مدیریت پادکست‌ها در «پادکست Google»

نکته: برای دریافت جدیدترین ویژگی‌های «پادکست»، «برنامه Google» را به‌روزرسانی کنید.

بارگیری قسمت‌ها

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. روی یک پادکست و سپس یک قسمت و سپس «بارگیری» بارگیریضربه بزنید.

بارگیری خودکار قسمت‌ها

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. در پایین، روی «صفحه اصلی» صفحه اصلی ضربه بزنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات پادکست ضربه بزنید؛
 4. در بخش «بارگیری‌ها»، روی بارگیری خودکار ضربه بزنید؛
 5. بارگیری خودکار قسمت‌های جدید را روشن کنید؛
 6. در بخش «اشتراک‌های شما»، پادکست‌هایی را که می‌خواهید به‌طور خودکار بارگیری شوند روشن کنید.

تغییر بعد از برداشتن بارگیری‌ها

به‌طور پیش‌فرض، «پادکست Google» قسمت‌های بارگیری‌شده را برمی‌دارد:

 • ۲۴ ساعت بعد از اینکه آن‌ها را تمام کردید.
 • ۳۰ روز بعد از اینکه آن‌ها را بارگیری کردید.

برای تغییر این تنظیمات:

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. در پایین، روی «صفحه اصلی» صفحه اصلی ضربه بزنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات پادکست ضربه بزنید؛
 4. روی برداشتن قسمت‌های تمام‌شده ضربه بزنید و یک دوره زمانی انتخاب کنید؛
 5. روی برداشتن قسمت‌های ناتمام ضربه بزنید و یک دوره زمانی انتخاب کنید.

برداشتن قسمت‌های بارگیری‌شده

برای برداشتن:

 • قسمتی خاص:
  1. روی قسمت موردنظر ضربه بزنید؛
  2. روی «بارگیری‌شده» بارگیری شد و سپس برداشتن بارگیری ضربه بزنید.
 • همه قسمت‌های بارگیری‌شده:
  1. روی «فعالیت» فعالیت و سپس بارگیری‌ها ضربه بزنید؛
  2. روی «بیشتر» بیشتر و سپس برداشتن همه ضربه بزنید.

لغو اشتراک از پادکست

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. در پایین، روی «فعالیت» فعالیت و سپس اشتراک‌ها ضربه بزنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی «ویرایش کردن» ویرایش کردنضربه بزنید.
 4. برای لغو اشتراک:
  • یک پادکست: در کنار پادکست موردنظر روی «لغو اشتراک» لغو اشتراکضربه بزنید.
  • چندین پادکست: هر کدام از پادکست‌ها را انتخاب کنید، سپس روی «لغو اشتراک چندین پادکست» لغو اشتراک چندین پادکست ضربه بزنید.

افزودن پادکست به صفحه اصلی

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. صفحه پادکست موردنظر را باز کنید؛
 3. روی «بیشتر» بیشتر و سپس افزودن به صفحه اصلی ضربه بزنید.
نکته: برای برداشتن پادکست از صفحه اصلی، آن را به‌سمت قسمت «Remove» (برداشتن) در صفحه بکشید.

تنظیم کردن زمان‌سنج خواب

برای حفظ مکانتان هنگامی که به قسمتی گوش می‌کنید، می‌توانید زمان‌سنج خواب تنظیم کنید .

 1. در حالی‌که به پادکست گوش می‌دهید، در پایین روی قسمت موردنظر ضربه بزنید؛
 2. به پایین پیمایش کنید، سپس روی «حالت خواب» حالت خوابضربه بزنید؛
 3. زمان‌سنجی تنظیم کنید یا روی پایان این قسمت ضربه بزنید؛
 4. روی شروع ضربه بزنید.

انجام کارهای بیشتر با «پادکست Google»

رفتن به سایت پادکست

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. صفحه پادکست موردنظر را باز کنید؛
 3. روی «بازدید از وب‌سایت» دیدن وب‌سایتضربه بزنید.

کمک مالی به پادکست

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. صفحه پادکست موردنظر را باز کنید؛
 3. برای باز کردن صفحه کمک مالی، روی $ اهدای کمک مالی ضربه بزنید.

نکته: همه پادکست‌ها صفحه کمک مالی ندارند.

روشن یا خاموش کردن توصیه‌های شخصی‌شده 

وقتی به سیستم «حساب Google» خود وارد شده باشید، ممکن است Google پادکست‌هایی را براساس موارد زیر توصیه کند:

 • سابقه «پادکست Google» شما
 • اگر فعالیت وب و برنامه را روشن کرده باشید، فعالیت شما در سراسر محصولات Google.
با نحوه کنترل فعالیت در حساب خود آشنا شوید.

برای روشن یا خاموش کردن توصیه‌های شخصی:

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. در پایین، روی «صفحه اصلی» صفحه اصلی ضربه بزنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات پادکست ضربه بزنید؛
 4. در بخش «کاوش»، نمایش توصیه‌های شخصی‌شده را روشن یا خاموش کنید.

مقاله‌های مرتبط

Android iPhone و iPad