นโยบายโปรแกรมของ Ad Manager และ Ad Exchange

ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อครอบครัวของ Google Play โดยใช้ Ad Manager

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ใช้เฉพาะกับการเข้าชมจากโฆษณาสำหรับแอป Android ใน Google Play เท่านั้น

หากแอปกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและมีการแสดงโฆษณาในแอป คุณจะต้องตรวจสอบว่าแอปเป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวของ Google Play เรามีเครื่องมือต่อไปนี้ไว้ให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 

ผู้เผยแพร่โฆษณา Ad Manager ต้องปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรม Ad Manager และโฆษณาต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการการกํากับตนเองหรือหลักเกณฑ์ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง)

แอปที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ

หากคุณเลือกเฉพาะกลุ่มอายุที่เป็นเด็กในส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ Google Play Console ระบบของ AdMob จะเริ่มแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวโดยอัตโนมัติสำหรับคำขอโฆษณาทั้งหมดที่มาจากแอป

โฆษณาที่ถือว่าเหมาะกับเด็กและครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโฆษณาขนาดใหญ่ หากก่อนหน้านี้แอปไม่ได้กําหนดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มอายุที่เป็นเด็ก คุณอาจสังเกตเห็นการแสดงผลที่ได้รับโฆษณาน้อยลงหลังจากที่อัปเดตกลุ่มเป้าหมาย

แอปสำหรับทุกคน รวมถึงเด็กและครอบครัว 

หากเลือกกลุ่มอายุทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ Google Play Console ซึ่งรวมถึงเด็กและครอบครัว คุณจะต้องใส่โค้ดที่เรียกใช้เมธอด tagForChildDirectedTreatment() สําหรับคําขอโฆษณาที่แสดงต่อเด็ก รวมทั้งกำหนดการจัดประเภทเนื้อหาโฆษณาสูงสุด 

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามนโยบายเพื่อครอบครัวของ Google Play อยู่เสมอ 
ตัวอย่างโค้ดสำหรับใช้ในแอปสำหรับทุกคน รวมถึงเด็กและครอบครัว
ใช้ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้เพื่อกำหนด "max_ad_content_rating" และเรียกใช้ tagForChildDirectedTreatment() ให้ส่งคําขอโฆษณาที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายในแอปที่มีกลุ่มเป้าหมายแบบผสม
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); PublisherAdRequest request = new PublisherAdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

ระบบจะเพิ่มคู่คีย์-ค่าที่มีการตั้งค่า "max_ad_content_rating" ลงในแพ็กเกจ และจะเพิ่มแพ็กเกจดังกล่าวลงในคําขอ นอกจากนี้ จะมีการเรียกใช้เมธอด tagForChildDirectedTreatment() ด้วยค่า true จากนั้นจะใช้ออบเจกต์คำขอเพื่อโหลดโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัว

Ad Manager จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา WebView นักพัฒนาแอปเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าโฆษณาใน WebView เป็นไปตามนโยบายของ Google Play หรือไม่

ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อครอบครัวของ Google Play โดยใช้สื่อกลาง Ad Manager 

แอป Android ที่จัดเป็นประเภท "ครอบครัว" ต้องใช้แพลตฟอร์มสื่อกลางหรือ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองของ Google Play เมื่อแสดงโฆษณาต่อเด็กหรือผู้ใช้ที่ไม่ทราบอายุ AdMob จะบล็อกแหล่งที่มาของโฆษณาที่ไม่ได้ผ่านการรับรองด้วยตนเองโดย Google Play โดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้แสดงโฆษณาในแอปที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ หรือในแอปสําหรับทุกคน โดยใช้ tagForChildDirectedTreatment(true) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Play 

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี AdMob หากแหล่งที่มาของโฆษณาที่ใช้อยู่ไม่ใช่แหล่งที่มาของโฆษณาที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง และคุณเลือกเฉพาะกลุ่มอายุที่เป็นเด็กในส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ Google Play Console คุณจะแสดงโฆษณาได้ต่อไปจากแหล่งที่มาของโฆษณาที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง

เหตุการณ์ที่กําหนดเองซึ่งกําหนดเป้าหมายแอปที่จัดเป็นประเภท "ครอบครัว" จะต้องใช้แหล่งที่มาของโฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง คุณต้องตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่กำหนดเองใช้เฉพาะแหล่งที่มาของโฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ Google Play

ผู้เผยแพร่โฆษณาบางรายอาจสนใจใช้สื่อกลาง Ad Manager กับแอปที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก 

หากต้องการใช้ Ad Manager เพื่อเป็นสื่อกลางเมื่อพร้อมให้บริการ คุณต้องกําหนดค่ากลุ่มสื่อกลางให้ใช้เฉพาะ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเอง 

เนื่องจากการโฆษณาในสื่อกลาง Ad Manager เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนักพัฒนาแอปกับเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สาม และ Ad Manager ทำหน้าที่เป็นเพียงแพลตฟอร์ม นักพัฒนาแอปจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายออกแบบเพื่อครอบครัว

แอปที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ

แอปที่เลือกเฉพาะกลุ่มอายุที่เป็นเด็กในส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ Google Play Console ต้องใช้เฉพาะ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองของ Google Play ในการส่งโฆษณาตามคําขอ

คุณต้องเรียกใช้ tagForChildDirectedTreatment(true) และตั้งค่า max_ad_content_rating เป็น G ในคําขอโฆษณาทุกรายการเพื่อให้แอปได้รับโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายออกแบบเพื่อครอบครัวจากเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามที่คุณเลือกต้องแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวด้วย

Google Mobile Ads SDK จะส่งต่อคำขอโฆษณาไปยังเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัว นักพัฒนาแอปเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวหรือไม่

แอปสำหรับทุกคน รวมถึงเด็กและครอบครัว 

แอปที่เลือกกลุ่มอายุทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ Google Play Console ซึ่งรวมถึงเด็กและครอบครัว ต้องใช้ SDK โฆษณาสำหรับครอบครัวที่ผ่านการรับรองด้วยตนเองของ Google Play เพื่อส่งโฆษณาตามคําขอในกรณีที่แสดงโฆษณาต่อเด็กหรือผู้ใช้ที่ไม่ทราบอายุ

สำหรับคำขอที่แสดงโฆษณาต่อเด็กหรือผู้ใช้ที่ไม่ทราบอายุ คุณต้องเรียกใช้ tagForChildDirectedTreatment(true) และตั้งค่า max_ad_content_rating เป็น G ในคำขอโฆษณาทุกรายการ จึงจะได้รับโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวของ Google Play จากเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สาม

Google Mobile Ads SDK จะส่งต่อคำขอโฆษณาไปยังเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัว นักพัฒนาแอปเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าเครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามแสดงโฆษณาที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อครอบครัวหรือไม่


 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม "ครอบครัว" ได้ที่ Google Developers

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
บันทึกประจำรุ่น

อ่านเกี่ยวกับฟีเจอร์ล่าสุดของ Ad Manager และการอัปเดตในศูนย์ช่วยเหลือ

ดูว่ามีอะไรใหม่

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
4880889092255324262
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
148