Quản lý quyền và bản quyền

Hỗ trợ thực thi cho chủ sở hữu nội dung cùng với thông tin hữu ích, khắc phục sự cố và các bước tiếp theo cho người dùng bị ảnh hưởng bởi các xác nhận sở hữu về quyền.