นโยบายโปรแกรมของ Ad Manager และ Ad Exchange

ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อครอบครัวของ Google Play โดยใช้ Ad Manager

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ใช้เฉพาะกับการเข้าชมจากโฆษณาสำหรับแอป Android ใน Google Play เท่านั้น

หากแอปกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและมีการแสดงโฆษณาในแอป คุณจะต้องตรวจสอบว่าแอปเป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวของ Google Play เรามีเครื่องมือต่อไปนี้ไว้ให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 

ผู้เผยแพร่โฆษณา Ad Manager ต้องปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรม Ad Manager และโฆษณาต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการกํากับตนเองหรือหลักเกณฑ์ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง)

แอปที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ

หากคุณเลือกเฉพาะกลุ่มอายุที่เป็นเด็กในส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ Google Play Console ระบบของ Ad Manager จะเริ่มแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวโดยอัตโนมัติสำหรับคำขอโฆษณาทั้งหมดที่มาจากแอป

โฆษณาที่ถือว่าเหมาะสำหรับเด็กและครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโฆษณาขนาดใหญ่ หากก่อนหน้านี้แอปไม่ได้กําหนดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มอายุที่เป็นเด็ก คุณอาจสังเกตเห็นการแสดงผลที่ได้รับโฆษณาน้อยลงหลังจากที่อัปเดตกลุ่มเป้าหมาย

แอปสำหรับทุกคน รวมถึงเด็กและครอบครัว

หากเลือกกลุ่มอายุทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ Google Play Console ซึ่งรวมถึงเด็กและครอบครัว คุณจะต้องใส่โค้ดที่เรียกใช้เมธอด tagForChildDirectedTreatment() สําหรับคําขอโฆษณาที่แสดงต่อเด็ก รวมทั้งกำหนดการจัดประเภทเนื้อหาโฆษณาสูงสุด 

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามนโยบายเพื่อครอบครัวของ Google Play อยู่เสมอ 
ตัวอย่างโค้ดสำหรับใช้ในแอปสำหรับทุกคน รวมถึงเด็กและครอบครัว
ใช้ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้เพื่อกำหนด "max_ad_content_rating" และเรียกใช้ tagForChildDirectedTreatment() ให้ส่งคําขอโฆษณาที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายในแอปที่มีกลุ่มเป้าหมายแบบผสม
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); PublisherAdRequest request = new PublisherAdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

ระบบจะเพิ่มคู่คีย์-ค่าที่มีการตั้งค่า "max_ad_content_rating" ลงในแพ็กเกจ และจะเพิ่มแพ็กเกจดังกล่าวลงในคําขอ นอกจากนี้ จะมีการเรียกใช้เมธอด tagForChildDirectedTreatment() ด้วยค่า true จากนั้นจะใช้ออบเจกต์คำขอเพื่อโหลดโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัว

Ad Manager จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา WebView นักพัฒนาแอปเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าโฆษณาใน WebView เป็นไปตามนโยบายของ Google Play หรือไม่

ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อครอบครัวของ Google Play โดยใช้สื่อกลาง Ad Manager 

แอป Android ที่จัดเป็นประเภท "ครอบครัว" ต้องใช้แพลตฟอร์มสื่อกลางหรือ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองของ Google Play เมื่อแสดงโฆษณาต่อเด็กหรือผู้ใช้ที่ไม่ทราบอายุ Ad Manager จะบล็อกแหล่งที่มาของโฆษณาที่ไม่ได้ผ่านการรับรองด้วยตนเองโดย Google Play โดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้แสดงโฆษณาในแอปที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ หรือในแอปสําหรับทุกคน โดยใช้ tagForChildDirectedTreatment(true) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Play 

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี Ad Manager หากแหล่งที่มาของโฆษณาที่ใช้อยู่ไม่ใช่แหล่งที่มาของโฆษณาที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง และคุณเลือกเฉพาะกลุ่มอายุที่เป็นเด็กในส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ Google Play Console คุณจะแสดงโฆษณาได้ต่อไปจากแหล่งที่มาของโฆษณาที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง

เหตุการณ์ที่กําหนดเองซึ่งกําหนดเป้าหมายแอปที่จัดเป็นประเภท "ครอบครัว" จะต้องใช้แหล่งที่มาของโฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง คุณต้องตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่กำหนดเองใช้เฉพาะแหล่งที่มาของโฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ Google Play

ผู้เผยแพร่โฆษณาบางรายอาจสนใจใช้สื่อกลาง Ad Manager กับแอปที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก 

หากต้องการใช้ Ad Manager เพื่อเป็นสื่อกลางเมื่อพร้อมให้บริการ คุณต้องกําหนดค่ากลุ่มสื่อกลางให้ใช้เฉพาะ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง 

เนื่องจากความสัมพันธ์ด้านการโฆษณาในสื่อกลาง Ad Manager เกิดขึ้นระหว่างนักพัฒนาแอปและเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สาม รวมถึง Ad Manager ให้บริการในฐานะแพลตฟอร์มเท่านั้น นักพัฒนาแอปจึงมีหน้าที่ตรวจสอบว่าเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามนั้นแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัว

แอปที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ

แอปที่เลือกเฉพาะกลุ่มอายุที่เป็นเด็กในส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ Google Play Console ต้องใช้เฉพาะ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองของ Google Play ในการส่งโฆษณาตามคําขอ

คุณจะต้องเรียกใช้ tagForChildDirectedTreatment(true) และกำหนด max_ad_content_rating เป็น G สำหรับคำขอโฆษณาทุกรายการ แอปจึงจะรับโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวจากเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามได้ นอกจากนี้เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามที่คุณเลือกต้องแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวด้วย

Google Mobile Ads SDK จะส่งต่อคำขอโฆษณาไปยังเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัว นักพัฒนาแอปเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวหรือไม่

แอปสำหรับทุกคน รวมถึงเด็กและครอบครัว

แอปที่เลือกกลุ่มอายุทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ Google Play Console ซึ่งรวมถึงเด็กและครอบครัว ต้องใช้ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองของ Google Play เพื่อส่งโฆษณาตามคําขอในกรณีที่แสดงโฆษณาต่อเด็กหรือผู้ใช้ที่ไม่ทราบอายุ

สำหรับคำขอที่แสดงโฆษณาต่อเด็กหรือผู้ใช้ที่ไม่ทราบอายุ คุณต้องเรียกใช้ tagForChildDirectedTreatment(true) และตั้งค่า max_ad_content_rating เป็น G ในคำขอโฆษณาทุกรายการ จึงจะได้รับโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวของ Google Play จากเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สาม

Google Mobile Ads SDK จะส่งต่อคำขอโฆษณาไปยังเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัว นักพัฒนาแอปเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวหรือไม่


 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม "ครอบครัว" ได้ที่ Google Developers

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
บันทึกประจำรุ่น

อ่านเกี่ยวกับฟีเจอร์ล่าสุดของ Ad Manager และการอัปเดตในศูนย์ช่วยเหลือ

ดูว่ามีอะไรใหม่

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก