Giấy phép Creative Commons

Giấy phép Creative Commons là cách thức tiêu chuẩn để người sáng tạo nội dung cấp quyền sử dụng tác phẩm của họ cho người khác. YouTube cho phép người dùng đánh dấu video của họ bằng giấy phép Creative Commons CC BY.

Nếu đã đánh dấu video bằng giấy phép CC BY, thì bạn vẫn giữ bản quyền và người dùng khác được phép sử dụng lại tác phẩm của bạn theo các điều khoản của giấy phép.

Giấy phép Creative Commons trên YouTube

Tất cả người dùng đều có thể đánh dấu video đã tải lên bằng giấy phép Creative Commons.

Giấy phép chuẩn của YouTube giữ nguyên cài đặt mặc định cho tất cả nội dung tải lên. Để xem xét các điều khoản của giấy phép chuẩn của YouTube, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Vì giấy phép Creative Commons dành cho nội dung gốc của bạn nên bạn không thể đánh dấu video bằng giấy phép Creative Commons nếu có một xác nhận quyền sở hữu qua Content ID trên đó.

Khi đánh dấu video gốc của mình bằng giấy phép Creative Commons, bạn cấp cho toàn bộ cộng đồng YouTube quyền sử dụng lại và chỉnh sửa video đó.

Nội dung nào đủ điều kiện nhận giấy phép Creative Commons

Xin hiểu rằng bạn chỉ có thể đánh dấu video đã tải lên của mình bằng một giấy phép Creative Commons nếu video đó chứa toàn bộ nội dung có thể được bạn cấp phép theo giấy phép CC BY. Một số ví dụ về nội dung có thể cấp phép là:

  • Nội dung bạn tạo từ đầu
  • Những video khác được đánh dấu bằng giấy phép CC BY
  • Các video trong phạm vi công cộng
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?