Xem Lịch sử báo cáo của bạn

YouTube đánh giá các video bị người dùng gắn cờ để quyết định xem video đó có vi phạm Nguyên tắc cộng đồng hay không. Bạn có thể truy cập vào trang Lịch sử báo cáo để xem trạng thái hiện tại của các video mà bạn đã gắn cờ trên YouTube:

  • Đang hoạt động: các video chưa được xem xét hoặc chúng tôi đã quyết định rằng các video đó không vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube.
  • Đã xóa: các video đã bị xóa khỏi YouTube.
  • Bị hạn chế: các video đã được đặt ở một trong các trạng thái hạn chế như giới hạn độ tuổi người xem hoặc hạn chế tính năng.

Một số video cũng có thể xuất hiện với dòng chữ "Không có thông tin về video này". Điều này có thể là vì video đã bị người sáng tạo xóa hoặc không có trên YouTube vì lý do nào đó ngoài lý do báo cáo của bạn (ví dụ: nếu video không hoạt động ở quốc gia của bạn). 

Các video bị gắn cờ được liệt kê theo thứ tự mà bạn đã gắn cờ, tức là từ mới nhất đến cũ nhất. Nếu bạn gắn cờ cho một video nhiều lần, video đó sẽ chỉ xuất hiện một lần theo thứ tự của lần cuối cùng mà bạn đã gắn cờ gần đây nhất.

Trong một số trường hợp, video mà bạn gắn cờ có thể không xuất hiện trong trang Lịch sử báo cáo. Điều này có nghĩa là nhiều người dùng khác đã gắn cờ cho video đó rất nhiều lần và chúng tôi đang đánh giá video đó dựa trên các hành động gắn cờ trước đó. Chúng tôi sẽ cải thiện tính năng này trong tương lai và tất cả các video mà bạn gắn cờ sẽ được đưa vào báo cáo này, không phân biệt số lần một video đã bị gắn cờ.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?