Basisprincipes van Ad Manager-rapportage

Naleving van IAB-richtlijnen

In dit document vindt u een overzicht van het proces voor het registreren van vertoningen dat wordt gebruikt door Google Ad Manager. Als u naast dit document ook aanvullende bronnen wilt doornemen, bekijkt u de Ad Impression Measurement Guidelines (richtlijnen voor de registratie van advertentievertoningen) van de IAB.


Vertoningen registreren

Statistische populatie voor de telling

Het meetproces is gebaseerd op het volledige aantal vertoningen en niet op een steekproef. Er zijn daarom geen algemene schattingen of statistische ramingen beschikbaar voor de gegevens. De meetmethode is gebaseerd op alle geregistreerde vertoningsactiviteit (eventueel na toepassing van filters).

Statistieken

Ad Manager registreert en rapporteert doelgroepstatistieken op basis van de vertoningen, klikken en klikfrequenties van display-advertenties (banners): het netwerk, de adverteerder, de salesmedewerker, het advertentiemateriaal, het advertentieblok, de plaatsing, de datum en het uur van de dag. In dit document bespreken we vooral de registratie en rapportage van advertentievertoningen.

Implementatietechniek van de client

Advertentieverzoeken die tot een vertoning leiden, worden aangeroepen door een HTTP-verzoek uitgevoerd door <script>-tags in de paginacontent. Deze worden weergegeven als de browser hierop reageert. Voor elke advertentievertoning moet u een JavaScript-aanroep van googletag.defineSlot toevoegen. Telkens als de browser googletag.display aanroept, wordt een afzonderlijk HTTP-verzoek naar de server gestuurd om de advertentie op te halen.

Bekijk het voorbeeld van de Google-uitgeverstag.

Reactie die leidt tot registratie van een advertentievertoning

De JavaScript-advertentietag GA_googleFillSlot zorgt ervoor dat er een HTTP-verzoek naar de advertentieserver wordt gestuurd. De advertentieserver selecteert een advertentie en retourneert servercode 200 met JavaScript-content die de browser doorverwijst naar de advertentiecontent (door Google gehost advertentiemateriaal of een advertentietag van derden). Een vertoning wordt geregistreerd wanneer de advertentieserver reageert op de advertentieaanroep en de advertentiecontent retourneert. In deze implementatie worden vertoningen geregistreerd op basis van advertentiecontent die de advertentieservers selecteren en retourneren, voordat de advertentie daadwerkelijk aan de gebruiker wordt getoond.

Beperkingen van de specifieke registratietrigger die wordt gebruikt

 • Ad Manager registreert advertentievertoningen wanneer de advertentieserver het advertentieverzoek van de browser krijgt en een advertentie selecteert, maar voordat de geselecteerde advertentiecontent wordt getoond. In bepaalde gevallen kan er hierdoor een vertoning worden geregistreerd terwijl er geen feitelijke vertoning plaatsvindt. Dit kan gebeuren als de gebruiker de webpagina verlaat nadat de Ad Manager-advertentietag is geactiveerd en de vertoning is geregistreerd, maar voordat de advertentiecontent is weergegeven.
 • Advertentievertoningen die worden getoond via pop-up- of pop-underadvertenties (hierna gezamenlijk pop-ups genoemd), kunnen worden geblokkeerd door een pop-upblocker. Als Ad Manager-advertentietags correct door de uitgever zijn geïmplementeerd, voorkomt de pop-upblocker niet alleen dat het pop-upvenster wordt getoond, maar ook dat de advertentietag wordt aangeroepen (die ook zorgt voor de registratie van vertoningen). In dat geval wordt dus geen advertentievertoning geregistreerd. Er wordt wel een vertoning geregistreerd als het advertentiemateriaal een pop-upvenster opent, ongeacht of dit venster daarna wordt geblokkeerd door de pop-upblocker.

Combinaties bijhouden

We bieden geen ondersteuning voor het laden van groepen advertenties. Elke advertentie wordt afzonderlijk geladen en geregistreerd.

Technieken voor cachebusting

Ad Manager neemt via een JavaScript-functie automatisch een willekeurig nummer in de URL op voor aanroepen naar de advertentieserver. Hierdoor wordt de Ad Manager-advertentietag minder snel in het cachegeheugen opgeslagen. Ad Manager ondersteunt ook het invoegen van macro's voor cachebusting (een willekeurig nummer dat de URL uniek maakt) voor advertenties die worden getoond via advertentieservers van derden. Het is echter de verantwoordelijkheid van de uitgever om de juiste tags aan advertentieblokken toe te voegen.

Logboekregistratie

 • Google gebruikt meerdere advertentieservers om voldoende capaciteit te kunnen bieden. Voor elk van deze servers wordt een logboek bijgehouden dat voortdurend centraal wordt geüpdatet. Nadat de dagresultaten zijn verwerkt, wordt via automatische procedures gecontroleerd of alle logboeken zijn verwerkt. In het geval van ongebruikelijk gedrag of fouten worden er meldingen getriggerd en onderzocht. Het kan tot 4 uur duren voordat de logboeken zijn verwerkt en advertentievertoningen in de statistieken worden geregistreerd.
 • Hier volgt een beschrijving van enkele van de items die worden geregistreerd in de logboeken en van de manier waarop deze items in het proces worden gebruikt:
  • IP-adres: Het IP-adres (Internet Protocol) is het adres van de gebruiker die het advertentieverzoek doet. Dit adres wordt gebruikt in het filterproces om onder andere niet-menselijk en intern Google-verkeer uit de geregistreerde gegevens te verwijderen.
  • User-agent: De user-agent is een tekenreeks die door de browser naar de server wordt gestuurd. Deze tekenreeks bevat informatie over de browser. Deze informatie wordt in het filterproces voornamelijk gebruikt om niet-menselijk verkeer te herkennen en te verwijderen.
  • Datum/tijd: De datum en tijd waarop de advertentieserver van Ad Manager het verzoek registreert.
  • Advertentiecontent: Informatie over de specifieke content die is geselecteerd door de advertentieserver van Ad Manager.
  • Uitgever: De site van de uitgever die het verzoek voor een advertentieplaatsing stuurt.
  • Advertentieblok: De locatie op de site van de uitgever waar de advertentie wordt geplaatst. Aan een advertentieblok kunnen een of meerdere regelitems zijn gekoppeld.
  • Regelitem: De campagne/het advertentiemateriaal van de klant.

Andere kennisgevingen over het meten

 • Pop-upblockers: Advertentievertoningen die worden getoond via pop-up- of pop-underadvertenties (hierna gezamenlijk pop-ups genoemd), kunnen worden geblokkeerd door pop-upblockers. Als Ad Manager-advertentietags correct door de uitgever zijn geïmplementeerd, voorkomt de pop-upblocker niet alleen dat het pop-upvenster wordt getoond, maar ook dat de advertentietag wordt aangeroepen (die ook zorgt voor de registratie van vertoningen). In dat geval wordt dus geen advertentievertoning geregistreerd.
 • Browsers waarin JavaScript is gedeactiveerd of niet wordt ondersteund: Sommige oudere browsers en apparaten bieden geen ondersteuning voor JavaScript. Ook kunnen gebruikers ervoor kiezen de JavaScript-functie te deactiveren in nieuwere browsers, zodat JavaScript-programma's en -scripts niet worden uitgevoerd. De correcte implementatie van Ad Manager maakt gebruik van een JavaScript-functie om de advertentietags te maken. Browsers die geen JavaScript kunnen uitvoeren, kunnen geen advertentieverzoek maken en hebben daarom geen interactie met de advertentieserver van Ad Manager. Er worden dus geen advertenties getoond of geregistreerd.
 • Software voor advertentieblokkering: Gebruikers kunnen in sommige browsers of met tools content blokkeren (waaronder advertenties) op basis van het domein van waaruit het verzoek om content wordt verstuurd. Hierdoor kunnen afbeeldingen van de geselecteerde domeinen, of verzoeken aan de betreffende domeinen worden geblokkeerd. Technieken of software voor advertentieblokkering die verzoeken naar het Ad Manager-domein blokkeren, hebben geen effect op het aantal geregistreerde vertoningen. Er wordt namelijk niet om een advertentie verzocht en er wordt ook geen vertoning geregistreerd. Software voor advertentieblokkering die afbeeldingen of content van de advertentiemateriaalserver blokkeert, maar niet van de Ad Manager-advertentieservers, kan ertoe leiden dat er een vertoning wordt geregistreerd die niet feitelijk wordt weergegeven. Dit gebeurt wanneer een verzoek wordt verwerkt en geteld, maar de browser de weergave van het advertentiemateriaal blokkeert. Bovendien kunnen bepaalde blokkeringstools door de gebruiker worden aangepast om content te blokkeren op basis van de grootte van de afbeelding. De software vergelijkt de grootte van de afbeelding/het advertentiemateriaal met de ingestelde parameters voor het filter. Als de afmetingen overeenkomen met de parameters, wordt de afbeelding geblokkeerd. De vertoning wordt dan mogelijk wel geregistreerd, maar niet daadwerkelijk weergegeven.
 • Weergave van afbeeldingen uitgezet: Gebruikers hebben de mogelijkheid om de weergave van afbeeldingen in hun browser uit te zetten. In dat geval stuurt de browser van de gebruiker geen afbeeldingsverzoeken naar de servers met het advertentiemateriaal. Gebruikers krijgen dan geen advertentiemateriaal te zien (voor standaard bestandsindelingen), maar de browser van de gebruiker kan nog steeds advertenties met uitgebreide content verwerken. De browser van de gebruiker kan nog wel een initieel verzoek sturen naar de Ad Manager-advertentieserver. Hierdoor kunnen er vertoningen van advertentiemateriaal met statische afbeeldingen worden geregistreerd die niet daadwerkelijk worden getoond, omdat de registratie plaatsvindt na het advertentieverzoek maar voordat de advertentie wordt getoond in de browser.
 • Automatisch vernieuwen: Telkens wanneer de pagina wordt vernieuwd, worden er nieuwe verzoeken naar de advertentieserver verstuurd en worden er dus extra advertentievertoningen geregistreerd.
 • Andere beperkingen: Naast de bovengenoemde registratiebeperkingen kunnen bepaalde vermeldingen in de logboeken beschadigd of onbruikbaar raken wanneer de advertentievertoningen worden geregistreerd.

Advertentieplanning en het weergaveproces

Bekijk Updateperioden voor wijzigingen in Ad Manager.

Methode voor het opsporen en filteren van ongeldig verkeer

Google gebruikt ID's, activiteiten en patronen die op gegevens zijn gebaseerd om zowel algemeen als verfijnd ongeldig verkeer te herkennen en te filteren, hoewel we ons tot nu toe uitsluitend met de toeschrijving van algemeen ongeldig verkeer op Ad Manager hebben beziggehouden. U kunt hierbij denken aan onder meer niet-menselijk verkeer en vermoedelijke verkeersfraude. Toch wordt waarschijnlijk niet al het ongeldige verkeer geïdentificeerd en proactief uitgesloten van de gerapporteerde resultaten, omdat de identiteit en bedoelingen van de gebruiker niet altijd kunnen worden vastgesteld door de uitgever, adverteerder of hun respectievelijke vertegenwoordiger. We willen voorkomen dat er reverse engineering wordt toegepast op de filterprocessen die bescherming bieden tegen ongeldig verkeer of dat deze processen anderszins in gevaar komen. Daarom worden de details van de specifieke filterprocedures alleen gedeeld met de auditors die de controleprocedure uitvoeren. Verder geven we, afgezien van de informatie die in de richtlijnen voor de meting van advertentievertoningen staat, geen gegevens vrij.

 • Advertentielogboeken: De Ad Manager-advertentielogboeken worden gefilterd op ongeldige gebeurtenissen en niet-menselijk verkeer om de uiteindelijke bestanden met alle advertentievertoningen te maken.
 • Ongeldige gebeurtenissen: Tijdens het filterproces worden bepaalde logboekitems verwijderd als deze niet bruikbaar zijn, zoals onvolledige of beschadigde logboekitems, of items waarbij de server het verzoek niet kon verwerken en daarom een foutcode aan het verzoek heeft toegewezen. Onvolledige of beschadigde logboekitems worden ook verwijderd. Voordat Google logboeken kan verwerken, moeten de gegevens in bepaalde velden compleet en correct zijn. Zo niet, dan wordt de vermelding uit het logboek gefilterd.
 • Inactieve vertoningen voor tellen-vanaf-begin-van-weergave: Vertoningen (via tellen-vanaf-begin-van-weergave) die als inactief worden beschouwd, zoals gedefinieerd door weergave op een apparaat dat advertentie- of biedingsverzoeken krijgt gedurende een sessie van meer dan 16 uur zonder een resetgebeurtenis. Sessies worden dagelijks om 05:00 uur lokale tijd gereset en wanneer het apparaat langer dan 30 minuten geen verzoek krijgt. Ze worden ook gereset door een VAST-interactieping (bijvoorbeeld pauzeren, geluid uitzetten, geluid aanzetten, volumewijzigingen). Inactiviteit wordt momenteel alleen gemeten voor CTV.
 • Niet-menselijk verkeer: Niet-menselijk verkeer is afkomstig van onder andere robots, spiders, crawlers en agents (gezamenlijk robots genoemd) die op basis van hun programmatuur de website bezoeken. Deze programma's doen verzoeken gericht op pagina's op de website en volgen herhaaldelijk de links op de pagina naar andere pagina's op de website, en in veel gevallen ook die naar de advertentieservers. Deze programma's kunnen ook functies voor systeemmonitoring bevatten die controleren of de website correct functioneert en of ze content kunnen indexeren en ophalen om deze toe te voegen aan de index van een zoekmachine. Wanneer de browser van een gebruiker of een robot een server om content verzoekt, worden samen met het verzoek vaak bepaalde gegevens naar de webserver gestuurd, zoals het IP-adres en de user-agent. De user-agent geeft de webserver informatie zoals het browsertype (Internet Explorer, Firefox, Safari, Netscape, Opera, enzovoort), de browserversie en het besturingssysteem op de computer. Er kan ook informatie worden meegestuurd over de identiteit van de user-agent die het verzoek stuurt. Dergelijke informatie wordt gebruikt om niet-menselijk verkeer uit de statistieken te filteren.
 • Kwalificatie van zakenpartners: Alle klanten die de Ad Manager-service gebruiken, zijn verplicht zich te houden aan ons Programmabeleid voor platforms, waarin staat dat partners geen ongeldige activiteit mogen aangaan. U kunt meer lezen in het gedeelte over ongeldige activiteit. Google filtert voortdurend op ongeldig verkeer en evalueert zakenpartners die veel ongeldig verkeer krijgen. Partners die doorlopend grote hoeveelheden ongeldig verkeer krijgen, lopen het risico dat hun account wordt opgeschort of gesloten.
 • Aanvullende informatie over filters:

  • Bronnen die worden gebruikt voor het vaststellen van niet-menselijke activiteiten: Google maakt gebruik van de IAB/ABCe International Spiders & Robots List en aanvullende filters op basis van eerdere activiteiten van robots. Google gebruikt het IAB Robots List-uitsluitingsbestand.
  • Op activiteiten gebaseerde filterprocessen: We moeten patroonanalyses uitvoeren om gedragspatronen te herkennen die duiden op niet-menselijk verkeer. Zo kunnen we filteren op basis van bepaalde activiteit. Het Google-team voor advertentieverkeerskwaliteit houdt verdachte activiteiten in de gaten en filtert deze uit de statistieken.
  • Al het filteren gebeurt passief na de activiteit: De gebruiker (browser, robot, enzovoort) kan een verzoek doen en krijgt hierbij geen melding dat dit verkeer is gemarkeerd, maar kan ook worden weggefilterd en verwijderd. Google wil de user-agent namelijk niet laten weten dat hun activiteit de filtermechanismen van Google heeft geactiveerd. In sommige gevallen wordt ook frontend-blokkering gebruikt, wanneer het resulterende advertentieverzoek waarschijnlijk tot ongeldige activiteit leidt. Historisch gezien wordt voor reserveringsverkeer minder dan 0,5% van de advertentieverzoeken geblokkeerd.
  • Automatisch vernieuwen: Pagina's die automatisch vernieuwen, maken gebruik van HTML-code om geüpdatete pagina's na een specifiek interval opnieuw in de browser van de gebruiker te laden. Hierbij worden telkens nieuwe advertentievertoningen gemaakt. Google heeft geen controle over de instellingen van uitgevers voor automatisch vernieuwen en kan niet garanderen dat uitgevers het altijd volledig en correct melden als ze automatisch vernieuwen gebruiken. Google beschikt wel over mechanismen om automatisch vernieuwd verkeer op proactieve wijze te beoordelen en te segmenteren voor interne beoordeling.
  • Filterfrequentie: Filtering van ongeldig verkeer wordt doorlopend uitgevoerd als onderdeel van het verwerkingssysteem voor rapportagegegevens. Meer informatie over tijdlijnen voor rapportverwerking.
  • Updates voor filtersystemen: Google updatet doorlopend de filtersystemen voor ongeldig verkeer. Wanneer filterprocessen worden geüpdatet, wordt er een analyse uitgevoerd om aanzienlijk beïnvloede campagnes vast te stellen. Google zal klanten met aanzienlijk beïnvloede campagnes proactief informeren indien toepasselijk en wanneer een dergelijke melding geen aanmoediging vormt voor reverse engineering van het filterproces voor verkeer.

