Theo dõi và so sánh giá cổ phiếu

Bạn có thể nhận được giá cổ phiếu và biểu đồ chứng khoán cùng tin tức tài chính theo thời gian thực qua Google Finance.

Theo dõi cổ phiếu

 1. Truy cập google.com.
 2. Tìm một cổ phiếu, chẳng hạn như "cổ phiếu của Google".
 3. Dưới tên cổ phiếu, hãy nhấn hoặc nhấp vào Theo dõi. Nếu bạn không thấy tùy chọn "Theo dõi", hãy nhấn hoặc nhấp vào Dấu sao Gắn dấu sao.

Xem các cổ phiếu mà bạn theo dõi

 1. Truy cập vào google.com/finance.
 2. Nhấn hoặc nhấp vào Cổ phiếu của bạn.
 3. Trong phần "Cổ phiếu của bạn", hãy xem các cổ phiếu bạn theo dõi.

So sánh cổ phiếu

 1. Truy cập vào google.com/finance.
 2. Tìm kiếm cổ phiếu.
 3. Nhấn hoặc nhấp vào So sánh .
 4. Trong hộp tìm kiếm bên dưới, hãy nhập một cổ phiếu khác. Hoặc chọn một cổ phiếu trong danh sách "Cổ phiếu liên quan".

Dừng theo dõi cổ phiếu

 1. Truy cập vào google.com/finance.
 2. Nhấn hoặc nhấp vào Cổ phiếu của bạn.
 3. Dưới cổ phiếu bạn muốn ngừng theo dõi, hãy nhấn hoặc nhấp vào Đang theo dõi.

Nhập hoặc tải danh mục đầu tư xuống

Từ tháng 1 năm 2018, chúng tôi đã ngưng hiển thị phần Danh mục đầu tư. Trong một khoảng thời gian giới hạn, nếu bạn có danh mục đầu tư, thì bạn có thể nhập danh mục đó vào Google Finance mới hoặc tải xuống.

Nếu có ít hơn 50 cổ phiếu trong danh mục đầu tư, bạn sẽ tự động theo dõi tất cả các cổ phiếu đó trong dịch vụ Google Finance mới.

Nhập danh mục đầu tư

 1. Truy cập vào google.com/finance.
 2. Nhấn hoặc nhấp vào Cổ phiếu của bạn.
 3. Bên cạnh "Cổ phiếu của bạn", hãy nhấn hoặc nhấp vào Thêm từ Danh mục đầu tư sau đó Theo dõi cổ phiếu trong danh mục đầu tư.
 4. Bên cạnh mỗi cổ phiếu bạn muốn theo dõi, hãy nhấn hoặc nhấp vào hộp tương ứng.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn hoặc nhấp vào Theo dõi.
 6. Quay lại google.com/finance rồi nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng Tải lại Làm mới.

Tải danh mục đầu tư xuống

 1. Truy cập vào google.com/finance.
 2. Nhấn hoặc nhấp vào Cổ phiếu của bạn.
 3. Bên cạnh phần "Cổ phiếu của bạn", hãy nhấn hoặc nhấp vào Thêm từ Danh mục đầu tư sau đó Tải danh mục đầu tư xuống.
 4. Nhấn hoặc nhấp vào Bảng tính.
 5. Hệ thống sẽ tải danh mục đầu tư của bạn xuống dưới dạng tệp CSV.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?