ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Tips to complete account recovery steps

If you can't sign in, follow these steps to increase your chances of getting back into your Google Account:

 1.  Go to the Account recovery page.
 2. As you complete the steps, use as many of the tips below as you can. (You might not see all the questions described here.)

If you already tried to recover your account and got a "Google couldn't verify this account belongs to you" message, you can try again.

Answer as many questions as possible

Try not to skip questions. If you're unsure of an answer, take your best guess rather than moving on to another question. 

Use a familiar device & location

If possible:

 • Use a computer, phone, or tablet where you frequently sign in
 • Use the same browser (like Chrome or Safari) that you usually do
 • Be in a location where you usually sign in, like at home or at work

Be exact with passwords & answers to security questions

Details matter, so avoid typos and pay attention to uppercase and lowercase letters.

Passwords

If you're asked for the last password you remember, enter the most recent one you recall.

 • If you don't remember your last password: Use a previous one that you do remember. The more recent it was, the better.
 • If you can't confidently recall any previous passwords: Take your best guess.

Answers to security questions

If you're asked a security question and you:

 • Don't remember the answer: Take your best guess.
 • Know the answer but didn't recover your account on your first try: Consider a different variation of the answer. For example, try "NY" instead of "New York" or "Phil" instead of "Philip."

Enter an email connected to your account

If you're asked to enter an email address you can check now, enter one that you've added to your account. Here are some examples:

 • A recovery email address helps you get back in and is where we send you security notifications.
 • An alternate email address is one you can use to sign in.
 • A contact email address is where you get information about most Google services you use.

Add helpful details

If you're asked why you can't access your account, include helpful details.

Some examples are:

 • You're traveling.
 • You get a specific error message.
 • You think your account was compromised because of malware or another reason.
 • You changed your password last week and can't remember it.

If your description matches the information we have, this similarity can help your case.

Check your spam folder for a message

Important: Google never asks for your password or verification codes over email, phone call, or message. Only enter your password or verification codes at accounts.google.com.

If you expected an email from our team but can't find it, check your spam or junk folder for an email titled "Your Google support inquiry". 

Still can't get in? Consider creating a replacement Google Account.

Was this helpful?
How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
true
70975
false
false