Kiểm soát tính đủ điều kiện của quảng cáo video dựa trên thời lượng

Thiết lập thời lượng quảng cáo video tối đa cho các yêu cầu video có lập trình

Bạn có thể kiểm soát tính đủ điều kiện của quảng cáo video có lập trình dựa trên thời lượng video. Bạn có thể thiết lập các tính năng kiểm soát này trong thẻ quảng cáo dạng video, chế độ cài đặt mẫu quảng cáo của mục hàng Ad Exchange, chế độ cài đặt mục hàng đề xuất có lập trình hoặc chế độ cài đặt video có lập trình cho toàn bộ mạng của bạn.

Tìm hiểu cách sử dụng từng chế độ cài đặt này để kiểm soát các loại khoảng không quảng cáo có lập trình cụ thể cũng như mức độ ảnh hưởng lẫn nhau giữa chúng, như dưới đây.

Tùy chọn kiểm soát Cách thiết lập Cách áp dụng

Thẻ quảng cáo dạng video

Đối với các yêu cầu nhóm quảng cáo (đơn) chuẩn, hãy đặt max_ad_duration trong thẻ quảng cáo.

Đối với các nhóm được tối ưu hoá, hãy sử dụng thông số thẻ quảng cáo pmndpmxd để lần lượt chỉ định thời lượng tối thiểu và tối đa của nhóm. Nếu bạn sử dụng các quy tắc quảng cáo dạng video với các nhóm được tối ưu hoá, thì các thông số thẻ quảng cáo pmndpmxd sẽ tự động được điền dựa trên chế độ cấu hình của từng điểm chèn quảng cáo trong quy tắc quảng cáo.

Thông số thẻ quảng cáo pmndpmxd hoạt động theo từng nhóm, không giống như max_ad_duration, vốn hoạt động theo từng quảng cáo.

Sau khi bạn đặt các thông số thẻ quảng cáo này, mục hàng sẽ chỉ đủ điều kiện để phân phát những mẫu quảng cáo đáp ứng tiêu chí này.

Ví dụ: nếu một mục hàng video bảo đảm có lập trình có thời lượng quảng cáo là 60 giây nhưng max_ad_duration đặt trong yêu cầu quảng cáo là 30 giây, thì mục hàng không đủ điều kiện để phân phát.

Cài đặt mẫu quảng cáo

Đặt Thời lượng quảng cáo tối đa cho video có thể bỏ qua và/hoặc video chuẩn trong quy tắc về khoảng không quảng cáo cho quảng cáo dạng video.

Khi chế độ cài đặt này được áp dụng, các yêu cầu quảng cáo dạng video trong Phiên đấu giá mở chỉ đủ điều kiện để phân phát mẫu quảng cáo đáp ứng tiêu chí này.

Nếu yêu cầu đủ điều kiện trong Cái nhìn đầu tiên cũng đủ điều kiện cho Phiên đấu giá mở, thì tất cả các phản hồi giá thầu của Cái nhìn đầu tiên đều phải tuân theo thời lượng quảng cáo tối đa được đặt tại đây.

Cài đặt giao dịch có lập trình

Đặt trường Thời lượng tối đa trong mục hàng đề xuất có lập trình trên Ad Manager.

Khi tùy chọn cài đặt này được áp dụng, người mua cho các giao dịch bảo đảm có lập trình chỉ được phép gán quảng cáo cho giao dịch đáp ứng tiêu chí này.

Đối với Giao dịch ưu tiên trong Ad Manager, thời lượng quảng cáo tối đa sẽ xác định thời lượng mẫu quảng cáo được phép phân phối.

Nếu có nhiều giá trị thời lượng chồng chéo trên cùng một loại giao dịch của cùng khoảng không quảng cáo (ví dụ: 2 Giao dịch ưu tiên có thời lượng lần lượt là 30 giây và 35 giây), thì giá trị cao nhất sẽ được đặt trong yêu cầu giá thầu. Khi đó, giao dịch có thời lượng ngắn hơn có thể giao dịch với mẫu quảng cáo có thời lượng lên tới thời lượng của giao dịch dài hơn.

Chế độ cài đặt mạng

Đặt Thời lượng chuẩn hoặc Thời lượng có thể bỏ qua trong mục Quản trị > Video > Cài đặt có lập trình trong Ad Manager.

Khi tùy chọn cài đặt cấp độ mạng này áp dụng, các yêu cầu quảng cáo video có lập trình chỉ đủ điều kiện để phân phát các quảng cáo đáp ứng các tiêu chí này. Các tùy chọn cài đặt này áp dụng cho các yêu cầu quảng cáo không có chức năng kiểm soát đã thiết lập ở cấp mục hàng hoặc cấp quảng cáo.

Ví dụ: cả tính năng Cái nhìn đầu tiênĐặt giá thầu mở đều có các tùy chọn kiểm soát riêng cho thời lượng quảng cáo tối đa. Nếu bạn đặt các tuỳ chọn kiểm soát đó, thì các điểm hạn chế tương ứng sẽ áp dụng cho các chế độ cài đặt mạng này.

 
Các giá trị đề xuất cho định dạng video đủ điều kiện trong luồng là 30 giây đối với video không thể bỏ qua.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính