dodavatelů, s nimiž se rozhodnou spolupracovat prostřednictvím systému TCF. Pokud se dodavatel zaregistroval flexibilně s výchozím právním základem „oprávněný zájem“ pro účel, u kterého společnost Google ve svých pokynech ke standardizaci vyžaduje souhlas, a majitel obsahu s ním chce prostřednictvím služeb Google spolupracovat, měl by ve své platformě CMP pro daného dodavatele pomocí omezení majitele obsahu vybrat souhlas.

Společnost Google zaregistrovala účely 2, 7, 9 a 10 jako flexibilní a ve výchozím nastavení u nich vyžaduje oprávněný zájem. Pokud majitel obsahu pomocí konfigurace platformy CMP společnost Google pro tyto účely neomezí na souhlas, bude Google v případech, kdy to bylo v rámci platformy CMP sjednáno s uživatelem, spoléhat na oprávněný zájem. Google nemá flexibilní registraci pro účely 1, 3 a 4, pro tyto účely se vždy vyžaduje souhlas.

Režim dalšího souhlasu

Režim dalšího souhlasu je dočasná technická specifikace určená pouze k použití společně s řešením TCF organizace IAB Europe jako spojovací článek pro dodavatele, kteří dosud nejsou zaregistrováni v globálním seznamu dodavatelů organizace IAB Europe. Tato specifikace majitelům stránek, poskytovatelům správy souhlasů (CMP) a partnerům umožňuje shromažďovat a propagovat další souhlas — souběžně s implementací systému TCF organizace IAB Europe — pro společnosti, které dosud nejsou zaregistrovány v globálním seznamu dodavatelů organizace IAB Europe, ale jsou v seznamu poskytovatelů reklamních technologií (ATP) společnosti Google. Další informace o režimu dalšího souhlasu

Nabídky v reálném čase a Otevřené nabídky

Vztahuje se na všechny transakce s nabídkami v reálném čase a na všechny transakce v rámci Otevřených nabídek, včetně dohod o Přímém programatickém obchodování.

Logika systému TCF organizace IAB Europe se vztahuje na žádosti o nabídky, odpovědi s nabídkami a žádosti o párování souborů cookie.

Odesílání žádostí o nabídky povolujeme a párování souborů cookie aktivujeme v případě, že je dodavatel zaregistrován s možností Souhlas (a v omezených případech také s možností Nepoužíváno) k personalizaci reklam (účely 3 a 4 v řetězci TC). Dodavatelé, kteří se pro účely personalizace reklam zaregistrovali k souhlasu (účely 3 a 4 v řetězci TC), ale kterým uživatel souhlas neudělil:

 • Neobdrží žádosti o nabídky.

 • Neobdrží odpověď na žádosti o párování souborů cookie.

Kromě toho je nutné, aby uživatel společnosti Google udělil souhlas pro účely 1, 3 a 4.

Rezervace

Publikovali jsme řešení, které umožní podporovat systém TCF organizace IAB Europe u rezervací, včetně ovládacích prvků k určení dodavatelů, které využíváte pro rezervace. Další informace o deklarování poskytovatelů reklamních technologií u kreativ v kampaních Ad Manager s rezervací

Zprostředkování

Pokud se rozhodnete pro řešení TCF organizace IAB Europe, dejte pozor, abyste na platformě CMP uváděli všechny partnery pro zprostředkování. Zajistíte tím, aby servery Google mohly i nadále zasílat žádosti o cenové nabídky všem partnerům v kaskádě zprostředkování.

Před vytvořením kaskády zprostředkování se vyhodnotí řetězce TC a AC a zjistí se, zda je daný partner pro zprostředkování v jednom z těchto řetězců uveden.

 • Pokud v nich uveden je a uživatel udělil souhlas nebo byl ustaven oprávněný zájem pro alespoň jeden účel, bude partner do vytvářené kaskády zprostředkování zahrnut.
 • Jestliže partner pro zprostředkování v žádném z těchto řetězců uveden není nebo ho uživatel úplně odmítnul, žádost o cenovou nabídku se mu v rámci kaskády zprostředkování neodešle.

Párování souborů cookie

U příchozích i odchozích žádostí o synchronizaci souborů cookie podporujeme předávání informací o souhlasu systému TCF organizace IAB Europe pomocí parametrů gdpr a gdpr_consent. Tyto parametry jsou volitelné. Pokud parametr gdpr_consent= není přítomen, budou nadále platit naše standardní zásady pro souhlas uživatele z EU.

Jestliže žádost o párování souborů cookie zahrnuje parametry &gdpr a &gdpr_consent, služba Ad Manager soubory cookie s požadavkem externích dodavatelů synchronizuje v případě, že budou splněna všechna následující kritéria:

 • Koncový uživatel udělil společnosti Google souhlas k těmto činnostem:
  • Uložení informací v zařízení nebo přístup k nim (účel 1)
  • Vytvoření profilu pro personalizované reklamy (účel 3)
  • Výběr personalizovaných reklam (účel 4)
 • Společnost Google má oprávněný zájem provádět následující činnosti (nebo k tomu má souhlas, pokud majitel obsahu platformu CMP nakonfiguroval tak, aby o něj žádala):
  • Výběr základních reklam (účel 2)
  • Měření výkonu reklam (účel 7)
  • Použití průzkumu trhu k vygenerování statistik publika (účel 9)
  • Vývoj a vylepšování služeb (účel 10)
 • Koncový uživatel dodavateli nepovolil použití oprávněného zájmu k vytvoření profilu pro personalizované reklamy (účel 3).
 • Koncový uživatel dodavateli nepovolil použití oprávněného zájmu k výběru personalizovaných reklam (účel 4).
 • Jednotliví dodavatelé buď nejsou zaregistrováni pro funkci Aktivní skenování vlastností zařízení za účelem identifikace (zvláštní funkce 2), nebo pro ni jsou zaregistrováni, ale řetězec pro transparentnost a souhlas (TC) udává, že s ní uživatel nevyjádřil souhlas.
 • Každý dodavatel se musí zaregistrovat alespoň pro jeden účel a musí pro něj mít platný právní základ.
 • Koncový uživatel dodavateli uděluje souhlas s ukládáním informací v zařízení nebo přístupu k nim (účel 1).

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

true
Poznámky k vydání

Přečtěte si o nejnovějších funkcích služby Ad Manager a aktualizacích centra nápovědy.

Co je nového

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
9561510541024011796
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
148