Thực hiện thay đổi trên hàng loạt video

Chỉnh sửa nhiều video

Để chỉnh sửa nhiều video cùng một lúc, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Đánh dấu vào các ô bên cạnh những video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Chọn Chỉnh sửa, sau đó chọn loại thay đổi mà bạn muốn thực hiện.
 5. Nhập chi tiết cho hình thức thay đổi đó rồi chọn Cập nhật video.

Xóa nhiều video

Nếu bạn xóa một video, thì video đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể khôi phục video đó qua YouTube. Nếu muốn xem video đó trong tương lai, hãy đảm bảo rằng bạn đã lưu một bản sao của video đó.

Để xóa nhiều video hoặc bản video nháp cùng lúc, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Đánh dấu vào các ô bên cạnh những video mà bạn muốn xóa.
 4. Chọn Thao tác khác > Xóa vĩnh viễn.
 5. Đánh dấu vào ô xác nhận rằng bạn sẽ xóa vĩnh viễn video của mình.
 6. Chọn XÓA VĨNH VIỄN.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?