Chấm dứt kênh

Nếu kênh của bạn bị chấm dứt, bạn có thể không được phép truy cập, sở hữu hoặc tạo bất kỳ kênh nào khác trên YouTube. Khi một kênh bị chấm dứt, chủ sở hữu kênh sẽ nhận được email giải thích lý do chấm dứt.

Chấm dứt do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

Lý do khiến kênh có thể bị chấm dứt:

Nếu cho rằng kênh của bạn đã bị chấm dứt nhầm, bạn có thể kháng nghị bằng cách sử dụng biểu mẫu này.

  • Không gửi cùng một yêu cầu kháng nghị nhiều lần. Làm như vậy sẽ tăng số lượng yêu cầu mà chúng tôi cần xem xét và khiến chúng tôi phản hồi chậm trễ.
  • Điền thông tin đầy đủ hết sức có thể vào biểu mẫu, bao gồm cả ID kênh của bạn. Bạn càng cung cấp nhiều thông tin thì chúng tôi sẽ càng dễ dàng xử lý yêu cầu của bạn.

Chấm dứt do vi phạm bản quyền

Nếu kênh của bạn bị chấm dứt do khiếu nại vi phạm bản quyền và bạn cho rằng khiếu nại vi phạm bản quyền đối với kênh của mình không chính xác, thì bạn có thể gửi thông báo phản đối. Quy trình này vẫn sẽ áp dụng cho những người có kênh bị chấm dứt nhưng họ sẽ không thể sử dụng biểu mẫu web của thông báo phản đối. Bạn có thể gửi thông báo phản đối dạng tùy ý.

Để biết thêm thông tin về quá trình gửi thông báo phản đối, hãy truy cập vào Trung tâm bản quyền. Lưu ý: Bằng việc gửi thông báo phản đối, bạn sẽ bắt đầu một thủ tục tố tụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?