  • Intern gegenereerd verkeer: Er zijn procedures geïmplementeerd om activiteit door interne IP-adressen van Google te verwijderen.

Het beslissingspercentage voor Ad Manager-reserveringsverkeer is 100% (op basis van de beoordeelde voorbeeldgegevens).

Gegevensrapportage

 • Google rapporteert advertentievertoningen aan Ad Manager via een online rapportage-app die toegankelijk is via Ad Manager.
 • Gerapporteerde doelgroepstatistieken zijn onder andere advertentievertoningen, klikken en klikfrequenties, en worden getoond op de volgende niveaus: netwerk, adverteerder, salesmedewerker, advertentiemateriaal, advertentieblok, plaatsing, datum en uur van de dag. Ad Manager geeft doelgroepstatistieken weer op basis van verschillende kenmerken (bijvoorbeeld orders per datum en uur van de dag en advertentiemateriaal per datum). Er worden geen schattingen gebruikt in de rapportage van deze gegevens.
 • De gegevens in rapporten worden over het algemeen geregistreerd op basis van de tijdzone die door de uitgever is ingesteld.
 • Ad Manager verzamelt voortdurend statistieken, maar het kan wel 4 uur duren voordat de gegevens in rapporten staan. Op de eerste dag van elke maand onderbreken we rond 12:00 uur CET/CEST de statistieken van de vorige maand.
 • Kwaliteitscontroleprocedures voorafgaand aan nieuwe releases:

  • De processen van Google omvatten formele protocollen en systemen voor het bijhouden van wijzigingsverzoeken. Wanneer er een wijziging wordt aangevraagd, moet deze worden ingevoerd in de tools voor het beheren van wijzigingen, waarin ook de goedkeuring wordt bijgehouden. De wijzigingen worden aangebracht en getest door geautomatiseerde testtools. De onderdelen kunnen ook handmatig worden getest, afhankelijk van de aard van de wijziging. Nadat alle onderdelen zijn getest, wordt er een build gemaakt met alle recente wijzigingen, die in een parallelle testomgeving wordt getest. Nadat de build is getest, worden de wijzigingen definitief doorgevoerd.
  • Er worden systemen voor toegangsbeheer gebruikt om de toegang tot verschillende systemen te beheren en ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde medewerkers programma- en systeemwijzigingen kunnen goedkeuren en doorvoeren in de productieomgeving. Google heeft formele processen ingesteld om gebruikerstoegang tot de Ad Manager-omgeving onder beheer van Google te verlenen, te wijzigen of te beëindigen. Er worden elk kwartaal gebruikerstoegangscontroles uitgevoerd. Hierbij wordt elk gebruikersaccount bekeken om te bepalen of de juiste toegangsrechten zijn toegewezen.
 • Opnieuw uitgeven van gegevens: Google heeft geautomatiseerde tools ontwikkeld die verschillen in gegevensrapporten opsporen en intern melden. De medewerkers van Google ondernemen actie naar aanleiding van deze meldingen. Het opnieuw uitgeven van grotere hoeveelheden gegevens wordt per geval aangepakt.

Methodologie voor apparaatclassificatie

Google gebruikt een combinatie van gegevens afkomstig van interne en externe bronnen over de user-agent en de SDK voor mobiele apps om apparaattypen te classificeren. Google is niet afhankelijk van derden om classificatie uit te voeren.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Release-opmerkingen

Lees meer informatie over de nieuwste Ad Manager-functies en Helpcentrum-updates.

Nieuwe functies weergeven

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu