Các yêu cầu đối với thông báo vi phạm bản quyền: Yêu cầu xóa nội dung không phải video

Các yêu cầu xóa nội dung do vi phạm bản quyền đối với nội dung không phải video trên YouTube phải bao gồm các yếu tố sau. Nếu thiếu các thông tin này thì chúng tôi sẽ không thể giải quyết yêu cầu của bạn. 

Biểu mẫu web của chúng tôi hiện không hỗ trợ các yêu cầu xóa nội dung không phải video. Hãy gửi các yêu cầu xóa nội dung không phải video đến email của chúng tôi theo địa chỉ copyright@youtube.com

Lưu ý: Cách dễ dàng nhất để xóa video bị cáo buộc vi phạm bản quyền là sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi. 

 1. Thông tin liên hệ của bạn

Bạn cần phải cung cấp các thông tin cần thiết để YouTube và (những) người đăng tải nội dung mà bạn muốn xóa có thể liên hệ với bạn về đơn khiếu nại bản quyền. Các thông tin này bao gồm địa chỉ email, địa chỉ thực tế hoặc số điện thoại của bạn.

2. Mô tả tác phẩm của bạn mà bạn cho là đã bị vi phạm

Trong đơn khiếu nại, hãy mô tả rõ ràng và đầy đủ nội dung có bản quyền mà bạn muốn bảo vệ. Nếu nhiều tác phẩm có bản quyền được đề cập đến trong khiếu nại của bạn, luật pháp cho phép danh sách đại diện của những tác phẩm đó.

3. URL cụ thể của từng đoạn nội dung bị cáo buộc vi phạm bản quyền

Đơn khiếu nại của bạn phải chứa URL cụ thể của nội dung mà bạn cho là vi phạm các quyền của mình. Nếu không, chúng tôi sẽ không thể xác định và xóa nội dung đó. Các thông tin chung, chẳng hạn như tên người dùng, là không đủ để chúng tôi xác định và xóa nội dung đó. Vui lòng cung cấp (các) URL của nội dung cụ thể được lưu trữ trên YouTube.

Bạn có thể tham khảo bảng dưới đây để biết định dạng URL hợp lệ cho việc báo cáo nội dung không phải video bị cáo buộc vi phạm bản quyền:

Loại nội dung Định dạng URL hợp lệ Cách truy cập
Hình ảnh biểu ngữ kênh

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hoặc

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Chuyển đến trang chủ của kênh có liên quan.

Nhấp chuột phải vào thanh địa chỉ rồi chọn “Sao chép”. 

Hình ảnh biểu tượng kênh Bắt đầu bằng yt3.ggpht.com/xxxxx Nhấp chuột phải vào hình ảnh có liên quan rồi chọn “Sao chép địa chỉ của hình ảnh”. 

Đồng thời, vui lòng cung cấp URL của kênh như sau:

 
www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hoặc

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Chuyển đến trang chủ của kênh có liên quan. 

Nhấp chuột phải vào thanh địa chỉ rồi chọn “Sao chép”. 

Nội dung mô tả kênh www.youtube.com/user/xxxxxxxxx/about

Chuyển đến mục “Giới thiệu” của kênh có liên quan.

Nhấp chuột phải vào thanh địa chỉ rồi chọn “Sao chép”. 

Nội dung mô tả danh sách phát www.youtube.com/playlist?list=xxxxxxxxxxxxxxxx

Nhấp vào tiêu đề của danh sách phát có liên quan. 

Nhấp chuột phải vào thanh địa chỉ rồi chọn “Sao chép”. 

Bình luận www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxx&lc=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nhấp vào ngày đăng phía trên bình luận có liên quan. 

Sau khi trang web tải lại, hãy nhấp chuột phải vào thanh địa chỉ rồi chọn “Sao chép”. 

Bài đăng trên thẻ Cộng đồng https://www.youtube.com/post/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nhấp vào ngày đăng của bài đăng trên thẻ Cộng đồng có liên quan. 

Sau khi trang web tải lại, hãy nhấp chuột phải vào thanh địa chỉ rồi chọn “Sao chép”. 

Huy hiệu hội viên, Biểu tượng cảm xúc hoặc Nội dung mô tả đặc quyền từ người sáng tạo Bắt đầu bằng yt3.ggpht.com/xxxxx

Nhấp chuột phải vào hình ảnh có liên quan rồi chọn “Sao chép địa chỉ của hình ảnh”. 
 

Đồng thời, vui lòng cung cấp URL của kênh như sau:

 
www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hoặc

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Chuyển đến trang chủ của kênh có liên quan. 

Nhấp chuột phải vào thanh địa chỉ rồi chọn “Sao chép”. 

Hình dán đặc biệt Bắt đầu bằng lh3.googleusercontent.com/xxxxx Nhấp vào biểu tượng đô la  trong một cuộc trò chuyện trực tiếp rồi chọn “Hình dán đặc biệt”.

Nhấp chuột phải vào hình ảnh có liên quan rồi chọn "Sao chép địa chỉ của hình ảnh”. 

Đồng thời, vui lòng cung cấp URL của kênh như sau:

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hoặc

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Chuyển đến trang chủ của kênh có liên quan. 

Nhấp chuột phải vào thanh địa chỉ rồi chọn "Sao chép".  
 

4. Bạn phải đồng ý và bao gồm tuyên bố sau:

"Tôi thực sự tin rằng việc sử dụng nội dung theo cách nêu trong đơn khiếu nại sẽ không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép."

5. Và tuyên bố sau:

"Thông tin trong thông báo này là chính xác. Và với nhận thức đầy đủ về hình phạt đối với hành vi khai báo sai sự thật, tôi xác nhận rằng tôi là chủ sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền hành động thay cho chủ sở hữu của một quyền độc hữu được cho là bị vi phạm.

6. Chữ ký của bạn

Đơn khiếu nại hoàn chỉnh cần phải có chữ ký thực hoặc chữ ký điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người đại diện được ủy quyền để thay mặt họ hành động. Để đáp ứng yêu cầu này, bạn có thể nhập tên pháp lý đầy đủ của mình (họ và tên, không phải tên công ty) để làm chữ ký của bạn ở cuối đơn khiếu nại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?