YouTube không được hỗ trợ trên miền của bạn

Nếu bạn nhận được thông báo bên dưới thì tức là YouTube hiện không phải là một dịch vụ trên miền G Suite của bạn:

Dịch vụ này không có sẵn:

YouTube không được hỗ trợ cho domain.com. Vui lòng tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Google mà bạn có thể sử dụng với username@domain.com. Bạn có sử dụng sản phẩm này với Tài khoản Google khác không? Hãy đăng xuất khỏi Tài khoản Google hiện tại rồi đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn.

Cách thêm YouTube làm dịch vụ

Chỉ quản trị viên miền của bạn mới có thể bật YouTube trên miền của bạn. Hãy liên hệ với quản trị viên miền để đề nghị người đó bật chức năng thêm YouTube làm dịch vụ. Sau khi chức năng này được bật, bạn có thể trực tiếp thêm kênh YouTube vào G Suite.

Nếu bạn là quản trị viên miền, hãy tìm hiểu cách thêm dịch vụ vào miền G Suite của mình.

Tôi không thể bật YouTube cho miền của mình

Nếu YouTube chưa được ra mắt chính thức tại quốc gia/khu vực của bạn, bạn không thể bật YouTube trên miền G Suite của mình.

Tìm danh sách các quốc gia/khu vực có YouTube

  1. Đăng nhập vào YouTube.com.
  2. Chuyển đến tài khoản .
  3. Chọn Vị trí.

Bạn sẽ thấy danh sách các quốc gia/khu vực có YouTube.

Bạn vẫn có thể tạo kênh YouTube trên Tài khoản Google dành cho người tiêu dùng tách biệt với G Suite.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?