Lưu danh sách phát vào Thư viện của bạn

Bạn có thể thêm danh sách phát mà bạn đã tạo, danh sách phát mà Người sáng tạo khác đã tạo và các video mà bạn đã thêm vào danh sách Xem sau vào Thư viện. Việc thêm các danh sách phát vào Thư viện giúp bạn dễ dàng tìm thấy và xem những video này sau này.

Nếu có một danh sách phát, bạn có thể thêm công khai danh sách phát đó vào Thư viện của mình để người xem có thể thêm danh sách phát này vào Thư viện của họ. Bạn có thể cập nhật tùy chọn cài đặt bảo mật để không công khai các danh sách phát này. Bằng cách này, bạn vẫn có thể xem danh sách phát đã lưu vào kênh riêng của mình nhưng người xem khác sẽ không xem được.

Làm theo hướng dẫn dưới đây cho ứng dụng YouTube hoặc trang web dành cho thiết bị di động.

Ứng dụng YouTube

Thêm danh sách phát vào Thư viện của bạn

Từ trang kênh

  1. Nhấn vào tab DANH SÁCH PHÁT để xem các danh sách phát cho kênh đó.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm bên cạnh thông tin chi tiết của danh sách phát.
  3. Nhấn vào Lưu vào thư viện.

Trong khi xem video

Nếu đang xem video trong một danh sách phát thì bạn sẽ thấy tên danh sách phát ở cuối trình phát video. 

  1. Nhấn vào biểu tượng danh sách thả xuống  rồi nhấn vào Thêm  để thêm danh sách phát vào Thư viện.
  2. Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng dấu kiểm  khi danh sách phát đó được lưu vào tài khoản của mình.

Để xóa danh sách phát, hãy nhấn vào biểu tượng dấu kiểm

Xem danh sách phát mà bạn đã thêm vào Thư viện

Để xem các danh sách phát mà bạn đã tạo và lưu, hãy chuyển đến tab Thư viện .

Nếu các hướng dẫn ở trên không đưa bạn đến đúng nơi thì có thể bạn chưa nhận được phiên bản mới của tính năng đang dần ra mắt với tất cả người dùng này. Vui lòng sử dụng hướng dẫn dưới đây.

Bạn có thể xem các danh sách phát mà bạn đã tạo và thêm vào Thư viện bằng cách nhấn vào tab Tài khoản  trong ứng dụng YouTube. 

Trang web dành cho thiết bị di động

Thêm danh sách phát vào Thư viện của bạn

Trong khi xem video

Nếu bạn đang xem video trong một danh sách phát, thì bạn sẽ thấy tên danh sách phát ở cuối trình phát video. 

  1. Nhấn vào biểu tượng danh sách thả xuống  rồi nhấn vào Thêm  để thêm danh sách phát vào Thư viện.
  2. Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng dấu kiểm khi danh sách phát đó được lưu vào tài khoản của mình.

Để xóa danh sách phát, hãy nhấn vào biểu tượng dấu kiểm

Xem danh sách phát mà bạn đã thêm vào Thư viện

Bạn có thể xem các danh sách phát mà bạn đã tạo và thêm vào Thư viện bằng cách nhấn vào tab Tài khoản trên trang web YouTube dành cho thiết bị di động. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?