ປົກປ້ອງບັນຊີ Google ທີ່ຖືກແຮັກ ຫຼື ຖືກລະເມີດໃຫ້ປອດໄພ

ຖ້າທ່ານສັງເກດເຫັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນບັນຊີ Google, Gmail ຂອງທ່ານ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນອື່ນຂອງ Google, ຄົນອື່ນອາດຈະກຳລັງໃຊ້ມັນຢູ່ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດ. ຖ້າທ່ານຄິດວ່າບັນຊີ Google ຫຼື Gmail ຂອງທ່ານໄດ້ຖືກແຮັກ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມເພື່ອຊ່ວຍຊອກຫາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ, ກັບຄືນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ມັນປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຂັ້ນຕອນ 1: ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບບໍ່ໄດ້

ໄປທີ່ ໜ້າການກູ້ຄືນບັນຊີ, ແລ້ວຕອບຄຳຖາມໃຫ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະຕອບໄດ້. ເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດຊ່ວຍ.

ໃຊ້ໜ້າການກູ້ຄືນບັນຊີຖ້າ:

 • ຄົນອື່ນປ່ຽນຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ເບີໂທລະສັບສຳລັບກູ້ຄືນບັນຊີ.
 • ຄົນອື່ນໄດ້ລຶບບັນຊີຂອງທ່ານແລ້ວ.
 • ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນ.

ເຄັດລັບ: ກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານກຳລັງພະຍາຍາມເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີທີ່ຖືກຕ້ອງ, ລອງກູ້ຄືນຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກວດເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຊ່ວຍປົກປ້ອງບັນຊີ Google ທີ່ຖືກແຮັກຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ

ກວດເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວໃນບັນຊີຂອງທ່ານ
 1. ໄປທີ່ ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.
 2. ໃນແຜງນຳທາງເບື້ອງຊ້າຍ, ກະລຸນາເລືອກ ຄວາມປອດໄພ.
 3. ໃນແຜງ ການເຄື່ອນໄຫວຄວາມປອດໄພຫຼ້າສຸດ, ກະລຸນາເລືອກ ກວດເບິ່ງເຫດການຄວາມປອດໄພ.
 4. ກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສຕ່າງໆ:
  • ຖ້າທ່ານຊອກເຫັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກທ່ານ, ກະລຸນາເລືອກ ບໍ່, ມັນບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍ. ຈາກນັ້ນ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນໜ້າຈໍເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງບັນຊີຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ.
  • ຖ້າທ່ານເຮັດການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ, ກະລຸນາເລືອກ ແມ່ນ. ຖ້າທ່ານຍັງເຊື່ອວ່າຄົນອື່ນກຳລັງໃຊ້ບັນຊີຂອງທ່ານ, ຊອກຮູ້ວ່າບັນຊີຂອງທ່ານຖືກແຮັກຫຼືບໍ່.
ກວດເບິ່ງວ່າອຸປະກອນໃດໃຊ້ບັນຊີຂອງທ່ານ
 1. ໄປທີ່ ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ.
 2. ໃນແຜງນຳທາງເບື້ອງຊ້າຍ, ກະລຸນາເລືອກ ຄວາມປອດໄພ.
 3. ຢູ່ໃນແຜງ ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເລືອກ ຈັດການອຸປະກອນ.
 4. ກວດຫາອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກ.
  • ຖ້າທ່ານເຫັນອຸປະກອນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກ, ກະລຸນາເລືອກ ບໍ່ຮູ້ຈັກອຸປະກອນບໍ? ຈາກນັ້ນ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນໜ້າຈໍເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງບັນຊີຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ.
  • ຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກອຸປະກອນທັງໝົດ, ແຕ່ຍັງເຊື່ອວ່າຄົນອື່ນກຳລັງໃຊ້ບັນຊີຂອງທ່ານ, ກະລຸນາ ກວດເບິ່ງວ່າບັນຊີຂອງທ່ານຖືກແຮັກຫຼືບໍ່.

ຂັ້ນຕອນ 3: ດຳເນີນຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ

ເປີດການພິສູດຢັ້ງຢືນແບບ 2 ຂັ້ນຕອນ

ການພິສູດຢັ້ງຢືນແບບ 2 ຂັ້ນຕອນ ຊ່ວຍທ່ານຮັກສໃຫ້ບັນຊີຂອງທ່ານພົ້ນຈາກແຮັກເກີ. ດ້ວຍການພິສູດຢັ້ງຢືນແບບ 2 ຂັ້ນຕອນ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ:

 • ບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຮູ້ (ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ)
 • ບາງຢ່າງທີ່ທ່ານມີ (ໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ກະແຈຄວາມປອດໄພ ຫຼື ລະຫັດທີ່ພິມອອກ)

ດ້ວຍວິທີນັ້ນ, ຖ້າລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຖືກລັກ, ບັນຊີຂອງທ່ານກໍຍັງປອດໄພຢູ່.

ຕິດຕໍ່ຫາທະນາຄານ ຫຼື ໜ່ວຍງານໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ

ກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄົນອື່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ທະນາຄານຂອງທ່ານ ຫຼື ລັດຖະບານ ເຊັ່ນ: ເປີດບັນຊີ ຫຼື ໂອນເງິນ. ນັ້ນສຳຄັນຫຼາຍຖ້າທ່ານ:

 • ມີຂໍ້ມູນທະນາຄານທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນບັນຊີຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ບັດເຄຣດິດທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນ Google Pay ຫຼື Chrome.
 • ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນອາກອນ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນບັນຊີຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ: ທ່ານອາດຈະມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນ Google ຮູບພາບ, Google Drive ຫຼື Gmail.
 • ຄິດວ່າຄົນອື່ນກຳລັງໃຊ້ຕົວຕົນຂອງທ່ານ ຫຼື ປອມເປັນທ່ານ.
ລຶບຊອບແວອັນຕະລາຍອອກ

ຖ້າທ່ານຄິດວ່າບັນຊີຂອງທ່ານມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ, ທ່ານອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງ ລຶບຊອບແວອັນຕະລາຍອອກ. ເພື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພບັນຊີຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕັ້ງ ແລະ ເອີ້ນໃຊ້ຊອບແວປ້ອງກັນໄວຣັສທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ທ່ານສາມາດຣີເຊັດຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານເປັນການຕັ້ງຄ່າຈາກໂຮງງານ ແລ້ວຕິດຕັ້ງລະບົບປະຕິບັດການຄືນໃໝ່ໄດ້ນຳ.

ສຳຄັນ: ແນ່ໃຈວ່າຕ້ອງໄດ້ສຳຮອງຂໍ້ມູນໄຟລ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄວ້. ສຶກສາວິທີອັບໂຫຼດໄຟລ໌ໃສ່ Google Drive.

ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບທີ່ປອດໄພກວ່າ

ບາງໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບມີຈຸດອ່ອນດ້ານຄວາມປອດໄພ. ພິຈາລະນາໃຊ້ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບທີ່ປອດໄພກວ່າ ເຊັ່ນ: Google Chrome ໄດ້.

ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລັກໃຊ້ລະຫັດຜ່ານດ້ວຍການເຕືອນລະຫັດຜ່ານ

ຖ້າທ່ານປ້ອນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໃສ່ເວັບໄຊທີ່ບໍ່ແມ່ນ Google, ການເຕືອນລະຫັດຜ່ານ ໃນ Google Chrome ຈະແຈ້ງບອກທ່ານ. ດ້ວຍວິທີນັ້ນ, ທ່ານຈະຮູ້ວ່າເວັບໄຊກຳລັງປອມເປັນ Google ເພື່ອຫຼອກເອົາລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຫຼືບໍ່.

ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແອັບ ແລະ ອຸປະກອນຂອງທ່ານປອດໄພ
ຊ່ວຍປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນ Google ອື່ນທີ່ທ່ານໃຊ້ໃຫ້ປອດໄພ

ເບິ່ງວ່າບັນຊີ Google ຂອງທ່ານຖືກແຮັກຫຼືບໍ່

ຖ້າທ່ານສັງເກດເຫັນສັນຍານໃດໆເຫຼົ່ານີ້, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຄົນອື່ນອາດຈະກຳລັງໃຊ້ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານຢູ່.

ສຳຄັນ: ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຄົນອື່ນເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໃນທັນທີສຳລັບ:

 • ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ປ່ຽນມັນຢູ່ກ່ອນນີ້
 • ແອັບ ແລະ ເວັບໄຊ:
  • ທີ່ທ່ານໃຊ້ລະຫັດຜ່ານດຽວກັນກັບທີ່ທ່ານເຄີຍໃຊ້ສຳລັບບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ
  • ທີ່ຕິດຕໍ່ຫາທ່ານຜ່ານທີ່ຢູ່ອີເມວບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ
  • ທີ່ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍທີ່ຢູ່ອີເມວບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ
  • ທີ່ທ່ານ ບັນທຶກລະຫັດຜ່ານ ໄວ້ໃນບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ
ຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດກວດຫາ ແລະ ລຶບອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ.

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຊີທີ່ໜ້າສົງໄສ

ການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍຕໍ່ກັບການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ

ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນທັນທີຖ້າທ່ານເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍຕໍ່ກັບການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້:

ການເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ການເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນອາດເປັນໜ້າສົງໄສຖ້າ:

ການແຈ້ງເຕືອນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິ

ເຄັດລັບ: ເພື່ອບອກທ່ານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ ເບີໂທລະສັບ ແລະ ທີ່ຢູ່ອີເມວສຳລັບກູ້ຄືນບັນຊີ ຂອງທ່ານ.

ພວກເຮົາຈະແຈ້ງບອກທ່ານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິຜ່ານ:

 • ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ອຸປະກອນໃໝ່ໃນບັນຊີຂອງທ່ານ.
 • ການແຈ້ງເຕືອນວ່າມີການປ່ຽນແປງຕໍ່ກັບຊື່ຜູ້ໃຊ້, ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ແລະ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ເຮັດການປ່ຽນແປງ.
 • ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບບາງການເຄື່ອນໄຫວອື່ນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກ.
 • ແຖບສີແດງຢູ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍທີ່ບອກວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວໜ້າທີ່ສົງໄສໃນບັນຊີຂອງທ່ານ".
 • ໜ້າ "ການເຄື່ອນໄຫວໃນອຸປະກອນ ແລະ ເຫດການຄວາມປອດໄພ" ຂອງທ່ານ.

ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສໃນຜະລິດຕະພັນຂອງ Google ທີ່ທ່ານໃຊ້

Gmail

ການຕັ້ງຄ່າ Gmail

ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນທັນທີຖ້າທ່ານເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍຕໍ່ກັບ:

ການເຄື່ອນໄຫວໃນ Gmail

ການເຄື່ອນໄຫວໃນ Gmail ຂອງທ່ານອາດເປັນໜ້າສົງໄສຖ້າ:

 • ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວອີກຕໍ່ໄປ.
 • ໝູ່ຂອງທ່ານບອກວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບສະແປມ ຫຼື ອີເມວທີ່ຜິດປົກກະຕິຈາກທ່ານ.
 • ມີການປ່ຽນຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານ.
 • ອີເມວຂອງທ່ານຖືກລຶບຈາກກ່ອງອີເມວ ແລະ ບໍ່ເຫັນໃນ "ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ". ທ່ານສາມາດ ລາຍງານອີເມວທີ່ຫາຍໄປ ແລະ ອາດຈະກູ້ຄືນພວກມັນໄດ້.
 • ທ່ານເຫັນ "ອີເມວທີ່ສົ່ງແລ້ວ" ທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຂຽນ.
YouTube

ການເຄື່ອນໄຫວໃນ YouTube ຂອງທ່ານອາດເປັນໜ້າສົງໄສຖ້າ:

 • ຊ່ອງ YouTube ຂອງທ່ານ ມີວິດີໂອທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ອັບໂຫຼດ, ຄຳເຫັນທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍຕໍ່ກັບ:
  • ຮູບໂປຣໄຟລ໌
  • ຄຳອະທິບາຍ
  • ການຕັ້ງຄ່າອີເມວ
  • ຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງແລ້ວ
Google Drive

ການເຄື່ອນໄຫວໃນ Google Drive ຂອງທ່ານອາດເປັນໜ້າສົງໄສຖ້າ:

Google ຮູບພາບ

ການເຄື່ອນໄຫວໃນ Google ຮູບພາບຂອງທ່ານອາດເປັນໜ້າສົງໄສຖ້າ:

Blogger

ການເຄື່ອນໄຫວໃນ Blogger ຂອງທ່ານອາດເປັນໜ້າສົງໄສຖ້າ:

 • ໂພສທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ປາກົດໃນບລັອກຂອງທ່ານ.
 • ທ່ານຮັບຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂພສທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່.
 • ທີ່ຢູ່ທີ່ສົ່ງອີເມວຫາ-Blogger ຂອງທ່ານປ່ຽນແປງ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ປ່ຽນມັນ.
 • ບລັອກຂອງທ່ານບໍ່ປາກົດ ຫຼື ຖືກບລັອກໄວ້ແລ້ວ.