Lưu danh sách phát vào Thư viện của bạn

Bạn có thể thêm danh sách phát mà bạn đã tạo, danh sách phát của người sáng tạo khác và những video trong danh sách phát Xem sau vào Thư viện của mình. Việc thêm các danh sách phát vào Thư viện giúp bạn sau này dễ dàng tìm ra những video này để xem.

Khi có một danh sách phát, bạn có thể thêm danh sách này vào Thư viện và đặt ở chế độ công khai để người xem có thể thêm danh sách phát đó vào Thư viện của họ. Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt quyền riêng tư để danh sách phát của mình không xuất hiện công khai. Khi làm việc này, bạn vẫn có thể thấy danh sách phát đã lưu trên kênh của mình còn người khác sẽ không thấy.

Ứng dụng YouTube

Thêm danh sách phát vào Thư viện của bạn

Từ trang kênh

  1. Nhấn vào thẻ DANH SÁCH PHÁT để xem các danh sách phát của kênh đó.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm bên cạnh thông tin chi tiết của danh sách phát.
  3. Nhấn vào Lưu vào thư viện.

Trong khi xem video

Nếu bạn đang xem video thuộc một danh sách phát, hãy nhấn vào biểu tượng Lưu .

Xem danh sách phát đã thêm vào Thư viện

Để xem danh sách phát bạn đã tạo và lưu, hãy chuyển đến thẻ Thư viện.

Trang web dành cho thiết bị di động

Thêm danh sách phát vào Thư viện của bạn

Trong khi xem video

Khi bạn đang xem video thuộc một danh sách phát, hãy nhấn vào biểu tượng Lưu .

Xem danh sách phát đã thêm vào Thư viện

Bạn có thể xem những danh sách phát mà bạn đã tạo và thêm vào Thư viện bằng cách nhấn vào thẻ Thư viện .

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?