Thêm, sắp xếp hoặc chia sẻ sách

Bạn có thể sưu tầm sách và tạp chí trong thư viện cá nhân trên Google Sách.

Thêm sách vào thư viện

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Nhấp vào Thư viện của tôi.
 3. Chọn một danh mục như "Sách ưa thích" hoặc "Đang đọc".
 4. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Thêm theo ISBN hoặc ISSN.
 5. Nhập ISBN hoặc ISSN của sách hoặc tạp chí bạn muốn thêm.
 6. Nhấp vào Thêm sách.

Thêm sách bạn đã xem

 1. Ở đầu màn hình, hãy di chuyển con trỏ đến Thêm vào thư viện của tôi.
 2. Nhấp vào một danh mục.

Xóa sách khỏi thư viện

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Nhấp vào Thư viện của tôi.
 3. Chọn danh mục của sách.
 4. Dưới sách hoặc tạp chí bạn muốn xóa, hãy nhấp vào Xóa .
 5. Xác nhận quyết định của bạn.

Sắp xếp sách của bạn trong danh mục

Bạn có thể có các danh mục khác nhau trong thư viện, được gọi là giá sách. Một số danh mục được tạo sẵn, nhưng bạn có thể thêm các danh mục khác.

Tạo danh mục
 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
 3. Nhấp vào Thư viện của tôi.
 4. Ở bên trái, hãy nhấp vào Giá sách mới.
 5. Nhập tên.
 6. Tùy chọn: Nếu bạn không muốn người khác xem danh mục này, hãy chọn Chuyển thành riêng tư.
 7. Nhấp vào Tạo giá sách.
Xóa danh mục

Bạn có thể xóa danh mục mình đã tạo. Khi xóa danh mục, bạn xóa bất kỳ sách, nhãn và ghi chú nào bên trong đó.

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
 3. Nhấp vào Thư viện của tôi.
 4. Chọn danh mục bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xóa giá sách.
 6. Xác nhận quyết định của bạn.

Chia sẻ sách trong thư viện của bạn

Bạn có thể tạo các danh mục trong thư viện của mình để mọi người có thể xem.

 1. Truy cập vào Google Sách.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
 3. Nhấp vào Thư viện của tôi.
 4. Ở bên trái, nếu bạn thấy "Hồ sơ trên Google của bạn không được liên kết đến Sách", hãy nhấp vào Hiển thị hồ sơ của tôi bên cạnh dữ liệu công khai của tôi trên Sách.
 5. Ở bên trái, hãy nhấp vào một danh mục.
 6. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Chỉnh sửa thuộc tính.
 7. Bên cạnh "Mức độ hiển thị", hãy nhấp vào Chuyển thành công khai.
 8. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?